Commit cc1945b0 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2005-02-11  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 43a03849
2005-02-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2005-02-11 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
......
......@@ -10,13 +10,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 09:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 09:24+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-11 13:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-11 13:48+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: config/CDE.desktop.in.h:1
msgid "CDE"
......@@ -729,9 +730,11 @@ msgstr "gdm kör redan. Avbryter!"
msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
msgstr "%s: Fel vid inställning av CHLD-signalhanteraren"
#: daemon/gdm.c:3633 daemon/gdm.c:3652
msgid "FLEXI_XSERVER request denied: Not authenticated"
msgstr "FLEXI_XSERVER-begäran nekas: Inte autentiserad"
#: daemon/gdm.c:3633 daemon/gdm.c:3652 daemon/gdm.c:3796 daemon/gdm.c:3854
#: daemon/gdm.c:3909 daemon/gdm.c:3954 daemon/gdm.c:3981
#, c-format
msgid "%s request denied: Not authenticated"
msgstr "%s-begäran nekas: Inte autentiserad"
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
......@@ -748,18 +751,6 @@ msgstr ""
"Begärda servern %s är inte tillåten för användning med flexibla servrar, "
"använder standardserver."
#: daemon/gdm.c:3796
msgid "QUERY_LOGOUT_ACTION request denied: Not authenticated"
msgstr "QUERY_LOGOUT_ACTION-begäran nekas: Inte autentiserad"
#: daemon/gdm.c:3854 daemon/gdm.c:3909
msgid "SET_LOGOUT_ACTION request denied: Not authenticated"
msgstr "SET_LOGOUT_ACTION-begäran nekas: Inte autentiserad"
#: daemon/gdm.c:3954 daemon/gdm.c:3981
msgid "QUERY_VT request denied: Not authenticated"
msgstr "QUERY_VT-begäran nekas: Inte autentiserad"
#. Translators, don't translate the 'y' and 'n'
#: daemon/misc.c:652
msgid "y = Yes or n = No? >"
......@@ -1213,32 +1204,32 @@ msgstr "%s: Användaren får inte logga in"
msgid "The system administrator has disabled your account."
msgstr "Systemadministratören har stängt av ditt konto."
#: daemon/slave.c:3790
#: daemon/slave.c:3792
msgid "Error! Unable to set executable context."
msgstr "Fel! Kan inte ställa in körbart sammanhang."
#. will go to .xsession-errors
#: daemon/slave.c:3798 daemon/slave.c:3803
#: daemon/slave.c:3800 daemon/slave.c:3805
#, c-format
msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
msgstr "%s: Kunde inte exekvera %s %s %s"
#. we can't really be any more specific
#: daemon/slave.c:3814
#: daemon/slave.c:3816
msgid "Cannot start the session due to some internal error."
msgstr "Kan inte starta sessionen på grund av ett internt fel."
#: daemon/slave.c:3868
#: daemon/slave.c:3870
#, c-format
msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
msgstr "%s: Användaren klarade autentiseringen men getpwnam(%s) misslyckades!"
#: daemon/slave.c:3882
#: daemon/slave.c:3884
#, c-format
msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
msgstr "%s: Körning av PostLogin-skriptet returnerade > 0. Avbryter."
#: daemon/slave.c:3891
#: daemon/slave.c:3893
#, c-format
msgid ""
"Your home directory is listed as:\n"
......@@ -1256,12 +1247,12 @@ msgstr ""
"Det är inte troligt att någonting kommer att fungera såvida du inte använder "
"en felsäker session."
#: daemon/slave.c:3899
#: daemon/slave.c:3901
#, c-format
msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
msgstr "%s: Hemkatalog för %s: \"%s\" finns inte!"
#: daemon/slave.c:4076
#: daemon/slave.c:4078
msgid ""
"GDM could not write to your authorization file. This could mean that you "
"are out of disk space or that your home directory could not be opened for "
......@@ -1273,12 +1264,12 @@ msgstr ""
"skrivning. Hursomhelst går det inte att logga in. Kontakta din "
"systemadministratör"
#: daemon/slave.c:4152
#: daemon/slave.c:4154
#, c-format
msgid "%s: Error forking user session"
msgstr "%s: Fel vid grening av användarsession"
#: daemon/slave.c:4233
#: daemon/slave.c:4235
msgid ""
"Your session only lasted less than 10 seconds. If you have not logged out "
"yourself, this could mean that there is some installation problem or that "
......@@ -1290,26 +1281,26 @@ msgstr ""
"ha slut på diskutrymme. Försök att logga in med en av de felsäkra "
"sessionerna för att se om du kan åtgärda detta problem."
#: daemon/slave.c:4241
#: daemon/slave.c:4243
msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
msgstr "Visa detaljer (~/.xsession-errors file)"
#: daemon/slave.c:4385
#: daemon/slave.c:4387
msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
msgstr "GDM upptäckte en pågående nerstängning eller omstart."
#: daemon/slave.c:4479
#: daemon/slave.c:4481
#, c-format
msgid "Ping to %s failed, whacking display!"
msgstr "Ping till %s misslyckades, tar bort displayen!"
#: daemon/slave.c:4765
#: daemon/slave.c:4767
#, c-format
msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
msgstr "%s: Ödesdigert X-fel - Startar om %s"
# Härligt felmeddelande
#: daemon/slave.c:4859
#: daemon/slave.c:4861
msgid ""
"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
"run or the sound does not exist"
......@@ -1317,22 +1308,22 @@ msgstr ""
"Inloggningsljud begärt på ickelokal display eller uppspelningsprogramvaran "
"kan inte köras eller ljudet finns inte"
#: daemon/slave.c:5214
#: daemon/slave.c:5216
#, c-format
msgid "%s: Failed starting: %s"
msgstr "%s: Misslyckades med att starta: %s"
#: daemon/slave.c:5222 daemon/slave.c:5361
#: daemon/slave.c:5224 daemon/slave.c:5363
#, c-format
msgid "%s: Can't fork script process!"
msgstr "%s: Kan inte grena skriptprocess!"
#: daemon/slave.c:5316
#: daemon/slave.c:5318
#, c-format
msgid "%s: Failed creating pipe"
msgstr "%s: Misslyckades med att skapa rör"
#: daemon/slave.c:5355
#: daemon/slave.c:5357
#, c-format
msgid "%s: Failed executing: %s"
msgstr "%s: Misslyckades med att köra: %s"
......@@ -1361,7 +1352,7 @@ msgstr "Ange ditt användarnamn"
#: daemon/verify-pam.c:343 daemon/verify-pam.c:428 daemon/verify-pam.c:787
#: daemon/verify-shadow.c:127 gui/gdmlogin.c:1073 gui/gdmlogin.c:1087
#: gui/gdmlogin.c:1873 gui/gdmlogin.c:2372 gui/greeter/greeter.c:281
#: gui/greeter/greeter_parser.c:1061
#: gui/greeter/greeter_parser.c:1065
msgid "Username:"
msgstr "Användarnamn:"
......@@ -1644,7 +1635,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Systemadministratören har tillfälligt stängt av din åtkomst till systemet."
#: daemon/verify-pam.c:1428 daemon/verify-pam.c:1430
#: daemon/verify-pam.c:1433 daemon/verify-pam.c:1435
msgid "Can't find PAM configuration for gdm."
msgstr "Kan inte hitta PAM-konfigurationsfilen för gdm."
......@@ -2737,7 +2728,7 @@ msgstr "A-M"
msgid "N-Z"
msgstr "N-Ö"
#: gui/gdmlogin.c:222 gui/greeter/greeter_parser.c:1047
#: gui/gdmlogin.c:222
#, c-format
msgid "User %s will login in %d seconds"
msgstr "Användaren %s kommer att logga in om %d sekunder"
......@@ -3664,9 +3655,8 @@ msgstr "Du måste vara superanvändaren (root) för att konfigurera GDM."
#. EOF
#: gui/gdmsetup.desktop.in.h:1
msgid "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
msgstr ""
"Ett grafiskt program för att konfigurera GNOME:s displayhanterare (GDM)"
msgid "Configure the login screen (Gnome Display Manager)"
msgstr "Konfigurera inloggningsskärmen (GNOME-displayhanteraren)"
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:670
#, c-format
......@@ -3780,6 +3770,13 @@ msgstr "_Konfigurera"
msgid "You've got capslock on!"
msgstr "Du har CapsLock på!"
#: gui/greeter/greeter_parser.c:1047
#, c-format
msgid "User %s will login in %d second"
msgid_plural "User %s will login in %d seconds"
msgstr[0] "Användaren %s kommer att logga in om %d sekund"
msgstr[1] "Användaren %s kommer att logga in om %d sekunder"
#: gui/greeter/greeter_session.c:247
msgid "Choose a Session"
msgstr "Välj en session"
......@@ -3884,7 +3881,7 @@ msgstr "(minnesbuffert"
#. markup
#: vicious-extensions/glade-helper.c:194 vicious-extensions/glade-helper.c:247
#: vicious-extensions/glade-helper.c:290
#: vicious-extensions/glade-helper.c:301
msgid "Cannot load user interface"
msgstr "Kan inte läsa in användargränssnitt"
......@@ -3913,18 +3910,28 @@ msgstr ""
#: vicious-extensions/glade-helper.c:248
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface element %s%s from file %"
"s. CList type widget should have %d columns. Possibly the glade interface "
"description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You "
"should check your installation of %s or reinstall %s."
msgstr ""
"An error occured while loading the user interface element %s%s from file %s. "
"CList type widget should have %d column. Possibly the glade interface "
"description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You should "
"check your installation of %s or reinstall %s."
msgid_plural ""
"An error occured while loading the user interface element %s%s from file %s. "
"CList type widget should have %d columns. Possibly the glade interface "
"description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You should "
"check your installation of %s or reinstall %s."
msgstr[0] ""
"Ett fel uppstod vid inläsningen av användargränssnittselementet %s%s från "
"filen %s. CList-typwidgeten bör ha %d kolumn. Glade-gränssnittsbeskrivningen "
"är kanske trasig. %s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu. Du bör "
"kontrollera din installation av %s eller installera om %s."
msgstr[1] ""
"Ett fel uppstod vid inläsningen av användargränssnittselementet %s%s från "
"filen %s. CList-typwidgeten bör ha %d kolumner. Glade-"
"gränssnittsbeskrivningen är kanske trasig. %s kan inte fortsätta och kommer "
"att avsluta nu. Du bör kontrollera din installation av %s eller installera "
"om %s."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:266
#: vicious-extensions/glade-helper.c:277
#, c-format
msgid ""
"Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
......@@ -3933,7 +3940,7 @@ msgstr ""
"Glade-filen är helt åt skogen! Försäkra dig om att rätt fil är installerad!\n"
"fil: %s widget: %s förväntade clist-kolumner: %d"
#: vicious-extensions/glade-helper.c:291
#: vicious-extensions/glade-helper.c:302
#, c-format
msgid ""
"An error occured while loading the user interface from file %s. Possibly "
......@@ -3945,7 +3952,7 @@ msgstr ""
"kommer att avsluta nu. Du bör kontrollera din installation av %s eller "
"installera om %s."
#: vicious-extensions/glade-helper.c:303
#: vicious-extensions/glade-helper.c:314
#, c-format
msgid "No interface could be loaded, BAD! (file: %s)"
msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
......@@ -3954,6 +3961,44 @@ msgstr "Inget gränssnitt kunde läsas in, ILLA! (fil: %s)"
msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
msgstr "För många aliasnivåer för en lokal, kan indikera en slinga"
#~ msgid ""
#~ "This is the Failsafe GNOME session. You will be logged into the "
#~ "'Default' session of GNOME with no startup scripts run. This is only to "
#~ "fix problems in your installation."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är sessionen Felsäker GNOME. Du kommer att loggas in i GNOME:s "
#~ "\"standardsession\" utan att några uppstartsskript körs. Detta är enbart "
#~ "för att problem i din installation ska kunna åtgärdas."
#~ msgid "Failsafe GNOME"
#~ msgstr "Felsäker GNOME"
#~ msgid "Failsafe _GNOME"
#~ msgstr "Felsäker _GNOME"
#~ msgid "Configure the login screen (GNOME Display Manager)"
#~ msgstr "Konfigurera inloggningsskärmen (GNOME-displayhanteraren)"
#~ msgid "Configure the login screen"
#~ msgstr "Konfigurera inloggningsskärmen"
#~ msgid "FLEXI_XSERVER request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "FLEXI_XSERVER-begäran nekas: Inte autentiserad"
#~ msgid "QUERY_LOGOUT_ACTION request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "QUERY_LOGOUT_ACTION-begäran nekas: Inte autentiserad"
#~ msgid "SET_LOGOUT_ACTION request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "SET_LOGOUT_ACTION-begäran nekas: Inte autentiserad"
#~ msgid "QUERY_VT request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "QUERY_VT-begäran nekas: Inte autentiserad"
#~ msgid ""
#~ "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
#~ msgstr ""
#~ "Ett grafiskt program för att konfigurera GNOME:s displayhanterare (GDM)"
#~ msgid "Afrikaans"
#~ msgstr "Afrikaans"
......@@ -3963,9 +4008,6 @@ msgstr "För många aliasnivåer för en lokal, kan indikera en slinga"
#~ msgid "Northern Sotho"
#~ msgstr "Nordsotho"
#~ msgid "%s request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "%s-begäran nekas: Inte autentiserad"
#~ msgid "Armenian"
#~ msgstr "Armeniska"
......@@ -3994,9 +4036,6 @@ msgstr "För många aliasnivåer för en lokal, kan indikera en slinga"
#~ msgid "German (Switzerland)"
#~ msgstr "Tyska (Schweiz)"
#~ msgid "Configure the login manager"
#~ msgstr "Konfigurera inloggningshanteraren"
#~ msgid "Flexible server request denied: Not authenticated"
#~ msgstr "Flexibel serverbegäran nekas: Inte autentiserad"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment