Commit 3b2f0619 authored by Ivan Stojmirov's avatar Ivan Stojmirov

done

parent 19c8b698
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 11:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-08 17:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-31 12:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-31 14:53-0600\n"
"Last-Translator: Tomislav Markovski <herrera@users.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Macedonian <ossm-members@hedona.on.net.mk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,11 +25,11 @@ msgstr ""
#: config/CDE.desktop.in.h:1
msgid "CDE"
msgstr "ЦДЕ"
msgstr "CDE"
#: config/CDE.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into CDE"
msgstr "Оваа сесија ве најавува во ЦДЕ"
msgstr "Оваа сесија ве најавува во CDE"
#: config/default.desktop.in.h:1
msgid "Default System Session"
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgid ""
"the X configuration program. Then restart GDM."
msgstr ""
"Не можам да го подигнам X серверот (Вашиот графички интерфејс). "
"Најверојатно тој не е подесен како што треба. Потребно е да се најавите во "
"Најверојатно тој не е поставен како што треба. Потребно е да се најавите во "
"конзола и повторно да го извршите кофигурацискиот програм на X. Потоа "
"рестартирајте го GDM."
......@@ -82,9 +82,9 @@ msgid ""
"it is not set up correctly. Would you like to view the X server output to "
"diagnose the problem?"
msgstr ""
"Не можам да го подигнам X серверот (твојот графички интерфејс). "
"Најверојатно тој не е подесен како што треба. Сакаш ли да го погледнеш X "
"сервер аутпутот за да го дијагностицираш проблемот?"
"Не можам да го подигнам X серверот (Вашиот графички интерфејс). "
"Најверојатно тој не е поставен како што треба. Сакате ли да го погледнете приказот од X "
"серверот за да го дијагностицирате проблемот?"
#: config/gettextfoo.h:9
msgid "Would you like to view the detailed X server output as well?"
......@@ -96,8 +96,8 @@ msgid ""
"pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view "
"the X server output to diagnose the problem?"
msgstr ""
"Не можам да го подигнамподигнамот (твојот графички интерфејс). Најверојатно "
"вашиот надворешен уред (вашиот глушец) не е подесен правилно. Сакате ли да "
"Не можам да го подигнам (Вашиот графички интерфејс). Изгледа дека "
"Вашиот уред за покажување (Вашиот глушец) не е поставен правилно. Сакате ли да "
"го видите извештајот на X серверот за да го дијагностицирате проблемот?"
#: config/gettextfoo.h:11 config/gettextfoo.h:12
......@@ -114,8 +114,8 @@ msgid ""
"your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window "
"in the upper left corner"
msgstr ""
"Ова е failsafe xterm сесијата. Прозорците сега имаат фокус само доколку ја "
"поставите вашата стрелка врз нив. За да излезете од овој режим искуцајте "
"Ова е failsafe xterm сесијата. Прозорците сега имаат фокус само доколку го "
"поставите Вашиот покажувач врз нив. За да излезете од овој режим искуцајте "
"„exit“ во прозорецот кој што се наоѓа горе во левиот агол."
#: config/gettextfoo.h:14
......@@ -124,9 +124,9 @@ msgid ""
"session. Windows now have focus only if you have your cursor above them. "
"To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner"
msgstr ""
"Неможев да ја подигнам вашата сесија и затоа ја подигнав failsafe xterm "
"сесијата. Прозорците сега имаат фокус само доколку ја поставите вашата "
"стрелка врз нив. За да излезете од овој режим искуцајте „exit“ во "
"Не можев да ја подигнам Вашата сесија и затоа ја подигнав failsafe xterm "
"сесијата. Прозорците сега имаат фокус само доколку го поставите Вашиот "
"покажувач врз нив. За да излезете од овој режим искуцајте „exit“ во "
"прозорецот кој што се наоѓа горе во левиот агол."
#: config/gnome.desktop.in.h:1
......@@ -602,7 +602,7 @@ msgid ""
"the X configuration program. Then restart GDM."
msgstr ""
"Не можам да го подигнам X серверот (твојот графички интерфејс). "
"Најверојатно тој не е подесен како што треба. Потребно е да се најавите во "
"Најверојатно тој не е поставен како што треба. Потребно е да се најавите во "
"конзола и повторно да ја извршите конфигурационата програма на X. Потоа "
"рестартирајте го GDM."
......@@ -730,8 +730,8 @@ msgstr "Само root сака да го изврши gdm\n"
#: daemon/slave.c:825 daemon/slave.c:835 daemon/slave.c:845 daemon/slave.c:857
#: gui/gdmchooser.c:1936 gui/gdmchooser.c:1939 gui/gdmchooser.c:1942
#: gui/gdmlogin.c:3958 gui/gdmlogin.c:3966 gui/gdmlogin.c:3969
#: gui/greeter/greeter.c:1085 gui/greeter/greeter.c:1093
#: gui/greeter/greeter.c:1096
#: gui/greeter/greeter.c:1086 gui/greeter/greeter.c:1094
#: gui/greeter/greeter.c:1097
#, c-format
msgid "%s: Error setting up %s signal handler: %s"
msgstr "%s: Грешка при местење на %s управувачот на сигнал: %s"
......@@ -924,7 +924,7 @@ msgstr "%s: Не можам да го разгранам процесот X се
#: daemon/slave.c:307
msgid "Can't set EGID to user GID"
msgstr "Не можам да подесам EGID на корисничкиот GID"
msgstr "Не можам да поставам EGID на корисничкиот GID"
#: daemon/slave.c:315
msgid "Can't set EUID to user UID"
......@@ -1074,11 +1074,11 @@ msgstr "%s: Не можам да го подигнам поздравувачо
#: daemon/slave.c:2665
msgid ""
"Cannot start the greeter program, you will not be able to log in. This "
"Cannot start the greeter program; you will not be able to log in. This "
"display will be disabled. Try logging in by other means and editing the "
"configuration file"
msgstr ""
"Не можам да да ја подигнам поздравувач програмата и нема да можете да се "
"Не можам да ја подигнам програмата за поздравување; Нема да можете да се "
"најавите. Овој екран ќе биде исклучен. Обидете се да се најавите на друг "
"начин и уредете ја конфигурациската датотека"
......@@ -2020,7 +2020,7 @@ msgid "Can't open default host icon: %s"
msgstr "Не можам да ја отворам предефирнираната икона %s"
#: gui/gdmchooser.c:1950 gui/gdmlogin.c:3977 gui/gdmlogin.c:3984
#: gui/greeter/greeter.c:1104 gui/greeter/greeter.c:1111
#: gui/greeter/greeter.c:1105 gui/greeter/greeter.c:1112
msgid "Could not set signal mask!"
msgstr "Could not set signal mask!"
......@@ -2161,8 +2161,8 @@ msgid ""
"You do not seem to have authentication needed be for this operation. "
"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
msgstr ""
"Немаш авторизација за оваа операција. Можеби твојата .Хauthority датотека не "
"е подесена правилно."
"Немате авторизација за оваа операција. Можеби Вашата .Хauthority датотека не "
"е поставена правилно."
#: gui/gdmcomm.c:495
msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
......@@ -2281,7 +2281,7 @@ msgstr "Немате авторизација да ја извршите ова
#: gui/gdmflexiserver.c:729
msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
msgstr "Можеби вашата .Хauthority датотека не е подесена правилно."
msgstr "Можеби Вашата .Хauthority датотека не е поставена правилно."
#. markup
#: gui/gdmflexiserver.c:753
......@@ -2811,12 +2811,12 @@ msgid "_Suspend"
msgstr "_Суспендирај"
#: gui/gdmlogin.c:685 gui/gdmlogin.c:3752 gui/greeter/greeter.c:164
#: gui/greeter/greeter.c:858
#: gui/greeter/greeter.c:859
msgid "Welcome"
msgstr "Добродојдовте"
#: gui/gdmlogin.c:688 gui/gdmlogin.c:3755 gui/greeter/greeter.c:167
#: gui/greeter/greeter.c:861
#: gui/greeter/greeter.c:862
#, c-format
msgid "Welcome to %n"
msgstr "Добродојде на %n"
......@@ -2831,8 +2831,8 @@ msgid ""
"Your preferred session type %s is not installed on this machine.\n"
"Do you wish to make %s the default for future sessions?"
msgstr ""
"Твојата сакана сесија од типот %s не е инсталирана на оваа машина.\n"
"Дали сакаш %s да биде преддефинирана за следните сесии?"
"Вашата преферирана сесија од типот %s не е инсталирана на оваа машина.\n"
"Дали сакате да го направите %s стандардно за следните сесии?"
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:860 gui/gdmlogin.c:887 gui/gdmlogin.c:965
......@@ -3042,7 +3042,7 @@ msgstr "_Конфигурирај го менаџерот за најавува
msgid ""
"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
msgstr ""
"Подеси го GDM (овој менаџер за најавување). Ќе ти треба root лозинката."
"Постави го GDM (овој менаџер за најавување). Ќе Ви треба root лозинката."
#: gui/gdmlogin.c:2788 gui/greeter/greeter_system.c:175
msgid "Reboot your computer"
......@@ -3091,8 +3091,8 @@ msgstr "Премногу корисници за листање..."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:3831 gui/gdmlogin.c:3862 gui/gdmlogin.c:3906
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:668
#: gui/greeter/greeter.c:713
#: gui/greeter/greeter.c:637 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:714
msgid "Cannot start the greeter"
msgstr "Не можам да го извшрам поздравувачот"
......@@ -3107,8 +3107,8 @@ msgstr ""
"Најверојатно само што е надграден GDM. Рестартирајте го серверот или "
"рестартирајте го компјутерот."
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:675
#: gui/greeter/greeter.c:722
#: gui/gdmlogin.c:3869 gui/gdmlogin.c:3915 gui/greeter/greeter.c:676
#: gui/greeter/greeter.c:723
msgid "Reboot"
msgstr "Рестартирај"
......@@ -3123,16 +3123,16 @@ msgstr ""
"s). Најверојатно само што сте го надградиле GDM. Рестартирајте го серверот "
"или рестартирајте го компјутерот."
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:720
#: gui/gdmlogin.c:3913 gui/greeter/greeter.c:721
msgid "Restart"
msgstr "Рестартирај"
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1335
#: gui/gdmlogin.c:4099 gui/greeter/greeter.c:1340
msgid "Session directory is missing"
msgstr "Недостасува директориумот за сесии"
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1337
#: gui/gdmlogin.c:4101 gui/greeter/greeter.c:1342
msgid ""
"Your session directory is missing or empty! There are two available "
"sessions you can use, but you should log in and correct the gdm "
......@@ -3144,11 +3144,11 @@ msgstr ""
"откако ќе се најавите средете ja gdm конфигурацијата."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1362
#: gui/gdmlogin.c:4125 gui/greeter/greeter.c:1367
msgid "Configuration is not correct"
msgstr "Конфигурацијата не е точна"
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1364
#: gui/gdmlogin.c:4127 gui/greeter/greeter.c:1369
msgid ""
"The configuration file contains an invalid command line for the login "
"dialog, and thus I ran the default command. Please fix your configuration."
......@@ -3158,11 +3158,11 @@ msgstr ""
"си ја конфигурацијата."
#. markup
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1391
#: gui/gdmlogin.c:4152 gui/greeter/greeter.c:1396
msgid "No configuration was found"
msgstr "Не беше најдена конфигурација"
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1393
#: gui/gdmlogin.c:4154 gui/greeter/greeter.c:1398
msgid ""
"The configuration was not found. GDM is using defaults to run this "
"session. You should log in and create a configuration file with the GDM "
......@@ -3253,7 +3253,7 @@ msgstr "Смени ја сликата што ќе биде во преглед
#: gui/gdmsetup-strings.c:7 gui/gdmsetup.desktop.in.h:2
#: gui/gdmsetup.glade.h:26
msgid "Login Screen Setup"
msgstr "Подесувања на екранот за најава"
msgstr "Поставувања на екранот за најава"
#: gui/gdmsetup-strings.c:8 gui/gdmsetup.glade.h:22
msgid "Greeter"
......@@ -3683,7 +3683,7 @@ msgid "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager (GDM)"
msgstr ""
"Графичка алатка за конфигурирање на менаџерот на најавување на GNOME (GDM)"
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:669
#: gui/greeter/greeter.c:638 gui/greeter/greeter.c:670
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
......@@ -3694,7 +3694,7 @@ msgstr ""
"серверот. Најверојатно само што е надрграден GDM.\n"
"Рестартирајте го серверот или рестартирајте го компјутерот."
#: gui/greeter/greeter.c:714
#: gui/greeter/greeter.c:715
#, c-format
msgid ""
"The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
......@@ -3705,24 +3705,24 @@ msgstr ""
"серверот (%s). Најверојатно само што е надрграден GDM.\n"
"Рестартирајте го серверот или рестартирајте го компјутерот."
#: gui/greeter/greeter.c:1173
#: gui/greeter/greeter.c:1174
#, c-format
msgid "There was an error loading the theme %s"
msgstr "Се појави грешка при вчитување на темата %s"
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1226
#: gui/greeter/greeter.c:1228
msgid "The theme for the graphical greeter is corrupt"
msgstr "Темата за графичкиот поздравувач е расипана"
#: gui/greeter/greeter.c:1229
#: gui/greeter/greeter.c:1231
msgid ""
"The theme does not contain definition for the username/password entry "
"element."
msgstr "Темата не содржи дефиниција за корисничкото име/лозинката."
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1262
#: gui/greeter/greeter.c:1265
msgid ""
"There was an error loading the theme, and the default theme also could not "
"have been loaded, I will attempt to start the standard greeter"
......@@ -3731,7 +3731,7 @@ msgstr ""
"вчита. Ќе пробам со стандардниот екран за најава"
#. markup
#: gui/greeter/greeter.c:1284
#: gui/greeter/greeter.c:1288
msgid ""
"I could not start the standard greeter. This display will abort and you may "
"have to login another way and fix the installation of gdm"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment