Commit e421aaa4 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent ac462629
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary master\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-05 19:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-11 02:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-25 16:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-25 19:00+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -21,7 +21,11 @@ msgstr ""
msgid "Write a message"
msgstr "Psaní zprávy"
#: C/write.page:12(p)
#: C/write.page:12(title)
msgid "Composing and replying"
msgstr "Psaní zpráv a odpovídání"
#: C/write.page:13(p)
msgid ""
"To compose a new message in Geary, press the <gui>New Message</gui> button "
"on the toolbar."
......@@ -29,7 +33,7 @@ msgstr ""
"Když chcete v Geary napsat novou zprávu, zmáčkněte na nástrojové liště "
"tlačítko <gui>Nová zpráva</gui>."
#: C/write.page:15(p)
#: C/write.page:16(p)
msgid ""
"To reply to a message, open the message menu in the upper right corner of "
"the message and choose <gui>Reply</gui>, <gui>Reply All</gui> or "
......@@ -43,11 +47,11 @@ msgstr ""
"přes tlačítka <gui>Odpovědět</gui>, <gui>Odpovědět všem</gui> nebo "
"<gui>Přeposlat</gui> na nástrojové liště."
#: C/write.page:20(title)
#: C/write.page:21(title)
msgid "Features"
msgstr "Funkce"
#: C/write.page:22(p)
#: C/write.page:23(p)
msgid ""
"Geary's email composer lets you adjust the font, size and color of text. You "
"can also insert hyperlinks into messages."
......@@ -55,7 +59,7 @@ msgstr ""
"Při psaní e-mailů v Geary si můžete přizpůsobit písmo, velikost a barvu "
"textu. Rovněž můžete do zpráv vkládat hypertextové odkazy."
#: C/write.page:24(p)
#: C/write.page:25(p)
msgid ""
"Geary can also send plain text messages. In the drop-down menu, check or "
"uncheck \"Rich Text\" to toggle between plain text and rich text mode."
......@@ -64,12 +68,12 @@ msgstr ""
"zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí „Formátovaný text“, abyste se přepnuli "
"mezi režimy prostého textu a formátovaného textu."
#: C/write.page:27(p)
#: C/write.page:28(p)
msgid ""
"You can attach a file to a message you're writing in either of these ways:"
msgstr "K napsané zprávě můžete přiložit soubory a to následujícími způsoby:"
#: C/write.page:29(p)
#: C/write.page:30(p)
msgid ""
"Press the <gui>Attach File</gui> button at the lower left of the composer "
"window, then select a file to attach."
......@@ -77,7 +81,7 @@ msgstr ""
"Zmáčkněte tlačítko <gui>Přiložit soubor</gui> v levém dolním rohu okna "
"editoru a následně vyberte soubor, který chcete přiložit."
#: C/write.page:31(p)
#: C/write.page:32(p)
msgid ""
"Drag the file from the Nautilus file manager to the composer window, and "
"drop it either on the text fields at the top of the window or on the toolbar "
......@@ -86,7 +90,7 @@ msgstr ""
"Přetáhněte soubor ze správce souborů Nautilus do okna editoru a upusťte jej "
"buď na textových polích v horní části okna nebo na nástrojové liště dole."
#: C/write.page:35(p)
#: C/write.page:36(p)
msgid ""
"A number of keyboard shortcuts are available in the composer; see <link xref="
"\"shortcuts#composer\"/> for details."
......@@ -94,7 +98,7 @@ msgstr ""
"Řada klávesových zkratek je dostupná v editoru zpráv, podrobnosti viz <link "
"xref=\"shortcuts#composer\"/>."
#: C/write.page:37(p)
#: C/write.page:38(p)
msgid ""
"You may specify a signature to be inserted into the composer in the <link "
"xref=\"accounts\"/> dialog."
......@@ -102,11 +106,11 @@ msgstr ""
"V dialogovém okně <link xref=\"accounts\"/> můžete zadat patičku, která se "
"bude vkládat do editoru."
#: C/write.page:42(title)
#: C/write.page:43(title)
msgid "Drafts"
msgstr "Koncepty"
#: C/write.page:44(p)
#: C/write.page:45(p)
msgid ""
"For mail servers that support drafts, Geary will automatically save the "
"message as you type. If you close the composer without sending, Geary will "
......@@ -116,7 +120,7 @@ msgstr ""
"během psaní. Pokud zavřete okno editoru, aniž byste zprávu odeslali, Geary "
"se vás dotáže, jestli má zprávu uchovat v konceptech nebo ji zahodit."
#: C/write.page:47(p)
#: C/write.page:48(p)
msgid ""
"To edit an existing draft, select the Drafts folder in the folder list, "
"select the message, and click \"Edit Draft\" in the message viewer."
......@@ -125,7 +129,7 @@ msgstr ""
"složku Koncepty, vyberte zprávu a klikněte v prohlížeči zpráv na „Upravit "
"koncept“ ."
#: C/write.page:50(p)
#: C/write.page:51(p)
msgid "Geary deletes the draft when you send the message."
msgstr "Po odeslání zprávy Geary koncept smaže."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment