Commit a0e49bcf authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima

Updated Albanian translation.

2005-02-02  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent e914599d
2005-02-02 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2005-02-02 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
# Përkthimi i mesazheve të gdm2 në shqip
# This file is distributed under the same license as the gdm2 package.
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation. Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2 HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 03:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-17 12:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-02 04:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-02 10:48+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -721,8 +721,8 @@ msgstr "Vetëm root mund të nisë gdm\n"
#: daemon/slave.c:825 daemon/slave.c:835 daemon/slave.c:845 daemon/slave.c:857
#: gui/gdmchooser.c:1936 gui/gdmchooser.c:1939 gui/gdmchooser.c:1942
#: gui/gdmlogin.c:3958 gui/gdmlogin.c:3966 gui/gdmlogin.c:3969
#: gui/greeter/greeter.c:1085 gui/greeter/greeter.c:1093
#: gui/greeter/greeter.c:1096
#: gui/greeter/greeter.c:1086 gui/greeter/greeter.c:1094
#: gui/greeter/greeter.c:1097
#, c-format
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
msgstr "%s: Gabim gjatë hapjes së kontrolluesit të sinjalit %s: %s"
......@@ -1059,13 +1059,13 @@ msgstr "%s: E pamundur nisja e greeter si zakonisht: %s"
#: daemon/slave.c:2665
msgid ""
"Cannot start the greeter program, you will not be able to log in. This "
"Cannot start the greeter program; you will not be able to log in. This "
"display will be disabled. Try logging in by other means and editing the "
"configuration file"
msgstr ""
"Nuk arrij të nis programin greeter, prandaj nuk do të jeni në gjendje të "
"kryeni log in.Display do të ç'aktivohet. Përpiqu të kryesh login me ndonjë "
"menyrë tjetër dhe korrigjo problemin duke ndryshuar file e konfigurimit"
"futeni. Përpiqu të futesh me ndonjë menyrë tjetër dhe ndrysho file e "
"konfigurimit"
#. If no greeter we really have to disable the display
#: daemon/slave.c:2672
......@@ -2007,7 +2007,7 @@ msgid "Can't open default host icon: %s"
msgstr "Nuk arrij të hap ikonën e prezgjedhur të host: %s"
#: gui/gdmchooser.c:1950 gui/gdmlogin.c:3977 gui/gdmlogin.c:3984
#: gui/greeter/greeter.c:1104 gui/greeter/greeter.c:1111
#: gui/greeter/greeter.c:1105 gui/greeter/greeter.c:1112
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "E pamundur vendosja e maskës së sinjalit!"
......@@ -2798,12 +2798,12 @@ msgid "_Suspend"
msgstr "_Pezullo"
#: gui/gdmlogin.c:685 gui/gdmlogin.c:3752 gui/greeter/greeter.c:164
#: gui/greeter/greeter.c:858
#: gui/greeter/greeter.c:859
msgid "Welcome"
msgstr "Mirësevini"
#: gui/gdmlogin.c:688 gui/gdmlogin.c:3755 gui/greeter/greeter.c:167
#: gui/greeter/greeter.c:861
#: gui/greeter/greeter.c:862
#, c-format
msgid "Welcome to %n"
msgstr "Mirësevini tek %n"
......@@ -3081,8 +3081,8 @@ msgstr "Tepër përdorues për t'i shfaqur këtu..."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:3831 gui/gdmlogin.c:3862 gui/gdmlogin.c:3906
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:668
#: gui/greeter/greeter.c:713
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:714
msgid "Cannot start the greeter"
msgstr "Nuk arrij të nis greeter"
......@@ -3097,8 +3097,8 @@ msgstr ""
"sapo keni kryer një upgrade të gdm. Rifillo daemon e gdm ose rinis "
"kompjuterin."
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:675
#: gui/greeter/greeter.c:722
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:676
#: gui/greeter/greeter.c:723
msgid "Reboot"
msgstr "Rinis"
......@@ -3113,18 +3113,18 @@ msgstr ""
"mundësi që sapo keni kryer një upgrade të gdm. Rifillo daemon e gdm ose "
"rinis kompjuterin."
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:720
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:721
msgid "Restart"
msgstr "Rifillo"
# session=seanca, nuk gjej fjalë më të saktë,
# që të dyja janë fjalë të huaja
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1335
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1340
msgid "Session directory is missing"
msgstr "Nuk është specifikuar asnjë directory per seancën"
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1337
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1342
msgid ""
"Your session directory is missing or empty! There are two available "
"sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
......@@ -3134,11 +3134,11 @@ msgstr ""
"dispozicion, por duhet të kryeni login dhe të korrigjoni konfigurimin e gdm."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1362
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1367
msgid "Configuration is not correct"
msgstr "Konfigurimi nuk është korrekt"
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1364
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1369
msgid ""
"The configuration file contains an invalid command line for the login "
"dialog, and thus I ran the default command. Please fix your configuration."
......@@ -3148,11 +3148,11 @@ msgstr ""
"korrigjo konfigurimin."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1391
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1396
msgid "No configuration was found"
msgstr "Nuk u gjet asnjë konfigurim"
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1393
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1398
msgid ""
"The configuration was not found. GDM is using defaults to run this "
"session. You should log in and create a configuration file with the GDM "
......@@ -3670,7 +3670,7 @@ msgstr "Duhet të jeni superpërdorues (root) që të mund të konfiguroni GDM."
msgid "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
msgstr "Një instrument grafik për të konfiguruar GNOME Display Manager (GDM)"
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:670
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
......@@ -3681,7 +3681,7 @@ msgstr ""
"Ka mundësi që sapo keni kryer një upgrade të gdm.\n"
"Rifillo daemon e gdm ose rinis kompjuterin."
#: gui/greeter/greeter.c:714
#: gui/greeter/greeter.c:715
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -3692,24 +3692,24 @@ msgstr ""
"Ka mundësi që sapo keni kryer një upgrade të gdm.\n"
"Rifillo daemon e gdm ose rinis kompjuterin."
#: gui/greeter/greeter.c:1173
#: gui/greeter/greeter.c:1174
#, c-format
msgid "There was an error loading the theme %s"
msgstr "Gabim gjatë ngarkimit të temës %s"
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1226
#: gui/greeter/greeter.c:1228
msgid "The theme for the graphical greeter is corrupt"
msgstr "Tema për greeter-in grafik është e dëmtuar"
#: gui/greeter/greeter.c:1229
#: gui/greeter/greeter.c:1231
msgid ""
"The theme does not contain definition for the username/password entry "
"element."
msgstr "Tema nuk përmban përcaktimin e elementit username/paswword."
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1262
#: gui/greeter/greeter.c:1265
msgid ""
"There was an error loading the theme, and the default theme also could not "
"have been loaded, I will attempt to start the standard greeter"
......@@ -3718,7 +3718,7 @@ msgstr ""
"të ngarkohet. Po përpiqem të filloj greeter standart"
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1284
#: gui/greeter/greeter.c:1288
msgid ""
"I could not start the standard greeter. This display will abort and you may "
"have to login another way and fix the installation of gdm"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment