Commit cede5038 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=4641
parent 6426b819
2007-03-05 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2007-03-05 Maxim Dziumanenko <dziumanenko@gmail.com>
* uk.po: Update Ukrainian translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-19 21:04+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-19 21:08+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-05 17:59+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-05 18:00+0300\n"
"Last-Translator: Hile Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,11 +28,12 @@ msgstr "CDE"
msgid "This session logs you into CDE"
msgstr "Tämä istunto kirjaa sisään CDE:hen"
#: ../config/default.desktop.in.h:1
#. The names/descriptions should really be better
#: ../config/default.desktop.in.h:2
msgid "Run Xclient script"
msgstr "Suorita Xclient-skripti"
#: ../config/default.desktop.in.h:2
#: ../config/default.desktop.in.h:3
msgid "This session runs the Xclients script"
msgstr "Tämä istunto suorittaa käyttäjää Xclients-skriptin"
......@@ -3278,9 +3279,9 @@ msgstr "Finger"
msgid "GDM Login"
msgstr "GDM-kirjautuminen"
#: ../gui/gdmlogin.c:2416 ../gui/greeter/greeter_parser.c:327
msgid "_Session"
msgstr "_Istunto"
#: ../gui/gdmlogin.c:2416
msgid "S_ession"
msgstr "Is_tunto"
#: ../gui/gdmlogin.c:2423 ../gui/greeter/greeter_parser.c:322
msgid "_Language"
......@@ -3831,23 +3832,23 @@ msgstr " LRla_bel:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:6
msgid " Messa_ge:"
msgstr " _Viesti::"
msgstr " _Viesti:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:7
msgid " Pa_th:"
msgstr " Po_lku:"
msgstr " Po_lku:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:8
msgid " T_ooltip:"
msgstr " V_ihje:"
msgstr " V_ihje:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:9
msgid " _Label:"
msgstr " _Otsikko:"
msgstr " _Otsikko:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:10
msgid " _Path: "
msgstr " _Polku: "
msgid " _Path: "
msgstr " _Polku: "
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:11
msgid " _X coordinate"
......@@ -4746,8 +4747,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Kun gdm on valmis hallitsemaan näyttöä, lähetetään näytölle ACCEPT-paketti, "
"joka sisältää yksilöllisen XDMCP-istunnon istuntotunnisteen. Tämän jälkeen "
"gdm asettaa istunnon alustettavien istuntojen jonoon odottamaan, että "
"näyttö vastaa MANAGE-pyynnöllä. Jos vastausta ei saavu ennen odotusajan "
"gdm asettaa istunnon alustettavien istuntojen jonoon odottamaan, että näyttö "
"vastaa MANAGE-pyynnöllä. Jos vastausta ei saavu ennen odotusajan "
"aikakatkaisua, gdm päättää että istunto on kuollut ja poistaa sen "
"alustettavien istuntojen jonosta vapauttaakseen tilan muille näytöille."
......@@ -5031,6 +5032,10 @@ msgstr "Edellinen istunto"
msgid "Already logged in"
msgstr "Jo kirjautuneena sisään"
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:327
msgid "_Session"
msgstr "_Istunto"
#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:352 ../gui/greeter/greeter_system.c:244
msgid "Sus_pend"
msgstr "_Virransäästötila"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment