Commit df81db32 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation.

2005-12-25   Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent ef81bf1e
2005-12-25 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-12-25 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-22 23:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-22 23:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-26 00:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-26 00:52+0100\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1544,7 +1544,7 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:280
msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
msgstr "Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť nie je štandardný súbor."
msgstr "Súbor, ktorý sa pokúšate otvoriť nie je bežný súbor."
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:319
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:532
......@@ -1774,13 +1774,12 @@ msgstr ""
"Prosím, použite kratší názov"
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1249
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"%s is not a regular file. Please, check that you typed the location "
"correctly and try again."
msgstr ""
"Prosím overte, že ste zadali umiestnenie "
"správne a skúste to znovu."
"%s nie je bežný súbor. Prosím overte, že ste zadali umiestnenie správne a skúste to znovu."
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1292
#, c-format
......@@ -1890,9 +1889,8 @@ msgid "of"
msgstr "z"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:787
#, fuzzy
msgid "Page total"
msgstr "Nastavenie stránky"
msgstr "Spolu strán"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:788
msgid "The total number of pages in the document"
......@@ -1900,7 +1898,7 @@ msgstr "Celkový počet strán v dokumente"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:805
msgid "Show multiple pages"
msgstr ""
msgstr "Zobraziť viacnásobné strany"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:817
msgid "Zoom 1:1"
......@@ -1925,17 +1923,16 @@ msgstr "Zavrieť náhľad tlače"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1096
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1097
msgid "Number of pages horizontally"
msgstr ""
msgstr "Horizontálny počet strán"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1100
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1101
#, fuzzy
msgid "Number of pages vertically"
msgstr "Čís_la každých"
msgstr "Vertikálny počet strán"
#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1165
msgid "No visible output was created."
msgstr ""
msgstr "Nebol vytvorený žiaden viditeľný výstup."
#: ../gedit/gedit-statusbar.c:257
msgid " OVR"
......@@ -1956,9 +1953,9 @@ msgstr " R %d, S %d"
#, c-format
msgid "There is a tab with errors"
msgid_plural "There are %d tabs with errors"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "Je tam %d kariet s chybami"
msgstr[1] "Je tam %d karta s chybami"
msgstr[2] "Sú tam %d karty s chybami"
#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
......@@ -1970,14 +1967,14 @@ msgstr ""
#: ../gedit/gedit-tab.c:501
#, c-format
msgid "Reverting <b>%s</b>"
msgstr ""
msgstr "Vracanie <b>%s</b>"
#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
#: ../gedit/gedit-tab.c:515
#, c-format
msgid "Loading <b>%s</b> from <b>%s</b>"
msgstr ""
msgstr "Načítavanie <b>%s</b> z <b>%s</b>"
#: ../gedit/gedit-tab.c:521
#, c-format
......@@ -2007,9 +2004,9 @@ msgid "Error opening file <i>%s</i>."
msgstr "Chyba pri otváraní súboru <i>%s</i>."
#: ../gedit/gedit-tab.c:1382
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error reverting file <i>%s</i>."
msgstr "Nastala chyba pri vracaní dokumentu \"%s\"."
msgstr "Chyba pri vracaní súboru <i>%s</i>."
#: ../gedit/gedit-tab.c:1387
#, c-format
......@@ -2087,9 +2084,8 @@ msgid "Open a file from a specified location"
msgstr "Otvorí súbor zo zadaného miesta"
#: ../gedit/gedit-ui.h:62
#, fuzzy
msgid "Page Set_up..."
msgstr "Nastavenie s_tránky"
msgstr "Nastavenie s_trany..."
#: ../gedit/gedit-ui.h:63
msgid "Setup the page settings"
......@@ -2265,37 +2261,32 @@ msgid "_Toolbar"
msgstr "Panel _nástrojov"
#: ../gedit/gedit-ui.h:142
#, fuzzy
msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
msgstr "Zmena zobrazenia panelu nástrojov v aktuálnom okne"
msgstr "Zobraziť alebo skryť lištu nástrojov v aktuálnom okne"
#: ../gedit/gedit-ui.h:144
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Stavový riadok"
#: ../gedit/gedit-ui.h:145
#, fuzzy
msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
msgstr "Zmena zobrazenia stavového riadku v aktuálnom okne"
msgstr "Zobraziť alebo skryť stavovú lištu v aktuálnom okne"
#: ../gedit/gedit-ui.h:147
#, fuzzy
msgid "Side _Pane"
msgstr "Nastaviť _jazyk"
msgstr "Bočný _panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:148
#, fuzzy
msgid "Show or hide the side pane in the current window"
msgstr "Zmena zobrazenia panelu nástrojov v aktuálnom okne"
msgstr "Zobraziť alebo skryť bočný panel v aktuálnom okne"
#: ../gedit/gedit-ui.h:150
msgid "_Bottom Panel"
msgstr ""
msgstr "_Spodný panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:151
#, fuzzy
msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
msgstr "Zmena zobrazenia panelu nástrojov v aktuálnom okne"
msgstr "Zobraziť alebo skryť spodný panel v aktuálnom okne"
#: ../gedit/gedit-utils.c:794
#, c-format
......@@ -2304,6 +2295,9 @@ msgid ""
"\n"
"Please, check your installation."
msgstr ""
"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Nepodarilo sa nájsť súbor <i>%s</i>.</span>\n"
"\n"
"Prosím skontrolujte vašu inštaláciu."
#: ../gedit/gedit-utils.c:795
#, c-format
......@@ -2339,7 +2333,7 @@ msgstr "Hľadať _miesto:"
#: ../gedit/gedit-view.c:1370
msgid "Line you want to move the cursor to"
msgstr ""
msgstr "Riadok, na ktorý chcete presunúť kurzor"
#: ../gedit/gedit-window.c:640
#, c-format
......@@ -2675,9 +2669,8 @@ msgid "S_ort..."
msgstr "_Triediť..."
#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
#, fuzzy
msgid "Sort the current document or selection"
msgstr "Utriediť aktuálny dokument alebo výber."
msgstr "Utriediť aktuálny dokument alebo výber"
#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
......@@ -3065,9 +3058,8 @@ msgid "Check the current document for incorrect spelling"
msgstr "Kontrola pravopisu aktuálneho dokumentu"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
#, fuzzy
msgid "Set _Language..."
msgstr "Nastaviť _jazyk"
msgstr "Nastaviť _jazyk..."
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
msgid "Set the language of the current document"
......@@ -3086,9 +3078,8 @@ msgid "The document is empty."
msgstr "Dokument je prázdny."
#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:764
#, fuzzy
msgid "No misspelled words"
msgstr "Nesprávne slovo:"
msgstr "Bez slov s preklepmi"
#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
msgid "Select the _language of the current document."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment