Commit a7d64674 authored by Stanislav Brabec's avatar Stanislav Brabec

Czech translation revision from Petr Tomeš.

parent 09d9a707
2006-03-12 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Czech translation revision from Petr Tomeš.
2006-03-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Petr Tomeš.
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 2.13.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-11 06:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-31 23:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-12 06:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-12 08:56imp+0100\n"
"Last-Translator: Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgid ""
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení "
"bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní "
"bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat standardní "
"písmo\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:2
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid ""
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva pozadí pro text vybraný v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"."
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
msgid ""
......@@ -79,7 +79,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Barva pozadí pro text v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"implicitní barvy\"."
"standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
msgid "Backup Copy Extension"
......@@ -136,7 +136,7 @@ msgid ""
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr ""
"Barva popředí vybraného textu v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"."
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
msgid ""
......@@ -145,7 +145,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Barva popředí textu v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"implicitní barvy\"."
"standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
msgid "Header Font for Printing"
......@@ -313,9 +313,8 @@ msgid "Selection Color"
msgstr "Barva výběru"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
#, fuzzy
msgid "Side Pane is Visible"
msgstr "Postranní políčko je zobrazeno"
msgstr "Postranní panel je zobrazen"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
msgid ""
......@@ -430,7 +429,7 @@ msgstr "Určuje pozici pravého okraje"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Stavová lišta je viditelná"
msgstr "Stavový panel je viditelný"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
msgid ""
......@@ -442,7 +441,7 @@ msgid ""
"mentioned here."
msgstr ""
"Styl pro tlačítka lišty nástrojů. Možné hodnoty jsou \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
"\", která bude používat implicitní styl nastavený v systému, "
"\", která bude používat standardní styl nastavený v systému, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\", která bude zobrazovat pouze ikony, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\", která bude zobrazovat ikony i text, a "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\", která bude zobrazovat prioritní text "
......@@ -459,11 +458,11 @@ msgstr "Barva textu"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
msgid "Toolbar Buttons Style"
msgstr "Styl tlačítek lišty nástrojů"
msgstr "Styl tlačítek panelu nástrojů"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Lišta nástrojů je viditelná"
msgstr "Panel nástrojů je viditelný"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
......@@ -471,11 +470,11 @@ msgstr "Limit pro zpětné akce (ZASTARALÉ)"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
msgid "Use Default Colors"
msgstr "Používat implicitní barvy"
msgstr "Používat standardní barvy"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
msgid "Use Default Font"
msgstr "Používat implicitní písmo"
msgstr "Používat standardní písmo"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
msgid ""
......@@ -552,7 +551,7 @@ msgstr "Má-li·být·viditelný spodní panel·pod·editační·oblastí."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:106
msgid ""
"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
msgstr "Má-li·být·viditelný postranní panel·nalevo od·editační·oblastí. "
msgstr "Má-li·být·viditelný postranní panel·nalevo od·editačního·okna. "
#: ../data/gedit.schemas.in.h:107
msgid ""
......@@ -561,7 +560,7 @@ msgstr "Má-li být viditelná stavová lišta pod editační oblastí."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Má-li gedit zobrazovat v editačních oknech stavový řádek."
msgstr "Má-li gedit zobrazovat v editačních oknech stavový panel."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:109
msgid ""
......@@ -570,7 +569,7 @@ msgid ""
"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
"\", and \"Selection Color\" options."
msgstr ""
"Mají-li být pro editační oblast použity implicitní barvy systému. Pokud je "
"Mají-li být pro editační oblast použity standardní barvy systému. Pokud je "
"tato volba vypnuta, budou pro editační oblast použity barvy zvolené jako "
"\"Barva pozadí\", \"Barva textu\". \"Barva vybraného textu\" a \"Barva výběru"
"\"."
......@@ -581,7 +580,7 @@ msgid ""
"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr ""
"Má-li být pro editovaný text použito implicitní písmo systému místo písma "
"Má-li být pro editovaný text použito standardní písmo systému místo písma "
"specifického pro aplikaci GEdit. Je-li tato volba vypnuta, bude místo "
"systémového písma použito písmo z volby \"Písmo editoru\""
......@@ -603,13 +602,12 @@ msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2,ISO-8859-15]"
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
#, fuzzy
msgid "Logout _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
msgid "_Cancel Logout"
msgstr ""
msgstr "Zrušit"
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
msgid "Close _without Saving"
......@@ -844,7 +842,7 @@ msgstr "_Tisknout záhlaví stránek"
#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
msgid "_Restore Default Fonts"
msgstr "_Obnovit implicitní písma"
msgstr "_Obnovit standardní písma"
#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
msgid "lines"
......@@ -1059,7 +1057,7 @@ msgstr "Po_předí:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
msgid "_Reset to Default "
msgstr "_Vrátit na implicitní "
msgstr "_Vrátit na standardní "
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
msgid "_Right margin at column:"
......@@ -1071,7 +1069,7 @@ msgstr "Šířka _tabelátorů:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
msgid "_Use default theme font"
msgstr "Používat _implicitní písmo motivu"
msgstr "Používat _standardní písmo motivu"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53
msgid "_minutes"
......@@ -1330,7 +1328,6 @@ msgstr "Neuložený dokument %d"
#. bad bad luck...
#: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
#, fuzzy
msgid "Could not obtain backup filename"
msgstr "Nemohu získat název záložního souboru"
......@@ -1641,7 +1638,6 @@ msgid "Ch_aracter Coding:"
msgstr "_Kódování znaku:"
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
#, fuzzy
msgid "_Retry"
msgstr "_Znovu"
......@@ -1684,9 +1680,8 @@ msgid "_Edit Anyway"
msgstr ""
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836
#, fuzzy
msgid "_Don't Edit"
msgstr "Nee_ditovat"
msgstr "Ne_upravovat"
#. FIXME: try to rephrase in a better way
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
......@@ -1708,7 +1703,6 @@ msgstr "Uložit _vše"
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
#, fuzzy
msgid "_Don't Save"
msgstr "Neuklá_dat"
......@@ -2266,7 +2260,7 @@ msgstr "Hledat a nahradit text"
#: ../gedit/gedit-ui.h:120
#, fuzzy
msgid "_Clear Highlight"
msgstr "Povolit vyhledané zvýrazňovat"
msgstr "_Zrušit zvýrazňování"
#: ../gedit/gedit-ui.h:121
msgid "Clear highlighting of search matches"
......@@ -2311,24 +2305,23 @@ msgstr "Skončit program"
#: ../gedit/gedit-ui.h:143
msgid "_Toolbar"
msgstr "Liš_tu nástrojů"
msgstr "_Panel nástrojů"
#: ../gedit/gedit-ui.h:144
msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
msgstr "Zobrazí nebo skryje lištu nástrojů v aktuálním okně"
msgstr "Zobrazí nebo skryje panel nástrojů v aktuálním okně"
#: ../gedit/gedit-ui.h:146
msgid "_Statusbar"
msgstr "_Stavovou lištu"
msgstr "_Stavový panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:147
msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
msgstr "Zobrazí·nebo·skryje stavovou lištu v aktuálním okně"
#: ../gedit/gedit-ui.h:149
#, fuzzy
msgid "Side _Pane"
msgstr "Postranní·_políčko"
msgstr "Postranní·_panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:150
#, fuzzy
......@@ -3167,7 +3160,7 @@ msgstr "Zulu"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
msgid "Default"
msgstr "Implicitní"
msgstr "Standardní"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
msgid "Check Spelling"
......@@ -5041,7 +5034,7 @@ msgstr "Použít vlastní _formát"
#~ msgstr "Hledat předchozí"
#~ msgid "Main toolbar"
#~ msgstr "Hlavní lišta nástrojů"
#~ msgstr "Hlavní panel nástrojů"
#~ msgid "New"
#~ msgstr "Nový"
......@@ -5070,17 +5063,17 @@ msgstr "Použít vlastní _formát"
#~ msgid ""
#~ "Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
#~ msgstr ""
#~ "Nastaví styl tlačítek lišty nástrojů podle nastavení pracovní plochy "
#~ "Lišty nástrojů a nabídky"
#~ "Nastaví styl tlačítek panelu nástrojů podle nastavení nabídky "
#~ "a panelu nástrojů pracovní plochy"
#~ msgid "Show only icons in the toolbar"
#~ msgstr "Zobrazovat v liště nástrojů pouze ikony"
#~ msgstr "Zobrazovat v panelu nástrojů pouze ikony"
#~ msgid "Show text below every icon in the toolbar"
#~ msgstr "Zobrazovat v liště nástrojů text pod každou ikonou"
#~ msgstr "Zobrazovat v panelu nástrojů text pod každou ikonou"
#~ msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
#~ msgstr "Zobrazovat v liště nástrojů text jen vedle důležitých ikon"
#~ msgstr "Zobrazovat v panelu nástrojů text jen vedle důležitých ikon"
#~ msgid "T_ext for Important Icons"
#~ msgstr "Text pro _důležité ikony"
......@@ -5098,13 +5091,13 @@ msgstr "Použít vlastní _formát"
#~ msgstr "_Kopírovat"
#~ msgid "_Customize Toolbar"
#~ msgstr "_Upravit lištu nástrojů"
#~ msgstr "_Upravit panel nástrojů"
#~ msgid "_Delete"
#~ msgstr "_Odstranit"
#~ msgid "_Desktop Default"
#~ msgstr "_Implicitní nastavení"
#~ msgstr "_Standardní nastavení"
#~ msgid "_Icons Only"
#~ msgstr "Jen _ikony"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment