Commit 9fb13ebb authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 434ee702
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gedit-latex.
# Copyright © 2011-2016 the gedit-latex authors.
# This file is distributed under the same license as the gedit-latex package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit-latex\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-21 15:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-21 15:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 19:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 19:02+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../latex.plugin.desktop.in.in.h:1
msgid "LaTeX Plugin"
......@@ -31,7 +27,7 @@ msgstr "Wtyczka LaTeX"
msgid ""
"A plugin that assists you in handling LaTeX documents and BibTeX "
"bibliographies"
msgstr "Wtyczka pomagająca obsługiwać dokumenty LaTeX i bibliografie BibTeX"
msgstr "Wtyczka pomagająca obsługiwać dokumenty LaTeX i bibliografie BibTeX"
#: ../data/bibtex.xml.h:1
msgid "Title"
......@@ -148,27 +144,27 @@ msgstr "Maksymalny rozmiar BibTeX"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:2
msgid "Connect Outline to Editor"
msgstr "Łączenie obrysu z edytorem"
msgstr "Łączenie obrysu z edytorem"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:3
msgid "Show Labels in Outline"
msgstr "Wyświetlanie etykiet w obrysie"
msgstr "Wyświetlanie etykiet w obrysie"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:4
msgid "Show Tables in Outline"
msgstr "Wyświetlanie tablic w obrysie"
msgstr "Wyświetlanie tablic w obrysie"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:5
msgid "Show Graphics in Outline"
msgstr "Wyświetlanie grafik w obrysie"
msgstr "Wyświetlanie grafik w obrysie"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:6
msgid "Show Warnings in Issues"
msgstr "Wyświetlanie ostrzeżeń w wydaniach"
msgstr "Wyświetlanie ostrzeżeń w wydaniach"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:7
msgid "Show Tasks in Issues"
msgstr "Wyświetlanie zadań w wydaniach"
msgstr "Wyświetlanie zadań w wydaniach"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:8
#: ../data/ui/configure.ui.h:6
......@@ -180,8 +176,8 @@ msgid ""
"Show LaTeX Toolbar below (normal), combined with the main toolbar, or "
"disabled"
msgstr ""
"Wyświetlanie paska narzędziowego LaTeX poniżej (zwykle), połączonego z "
"głównym paskiem narzędziowym lub wyłączenie"
"Wyświetlanie paska narzędziowego LaTeX poniżej (zwykle), połączonego "
"głównym paskiem narzędziowym lub wyłączenie"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:10
msgid "Expanded Symbol Groups"
......@@ -197,7 +193,7 @@ msgstr "Rozszerzenia plików graficznych"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:13
msgid "Paths Relative to .tex File to Look for Graphics"
msgstr "Ścieżki względne do pliku .tex, w których szukać grafik"
msgstr "Ścieżki względne do pliku .tex, w których szukać grafik"
#: ../data/org.gnome.gedit.plugins.latex.gschema.xml.in.in.h:14
msgid "Extra LaTeX commands used to mark issues, such as \\fxnote{foo}"
......@@ -290,7 +286,7 @@ msgid ""
"Remember to run all commands in batch mode (e.g. append <tt>-interaction "
"batchmode</tt> to <tt>latex</tt>)"
msgstr ""
"Proszę pamiętać o wykonaniu wszystkich poleceń w trybie wsadowym (tzn. "
"Proszę pamiętać o wykonaniu wszystkich poleceń w trybie wsadowym (tzn. "
"dołączyć <tt>-interaction batchmode</tt> do <tt>latex</tt>)"
#: ../data/ui/configure_tool.ui.h:2
......@@ -420,7 +416,7 @@ msgstr "Wstawia listing kodu źródłowego"
#: ../data/ui/insert_listing_dialog.ui.h:2
msgid "Load From _File:"
msgstr "W_czytanie z pliku:"
msgstr "W_czytanie z pliku:"
#: ../data/ui/insert_listing_dialog.ui.h:3
msgid "Programming _Language:"
......@@ -529,7 +525,7 @@ msgstr "_Klasa dokumentu:"
#: ../data/ui/new_document_template_dialog.ui.h:17
msgid "<b>Style and Layout</b>"
msgstr "<b>Styl i układ</b>"
msgstr "<b>Styl i układ</b>"
#: ../data/ui/new_document_template_dialog.ui.h:18
msgid "Include PDF _Metadata"
......@@ -759,7 +755,7 @@ msgstr "Zbuduj obraz"
#: ../latex/latex/actions.py:422
msgid "Build an image from the LaTeX document"
msgstr "Buduje obraz z dokumentu LaTeX"
msgstr "Buduje obraz z dokumentu LaTeX"
#: ../latex/latex/actions.py:440 ../latex/latex/actions.py:441
#: ../latex/latex/actions.py:460 ../latex/latex/actions.py:461
......@@ -973,8 +969,8 @@ msgid ""
"The file \"%s\" is corrupted and cannot be parsed. It was moved to \"%s\", "
"and the Latex Plugin will now fallback to the default tools."
msgstr ""
"Plik „%s” jest uszkodzony i nie może zostać przetworzony. Został on "
"przeniesiony do „%s”, a wtyczka LaTeX użyje domyślnych narzędzi."
"Plik „%s” jest uszkodzony i nie może zostać przetworzony. Został on "
"przeniesiony do „%s”, a wtyczka LaTeX użyje domyślnych narzędzi."
#: ../latex/tools/views.py:62
msgid "Job"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment