Commit 14d73516 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 77b2e58d
......@@ -6,14 +6,14 @@
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2002-2003.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2012.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2012.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2013.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-03 00:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-03 00:37+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-17 16:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-17 16:01+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,11 +25,11 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:139 ../gdl/gdl-dock-item-grip.c:729
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Kontrolowanie obiektu dokowalnego"
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:141
#: ../gdl/deprecated/gdl-dock-tablabel.c:140
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Element dokujący, który posiada tę etykietę"
......@@ -185,7 +185,7 @@ msgstr "Zamknięty"
msgid "Whether the widget is closed."
msgstr "Określa, czy widżer jest zamknięty."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:873
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:872
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr ""
"Nie można dodać obiektu dokowalnego (%p typu %s) wewnątrz %s. Należy użyć "
"GdlDock lub innego złożonego obiektu."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:880
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:879
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -203,27 +203,27 @@ msgstr ""
"Próba dodania widgetu typu %s do %s, ale może on zawierać w danej chwili "
"tylko jeden element; obecnie zawiera widżet typu %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1570 ../gdl/gdl-dock-item.c:1620
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1569 ../gdl/gdl-dock-item.c:1619
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nieobsługiwana strategia dokowania %s w obiekcie dokowalnym typu %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1733
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1732
msgid "UnLock"
msgstr "Odblokuj"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1740
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1739
msgid "Hide"
msgstr "Ukryj"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1745
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1744
msgid "Lock"
msgstr "Zablokuj"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2015
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:2014
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Próba dowiązania niezwiązanego elementu %p"
......@@ -277,15 +277,15 @@ msgstr ""
"są zablokowane, jeśli 0 to odblokowane; -1 oznacza niejednorodność wśród "
"elementów"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:203 ../gdl/gdl-switcher.c:842
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:203 ../gdl/gdl-switcher.c:877
msgid "Switcher Style"
msgstr "Styl przełącznika"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:204 ../gdl/gdl-switcher.c:843
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:204 ../gdl/gdl-switcher.c:878
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Styl przycisków przełącznika"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:831
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:834
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -294,7 +294,7 @@ msgstr ""
"element nadrzędny %p: nie można dodać obiektu %p[%s] do tablicy mieszającej. "
"Istnieje już element o tej nazwie (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1052
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1055
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr ""
"Nowy kontroler doku %p jest automatyczny. Tylko ręczne obiekty dokowalne "
"mogą być kontrolerami."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1083
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:1086
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Dok nr %d"
......@@ -372,7 +372,7 @@ msgid ""
"crash"
msgstr ""
"Zażądano działania dokowania dla niedowiązanego obiektu %p. Może nastąpić "
"awaria programu."
"awaria programu"
#: ../gdl/gdl-dock-object.c:837
#, c-format
......@@ -405,7 +405,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Określa, czy element przyklei się do elementu który go zawiera, czy "
"przesunie się do góry w hierarchii, gdy element zawierający zostanie "
"przedokowany."
"przedokowany"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:174
msgid "Host"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment