Commit 568152b8 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Swedish translation updated

svn path=/trunk/; revision=4541
parent ceb49722
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-01 03:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-25 20:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-25 22:56+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -831,7 +831,7 @@ msgstr "%s: Kan inte få tag i lokala adresser!"
#: ../daemon/misc.c:1287
#, c-format
msgid "Could not setgid %d. Aborting."
msgstr "Kunde inte sätta grupp-id %d. Avbryter."
msgstr "Kunde inte ställa in grupp-id %d. Avbryter."
#: ../daemon/misc.c:1292
#, c-format
......@@ -940,7 +940,7 @@ msgstr "%s: Servern skulle startas med uid %d, men den användaren finns inte"
#: ../daemon/slave.c:3012
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to %d"
msgstr "%s: Kunde inte sätta grupp-id till %d"
msgstr "%s: Kunde inte ställa in grupp-id till %d"
#: ../daemon/server.c:1273
#: ../daemon/slave.c:2516
......@@ -954,12 +954,12 @@ msgstr "%s: initgroups () misslyckades för %s"
#: ../daemon/slave.c:3023
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set userid to %d"
msgstr "%s: Kunde inte sätta användar-id till %d"
msgstr "%s: Kunde inte ställa in användar-id till %d"
#: ../daemon/server.c:1286
#, c-format
msgid "%s: Couldn't set groupid to 0"
msgstr "%s: Kunde inte sätta grupp-id till 0"
msgstr "%s: Kunde inte ställa in grupp-id till 0"
#: ../daemon/server.c:1313
#, c-format
......@@ -1634,13 +1634,13 @@ msgstr ""
#: ../daemon/verify-pam.c:1359
#, c-format
msgid "Couldn't set acct. mgmt for %s"
msgstr "Kunde inte sätta kontohantering för %s"
msgstr "Kunde inte ställa in kontohantering för %s"
#: ../daemon/verify-pam.c:1098
#: ../daemon/verify-pam.c:1393
#, c-format
msgid "Couldn't set credentials for %s"
msgstr "Kunde inte sätta referenser för %s"
msgstr "Kunde inte ställa in behörighet för %s"
#: ../daemon/verify-pam.c:1112
#: ../daemon/verify-pam.c:1409
......@@ -3215,7 +3215,7 @@ msgstr "Starta om datorn"
#: ../gui/gdmlogin.c:3626
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Kunde inte sätta signalmask!"
msgstr "Kunde inte ställa in signalmask!"
#: ../gui/gdmlogin.c:3744
#: ../gui/greeter/greeter.c:1521
......@@ -3326,10 +3326,6 @@ msgstr "Ändring av användarinkluderingslistan"
msgid "Some of the users in the Include list (Users tab) now have uid lower than MinumalUID and will be removed."
msgstr "Vissa av användarna i inkluderingslistan (fliken Användare) har nu ett uid lägre än Lägsta UID och kommer att tas bort."
#: ../gui/gdmsetup.c:733
msgid "Some of the users in the Include list (Users tab) now have uid lower than MinimalUID and will be removed."
msgstr "Vissa av användarna i inkluderingslistan (fliken Användare) har nu ett uid lägre än Lägsta UID och kommer att tas bort."
#: ../gui/gdmsetup.c:1129
#: ../gui/gdmsetup.c:1147
#: ../gui/gdmsetup.c:1302
......@@ -3437,10 +3433,6 @@ msgstr "Sökvägen du tillhandahöll för det här kommandot är inte giltig. Ä
msgid "Some of the users had uid lower than MinumalUID (Security tab) and could not be added."
msgstr "Några av användarna hade ett uid lägre än Lägsta UID (fliken Säkerhet) och kunde inte läggas till."
#: ../gui/gdmsetup.c:2983
msgid "Some of the users had uid lower than MinimalUID (Security tab) and could not be added."
msgstr "Några av användarna hade ett uid lägre än Lägsta UID (fliken Säkerhet) och kunde inte läggas till."
#. first get the file
#: ../gui/gdmsetup.c:3632
msgid "Select Command"
......@@ -4851,6 +4843,18 @@ msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in. Detta är ILLA! (fil: %s)"
msgid "Too many alias levels for a locale; may indicate a loop"
msgstr "För många aliasnivåer för en lokal; kan indikera en slinga"
#~ msgid ""
#~ "Some of the users in the Include list (Users tab) now have uid lower than "
#~ "MinimalUID and will be removed."
#~ msgstr ""
#~ "Vissa av användarna i inkluderingslistan (fliken Användare) har nu ett "
#~ "uid lägre än Lägsta UID och kommer att tas bort."
#~ msgid ""
#~ "Some of the users had uid lower than MinimalUID (Security tab) and could "
#~ "not be added."
#~ msgstr ""
#~ "Några av användarna hade ett uid lägre än Lägsta UID (fliken Säkerhet) "
#~ "och kunde inte läggas till."
#~ msgid " "
#~ msgstr " "
#~ msgid " Te_xt:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment