Commit 855b75a4 authored by Marcel Telka's avatar Marcel Telka Committed by Marcel Telka

Updated Slovak translation.

2005-01-29  Marcel Telka  <marcel@telka.sk>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent b9197e1d
2005-01-29 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2005-01-29 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-12 22:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-12 22:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-29 12:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-29 12:46+0100\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -721,8 +721,8 @@ msgstr "Len root môže spúšťať gdm\n"
#: daemon/slave.c:825 daemon/slave.c:835 daemon/slave.c:845 daemon/slave.c:857
#: gui/gdmchooser.c:1936 gui/gdmchooser.c:1939 gui/gdmchooser.c:1942
#: gui/gdmlogin.c:3958 gui/gdmlogin.c:3966 gui/gdmlogin.c:3969
#: gui/greeter/greeter.c:1085 gui/greeter/greeter.c:1093
#: gui/greeter/greeter.c:1096
#: gui/greeter/greeter.c:1086 gui/greeter/greeter.c:1094
#: gui/greeter/greeter.c:1097
#, c-format
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
msgstr "%s: Chyba pri nastavovaní ovládača signálu %s: %s"
......@@ -1057,7 +1057,7 @@ msgstr "%s: Nie je možné spustiť privítanie, skúsim štandardné: %s"
#: daemon/slave.c:2665
msgid ""
"Cannot start the greeter program, you will not be able to log in. This "
"Cannot start the greeter program; you will not be able to log in. This "
"display will be disabled. Try logging in by other means and editing the "
"configuration file"
msgstr ""
......@@ -1991,7 +1991,7 @@ msgid "Can't open default host icon: %s"
msgstr "Nemôžem otvoriť štandardnú ikonu hostiteľa: %s"
#: gui/gdmchooser.c:1950 gui/gdmlogin.c:3977 gui/gdmlogin.c:3984
#: gui/greeter/greeter.c:1104 gui/greeter/greeter.c:1111
#: gui/greeter/greeter.c:1105 gui/greeter/greeter.c:1112
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Nemôžem nastaviť masku signálov!"
......@@ -2781,12 +2781,12 @@ msgid "_Suspend"
msgstr "_Uspať"
#: gui/gdmlogin.c:685 gui/gdmlogin.c:3752 gui/greeter/greeter.c:164
#: gui/greeter/greeter.c:858
#: gui/greeter/greeter.c:859
msgid "Welcome"
msgstr "Vitajte"
#: gui/gdmlogin.c:688 gui/gdmlogin.c:3755 gui/greeter/greeter.c:167
#: gui/greeter/greeter.c:861
#: gui/greeter/greeter.c:862
#, c-format
msgid "Welcome to %n"
msgstr "Víta vás %n"
......@@ -3058,8 +3058,8 @@ msgstr "Príliš dlhý zoznam používateľov..."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:3831 gui/gdmlogin.c:3862 gui/gdmlogin.c:3906
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:668
#: gui/greeter/greeter.c:713
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:714
msgid "Cannot start the greeter"
msgstr "Nie je možné spustiť dialóg prihlásenia"
......@@ -3073,8 +3073,8 @@ msgstr ""
"Verzia privítania (%s) neodpovedá verzii démona. Asi ste aktualizovali iba "
"gdm. Prosím, reštartujte démona gdm alebo celý počítač."
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:675
#: gui/greeter/greeter.c:722
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:676
#: gui/greeter/greeter.c:723
msgid "Reboot"
msgstr "Reštartovať počítač"
......@@ -3088,16 +3088,16 @@ msgstr ""
"Verzia privítania (%s) neodpovedá verzii démona (%s). Asi ste aktualizovali "
"iba gdm. Prosím, reštartujte démona gdm alebo celý počítač."
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:720
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:721
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať gdm"
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1335
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1340
msgid "Session directory is missing"
msgstr "Chýba priečinok so sedeniami"
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1337
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1342
msgid ""
"Your session directory is missing or empty! There are two available "
"sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
......@@ -3107,11 +3107,11 @@ msgstr ""
"sedenia, ale mali by ste sa prihlásiť a problém konfigurácie vyriešiť."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1362
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1367
msgid "Configuration is not correct"
msgstr "Konfigurácia neplatná"
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1364
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1369
msgid ""
"The configuration file contains an invalid command line for the login "
"dialog, and thus I ran the default command. Please fix your configuration."
......@@ -3120,11 +3120,11 @@ msgstr ""
"som spustil štandardný príkaz. Prosím, opravte konfiguráciu."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1391
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1396
msgid "No configuration was found"
msgstr "Nenájdená konfigurácia"
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1393
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1398
msgid ""
"The configuration was not found. GDM is using defaults to run this "
"session. You should log in and create a configuration file with the GDM "
......@@ -3640,7 +3640,7 @@ msgstr "Musíte byť superpoužívateľ (root) pre nastavenie GDM."
msgid "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
msgstr "Grafická aplikácia pre nastavenie Správcu displeja GNOME (GDM)"
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:670
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
......@@ -3651,7 +3651,7 @@ msgstr ""
"Asi ste aktualizovali iba gdm.\n"
"Prosím, reštartujte démona gdm alebo celý počítač."
#: gui/greeter/greeter.c:714
#: gui/greeter/greeter.c:715
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -3662,17 +3662,17 @@ msgstr ""
"Asi ste aktualizovali iba gdm.\n"
"Prosím, reštartujte démona gdm alebo celý počítač."
#: gui/greeter/greeter.c:1173
#: gui/greeter/greeter.c:1174
#, c-format
msgid "There was an error loading the theme %s"
msgstr "Pri načítavaní témy %s nastala chyba"
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1226
#: gui/greeter/greeter.c:1228
msgid "The theme for the graphical greeter is corrupt"
msgstr "Téma pre grafické prihlásenie je poškodená"
#: gui/greeter/greeter.c:1229
#: gui/greeter/greeter.c:1231
msgid ""
"The theme does not contain definition for the username/password entry "
"element."
......@@ -3681,7 +3681,7 @@ msgstr ""
"hesla."
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1262
#: gui/greeter/greeter.c:1265
msgid ""
"There was an error loading the theme, and the default theme also could not "
"have been loaded, I will attempt to start the standard greeter"
......@@ -3690,7 +3690,7 @@ msgstr ""
"Preto sa pokúsim spustiť štandardné privítanie."
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1284
#: gui/greeter/greeter.c:1288
msgid ""
"I could not start the standard greeter. This display will abort and you may "
"have to login another way and fix the installation of gdm"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment