Commit 61e1cacc authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent b365d5d4
# Czech translation for geary.
# Copyright (C) 2014 geary's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the geary package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: geary master\n"
"POT-Creation-Date: 2014-12-26 05:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-26 10:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-03 05:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-03 08:27+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -94,11 +94,19 @@ msgstr ""
"Řada klávesových zkratek je dostupná v editoru zpráv, podrobnosti viz <link "
"xref=\"shortcuts#composer\"/>."
#: C/write.page:39(title)
#: C/write.page:37(p)
msgid ""
"You may specify a signature to be inserted into the composer in the <link "
"xref=\"accounts\"/> dialog."
msgstr ""
"V dialogovém okně <link xref=\"accounts\"/> můžete zadat patičku, která se "
"bude vkládat do editoru."
#: C/write.page:42(title)
msgid "Drafts"
msgstr "Koncepty"
#: C/write.page:41(p)
#: C/write.page:44(p)
msgid ""
"For mail servers that support drafts, Geary will automatically save the "
"message as you type. If you close the composer without sending, Geary will "
......@@ -108,7 +116,7 @@ msgstr ""
"během psaní. Pokud zavřete okno editoru, aniž byste zprávu odeslali, Geary "
"se vás dotáže, jestli má zprávu uchovat v konceptech nebo ji zahodit."
#: C/write.page:44(p)
#: C/write.page:47(p)
msgid ""
"To edit an existing draft, select the Drafts folder in the folder list, "
"select the message, and click \"Edit Draft\" in the message viewer."
......@@ -117,7 +125,7 @@ msgstr ""
"složku Koncepty, vyberte zprávu a klikněte v prohlížeči zpráv na „Upravit "
"koncept“ ."
#: C/write.page:47(p)
#: C/write.page:50(p)
msgid "Geary deletes the draft when you send the message."
msgstr "Po odeslání zprávy Geary koncept smaže."
......@@ -1139,6 +1147,31 @@ msgstr ""
#: C/accounts.page:45(p)
msgid ""
"The <gui>Sign emails</gui> checkbox indicates whether a signature will be "
"automatically inserted when a composer is opened. You may enter the "
"signature into the box immediately below. You may use HTML tags to style the "
"text. Switch to a preview of the signature using the buttons to the right."
msgstr ""
"Zaškrtávací políčko <gui>Patička e-mailů</gui> říká, jestli se má při "
"otevření editoru automaticky vložit patička s podpisem. Obsah patičky můžete "
"zadat do pole níže. Můžete při tom určovat styl pomocí značek HTML. "
"Tlačítkem napravo si můžete zobrazit náhled patičky."
#: C/accounts.page:50(p)
msgid ""
"If you leave the signature in the Accounts dialog blank, Geary will use the "
"<file>.signature</file> file in your home directory, if it exists. This file "
"may contain either plain text or HTML markup. In the latter case, the markup "
"will be inserted directly into the composer, without any escaping."
msgstr ""
"Pokud ponecháte patičku v dialogovém okně Účty prázdnou, bude Geary používat "
"soubor <file>.signature</file> ve vaší domovské složce (za předpokladu, že "
"soubor existuje). Může obsahovat buď prostý text nebo text formátovaný jako "
"HTML. Ve druhém případě bude vložen do editoru tak, jak je, bez jakéhokoliv "
"ošetření speciálních znaků."
#: C/accounts.page:55(p)
msgid ""
"The <gui>Download mail</gui> drop-down allows you to configure how much mail "
"Geary will keep locally. Geary can only use locally available mail when "
"searching and forming conversations."
......@@ -1147,11 +1180,11 @@ msgstr ""
"zpráv bude Geary uchovávat místně. Jen v místně uložených zprávám může Geary "
"vychledávat a sestavovat z nich konverzace."
#: C/accounts.page:53(title)
#: C/accounts.page:63(title)
msgid "Removing accounts"
msgstr "Odebírání účtů"
#: C/accounts.page:55(p)
#: C/accounts.page:65(p)
msgid ""
"To delete an account, open the Accounts dialog, select the account, and "
"press the - button. Geary will delete all information associated with the "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment