Commit e3442051 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez Committed by Administrator

Update Galician translation

parent a50f60b1
Pipeline #58028 passed with stage
in 4 minutes and 12 seconds
# Galician translation for gdm.
# Copyright (C) 2012 gdm's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gdm package.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012, 2013, 2016.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012, 2013, 2016, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm master\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-15 19:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-11 01:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-12 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 17:58+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician\n"
"Language-Team: Proxecto Trasno <proxecto@trasno.gal>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012-2016."
msgstr "Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2012-2019."
#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:13
......@@ -213,7 +213,7 @@ msgstr ""
"DANOS POR PERDA DE FONDO DE COMERCIO, INTERRUPCIÓN DO TRABALLO, FALLO OU MAL "
"FUNCIONAMENTO INFORMÁTICO, NIN CALQUERA OUTRO DANO OU PERDA DERIVADA DO USO "
"DO DOCUMENTO E AS VERSIÓNS MODIFICADAS DO MESMO, OU RELACIONADO CON ILO, "
"INCLUSO SE SE COMUNICOU A AQUELA PARTE A POSIBILIDADE DE TALES DANOS.\t"
"INCLUSO SE SE COMUNICOU A AQUELA PARTE A POSIBILIDADE DE TALES DANOS."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
......@@ -364,19 +364,14 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:172
#| msgid ""
#| "For further information about GDM, refer to the project website at <ulink "
#| "type=\"http\" url=\"http://www.gnome.org/projects/gdm/\"> http://www."
#| "gnome.org/projects/gdm</ulink> and the project Wiki <ulink type=\"http\" "
#| "url=\"http://live.gnome.org/GDM\"> http://live.gnome.org/GDM</ulink>."
msgid ""
"For further information about GDM, refer to the project website at <ulink "
"type=\"http\" url=\"http://wiki.gnome.org/Projects/GDM/\"> http://wiki.gnome."
"org/Projects/GDM</ulink>."
msgstr ""
"Para obter máis información sobre GDM consulte a páxina web do proxecto en <"
"ulink type=\"http\" url=\"http://wiki.gnome.org/Projects/GDM/\""
">http://wiki.gnome.org/Projects/GDM/</ulink>."
"Para obter máis información sobre GDM consulte a páxina web do proxecto en "
"<ulink type=\"http\" url=\"http://wiki.gnome.org/Projects/GDM/\">http://wiki."
"gnome.org/Projects/GDM/</ulink>."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:178
......@@ -619,11 +614,11 @@ msgstr ""
"<filename>PostLogin</filename> como usuario root, e logo executa o script "
"<filename>PreSession</filename> como usuario root. Despois de executar estes "
"scripts a sesión do usuario arríncase. Cando o usuario sae da súa sesión, o "
"script <filename>PostSession</filename> execútarase como usuario root. Estes "
"scripts fornécense como hooks para as distribucións e aos usuario finais "
"para personalizar como se xestionan as sesións. Por exemplo, usando estes "
"hooks pode configurar que a máquina cree o cartafol de usuario $HOME ao voo, "
"e o elimine ao iniciar sesión. A diferenza entre os scripts "
"script <filename>PostSession</filename> execútarase como usuario root. "
"Estes scripts fornécense como hooks para as distribucións e aos usuario "
"finais para personalizar como se xestionan as sesións. Por exemplo, usando "
"estes hooks pode configurar que a máquina cree o cartafol de usuario $HOME "
"ao voo, e o elimine ao iniciar sesión. A diferenza entre os scripts "
"<filename>PostLogin</filename> e<filename>PreSession</filename> son que "
"<filename>PostLogin</filename> execútase antes da chamada a pam_open_session "
"polo que é o lugar correcto para facer calquera cousaa que se debería "
......@@ -699,7 +694,7 @@ msgstr ""
"pantalla, magnificador de pantalla e accesibilidade de teclado AccessX de "
"Xserver. Vaia á sección «Configuración de accesibilidade»do documento para "
"obter máis información sobre como se poden configurar as distintas "
"características de accesibilidade. "
"características de accesibilidade."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:373
......@@ -781,10 +776,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"As iconas usadas por GDM están instaladas de forma global polo administrador "
"do sistema ou poden estar nos cartafoles persoais dos usuarios. Se está "
"instalada de forma global debería estar no cartafol <filename>&lt;share&gt;/"
"pixmaps/faces/</filename> e o nome de ficheiro debería ser o nome de "
"usuario. Os ficheiros de imaxes de avatar no cartafol «face» global debe "
"poder lerse polo usuario GDM. "
"instalada de forma global debería estar no cartafol "
"<filename>&lt;share&gt;/pixmaps/faces/</filename> e o nome de ficheiro "
"debería ser o nome de usuario. Os ficheiros de imaxes de avatar no cartafol "
"«face» global debe poder lerse polo usuario GDM."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:427
......@@ -810,7 +805,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Se o usuario non ten unha imaxe de avatar definida, GDM usará a icona "
"«stock_person» definida no tema GTK+ actual. Se non hai unha imaxe definida, "
"usarase a imaxe de avatar xenérica. "
"usarase a imaxe de avatar xenérica."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:442
......@@ -1054,6 +1049,11 @@ msgid ""
"directory. The <filename>&lt;var&gt;/run/gdm</filename> directory should "
"have root:gdm ownership and 1777 permissions."
msgstr ""
"O único privilexio especial que o usuario «gdm» é a habilidade de ler e "
"escribir ficheiros Xauth no directorio "
"<filename>&lt;var&gt;/run/gdm</filename>. O directorio "
"<filename>&lt;var&gt;/run/gdm</filename> debería ter root:gdm como "
"propietario e 1777 como permisos."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:592
......@@ -1079,6 +1079,13 @@ msgid ""
"a writable $HOME directory. However, some features of GDM may be disabled if "
"it is unable to write state information to GConf configuration."
msgstr ""
"A configuración do greeter de GDM está almacenado en GConf. Para permitir ao "
"usuario GDM escribir configuracións é preciso darlle ao usuario «gdm» "
"permisos para escribir no directorio $HOME. Os usuaris poderían configurar a "
"configuración GConf por omisión á que desexe para evitar ter que "
"fornecerlle ao usuario «gdm» un directorio $HOME. Porén, algunhas "
"características de GDM poderían desactivarse se non pode escribir a "
"información de estado na configuración de GConf."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:617
......@@ -1094,6 +1101,11 @@ msgid ""
"specific authentication behavior for different login programs (such as ssh, "
"login GUI, screensaver, etc.)"
msgstr ""
"GDM usa PAM para a autenticación de inicio de sesión. PAM significa "
"Pluggable Authentication Module, e é usado pola maioría dos programas que "
"solicitan autenticacións no seu computador. Permítelle ao administrador "
"configurar comportamentos de autenticación específicos para varios programas "
"de inicio de sesión (como para ssh, GUI de inicio de sesión, etc.)"
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:627
......@@ -1106,6 +1118,13 @@ msgid ""
"documentation to understand how to configure PAM and to understand terms "
"used in this section."
msgstr ""
"PAM é complicado e amplamente configurábel, esta documentación non pretende "
"explicar isto en detalle. No lugar, pretende darlle unha pequena vista "
"previa de como a configuración de PAM se relaciona con GDM, como se "
"configura normalmente PAM con GDM, e problemas coñecidos. Agardase que unha "
"persona que precisa configurar PAM precisa debería ter que facer máis aló de "
"ler a documentación de PAM para entender como configuralo e entender os "
"termos usados nesta sección."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:637
......@@ -1118,11 +1137,11 @@ msgid ""
"configuration."
msgstr ""
"A configuración PAM ten interfaces diferentes, pero similares, para os "
"distintos sistemas operativos, polo que comprobe a páxina man <ulink type="
"\"help\" url=\"man:pam.d\">pam.d</ulink> ou <ulink type=\"help\" url=\"man:"
"pam.conf\">pam.conf</ulink>. Asegúrese que lee a documentación PAM e ten en "
"conta as implicacións de seguridade que calquera cambio que queira facer na "
"súa configuración."
"distintos sistemas operativos, polo que comprobe a páxina man <ulink "
"type=\"help\" url=\"man:pam.d\">pam.d</ulink> ou <ulink type=\"help\" "
"url=\"man:pam.conf\">pam.conf</ulink>. Asegúrese que lee a documentación PAM e "
"ten en conta as implicacións de seguridade que calquera cambio que queira "
"facer na súa configuración."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:647
......@@ -1166,6 +1185,14 @@ msgid ""
"<address><email>gdm-list@gnome.org</email></address> mail list, so you can "
"refer to the list archives for more information."
msgstr ""
"Se desexa facer que GDM traballe con outros tipos de mecanismos de "
"autenticación (como con lectores de pegada dixital ou tarxetas "
"intelixentes), entón terá que implementalo usando un módulo de servizo de "
"PAM para que o tipo de autenticación desexado no lugar de ter que modificar "
"o código de GDM directamente. Olle a documentación de PAM no seu sistema. "
"Como facer isto normalmente discútese na rolda de correo <address><email"
">gdm-list@gnome.org</email></address>, polo que revise os arquivos da lista "
"para obter máis información."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:676
......@@ -2480,6 +2507,7 @@ msgstr "NULL (cadea)"
#: C/index.docbook:1636
msgid "Specifies the text banner message to show on the greeter window."
msgstr ""
"Especifica o mensaxe de texto do banner a mostrar na pantalla de benvida."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:1644
......@@ -2490,6 +2518,8 @@ msgstr "/apps/gdm/simple-greeter/disable_restart_buttons"
#: C/index.docbook:1647
msgid "Controls whether to show the restart buttons in the login window."
msgstr ""
"Controla se mostrar ou non os botóns de reinicio na pantalla de inicio de "
"sesión."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:1655
......@@ -2502,6 +2532,8 @@ msgid ""
"If true, then the face browser with known users is not shown in the login "
"window."
msgstr ""
"Se é verdadeiro, entón o explorador de caras cos usuarios coñecidos "
"mostrarase na pantalla de inicio de sesión."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:1666
......@@ -2517,7 +2549,7 @@ msgstr "computer (cadea)"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:1669
msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
msgstr ""
msgstr "Configurado ao nome de tema de iconas para o logotipo da benvida."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:1676
......@@ -2581,7 +2613,7 @@ msgstr "/apps/gdm/simple-greeter/wm_use_compiz"
#: C/index.docbook:1723
msgid ""
"Controls whether compiz is used as the window manager instead of metacity."
msgstr ""
msgstr "Controla se se usa compiz como xestor de xanelas no lugar de metacity."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:1733
......@@ -2594,11 +2626,13 @@ msgid ""
"This section describes the accessibility configuration options available in "
"GDM."
msgstr ""
"Esta sección describe as opcións de configuración de accesibilidade "
"dispoñibles en GDM."
#. (itstool) path: sect3/title
#: C/index.docbook:1741
msgid "GDM Accessibility Dialog And GConf Keys"
msgstr ""
msgstr "Diálogo de accesibilidade e chaves de GConf de GDM"
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:1743
......@@ -2661,6 +2695,9 @@ msgid ""
"Controls whether the Accessibility infrastructure will be started with the "
"GDM GUI. This is needed for many accessibility technology programs to work."
msgstr ""
"Controla se a infraestrutura de accesibilidade debería iniciarse coa "
"interface de GDM. Isto é requirido para que funcionen varios programas de "
"tecnoloxía de accesibilidade."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:1796
......@@ -2673,6 +2710,9 @@ msgid ""
"If set, then the assistive tools linked to this GConf key will be started "
"with the GDM GUI program. By default this is a screen magnifier application."
msgstr ""
"Se está configurado entón as ferramentas de asistencia ligadas con esta "
"chave de GConf iniciaranse co programa de interface de GDM. Por omisión isto "
"é o aplicativo de ampliación de pantalla."
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:1807
......@@ -2702,7 +2742,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: sect3/title
#: C/index.docbook:1832
msgid "Linking GConf Keys to Accessibility Tools"
msgstr ""
msgstr "Ligando chaves GConf coas ferramentas de accesibilidade"
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:1834
......@@ -2745,6 +2785,7 @@ msgstr ""
#: C/index.docbook:1862
msgid "Example Of Modifying Accessibility Tool Configuration"
msgstr ""
"Exemplo de modificación da configuración da ferramenta de accesibilidade"
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:1864
......@@ -2825,6 +2866,19 @@ msgid ""
"Categories=GNOME;GTK;Accessibility;\n"
"AutostartCondition=GNOME /desktop/gnome/applications/at/screen_keyboard_enabled\n"
msgstr ""
"\n"
"[Desktop Entry]\n"
"Encoding=UTF-8\n"
"Name=Clics de rato por software\n"
"Comment=Leva a cabo clics pousando o punteiro do rato\n"
"TryExec=mousetweaks\n"
"Exec=mousetweaks --enable-dwell -m window -c -x 20 -y 240 \n"
"Terminal=false\n"
"Type=Application\n"
"StartupNotify=true\n"
"Categories=GNOME;GTK;Accessibility;\n"
"AutostartCondition=GNOME "
"/desktop/gnome/applications/at/screen_keyboard_enabled\n"
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:1917
......@@ -2832,6 +2886,8 @@ msgid ""
"Note the line with the AutostartCondition that links both desktop files to "
"the GConf key for the on-screen keyboard."
msgstr ""
"Teña en conta a liña con AutostartCondition que liga ambos ficheiros de "
"escritorio coa chave GConf para o teclado en pantalla."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:1922
......@@ -2929,6 +2985,8 @@ msgid ""
"A session can be disabled by editing the desktop file and adding a line as "
"follows: <filename>Hidden=true</filename>."
msgstr ""
"Unha sesión pode desactivarse editando o ficheiro desktop e engadindo unha "
"liña como segue: <filename>Hidden=true</filename>."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:2017
......@@ -3020,7 +3078,6 @@ msgstr "Opcións da liña de ordes de <command>gdm</command>"
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:2086
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<command>gdm</command> is the main daemon which sets up graphical login "
#| "environment and starts necesary helpers."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment