Commit 341eeb6a authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=355
parent da1780d8
2007-04-15 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
* POTFILES.in: Added missing file
2007-04-14 Djihed Afifi <djihed@gmail.com>
* ar.po: Added Arabic Translation.
......
......@@ -11,4 +11,5 @@ gdl/gdl-dock-tablabel.c
gdl/gdl-dock-bar.c
gdl/gdl-dock.c
gdl/gdl-icons.c
gdl/gdl-switcher.c
gdl/layout.glade
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-21 19:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-21 19:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-15 19:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-15 19:27+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -50,28 +50,28 @@ msgstr "Styrande dockobjekt"
msgid "Dockitem which 'owns' this grip"
msgstr "Dockobjekt som \"äger\" detta handtag"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:241
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:243
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:242
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:244
msgid "Orientation of the docking item"
msgstr "Orienteringen på dockobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:257
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:259
msgid "Resizable"
msgstr "Storleksändringsbar"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:258
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:260
msgid "If set, the dock item can be resized when docked in a paned"
msgstr ""
"Om detta är angivet kan objektets storlek ändras när det är dockat i en panel"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:265
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:267
msgid "Item behavior"
msgstr "Objektbeteende"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:266
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:268
msgid ""
"General behavior for the dock item (i.e. whether it can float, if it's "
"locked, etc.)"
......@@ -79,33 +79,33 @@ msgstr ""
"Allmänt beteende för dockobjektet (dvs huruvida den kan flyta, om den är "
"låst, osv)."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:274 ../gdl/gdl-dock-master.c:139
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:276 ../gdl/gdl-dock-master.c:145
msgid "Locked"
msgstr "Låst"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:275
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:277
msgid ""
"If set, the dock item cannot be dragged around and it doesn't show a grip"
msgstr ""
"Om detta är angivet kan inte dockobjektet dras run och det har inget handtag"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:283
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:285
msgid "Preferred width"
msgstr "Föredragen bredd"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:284
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:286
msgid "Preferred width for the dock item"
msgstr "Föredragen bredd för dockobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:290
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:292
msgid "Preferred height"
msgstr "Föredragen höjd"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:291
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:293
msgid "Preferred height for the dock item"
msgstr "Föredragen höjd för dockobjektet"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:541
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:543
#, c-format
msgid ""
"You can't add a dock object (%p of type %s) inside a %s. Use a GdlDock or "
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr ""
"Du kan inte lägga till ett dockobjekt (%p av typen %s) inuti en %s. Använd "
"en GdlDock eller något annat sammansatt dockobjekt."
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:548
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:550
#, c-format
msgid ""
"Attempting to add a widget with type %s to a %s, but it can only contain one "
......@@ -123,27 +123,27 @@ msgstr ""
"Försöker lägga till en widget med typen %s till en %s, men den kan bara "
"inenhålla en widget åt gången; den innehåller redan en widget av typen %s"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1186
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1235 ../gdl/gdl-dock-item.c:1280
#, c-format
msgid "Unsupported docking strategy %s in dock object of type %s"
msgstr "Dockningsstrategin %s stöds inte i dockobjekt av typen %s"
#. UnLock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1273
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1367
msgid "UnLock"
msgstr "Lås upp"
#. Hide menuitem.
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1280
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1374
msgid "Hide"
msgstr "Dölj"
#. Lock menuitem
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1285
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1379
msgid "Lock"
msgstr "Lås"
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1491
#: ../gdl/gdl-dock-item.c:1585
#, c-format
msgid "Attempt to bind an unbound item %p"
msgstr "Försök att binda till ett obundet objekt %p"
......@@ -203,15 +203,15 @@ msgstr ""
msgid "Layout managment"
msgstr "Layouthantering"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:132 ../gdl/gdl-dock.c:182
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:138 ../gdl/gdl-dock.c:183
msgid "Default title"
msgstr "Standardtitel"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:133
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:139
msgid "Default title for newly created floating docks"
msgstr "Standardtitel för nyligen skapade flytande dockor"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:140
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:146
msgid ""
"If is set to 1, all the dock items bound to the master are locked; if it's "
"0, all are unlocked; -1 indicates inconsistency among the items"
......@@ -219,7 +219,15 @@ msgstr ""
"Om det är ställt till 1 är alla dockobjekt som är bundna till mästare låsta; "
"om det är 0 är alla olåsta; -1 indikerar inkonsekvens bland objekt"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:741
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:154 ../gdl/gdl-switcher.c:704
msgid "Switcher Style"
msgstr "Växlingsstil"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:155 ../gdl/gdl-switcher.c:705
msgid "Switcher buttons style"
msgstr "Stil på växlingsknapparna"
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:761
#, c-format
msgid ""
"master %p: unable to add object %p[%s] to the hash. There already is an "
......@@ -228,7 +236,7 @@ msgstr ""
"mästare %p: kan inte lägga till objektet %p[%s] till hashen. Det finns redan "
"ett objekt med det namnet (%p)."
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:906
#: ../gdl/gdl-dock-master.c:934
#, c-format
msgid ""
"The new dock controller %p is automatic. Only manual dock objects should be "
......@@ -342,7 +350,7 @@ msgstr ""
"Positionen som ett objekt kommer att dockas vid vår värd om en begäran att "
"docka vid oss görs"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:189
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:169 ../gdl/gdl-dock.c:190
msgid "Width"
msgstr "Bredd"
......@@ -350,7 +358,7 @@ msgstr "Bredd"
msgid "Width for the widget when it's attached to the placeholder"
msgstr "Bredd på widgeten när den är fäst till platshållaren"
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:177 ../gdl/gdl-dock.c:197
#: ../gdl/gdl-dock-placeholder.c:177 ../gdl/gdl-dock.c:198
msgid "Height"
msgstr "Höjd"
......@@ -416,43 +424,43 @@ msgstr "Dockradsstil"
msgid "Dockbar style to show items on it"
msgstr "Dockradsstil för att visa objekt på den"
#: ../gdl/gdl-dock.c:174
#: ../gdl/gdl-dock.c:175
msgid "Floating"
msgstr "Flytande"
#: ../gdl/gdl-dock.c:175
#: ../gdl/gdl-dock.c:176
msgid "Whether the dock is floating in its own window"
msgstr "Huruvida dockan är flytande i dess eget fönster"
#: ../gdl/gdl-dock.c:183
#: ../gdl/gdl-dock.c:184
msgid "Default title for the newly created floating docks"
msgstr "Standardtitel för de nyligen skapade flytande dockorna"
#: ../gdl/gdl-dock.c:190
#: ../gdl/gdl-dock.c:191
msgid "Width for the dock when it's of floating type"
msgstr "Bredd på dockan när den är av flytande typ"
#: ../gdl/gdl-dock.c:198
#: ../gdl/gdl-dock.c:199
msgid "Height for the dock when it's of floating type"
msgstr "Höjd på dockan när den är av flytande typ"
#: ../gdl/gdl-dock.c:205
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
msgid "Float X"
msgstr "Flytande X"
#: ../gdl/gdl-dock.c:206
#: ../gdl/gdl-dock.c:207
msgid "X coordinate for a floating dock"
msgstr "X-koordinat för en flytande docka"
#: ../gdl/gdl-dock.c:213
#: ../gdl/gdl-dock.c:214
msgid "Float Y"
msgstr "Flytande Y"
#: ../gdl/gdl-dock.c:214
#: ../gdl/gdl-dock.c:215
msgid "Y coordinate for a floating dock"
msgstr "Y-koordinat för en flytande docka"
#: ../gdl/gdl-dock.c:495
#: ../gdl/gdl-dock.c:496
#, c-format
msgid "Dock #%d"
msgstr "Docka %d"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment