Commit c755f1a5 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 998e23d7
2004-03-11 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-03-10 Gustavo Maciel Dias Vieira <gdvieira@zaz.com.br>
* pt_BR.po: Some errors fixed.
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 00:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-20 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-11 16:38+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -55,10 +55,7 @@ msgstr "Textový editor"
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení "
"bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat výchozí písmo"
"\"."
msgstr "Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní písmo\"."
#: data/gedit.schemas.in.h:2
msgid "Auto Detected Encodings"
......@@ -84,18 +81,13 @@ msgstr "Barva pozadí"
msgid ""
"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva pozadí pro text vybraný v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat výchozí barvy\"."
msgstr "Barva pozadí pro text vybraný v editační oblasti. Toto nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"."
#: data/gedit.schemas.in.h:8
msgid ""
"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva pozadí pro text v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"výchozí barvy\"."
msgstr "Barva pozadí pro text v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"."
#: data/gedit.schemas.in.h:9
msgid "Backup Copy Extension"
......@@ -142,18 +134,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"Foreground color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva popředí vybraného textu v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat výchozí barvy\"."
msgstr "Barva popředí vybraného textu v editační oblasti. Toto nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"."
#: data/gedit.schemas.in.h:19
msgid ""
"Foreground color for the unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva popředí textu v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"výchozí barvy\"."
msgstr "Barva popředí textu v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"."
#: data/gedit.schemas.in.h:20
msgid "Header Font for Printing"
......@@ -325,14 +312,7 @@ msgid ""
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
"mentioned here."
msgstr ""
"Styl pro tlačítka lišty nástrojů. Možné hodnoty jsou \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
"\", která bude používat výchozí styl nastavený v systému, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\", která bude zobrazovat pouze ikony, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\", která bude zobrazovat ikony i text, a "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\", která bude zobrazovat prioritní text "
"vedle ikon. Tyto hodnoty jsou citlivé na malá a velká písmena, takže dejte "
"pozor, aby odpovídaly přesně hodnotám, které jsou zde popsány."
msgstr "Styl pro tlačítka lišty nástrojů. Možné hodnoty jsou \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\", která bude používat implicitní styl nastavený v systému, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\", která bude zobrazovat pouze ikony, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\", která bude zobrazovat ikony i text, a \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\", která bude zobrazovat prioritní text vedle ikon. Tyto hodnoty jsou citlivé na malá a velká písmena, takže dejte pozor, aby odpovídaly přesně hodnotám, které jsou zde popsány."
#: data/gedit.schemas.in.h:47
msgid "Tab Size"
......@@ -356,11 +336,11 @@ msgstr "Limit pro zpětné akce"
#: data/gedit.schemas.in.h:52
msgid "Use Default Colors"
msgstr "Používat výchozí barvy"
msgstr "Používat implicitní barvy"
#: data/gedit.schemas.in.h:53
msgid "Use Default Font"
msgstr "Používat výchozí písmo"
msgstr "Používat implicitní písmo"
#: data/gedit.schemas.in.h:54
msgid ""
......@@ -423,20 +403,14 @@ msgid ""
"option is turned off, then the colors of the editing area will be those "
"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
"\", and \"Selection Color\" options."
msgstr ""
"Mají-li být pro editační oblast použity výchozí barvy systému. Pokud je tato "
"volba vypnuta, budou pro editační oblast použity barvy zvolené jako \"Barva "
"pozadí\", \"Barva textu\". \"Barva vybraného textu\" a \"Barva výběru\"."
msgstr "Mají-li být pro editační oblast použity implicitní barvy systému. Pokud je tato volba vypnuta, budou pro editační oblast použity barvy zvolené jako \"Barva pozadí\", \"Barva textu\". \"Barva vybraného textu\" a \"Barva výběru\"."
#: data/gedit.schemas.in.h:66
msgid ""
"Whether to use the system's default font for editing text instead of a font "
"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr ""
"Má-li být pro editovaný text použito výchozí písmo systému místo písma "
"specifického pro aplikaci GEdit. Je-li tato volba vypnuta, bude místo "
"systémového písma použito písmo z volby \"Písmo editoru\""
msgstr "Má-li být pro editovaný text použito implicitní písmo systému místo písma specifického pro aplikaci GEdit. Je-li tato volba vypnuta, bude místo systémového písma použito písmo z volby \"Písmo editoru\""
#: gedit/bonobo-mdi.c:564 gedit/bonobo-mdi.c:2061
#, c-format
......@@ -818,7 +792,7 @@ msgstr "Tučné"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:13
msgid "Create a _backup copy of files before saving"
msgstr "Vytvářet záložní _kopii souborů před jeho uložením"
msgstr "Vytvářet záložní _kopii souborů před uložením"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:14
msgid "D_isplay right margin"
......@@ -972,7 +946,7 @@ msgstr "_Neomezené vracení zpět"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:51
msgid "_Use default theme font"
msgstr "Používat výchozí písmo témat_u"
msgstr "Používat implicitní písmo témat_u"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:52
msgid "_minutes"
......@@ -980,7 +954,7 @@ msgstr "_minut"
#: gedit/dialogs/gedit-preferences.glade2.h:53
msgid "act_ions"
msgstr "_akce"
msgstr "_akcí"
#: gedit/dialogs/gnome-print-font-dialog.c:111
msgid "_Insert a new preview phrase."
......@@ -2090,7 +2064,7 @@ msgstr "_Odstranit"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:77
msgid "_Desktop Default"
msgstr "_Výchozí nastavení"
msgstr "_Implicitní nastavení"
#: gedit/gedit-ui.xml.h:78
msgid "_Documents"
......@@ -3038,7 +3012,7 @@ msgstr "Ukrajinské"
#: plugins/spell/gedit-spell-checker.c:735
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
msgstr "Implicitní"
#: plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:233
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment