Commit 3df334f2 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 86ac4fe3
......@@ -4,14 +4,14 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gedit-latex\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-01 03:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-01 03:24+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-01 12:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-01 12:35+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -353,66 +353,66 @@ msgstr "_Identyfikator:"
msgid "_Type:"
msgstr "_Typ:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:1 ../latex/latex/actions.py:356
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:1
msgid "Image Size"
msgstr "Rozmiar obrazu"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:2
msgid "Text Width"
msgstr "Szerokość tekstu"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:3 ../latex/latex/actions.py:356
#: ../latex/latex/actions.py:358
msgid "Insert Graphics"
msgstr "Wstawia grafikę"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:2
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:4
msgid "_File:"
msgstr "_Plik:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:3
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:5
#: ../data/ui/insert_table_dialog.ui.h:7
msgid "_Caption:"
msgstr "_Podpis:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:4
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:6
#: ../data/ui/insert_table_dialog.ui.h:8
msgid "_Label:"
msgstr "_Etykieta:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:5
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:7
msgid "fig:"
msgstr "obraz:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:6
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:8
msgid "_Width:"
msgstr "_Szerokość:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:8
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:10
#, no-c-format
msgid "% _of"
msgstr "% _z"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:9
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:11
msgid "_Rotate:"
msgstr "_Obrót:"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:10
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:12
msgid "° CCW"
msgstr "° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:11
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:13
msgid "Flip _Horizontally"
msgstr "O_dwrócenie poziome"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:12
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:14
msgid "_Spread over two Columns"
msgstr "_Rozłożenie na dwie kolumny"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:13
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:15
msgid "Floating _Object"
msgstr "_Obiekt pływający"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:14
msgid "Image Size"
msgstr "Rozmiar obrazu"
#: ../data/ui/insert_graphics_dialog.ui.h:15
msgid "Text Width"
msgstr "Szerokość tekstu"
#: ../data/ui/insert_listing_dialog.ui.h:1 ../latex/latex/actions.py:388
#: ../latex/latex/actions.py:390
msgid "Insert Source Code Listing"
......@@ -587,11 +587,11 @@ msgstr "Podgląd stylu:"
msgid "Refresh Style Preview"
msgstr "Odśwież podgląd stylu"
#: ../latex/appactivatable.py:64 ../latex/latex/actions.py:63
#: ../latex/appactivatable.py:66 ../latex/latex/actions.py:63
msgid "LaTeX"
msgstr "LaTeX"
#: ../latex/appactivatable.py:80
#: ../latex/appactivatable.py:89
msgid "LaTeX Tools"
msgstr "Narzędzia LaTeX"
......@@ -699,7 +699,7 @@ msgid "Blackboard Bold"
msgstr "Blackboard Bold"
#: ../latex/latex/actions.py:258 ../latex/latex/actions.py:259
msgid "Caligraphy"
msgid "Calligraphy"
msgstr "Kaligrafia"
#: ../latex/latex/actions.py:265 ../latex/latex/actions.py:266
......@@ -803,6 +803,50 @@ msgstr "Macierz równań"
msgid "Numbered Array of Equations"
msgstr "Numerowana macierz równań"
#: ../latex/latex/dialogs.py:331
msgid "Default"
msgstr "Domyślne"
#. PNG mode
#. label, mode constant
#: ../latex/latex/dialogs.py:1062
msgid "Monochrome"
msgstr "Monochromatyczne"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1063
msgid "Grayscale"
msgstr "Skala szarości"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1064
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1065
msgid "RGBA"
msgstr "RGBA"
#. anti-alias
#. label, factor
#: ../latex/latex/dialogs.py:1077
msgid "Off"
msgstr "Wyłączone"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1078
msgid "1x"
msgstr "1×"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1079
msgid "2x"
msgstr "2×"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1080
msgid "4x"
msgstr "4×"
#: ../latex/latex/dialogs.py:1081
msgid "8x"
msgstr "8×"
#: ../latex/latex/environment.py:141
msgid "Book of abstracts"
msgstr "Książka abstraktów"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment