Commit a7d64674 authored by Stanislav Brabec's avatar Stanislav Brabec

Czech translation revision from Petr Tomeš.

parent 09d9a707
2006-03-12 Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>
* cs.po: Czech translation revision from Petr Tomeš.
2006-03-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz> 2006-03-12 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Petr Tomeš. * cs.po: Updated Czech translation by Petr Tomeš.
......
...@@ -13,8 +13,8 @@ msgid "" ...@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit 2.13.90\n" "Project-Id-Version: gedit 2.13.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-11 06:15+0100\n" "POT-Creation-Date: 2006-03-12 06:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-31 23:56+0100\n" "PO-Revision-Date: 2006-03-12 08:56imp+0100\n"
"Last-Translator: Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n" "Last-Translator: Petr Tomeš <ptomes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -37,7 +37,7 @@ msgid "" ...@@ -37,7 +37,7 @@ msgid ""
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off." "effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr "" msgstr ""
"Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení " "Uživatelské písmo, které bude použito pro editační oblast. Toto nastavení "
"bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní " "bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat standardní "
"písmo\"." "písmo\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 #: ../data/gedit.schemas.in.h:2
...@@ -70,7 +70,7 @@ msgid "" ...@@ -70,7 +70,7 @@ msgid ""
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off." "effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr "" msgstr ""
"Barva pozadí pro text vybraný v editační oblasti. Toto nastavení bude mít " "Barva pozadí pro text vybraný v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"." "vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:9 #: ../data/gedit.schemas.in.h:9
msgid "" msgid ""
...@@ -79,7 +79,7 @@ msgid "" ...@@ -79,7 +79,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Barva pozadí pro text v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto " "Barva pozadí pro text v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat " "nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"implicitní barvy\"." "standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:10 #: ../data/gedit.schemas.in.h:10
msgid "Backup Copy Extension" msgid "Backup Copy Extension"
...@@ -136,7 +136,7 @@ msgid "" ...@@ -136,7 +136,7 @@ msgid ""
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off." "effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr "" msgstr ""
"Barva popředí vybraného textu v editační oblasti. Toto nastavení bude mít " "Barva popředí vybraného textu v editační oblasti. Toto nastavení bude mít "
"vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat implicitní barvy\"." "vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:22 #: ../data/gedit.schemas.in.h:22
msgid "" msgid ""
...@@ -145,7 +145,7 @@ msgid "" ...@@ -145,7 +145,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Barva popředí textu v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto " "Barva popředí textu v editační oblasti, který není právě vybraný. Toto "
"nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat " "nastavení bude mít vliv pouze v případě, že je vypnuta volba \"Používat "
"implicitní barvy\"." "standardní barvy\"."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:23 #: ../data/gedit.schemas.in.h:23
msgid "Header Font for Printing" msgid "Header Font for Printing"
...@@ -313,9 +313,8 @@ msgid "Selection Color" ...@@ -313,9 +313,8 @@ msgid "Selection Color"
msgstr "Barva výběru" msgstr "Barva výběru"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:70 #: ../data/gedit.schemas.in.h:70
#, fuzzy
msgid "Side Pane is Visible" msgid "Side Pane is Visible"
msgstr "Postranní políčko je zobrazeno" msgstr "Postranní panel je zobrazen"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:71 #: ../data/gedit.schemas.in.h:71
msgid "" msgid ""
...@@ -430,7 +429,7 @@ msgstr "Určuje pozici pravého okraje" ...@@ -430,7 +429,7 @@ msgstr "Určuje pozici pravého okraje"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:83 #: ../data/gedit.schemas.in.h:83
msgid "Status Bar is Visible" msgid "Status Bar is Visible"
msgstr "Stavová lišta je viditelná" msgstr "Stavový panel je viditelný"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:84 #: ../data/gedit.schemas.in.h:84
msgid "" msgid ""
...@@ -442,7 +441,7 @@ msgid "" ...@@ -442,7 +441,7 @@ msgid ""
"mentioned here." "mentioned here."
msgstr "" msgstr ""
"Styl pro tlačítka lišty nástrojů. Možné hodnoty jsou \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM" "Styl pro tlačítka lišty nástrojů. Možné hodnoty jsou \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
"\", která bude používat implicitní styl nastavený v systému, " "\", která bude používat standardní styl nastavený v systému, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\", která bude zobrazovat pouze ikony, " "\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\", která bude zobrazovat pouze ikony, "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\", která bude zobrazovat ikony i text, a " "\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\", která bude zobrazovat ikony i text, a "
"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\", která bude zobrazovat prioritní text " "\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\", která bude zobrazovat prioritní text "
...@@ -459,11 +458,11 @@ msgstr "Barva textu" ...@@ -459,11 +458,11 @@ msgstr "Barva textu"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:87 #: ../data/gedit.schemas.in.h:87
msgid "Toolbar Buttons Style" msgid "Toolbar Buttons Style"
msgstr "Styl tlačítek lišty nástrojů" msgstr "Styl tlačítek panelu nástrojů"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:88 #: ../data/gedit.schemas.in.h:88
msgid "Toolbar is Visible" msgid "Toolbar is Visible"
msgstr "Lišta nástrojů je viditelná" msgstr "Panel nástrojů je viditelný"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:89 #: ../data/gedit.schemas.in.h:89
msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)" msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
...@@ -471,11 +470,11 @@ msgstr "Limit pro zpětné akce (ZASTARALÉ)" ...@@ -471,11 +470,11 @@ msgstr "Limit pro zpětné akce (ZASTARALÉ)"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:90 #: ../data/gedit.schemas.in.h:90
msgid "Use Default Colors" msgid "Use Default Colors"
msgstr "Používat implicitní barvy" msgstr "Používat standardní barvy"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:91 #: ../data/gedit.schemas.in.h:91
msgid "Use Default Font" msgid "Use Default Font"
msgstr "Používat implicitní písmo" msgstr "Používat standardní písmo"
#: ../data/gedit.schemas.in.h:92 #: ../data/gedit.schemas.in.h:92
msgid "" msgid ""
...@@ -552,7 +551,7 @@ msgstr "Má-li·být·viditelný spodní panel·pod·editační·oblastí." ...@@ -552,7 +551,7 @@ msgstr "Má-li·být·viditelný spodní panel·pod·editační·oblastí."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:106 #: ../data/gedit.schemas.in.h:106
msgid "" msgid ""
"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible." "Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
msgstr "Má-li·být·viditelný postranní panel·nalevo od·editační·oblastí. " msgstr "Má-li·být·viditelný postranní panel·nalevo od·editačního·okna. "
#: ../data/gedit.schemas.in.h:107 #: ../data/gedit.schemas.in.h:107
msgid "" msgid ""
...@@ -561,7 +560,7 @@ msgstr "Má-li být viditelná stavová lišta pod editační oblastí." ...@@ -561,7 +560,7 @@ msgstr "Má-li být viditelná stavová lišta pod editační oblastí."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:108 #: ../data/gedit.schemas.in.h:108
msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows." msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
msgstr "Má-li gedit zobrazovat v editačních oknech stavový řádek." msgstr "Má-li gedit zobrazovat v editačních oknech stavový panel."
#: ../data/gedit.schemas.in.h:109 #: ../data/gedit.schemas.in.h:109
msgid "" msgid ""
...@@ -570,7 +569,7 @@ msgid "" ...@@ -570,7 +569,7 @@ msgid ""
"specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color" "specified in the \"Background Color\", \"Text Color\", \"Selected Text Color"
"\", and \"Selection Color\" options." "\", and \"Selection Color\" options."
msgstr "" msgstr ""
"Mají-li být pro editační oblast použity implicitní barvy systému. Pokud je " "Mají-li být pro editační oblast použity standardní barvy systému. Pokud je "
"tato volba vypnuta, budou pro editační oblast použity barvy zvolené jako " "tato volba vypnuta, budou pro editační oblast použity barvy zvolené jako "
"\"Barva pozadí\", \"Barva textu\". \"Barva vybraného textu\" a \"Barva výběru" "\"Barva pozadí\", \"Barva textu\". \"Barva vybraného textu\" a \"Barva výběru"
"\"." "\"."
...@@ -581,7 +580,7 @@ msgid "" ...@@ -581,7 +580,7 @@ msgid ""
"specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the " "specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "
"\"Editor Font\" option will be used instead of the system font." "\"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
msgstr "" msgstr ""
"Má-li být pro editovaný text použito implicitní písmo systému místo písma " "Má-li být pro editovaný text použito standardní písmo systému místo písma "
"specifického pro aplikaci GEdit. Je-li tato volba vypnuta, bude místo " "specifického pro aplikaci GEdit. Je-li tato volba vypnuta, bude místo "
"systémového písma použito písmo z volby \"Písmo editoru\"" "systémového písma použito písmo z volby \"Písmo editoru\""
...@@ -603,13 +602,12 @@ msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]" ...@@ -603,13 +602,12 @@ msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15]"
msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2,ISO-8859-15]" msgstr "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-2,ISO-8859-15]"
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:136
#, fuzzy
msgid "Logout _without Saving" msgid "Logout _without Saving"
msgstr "Zavřít _bez uložení" msgstr "Zavřít _bez uložení"
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
msgid "_Cancel Logout" msgid "_Cancel Logout"
msgstr "" msgstr "Zrušit"
#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:147
msgid "Close _without Saving" msgid "Close _without Saving"
...@@ -844,7 +842,7 @@ msgstr "_Tisknout záhlaví stránek" ...@@ -844,7 +842,7 @@ msgstr "_Tisknout záhlaví stránek"
#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16 #: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
msgid "_Restore Default Fonts" msgid "_Restore Default Fonts"
msgstr "_Obnovit implicitní písma" msgstr "_Obnovit standardní písma"
#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17 #: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
msgid "lines" msgid "lines"
...@@ -1059,7 +1057,7 @@ msgstr "Po_předí:" ...@@ -1059,7 +1057,7 @@ msgstr "Po_předí:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:49
msgid "_Reset to Default " msgid "_Reset to Default "
msgstr "_Vrátit na implicitní " msgstr "_Vrátit na standardní "
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:50
msgid "_Right margin at column:" msgid "_Right margin at column:"
...@@ -1071,7 +1069,7 @@ msgstr "Šířka _tabelátorů:" ...@@ -1071,7 +1069,7 @@ msgstr "Šířka _tabelátorů:"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:52
msgid "_Use default theme font" msgid "_Use default theme font"
msgstr "Používat _implicitní písmo motivu" msgstr "Používat _standardní písmo motivu"
#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:53
msgid "_minutes" msgid "_minutes"
...@@ -1330,7 +1328,6 @@ msgstr "Neuložený dokument %d" ...@@ -1330,7 +1328,6 @@ msgstr "Neuložený dokument %d"
#. bad bad luck... #. bad bad luck...
#: ../gedit/gedit-document-saver.c:523 #: ../gedit/gedit-document-saver.c:523
#, fuzzy
msgid "Could not obtain backup filename" msgid "Could not obtain backup filename"
msgstr "Nemohu získat název záložního souboru" msgstr "Nemohu získat název záložního souboru"
...@@ -1641,7 +1638,6 @@ msgid "Ch_aracter Coding:" ...@@ -1641,7 +1638,6 @@ msgid "Ch_aracter Coding:"
msgstr "_Kódování znaku:" msgstr "_Kódování znaku:"
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:617
#, fuzzy
msgid "_Retry" msgid "_Retry"
msgstr "_Znovu" msgstr "_Znovu"
...@@ -1684,9 +1680,8 @@ msgid "_Edit Anyway" ...@@ -1684,9 +1680,8 @@ msgid "_Edit Anyway"
msgstr "" msgstr ""
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:836
#, fuzzy
msgid "_Don't Edit" msgid "_Don't Edit"
msgstr "Nee_ditovat" msgstr "Ne_upravovat"
#. FIXME: try to rephrase in a better way #. FIXME: try to rephrase in a better way
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:852
...@@ -1708,7 +1703,6 @@ msgstr "Uložit _vše" ...@@ -1708,7 +1703,6 @@ msgstr "Uložit _vše"
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:929
#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024 #: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
#, fuzzy
msgid "_Don't Save" msgid "_Don't Save"
msgstr "Neuklá_dat" msgstr "Neuklá_dat"
...@@ -2266,7 +2260,7 @@ msgstr "Hledat a nahradit text" ...@@ -2266,7 +2260,7 @@ msgstr "Hledat a nahradit text"
#: ../gedit/gedit-ui.h:120 #: ../gedit/gedit-ui.h:120
#, fuzzy #, fuzzy
msgid "_Clear Highlight" msgid "_Clear Highlight"
msgstr "Povolit vyhledané zvýrazňovat" msgstr "_Zrušit zvýrazňování"
#: ../gedit/gedit-ui.h:121 #: ../gedit/gedit-ui.h:121
msgid "Clear highlighting of search matches" msgid "Clear highlighting of search matches"
...@@ -2311,24 +2305,23 @@ msgstr "Skončit program" ...@@ -2311,24 +2305,23 @@ msgstr "Skončit program"
#: ../gedit/gedit-ui.h:143 #: ../gedit/gedit-ui.h:143
msgid "_Toolbar" msgid "_Toolbar"
msgstr "Liš_tu nástrojů" msgstr "_Panel nástrojů"
#: ../gedit/gedit-ui.h:144 #: ../gedit/gedit-ui.h:144
msgid "Show or hide the toolbar in the current window" msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
msgstr "Zobrazí nebo skryje lištu nástrojů v aktuálním okně" msgstr "Zobrazí nebo skryje panel nástrojů v aktuálním okně"
#: ../gedit/gedit-ui.h:146 #: ../gedit/gedit-ui.h:146
msgid "_Statusbar" msgid "_Statusbar"
msgstr "_Stavovou lištu" msgstr "_Stavový panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:147 #: ../gedit/gedit-ui.h:147
msgid "Show or hide the statusbar in the current window" msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
msgstr "Zobrazí·nebo·skryje stavovou lištu v aktuálním okně" msgstr "Zobrazí·nebo·skryje stavovou lištu v aktuálním okně"
#: ../gedit/gedit-ui.h:149 #: ../gedit/gedit-ui.h:149
#, fuzzy
msgid "Side _Pane" msgid "Side _Pane"
msgstr "Postranní·_políčko" msgstr "Postranní·_panel"
#: ../gedit/gedit-ui.h:150 #: ../gedit/gedit-ui.h:150
#, fuzzy #, fuzzy
...@@ -3167,7 +3160,7 @@ msgstr "Zulu" ...@@ -3167,7 +3160,7 @@ msgstr "Zulu"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:828
msgid "Default" msgid "Default"
msgstr "Implicitní" msgstr "Standardní"
#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
msgid "Check Spelling" msgid "Check Spelling"
...@@ -5041,7 +5034,7 @@ msgstr "Použít vlastní _formát" ...@@ -5041,7 +5034,7 @@ msgstr "Použít vlastní _formát"
#~ msgstr "Hledat předchozí" #~ msgstr "Hledat předchozí"
#~ msgid "Main toolbar" #~ msgid "Main toolbar"
#~ msgstr "Hlavní lišta nástrojů" #~ msgstr "Hlavní panel nástrojů"
#~ msgid "New" #~ msgid "New"
#~ msgstr "Nový" #~ msgstr "Nový"
...@@ -5070,17 +5063,17 @@ msgstr "Použít vlastní _formát" ...@@ -5070,17 +5063,17 @@ msgstr "Použít vlastní _formát"
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences" #~ "Set toolbar button style according to desktop Menu and Toolbar Preferences"
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Nastaví styl tlačítek lišty nástrojů podle nastavení pracovní plochy " #~ "Nastaví styl tlačítek panelu nástrojů podle nastavení nabídky "
#~ "Lišty nástrojů a nabídky" #~ "a panelu nástrojů pracovní plochy"
#~ msgid "Show only icons in the toolbar" #~ msgid "Show only icons in the toolbar"
#~ msgstr "Zobrazovat v liště nástrojů pouze ikony" #~ msgstr "Zobrazovat v panelu nástrojů pouze ikony"
#~ msgid "Show text below every icon in the toolbar" #~ msgid "Show text below every icon in the toolbar"
#~ msgstr "Zobrazovat v liště nástrojů text pod každou ikonou" #~ msgstr "Zobrazovat v panelu nástrojů text pod každou ikonou"
#~ msgid "Show text only beside important icons in the toolbar" #~ msgid "Show text only beside important icons in the toolbar"
#~ msgstr "Zobrazovat v liště nástrojů text jen vedle důležitých ikon" #~ msgstr "Zobrazovat v panelu nástrojů text jen vedle důležitých ikon"
#~ msgid "T_ext for Important Icons" #~ msgid "T_ext for Important Icons"
#~ msgstr "Text pro _důležité ikony" #~ msgstr "Text pro _důležité ikony"
...@@ -5098,13 +5091,13 @@ msgstr "Použít vlastní _formát" ...@@ -5098,13 +5091,13 @@ msgstr "Použít vlastní _formát"
#~ msgstr "_Kopírovat" #~ msgstr "_Kopírovat"
#~ msgid "_Customize Toolbar" #~ msgid "_Customize Toolbar"
#~ msgstr "_Upravit lištu nástrojů" #~ msgstr "_Upravit panel nástrojů"
#~ msgid "_Delete" #~ msgid "_Delete"
#~ msgstr "_Odstranit" #~ msgstr "_Odstranit"
#~ msgid "_Desktop Default" #~ msgid "_Desktop Default"
#~ msgstr "_Implicitní nastavení" #~ msgstr "_Standardní nastavení"
#~ msgid "_Icons Only" #~ msgid "_Icons Only"
#~ msgstr "Jen _ikony" #~ msgstr "Jen _ikony"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment