Commit 7e2e7bc1 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 4165c5ac
2006-01-17 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-01-16 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: gedit HEAD\n"
msgstr "Project-Id-Version: gedit 2.13.3 Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-13 22:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-14 13:40+1030\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-17 06:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-17 22:45+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -61,14 +61,14 @@ msgid ""
"Background color for selected text in the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr "Màu nền cho phần chữ được chọn trong vùng biên soạn. Chỉ có tác dụng nếu tắt "
"tùy chọn «Dùng màu mặc định»."
"tùy chọn « Dùng màu mặc định »."
#:../data/gedit.schemas.in.h:9
msgid ""
"Background color for unselected text in the editing area. This will only "
"take effect if the \"Use Default Colors\" option is turned off."
msgstr "Màu nền cho phần chữ không chọn trong vùng biên soạn. Chỉ có tác dụng nếu "
"tắt tùy chọn «Dùng màu mặc định»."
"tắt tùy chọn « Dùng màu mặc định »."
#:../data/gedit.schemas.in.h:10
msgid "Backup Copy Extension"
......@@ -682,7 +682,10 @@ msgstr "Thiết lập trang"
#:../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
#:../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
#:../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:1
#:../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
#:../plugins/time/time.glade2.h:1
msgid " "
msgstr " "
......@@ -1175,7 +1178,7 @@ msgstr "Đã tìm thấy và thay thế một lần"
msgid "Phrase not found"
msgstr "Không tìm thấy cụm từ"
#:../gedit/gedit-document.c:781 ../gedit/gedit-document.c:861
#:../gedit/gedit-document.c:789 ../gedit/gedit-document.c:869
#,c-format
msgid "Unsaved Document %d"
msgstr "Tài liệu chưa lưu %d"
......@@ -1411,8 +1414,7 @@ msgstr "Không đủ bộ nhớ để mở tập tin ấy. Hãy đóng bớt và
msgid ""
"Host %s could not be found. Please, check that your proxy settings are "
"correct and try again."
msgstr "Không tìm thấy máy %s. Hãy kiểm tra lại các thiết lập ủy nhiệm rồi "
"thử lại."
msgstr "Không tìm thấy máy %s. Hãy kiểm tra lại các thiết lập ủy nhiệm rồi thử lại."
#:../gedit/gedit-io-error-message-area.c:249
#:../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
......@@ -1590,8 +1592,8 @@ msgstr "Trình gedit không thể lưu trữ bản sao cũ của tập tin này
msgid ""
"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please, check that you typed "
"the location correctly and try again."
msgstr "Trình gedit không thể xử lý địa điểm kiểu %s trong chế độ ghi. Hãy kiểm tra bạn "
"đã gõ đúng địa điểm chưa và thử lại."
msgstr "Trình gedit không thể xử lý địa điểm kiểu %s trong chế độ ghi. Hãy kiểm tra "
"bạn đã gõ đúng địa điểm chưa và thử lại."
#:../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1133
msgid ""
......@@ -2334,6 +2336,155 @@ msgstr "Thống kê _tài liệu"
msgid "Get statistic info on current document"
msgstr "Lấy thông tin thống kê về tài liệu hiện thời"
#:../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Execute external commands and shell scripts."
msgstr "Thực hiện lệnh bên ngoài và tập lệnh hệ vỏ."
#:../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
msgid "External Tools"
msgstr "Công cụ bên Ngoài"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
msgid "Co_mmand(s):"
msgstr "_Lệnh:"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
msgid "Edit tool <i>make</i>:"
msgstr "Sửa công cụ <i>make</i>:"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
msgid "External Tools Manager"
msgstr "Bộ Quản lý Công cụ bên Ngoài"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
msgid "F7"
msgstr "F7"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:6
msgid ""
"Nothing\n"
"Current document\n"
"All documents"
msgstr "Không gì\n"
"Các tài liệu hiện có\n"
"Mọi tài liệu"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
msgid "Run “make” in the document dir"
msgstr "Chạy « make » trong thư mục tài liệu"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
msgid "Shortcut _key:"
msgstr "_Phím tắt:"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
msgid "_Applicability:"
msgstr "Khả năng á_p dụng:"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
msgid "_Description:"
msgstr "_Mô tả:"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
msgid "_Input:"
msgstr "Ngõ _vào :"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
msgid "_Output:"
msgstr "Ngõ _ra:"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
msgid "_Save:"
msgstr "_Lưu :"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:16
msgid "_Tools:"
msgstr "_Công cụ :"
#:../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:17
msgid ""
"cd $GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR\n"
"make"
msgstr "cd $THƯ_MỤC_TÀI_LIỆU_GEDIT_HIỆN_CÓ\n"
"make"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
msgid "Nothing"
msgstr "Không gì"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
msgid "Current document"
msgstr "Tài liệu hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
msgid "Current selection"
msgstr "Vùng chọn hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
msgid "Current line"
msgstr "Dòng hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
msgid "Current word"
msgstr "Từ hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
msgid "Insert in output panel"
msgstr "Chèn vào bảng xuất"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
msgid "Create new document"
msgstr "Tạo tài liệu mới"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
msgid "Append to current document"
msgstr "Phụ thêm vào tài liệu hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
msgid "Replace current document"
msgstr "Thay thế tài liệu hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
msgid "Replace current selection"
msgstr "Thay thế vùng chọn hiện có"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
msgid "Insert at cursor position"
msgstr "Chèn tại vị trí con trỏ"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
msgid "All documents"
msgstr "Mọi tài liệu"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
msgid "All documents except untitled ones"
msgstr "Mọi tài liệu từ các điều không tên"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
msgid "Local files only"
msgstr "Chỉ tập tin cục bộ"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
msgid "Remote files only"
msgstr "Chỉ tập tin ở xa"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
msgid "Untitled documents only"
msgstr "Chỉ tài liệu không tên"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:166
msgid "A Brand New Tool"
msgstr "Một Công cụ Mới Phát triển"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:179
#,python-format
msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
msgstr "Sửa đổi công cụ <i>%s</i>:"
#:../plugins/externaltools/tools/manager.py:185
msgid "New tool"
msgstr "Công cụ mới"
#:../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
msgid "_Indent"
msgstr "Thụt _lề"
......@@ -2390,6 +2541,62 @@ msgstr "Chèn tên người dùng vào vị trí con trỏ hiện thời."
msgid "User name"
msgstr "Tên người dùng"
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
msgid "<b>Activation</b>"
msgstr "<b>Hoạt hóa</b>"
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
msgid "Snippets Manager"
msgstr "Bộ Quản lý Đoạn"
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
msgid "_Accelerator:"
msgstr "_Phím tắt:"
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
msgid "_Edit snippet:"
msgstr "_Sửa đổi đoạn:"
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
msgid "_Snippets:"
msgstr "_Đoạn:"
#:../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
msgid "_Tab trigger:"
msgstr "_Tab gay ra:"
#:../plugins/snippets/snippets/__init__.py:37
#,python-format
msgid ""
"An error has occured during loading the %s file. The file is probably "
"corrupt. Please fix or remove\tthe file. To try to load the file again "
"select the Tools -> Snippets menu item."
msgstr "Gặp lỗi trong khi tải tập tin %s. Rất có thể là tập tin bị hỏng. Hãy sửa hoặc gỡ bỏ tập tin này. Để cố tải lại tập tin này, hãy chọn mục trình đơn Công cụ → Đoạn."
#:../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:72
msgid "Manage _Snippets..."
msgstr "Quản lý _Đoạn..."
#:../plugins/snippets/snippets/SnippetPluginInstance.py:73
msgid "Manage snippets"
msgstr "Quản lý đoạn"
#:../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:65
msgid "Add a new snippet..."
msgstr "Thêm đoạn mới..."
#:../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:117
msgid "Global"
msgstr "Toàn cục"
#:../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:605
msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
msgstr "Hãy gõ phím tắt mới, hoặc bấm phím Backspace để xóa"
#:../plugins/snippets/snippets/SnippetsDialog.py:607
msgid "Type a new accelerator"
msgstr "Gõ phím tắt mới"
#:../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
msgid "S_ort..."
msgstr "_Sắp xếp..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment