Commit 91c95525 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac

Updated Czech translation.

2005-03-11  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent ed25cb1a
2005-03-11 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-03-10 Frank Arnold <farnold@cvs.gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
# Czech translation of gdl
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 gdl'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-11 03:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-11 06:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-11 11:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-11 15:31+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -24,92 +24,84 @@ msgstr "Velikost expandéru"
msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "Velikost šipky expandéru."
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:320
msgid "Dock the toolbar"
msgstr "Zadokovat lištu nástrojů"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:321
msgid "Un dock the toolbar"
msgstr "Oddokovat lištu nástrojů"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:506
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:371
msgid "Iconify"
msgstr "Minimalizovat"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:506
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:371
msgid "Iconify this dock"
msgstr "Minimalizovat tento dok"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:508
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:373
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:508
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:373
msgid "Close this dock"
msgstr "Zavřít tento dok"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:809 gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:682 gdl/gdl-dock-tablabel.c:129
msgid "Controlling dock item"
msgstr "Řídicí položka doku"
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:810
#: gdl/gdl-dock-item-grip.c:683
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Položka doku, která 'vlastní' tento úchyt"
#: gdl/gdl-dock-item.c:239
#: gdl/gdl-dock-item.c:241
msgid "Orientation"
msgstr "Orientace"
#: gdl/gdl-dock-item.c:240
#: gdl/gdl-dock-item.c:242
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Orientace dokovací položky"
#: gdl/gdl-dock-item.c:255
#: gdl/gdl-dock-item.c:257
msgid "Resizable"
msgstr "Může měnit velikost"
#: gdl/gdl-dock-item.c:256
#: gdl/gdl-dock-item.c:258
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned"
msgstr ""
"Je-li nastaveno, může být změněna velikost položky doku zadokované v panelu"
#: gdl/gdl-dock-item.c:263
#: gdl/gdl-dock-item.c:265
msgid "Item behavior"
msgstr "Chování položky"
#: gdl/gdl-dock-item.c:264
#: gdl/gdl-dock-item.c:266
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
msgstr "Obecné chování položky doku (např. jestli je plovoucí, zamčená, atd.)"
#: gdl/gdl-dock-item.c:272 gdl/gdl-dock-master.c:141
#: gdl/gdl-dock-item.c:274 gdl/gdl-dock-master.c:141
msgid "Locked"
msgstr "Zamčená"
#: gdl/gdl-dock-item.c:273
#: gdl/gdl-dock-item.c:275
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Je-li nastaveno, nemůže být položka doku přesouvána a nezobrazuje úchyt"
#: gdl/gdl-dock-item.c:281
#: gdl/gdl-dock-item.c:283
msgid "Preferred width"
msgstr "Preferovaná šířka"
#: gdl/gdl-dock-item.c:282
#: gdl/gdl-dock-item.c:284
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Preferovaná šířka položky doku"
#: gdl/gdl-dock-item.c:288
#: gdl/gdl-dock-item.c:290
msgid "Preferred height"
msgstr "Preferovaná výška"
#: gdl/gdl-dock-item.c:289
#: gdl/gdl-dock-item.c:291
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Preferovaná výška položky doku"
#: gdl/gdl-dock-item.c:527
#: gdl/gdl-dock-item.c:541
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -118,7 +110,7 @@ msgstr ""
"Nemůžete přidat objekt doku (%p typu %s) do %s. Použijte GdlDock nebo jiný "
"objekt složeného doku."
#: gdl/gdl-dock-item.c:534
#: gdl/gdl-dock-item.c:548
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -127,27 +119,32 @@ msgstr ""
"Pokouším se přidat widget typu %s do %s, ale ten může obsahovat jen jeden "
"widget; již obsahuje widget typu %s"
#: gdl/gdl-dock-item.c:1157
#: gdl/gdl-dock-item.c:1174
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Nepodporovaná strategie dokování %s v objektu doku typu %s"
#. UnLock menuitem
#: gdl/gdl-dock-item.c:1257
msgid "UnLock"
msgstr "Odemknout"
#. Hide menuitem.
#: gdl/gdl-dock-item.c:1239
#: gdl/gdl-dock-item.c:1264
msgid "Hide"
msgstr "Skrýt"
#. Lock menuitem
#: gdl/gdl-dock-item.c:1245
#: gdl/gdl-dock-item.c:1269
msgid "Lock"
msgstr "Zamknout"
#: gdl/gdl-dock-item.c:1429
#: gdl/gdl-dock-item.c:1474
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Pokus připojit nepřipojenou položku %p"
#: gdl/gdl-dock-layout.c:125 gdl/gdl-dock-bar.c:88
#: gdl/gdl-dock-layout.c:125 gdl/gdl-dock-bar.c:103
msgid "Master"
msgstr "Master"
......@@ -219,7 +216,7 @@ msgstr ""
"zamknuty; je-li 0, jsou všechny odemknuty; -1 indikuje nekonzistenci mezi "
"položkami"
#: gdl/gdl-dock-master.c:729
#: gdl/gdl-dock-master.c:730
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -228,7 +225,7 @@ msgstr ""
"master %p: nemohu přidat objekt %p[%s] do hashe. Položka (%p) s tímto jménem "
"již existuje."
#: gdl/gdl-dock-master.c:894
#: gdl/gdl-dock-master.c:895
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -237,11 +234,11 @@ msgstr ""
"Nový dok controller %p je automatický. Jen ruční objekty doku by měly být "
"pojmenovány controller."
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:133
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:135
msgid "Page"
msgstr "Strana"
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:134
#: gdl/gdl-dock-notebook.c:136
msgid "The index of the current page"
msgstr "Index současné strany"
......@@ -273,7 +270,7 @@ msgstr "Master doku"
msgid "Dock master this dock object is bound to"
msgstr "Master doku, ke kterému je tento objekt doku připojen"
#: gdl/gdl-dock-object.c:419
#: gdl/gdl-dock-object.c:421
#, c-format
msgid ""
"Call to gdl_dock_object_dock in a dock object %p (object type is %s) which "
......@@ -282,7 +279,7 @@ msgstr ""
"Volání gdl_dock_object v objektu %p (typ objektu je %s), který "
"neimplementoval tuto metodu"
#: gdl/gdl-dock-object.c:548
#: gdl/gdl-dock-object.c:550
#, c-format
msgid ""
"Dock operation requested in a non-bound object %p. The application might "
......@@ -291,12 +288,12 @@ msgstr ""
"Požadována operace zadokování v nepřipojeném objektu %p. Aplikace možná "
"spadne"
#: gdl/gdl-dock-object.c:555
#: gdl/gdl-dock-object.c:557
#, c-format
msgid "Cannot dock %p to %p because they belong to different masters"
msgstr "Nemohu zadokovat %p do %p, protože patří k různým masterům"
#: gdl/gdl-dock-object.c:597
#: gdl/gdl-dock-object.c:599
#, c-format
msgid ""
"Attempt to bind to %p an already bound dock object %p (current master: %p)"
......@@ -363,7 +360,7 @@ msgstr "Při získávání umístění potomka %p rodiče %p se stalo něco divn
msgid "Dockitem which 'owns' this tablabel"
msgstr "Položka doku, která 'vlastní' tuto jmenovku záložky"
#: gdl/gdl-dock-bar.c:89
#: gdl/gdl-dock-bar.c:104
msgid "GdlDockMaster object which the dockbar widget is attached to"
msgstr "Objekt GdlDockMaster, ke kterému je připojen widget lišty doku"
......@@ -677,6 +674,12 @@ msgstr "Uložit soubor..."
msgid "Can't initialize bonobo!"
msgstr "Nemohu inicializovat bonobo!"
#~ msgid "Dock the toolbar"
#~ msgstr "Zadokovat lištu nástrojů"
#~ msgid "Un dock the toolbar"
#~ msgstr "Oddokovat lištu nástrojů"
#~ msgid "Grip size"
#~ msgstr "Velikost úchytu"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment