Commit f3de14fe authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 3fc68726
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Polish translation for gdl.
# Copyright © 2002-2016 the gdl authors.
# This file is distributed under the same license as the gdl package.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2002-2003.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-01 03:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-01 03:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 18:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 18:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:139 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:727
msgid "Controlling dock item"
......@@ -72,7 +68,7 @@ msgstr "Szerokość"
#: ../gdl/gdl-dock.c:213
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "Szerokość doku w stanie pływającym"
msgstr "Szerokość doku w stanie pływającym"
#: ../gdl/gdl-dock.c:220 ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:200
msgid "Height"
......@@ -80,7 +76,7 @@ msgstr "Wysokość"
#: ../gdl/gdl-dock.c:221
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "Wysokość doku w stanie pływającym"
msgstr "Wysokość doku w stanie pływającym"
#: ../gdl/gdl-dock.c:228
msgid "Float X"
......@@ -110,66 +106,66 @@ msgstr ""
"Określa, czy powstrzymywać pojawianie się okna pływającego doku na pasku "
"zadań"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:383
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:384
msgid "Orientation"
msgstr "Ułożenie"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:384
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:385
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Ułożenie elementu dokującego"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:399
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:400
msgid "Resizable"
msgstr "Zmienny rozmiar"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:400
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:401
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
msgstr ""
"Określa, czy po zadokowaniu elementu w widżecie GtkPanel można zmieniać jego "
"Określa, czy po zadokowaniu elementu w widżecie GtkPanel można zmieniać jego "
"rozmiar"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:407
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:408
msgid "Item behavior"
msgstr "Zachowanie elementu"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:408
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr "Ogólne zachowanie doku (tzn. czy może być pływający, zablokowany itp.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:416 ../gdl/gdl-dock-master.c:205
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:417 ../gdl/gdl-dock-master.c:205
msgid "Locked"
msgstr "Zablokowany"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:417
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:418
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Po ustawieniu tej opcji, zadokowany element nie wyświetla uchwytu i nie może "
"Po ustawieniu tej opcji, zadokowany element nie wyświetla uchwytu i nie może "
"być przesuwany"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:425
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:426
msgid "Preferred width"
msgstr "Preferowana szerokość"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:426
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:427
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Preferowana szerokość elementu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:432
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:433
msgid "Preferred height"
msgstr "Preferowana wysokość"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:433
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:434
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Preferowana wysokość elementu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:447
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:448
msgid "Iconified"
msgstr "Zmniejszony do ikony"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:448
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:449
msgid ""
"If set, the dock item is hidden but it has a corresponding icon in the dock "
"bar allowing to show it again."
......@@ -178,15 +174,15 @@ msgstr ""
"odpowiadającą mu ikonę na pasku doku, umożliwiającą jego ponowne "
"wyświetlenie."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:464
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:465
msgid "Closed"
msgstr "Zamknięty"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:465
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:466
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Określa, czy widżet jest zamknięty."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:885
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:888
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -195,36 +191,36 @@ msgstr ""
"Nie można dodać obiektu dokowalnego (%p typu %s) wewnątrz %s. Należy użyć "
"GdlDock lub innego złożonego obiektu."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:892
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:895
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
"widget at a time; it already contains a widget of type %s"
msgstr ""
"Próba dodania widgetu typu %s do %s, ale może on zawierać w danej chwili "
"Próba dodania widgetu typu %s do %s, ale może on zawierać w danej chwili "
"tylko jeden element; obecnie zawiera widżet typu %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1580 ../gdl/gdl-dock-item.c:1630
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1583 ../gdl/gdl-dock-item.c:1633
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nieobsługiwana strategia dokowania %s w obiekcie dokowalnym typu %s"
msgstr "Nieobsługiwana strategia dokowania %s w obiekcie dokowalnym typu %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1743
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1746
msgid "UnLock"
msgstr "Odblokuj"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1750
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1753
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1755
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1759
msgid "Lock"
msgstr "Zablokuj"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2027
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2033
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Próba dowiązania niezwiązanego elementu %p"
......@@ -254,7 +250,7 @@ msgstr "Zmienione"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:137
msgid "True if the layouts have changed and need to be saved to a file"
msgstr "Określa, czy układy zostały zmienione bez zapisu w pliku"
msgstr "Określa, czy układy zostały zmienione bez zapisu w pliku"
#: ../gdl/gdl-dock-layout.c:303
#, c-format
......@@ -263,7 +259,7 @@ msgid ""
"'%s'"
msgstr ""
"Problem podczas ładowania układu graficznego: nie wiadomo jak utworzyć "
"obiekt dokowalny o pseudonimie „%s”"
"obiekt dokowalny o pseudonimie „%s”"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:199
msgid "Default title for newly created floating docks"
......@@ -274,7 +270,7 @@ msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
msgstr ""
"Jeśli ustawione na 1, to wszystkie elementy dokowalne związane z nadrzędnym "
"Jeśli ustawione na 1, to wszystkie elementy dokowalne związane z nadrzędnym "
"są zablokowane, jeśli 0 to odblokowane; -1 oznacza niejednorodność wśród "
"elementów"
......@@ -309,7 +305,7 @@ msgid ""
"item with that name (%p)."
msgstr ""
"element nadrzędny %p: nie można dodać obiektu %p[%s] do tablicy mieszającej. "
"Istnieje już element o tej nazwie (%p)."
"Istnieje już element o tej nazwie (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1101
#, c-format
......@@ -371,7 +367,7 @@ msgstr "Element nadrzędny doku"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:264
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Element nadrzędny, z którym ten dok jest związany"
msgstr "Element nadrzędny, z którym ten dok jest związany"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:638
#, c-format
......@@ -379,7 +375,7 @@ msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
"hasn't implemented this method"
msgstr ""
"Wywołanie gdl_dock_object_dock w obiekcie dokowalnym %p (typ %s), który nie "
"Wywołanie gdl_dock_object_dock w obiekcie dokowalnym %p (typ %s), który nie "
"posiada zaimplementowanej tej metody"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:851
......@@ -409,7 +405,7 @@ msgstr "Pozycja"
#: ../gdl/gdl-dock-paned.c:146
msgid "Position of the divider in pixels"
msgstr "Pozycja obiektu rozdzielającego w pikselach"
msgstr "Pozycja obiektu rozdzielającego w pikselach"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:166
msgid "Sticky"
......@@ -421,7 +417,7 @@ msgid ""
"the host is redocked"
msgstr ""
"Określa, czy element przyklei się do elementu który go zawiera, czy "
"przesunie się do góry w hierarchii, gdy element zawierający zostanie "
"przesunie się do góry w hierarchii, gdy element zawierający zostanie "
"przedokowany"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:174
......@@ -493,4 +489,4 @@ msgid ""
"Something weird happened while getting the child placement for %p from "
"parent %p"
msgstr ""
"Nieokreślony błąd podczas pobierania położenia potomka dla %p z rodzica %p"
"Nieokreślony błąd podczas pobierania położenia potomka dla %p z rodzica %p"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment