Commit 57b8a78b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 727c4d09
......@@ -6,14 +6,14 @@
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2002-2003.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2013.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-24 03:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-24 03:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-01 03:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-01 03:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:139 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:139 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:727
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Kontrolowanie obiektu dokowalnego"
......@@ -110,65 +110,66 @@ msgstr ""
"Określa, czy powstrzymywać pojawianie się okna pływającego doku na pasku "
"zadań"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:385
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:383
msgid "Orientation"
msgstr "Ułożenie"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:386
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:384
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Ułożenie elementu dokującego"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:401
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:399
msgid "Resizable"
msgstr "Zmienny rozmiar"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:402
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:400
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a GtkPanel widget"
msgstr ""
"Określa, czy po zadokowaniu elementu w GtkPanel można zmieniać jego rozmiar"
"Określa, czy po zadokowaniu elementu w widżecie GtkPanel można zmieniać jego "
"rozmiar"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:409
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:407
msgid "Item behavior"
msgstr "Zachowanie elementu"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:410
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:408
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr "Ogólne zachowanie doku (tzn. czy może być pływający, zablokowany itp.)"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:418 ../gdl/gdl-dock-master.c:205
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:416 ../gdl/gdl-dock-master.c:205
msgid "Locked"
msgstr "Zablokowany"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:419
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:417
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Po ustawieniu tej opcji, zadokowany element nie wyświetla uchwytu i nie może "
"być przesuwany"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:427
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:425
msgid "Preferred width"
msgstr "Preferowana szerokość"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:428
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:426
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Preferowana szerokość elementu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:434
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:432
msgid "Preferred height"
msgstr "Preferowana wysokość"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:435
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:433
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Preferowana wysokość elementu doku"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:449
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:447
msgid "Iconified"
msgstr "Zmniejszony do ikony"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:450
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:448
msgid ""
"If set, the dock item is hidden but it has a corresponding icon in the dock "
"bar allowing to show it again."
......@@ -177,15 +178,15 @@ msgstr ""
"odpowiadającą mu ikonę na pasku doku, umożliwiającą jego ponowne "
"wyświetlenie."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:466
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:464
msgid "Closed"
msgstr "Zamknięty"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:467
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:465
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Określa, czy widżer jest zamknięty."
msgstr "Określa, czy widżet jest zamknięty."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:872
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:885
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -194,7 +195,7 @@ msgstr ""
"Nie można dodać obiektu dokowalnego (%p typu %s) wewnątrz %s. Należy użyć "
"GdlDock lub innego złożonego obiektu."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:879
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:892
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -203,40 +204,40 @@ msgstr ""
"Próba dodania widgetu typu %s do %s, ale może on zawierać w danej chwili "
"tylko jeden element; obecnie zawiera widżet typu %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1567 ../gdl/gdl-dock-item.c:1617
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1580 ../gdl/gdl-dock-item.c:1630
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nieobsługiwana strategia dokowania %s w obiekcie dokowalnym typu %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1730
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1743
msgid "UnLock"
msgstr "Odblokuj"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1737
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1750
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1742
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1755
msgid "Lock"
msgstr "Zablokuj"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2014
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2027
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Próba dowiązania niezwiązanego elementu %p"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:387
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:385
msgid "Iconify this dock"
msgstr "Zmniejsza dok do ikony"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:389
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:387
msgid "Close this dock"
msgstr "Zamyka ten dok"
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:730
#: ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:728
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Element doku, który jest właścicielem uchwytu"
......@@ -262,7 +263,7 @@ msgid ""
"'%s'"
msgstr ""
"Problem podczas ładowania układu graficznego: nie wiadomo jak utworzyć "
"obiekt dokowalny o pseudonimie \"%s\""
"obiekt dokowalny o pseudonimie „%s”"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:199
msgid "Default title for newly created floating docks"
......@@ -277,27 +278,27 @@ msgstr ""
"są zablokowane, jeśli 0 to odblokowane; -1 oznacza niejednorodność wśród "
"elementów"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:214 ../gdl/gdl-switcher.c:895
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:214 ../gdl/gdl-switcher.c:893
msgid "Switcher Style"
msgstr "Styl przełącznika"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:215 ../gdl/gdl-switcher.c:896
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:215 ../gdl/gdl-switcher.c:894
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Styl przycisków przełącznika"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:222 ../gdl/gdl-switcher.c:903
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:222 ../gdl/gdl-switcher.c:901
msgid "Tab Position"
msgstr "Pozycja karty"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:223 ../gdl/gdl-switcher.c:904
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:223 ../gdl/gdl-switcher.c:902
msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
msgstr "Która strona notatnika przechowuje karty"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:230 ../gdl/gdl-switcher.c:911
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:230 ../gdl/gdl-switcher.c:909
msgid "Tab reorderable"
msgstr "Można zmieniać kolejność kart"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:231 ../gdl/gdl-switcher.c:912
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:231 ../gdl/gdl-switcher.c:910
msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
msgstr "Określa, czy użytkownik może zmieniać kolejność kart"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment