Commit 4b03eb0f authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas
Browse files

Fixes to Catalan translation

parent 46de93cd
......@@ -348,7 +348,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Tingueu en compte que el GDM es pot configurar i que molts paràmetres de "
"configuració poden afectar a la seguretat. En aquest document es ressalten "
"els temes en que s'ha de vigilar."
"els temes en què s'ha de vigilar."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:165
......@@ -535,7 +535,7 @@ msgstr ""
"Les funcions principals del programa rebedor són proporcionar un mecanisme "
"per seleccionar un compte per entrar i per conduir el diàleg entre l'usuari "
"i el sistema en autenticar-se al compte. El procés d'autenticació és conduit "
"pel mòduls de connectors d'autenticació (Pluggable Authentication Modules o "
"pels mòduls dels connectors d'autenticació (Pluggable Authentication Modules o "
"PAM). Els mòduls del PAM determinen quines preguntes (si n'hi ha) es mostren "
"a l'usuari per autenticar-lo. En sistemes convencionals, el programa rebedor "
"sol·licitarà un nom d'usuari i una contrasenya per autenticar. Tot i això, "
......@@ -552,7 +552,7 @@ msgid ""
"The smartcard extension can be enabled or disabled via the <filename>org."
"gnome.display-manager.extensions.smartcard.active</filename> gsettings key."
msgstr ""
"L'extensió de targetes intel·ligents és pot habilitar o inhabilitar "
"L'extensió de targetes intel·ligents es pot habilitar o inhabilitar "
"mitjançant la clau del gsettings <filename>org.gnome.display-manager."
"extensions.smartcard.active</filename>."
......@@ -574,7 +574,7 @@ msgid ""
"to automatically log in and simply start a session, which can be useful for "
"some environments, such as single user systems or kiosks."
msgstr ""
"Es pot configurar el GDM i el PAM per a que no necessitin cap introducció, "
"Es pot configurar el GDM i el PAM per a què no necessitin cap introducció, "
"el que faria que el GDM iniciés automàticament una sessió, fet que pot ser "
"útil en alguns entorns, com en un sistema d'un sol usuari o en un kiosk."
......@@ -597,7 +597,7 @@ msgstr ""
"informació a la secció «Configuració de la sessió d'usuari i l'idioma» "
"d'aquest document. Per defecte, el GDM està configurat per mostrar un "
"navegador de cares de manera que l'usuari pugui seleccionar el seu compte "
"d'usuari fent clic a una imatge enlloc d'haver d'introduir el seu nom "
"d'usuari fent clic a una imatge en lloc d'haver d'introduir el seu nom "
"d'usuari. El GDM manté la informació de la sessió i de l'idioma per defecte "
"de l'usuari en el fitxer <filename>~/.dmrc</filename> i utilitzarà aquests "
"valors si l'usuari no selecciona una sessió o idioma a la interfície gràfica "
......@@ -704,7 +704,7 @@ msgstr ""
"el ratolí o el teclat de la manera habitual. Hi ha disponibles les funcions "
"de la tecnologia assistiva (AT) com ara el teclat en pantalla, el lector de "
"pantalla, l'ampliador de pantalla i l'accessibilitat del teclat del servidor "
"d'X AccessX. Si és necessari, també és pot canviar el text per fer-lo més "
"d'X AccessX. Si és necessari, també es pot canviar el text per fer-lo més "
"gran o mostrar icones i controls de contrast alt. Per a més informació sobre "
"la configuració de les funcions d'accessibilitat, vegeu la secció "
"«Configuració de l'accessibilitat» d'aquest document."
......@@ -914,7 +914,7 @@ msgstr ""
"l'opció de l'usuari i reenviarà les següents sol·licituds al gestor "
"seleccionat. El GDM també admet una extensió al protocol per oblidar el "
"redireccionament un cop la connexió de l'usuari sigui satisfactòria. Aquesta "
"extensió només és compatible si el dos dimonis són GDM. És transparent i "
"extensió només és compatible si els dos dimonis són GDM. És transparent i "
"l'ignorarà l'XDM o els altres dimonis que implementen l'XDMCP."
#. (itstool) path: sect2/para
......@@ -1146,7 +1146,7 @@ msgid ""
"used in this section."
msgstr ""
"El PAM és complicat i altament configurable i en aquesta documentació no "
"s'intenta d'explicar-lo amb pèls i senyals. La idea és donar una visó global "
"s'intenta d'explicar-lo amb pèls i senyals. La idea és donar una visió global "
"de com afecta la configuració del PAM al GDM, com es configura normalment el "
"PAM amb el GDM i els problemes coneguts. S'espera que qui hagi de realitzar "
"una configuració del PAM llegirà més documentació del PAM per entendre com "
......@@ -1185,7 +1185,7 @@ msgstr ""
"per a una entrada automàtica. Pot ser que aquests serveis no estiguin "
"definits al fitxer de configuració pam.d o pam.conf. Si no hi ha cap entrada "
"el GDM utilitzarà el comportament per defecte del PAM. A la majoria de "
"sistemes aquest hauria de funciona sense cap problema. Tot i això, la funció "
"sistemes aquest hauria de funcionar sense cap problema. Tot i això, la funció "
"d'entrada automàtica podria no funcionar si el servei gdm-autologin no està "
"definit."
......@@ -1310,7 +1310,7 @@ msgstr ""
"contrasenya. Aquesta característica es pot habilitar a nivell d'usuari amb "
"l'eina users-admin del gnome-system-tools; s'aconsegueix verificant abans de "
"demanar la contrasenya si l'usuari és membre del grup Unix «nopasswdlogin». "
"Per a que funcioni, el fitxer de configuració del PAM pel servei «gdm» ha "
"Per a què funcioni, el fitxer de configuració del PAM pel servei «gdm» ha "
"d'incloure una línia com aquesta:"
#. (itstool) path: sect2/screen
......@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgid ""
"hosts.allow\">hosts.allow(5)</ulink> man page for details."
msgstr ""
"al vostre <filename>&lt;etc&gt;/hosts.allow</filename> si normalment no "
"permeteu tots els serveis des de tots el amfitrions. Per obtenir més detalls "
"permeteu tots els serveis des de tots els amfitrions. Per obtenir més detalls "
"vegeu la pàgina del manual <ulink type=\"help\" url=\"man:hosts.allow"
"\">hosts.allow(5)</ulink>."
......@@ -1667,7 +1667,7 @@ msgstr ""
"En el cas on un usuari amb una sessió existent s'hagi autenticat al GDM i "
"sol·liciti de continuar la sessió existent, el GDM crida un mètode "
"privilegiat del ConsoleKit per desblocar la sessió. Els detalls exactes de "
"què succeeix quan la sessió rep aquesta senyal de desblocatge són indefinits "
"què succeeix quan la sessió rep aquest senyal de desblocatge són indefinits "
"i específics de la sessió. Tot i això, la majoria de sessions desblocaran un "
"estalvi de pantalla com a resposta."
......@@ -1757,7 +1757,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per a cada tipus d'script, el que s'executarà per defecte s'anomena "
"«Default» i s'emmagatzema en un directori associat amb el tipus d'script. De "
"manera que l'script per defecte de l'<filename>Init</filename> és troba a "
"manera que l'script per defecte de l'<filename>Init</filename> es troba a "
"<filename>&lt;etc&gt;/gdm/Init/Default</filename>. Es pot proporcionar un "
"script per pantalla, si existeix, s'executarà en lloc de l'script per "
"defecte. Aquests es troben al mateix directori que l'script per defecte i "
......@@ -1806,7 +1806,7 @@ msgid ""
"session starts. For example, you might setup the user's $HOME directory if "
"needed."
msgstr ""
"Després de que s'hagi autenticat correctament a l'usuari, el GDM executarà "
"Després de què s'hagi autenticat correctament a l'usuari, el GDM executarà "
"l'script <filename>PostLogin</filename>. Aquest s'executa abans de "
"configurar qualsevol sessió, fins i tot abans de la crida a "
"pam_open_session. Aquest script és útil per realitzar qualsevol "
......@@ -1884,7 +1884,7 @@ msgstr ""
"conté fitxers en el format que especifica la «FreeDesktop.org Desktop "
"Application Autostart Specification». Es poden emprar les característiques "
"estàndard de l'especificació per indicar quins programes han de reiniciar-"
"se, només en el cas de que s'hagi definit el valor corresponent al GConf, "
"se, només en el cas de què s'hagi definit el valor corresponent al GConf, "
"etc."
#. (itstool) path: sect2/para
......@@ -1900,11 +1900,11 @@ msgid ""
"specified in the Accessibility Configuration section below are set."
msgstr ""
"Qualsevol fitxer <filename>.desktop</filename> en aquest directori farà que "
"el programa associat s'iniciï amb la pantall gràfica de benvinguda. De forma "
"el programa associat s'iniciï amb la pantalla gràfica de benvinguda. De forma "
"predeterminada, el GDM té els fitxers que iniciaran la pantalla gràfica de "
"benvinguda (gdm-simple-greeter), l'aplicació gnome-power-management, el "
"gnome-settings-daemon i el gestor de finestres metacity. Aquests programes "
"són necessaris per a que funcioni el programa de benvinguda. A més, hi ha "
"són necessaris per a què funcioni el programa de benvinguda. A més, hi ha "
"fitxers desktop per iniciar diversos programes AT si s'ha definit els valors "
"corresponents a la secció de Configuració d'Accessibilitat."
......@@ -1930,7 +1930,7 @@ msgstr ""
"script no admet configuració per pantalla com els altres scripts. Aquest "
"script s'utilitza per iniciar la sessió d'usuari. Aquest script s'executa "
"com usuari i s'executarà sigui quina sigui la sessió especificada al fitxer "
"de sessió de l'escriptori que l'usuari ha seleccionar per iniciar."
"de sessió de l'escriptori que l'usuari ha de seleccionar per iniciar."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:1095
......@@ -2015,7 +2015,7 @@ msgstr ""
#: C/index.docbook:1136
msgid "A full list of supported configuration keys follow:"
msgstr ""
"A continuació hi ha una llista complerta de claus de configuració admeses:"
"A continuació hi ha una llista completa de claus de configuració admeses:"
#. (itstool) path: sect3/title
#: C/index.docbook:1141
......@@ -2338,7 +2338,7 @@ msgstr ""
"llistat d'usuaris locals del sistema. No es mostrarà cap usuari amb una id "
"inferior a 500 (o 100 en l'Oracle Solaris). El navegador de cares també "
"mostrarà qualsevol usuari que hagi accedit anteriorment al sistema (per "
"exemple, usuarios NIS/LDAP). Obté aquest llistat cridant l'interfície "
"exemple, usuarios NIS/LDAP). Obté aquest llistat cridant la interfície "
"<command>ck-history</command> del ConsoleKit. Tampoc mostrarà cap usuari que "
"no tingui un intèrpret d'ordres vàlid (els vàlids són els que retornar "
"getusershell() - /sbin/nologin o /bin/false es consideren intèrprets "
......@@ -2352,7 +2352,7 @@ msgid ""
"history</command> ConsoleKit interface."
msgstr ""
"Si és fals, aleshores el GDM només mostrarà els usuaris que hagin accedit "
"anteriorment al sistema (usuaris locals o NIS/LDAP) cridant l'interfície "
"anteriorment al sistema (usuaris locals o NIS/LDAP) cridant la interfície "
"<command>ck-history</command> del ConsoleKit."
#. (itstool) path: varlistentry/term
......@@ -2399,7 +2399,7 @@ msgstr ""
"Defineix un llistat d'usuaris a excloure al navegador de cares. Aquest valor "
"necessita un llistat d'usuaris separats per coma. Tingueu present que el "
"valor definit a <filename>custom.conf</filename> sobreescriu el valor "
"predeterminat, així que si voleu afegir més usuaris al llistat, heu de "
"predeterminat, així que si voleu afegir més usuaris al llistat, heux "
"d'afegir-los al final del valor predeterminat."
#. (itstool) path: sect3/title
......@@ -2496,7 +2496,7 @@ msgid ""
"option for more information."
msgstr ""
"El <filename>gdm</filename> escolta les sol·licituds al port UDP 177. Per "
"obtenir més informació vegeu la opció Port."
"obtenir més informació vegeu l'opció Port."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:1440
......@@ -2538,7 +2538,7 @@ msgid ""
"a good idea to block UDP port 177 on your firewall unless you really need it."
msgstr ""
"Tingueu en compte que l'XDMCP no és un protocol precisament segur i que és "
"una bona idea bloquejar el port UDP 177 al tallafocs a no ser que realment "
"una bona idea bloquejar el port UDP 177 al tallafoc a no ser que realment "
"el necessiteu."
#. (itstool) path: varlistentry/term
......@@ -2636,7 +2636,7 @@ msgid ""
"conversations."
msgstr ""
"Quan el GDM està preparat per gestionar una pantalla se li envia un paquet "
"ACCEPT que conté una identificador de sessió únic que s'utilitzarà en "
"ACCEPT que conté un identificador de sessió únic que s'utilitzarà en "
"futures connexions XDMCP."
#. (itstool) path: listitem/para
......@@ -2778,7 +2778,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quan l'ordinador retorna un paquet WILLING després d'un QUERY aquest envia "
"una cadena que proporciona l'estat actual del servidor. El missatge per "
"defecte es l'identificador del sistema, però és pot crear un script que "
"defecte és l'identificador del sistema, però es pot crear un script que "
"mostri un missatge personalitzat. Si no existeix l'script o la clau està "
"buida, s'enviarà el missatge per defecte. Si aquest script acaba bé i "
"produeix alguna sortida, s'enviarà la primera línia de la seva sortida (i "
......@@ -3096,7 +3096,7 @@ msgid ""
"with the GDM GUI program. By default this is a screen magnifier application."
msgstr ""
"Si s'ha definit, l'assistent vinculat a aquesta clau del GConf s'iniciarà "
"amb l'interfície gràfica del GDM. De forma predeterminada és una lupa de "
"amb la interfície gràfica del GDM. De forma predeterminada és una lupa de "
"pantalla."
#. (itstool) path: varlistentry/term
......@@ -3112,7 +3112,7 @@ msgid ""
"application."
msgstr ""
"Si s'ha definit, l'assistent vinculat a aquesta clau del GConf s'iniciarà "
"amb l'interfície gràfica del GDM. De forma predeterminada és un teclat "
"amb la interfície gràfica del GDM. De forma predeterminada és un teclat "
"virtual en pantalla."
#. (itstool) path: varlistentry/term
......@@ -3127,7 +3127,7 @@ msgid ""
"with the GDM GUI program. By default this is a screen reader application."
msgstr ""
"Si s'ha definit, l'assistent vinculat a aquesta clau del GConf s'iniciarà "
"amb l'interfície gràfica del GDM. De forma predeterminada és un lector de "
"amb la interfície gràfica del GDM. De forma predeterminada és un lector de "
"pantalla."
#. (itstool) path: sect3/title
......@@ -3180,7 +3180,7 @@ msgid ""
"AutostartCondition in the GDM autostart directory."
msgstr ""
"Quan una clau d'accessibilitat té el valor cert, aleshores qualsevol "
"programa amb el que estigui enllaçat en un fitxer desktop de l'autoinici del "
"programa amb què estigui enllaçat en un fitxer desktop de l'autoinici del "
"GDM s'iniciarà (excepte que la clau Hidden estigui definida com a certa en "
"aquest mateix fitxer desktop). Una única clau GConf pot, fins i tot, iniciar "
"diferents assistents si hi ha diferents fitxers .desktop amb la "
......@@ -3312,7 +3312,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per evitar que el GOK s'inicïi, s'ha de suprimir o desactivar el fitxer "
"d'escriptori del teclat en pantalla GOK. D'altra forma, l'onboard i el GOK "
"s'iniciaran simultàniament. Això és pot aconseguir suprimint el fitxer gok."
"s'iniciaran simultàniament. Això es pot aconseguir suprimint el fitxer gok."
"desktop del directori d'autoinici del GDM, o afegint la clau \"Hidden=true\" "
"al fitxer gok.desktop."
......@@ -3451,7 +3451,7 @@ msgid ""
"problems in the system or user scripts that might be preventing a user from "
"being able to start a session."
msgstr ""
"Els fitxers d'escriptori del GDM implementen una estensió específica del "
"Els fitxers d'escriptori del GDM implementen una extensió específica del "
"GDM, una clau anomenada \"X-GDM-BypassXsession\". Si no s'especifica la clau "
"al fitxer d'escriptori, el valor queda predeterminat a \"false\". Si la clau "
"té el valor \"true\" al fitxer d'escriptori, aleshores el GDM iniciarà el "
......@@ -3544,7 +3544,7 @@ msgid ""
"filename> intended to be run by the root user:"
msgstr ""
"El paquet GDM proporciona les ordres següents a <filename>sbindir</filename> "
"amb la intenció de que siguin executades per l'usuari primari:"
"amb la intenció de què siguin executades per l'usuari primari:"
#. (itstool) path: sect3/title
#. (itstool) path: variablelist/title
......@@ -3630,7 +3630,7 @@ msgid ""
"GDM daemon a USR1 signal. GDM will be restarted as soon as all users log out."
msgstr ""
"El <command>gdm-safe-restart</command> atura i torna a iniciar el GDM "
"enviant una senyal USR1 al dimoni del GDM. Es tornarà a iniciar el GDM quan "
"enviant un senyal USR1 al dimoni del GDM. Es tornarà a iniciar el GDM quan "
"hagin sortit tots els usuaris."
#. (itstool) path: sect3/title
......@@ -3644,7 +3644,7 @@ msgid ""
"<command>gdm-stop</command> stops GDM by sending the GDM daemon a TERM "
"signal."
msgstr ""
"El <command>gdm-stop</command> atura el GDM enviant una senyal TERM al "
"El <command>gdm-stop</command> atura el GDM enviant un senyal TERM al "
"dimoni del GDM."
#. (itstool) path: sect1/title
......@@ -3710,7 +3710,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Hi ha molts problemes que poden provocar que el GDM falli en iniciar-se, en "
"aquesta secció però només es descriu alguns problemes comuns i com descobrir "
"la causa dels problemes amb l'inicialització del GDM. Alguns problemes faran "
"la causa dels problemes amb la inicialització del GDM. Alguns problemes faran "
"que el GDM mostri un missatge o diàleg d'error quan intenta iniciar, però "
"pot ser difícil saber la causa del problema si el GDM falla de forma "
"silenciosa."
......@@ -3778,7 +3778,7 @@ msgid ""
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the <citetitle>GNU General Public "
"License</citetitle> for more details."
msgstr ""
"Aquest programa es distribueix amb l'esperança de que sigui útil, però SENSE "
"Aquest programa es distribueix amb l'esperança de què sigui útil, però SENSE "
"CAP GARANTIA; fins i tot sense la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o "
"ADEQUACIÓ A UN ÚS CONCRET. Per a més detalls vegeu la <citetitle>Llicència "
"pública general de GNU</citetitle>."
......@@ -3812,7 +3812,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"S'inclou una còpia de la <citetitle>Llicència pública general de GNU</"
"citetitle> en l'apèndix de la <citetitle>Guia d'usuaris del GNOME</"
"citetitle>. També podeu obtenir una copia de la <citetitle>Llicència pública "
"citetitle>. També podeu obtenir una còpia de la <citetitle>Llicència pública "
"general de GNU</citetitle> de la Free Software Foundation visitant el <ulink "
"type=\"http\" url=\"http://www.fsf.org\">seu lloc web</ulink> o escrivint a "
"<_:address-1/>"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment