Commit b0152bbd authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent ec9ef283
Pipeline #64275 passed with stage
in 4 minutes and 20 seconds
# Polish translation for gdk-pixbuf.
# Copyright © 1998-2018 the gdk-pixbuf authors.
# Copyright © 1998-2019 the gdk-pixbuf authors.
# This file is distributed under the same license as the gdk-pixbuf package.
# Krzysztof Krzyżaniak <eloy@venco.com.pl>, 1998.
# Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 1999.
......@@ -8,15 +8,15 @@
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003-2006.
# Wadim Dziedzic <wdziedzic@aviary.pl>, 2007-2009.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2007-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdk-pixbuf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gdk-pixbuf/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-13 10:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-13 22:22+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-01 11:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-01 20:18+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -26,13 +26,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1052
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1314
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1363
#, c-format
msgid "Failed to open file “%s”: %s"
msgstr "Otwarcie pliku „%s” się nie powiodło: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:936
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:170 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:985
#, c-format
msgid "Image file “%s” contains no data"
msgstr "Plik obrazu „%s” nie zawiera danych"
......@@ -46,8 +46,8 @@ msgstr ""
"Wczytanie animacji „%s” się nie powiodło: przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik animacji"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1088
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1366
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:276 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1415
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image “%s”: reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -128,12 +128,12 @@ msgstr "Bajty piksela"
msgid "Readonly pixel data"
msgstr "Dane piksela tylko do odczytu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:805
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nie można wczytać modułu wczytującego obrazy: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:771
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:820
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it’s "
......@@ -142,55 +142,55 @@ msgstr ""
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu. Być "
"może pochodzi on z innej wersji biblioteki gdk-pixbuf."
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:823
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:872
#, c-format
msgid "Image type “%s” is not supported"
msgstr "Obrazy typu „%s” nie są obsługiwane"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:908
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:957
#, c-format
msgid "Couldn’t recognize the image file format for file “%s”"
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku „%s”"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nierozpoznany format pliku obrazu"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1099
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148
#, c-format
msgid "Failed to load image “%s”: %s"
msgstr "Wczytanie obrazu „%s” się nie powiodło: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2169 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2218 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Błąd podczas zapisywania do pliku obrazu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2211 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2332
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2260 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2381
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Ta kopia biblioteki gdk-pixbuf nie obsługuje zapisywania obrazu w formacie: "
"%s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2242
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2291
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do funkcji zwrotnej"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2255
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Otwarcie pliku tymczasowego się nie powiodło"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2327
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Odczytanie pliku tymczasowego się nie powiodło"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2488
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2537
#, c-format
msgid "Failed to open “%s” for writing: %s"
msgstr "Otwarcie „%s” do zapisania się nie powiodło: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2514
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2563
#, c-format
msgid ""
"Failed to close “%s” while writing image, all data may not have been saved: "
......@@ -199,11 +199,11 @@ msgstr ""
"Zamknięcie pliku „%s” po zapisaniu w nim obrazu się nie powiodło. Część "
"danych mogła nie zostać zapisana: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2735 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2787
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2784 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2836
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2833
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2882
msgid "Error writing to image stream"
msgstr "Błąd podczas zapisywania do strumienia obrazu"
......@@ -339,7 +339,7 @@ msgctxt "image format"
msgid "EMF"
msgstr "EMF"
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1758
#: gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 gdk-pixbuf/io-gif.c:1703
msgctxt "image format"
msgid "GIF"
msgstr "GIF"
......@@ -418,64 +418,64 @@ msgctxt "image format"
msgid "WMF"
msgstr "WMF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Odczytanie obrazu GIF się nie powiodło: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:497 gdk-pixbuf/io-gif.c:1533 gdk-pixbuf/io-gif.c:1707
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1478 gdk-pixbuf/io-gif.c:1652
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Wewnętrzny błąd w module wczytującym obrazy GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:516 gdk-pixbuf/io-gif.c:677
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:511 gdk-pixbuf/io-gif.c:628
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Wystąpił błędny kod"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:588
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:560
msgid "Stack overflow"
msgstr "Przepełnienie stosu"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:648
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:599
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu wczytującego obrazy GIF."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:687
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:638
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:891 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519 gdk-pixbuf/io-gif.c:1572
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1695
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:842 gdk-pixbuf/io-gif.c:1464 gdk-pixbuf/io-gif.c:1517
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1640
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Brak pamięci na wczytanie pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:985
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:936
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Brak pamięci na utworzenie klatki w pliku GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1107
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Plik nie jest plikiem GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1174
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1221
msgid "Resulting GIF image has zero size"
msgstr "Rozmiar wynikowego obrazu GIF wynosi zero"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1350
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1300
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -483,11 +483,11 @@ msgstr ""
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a klatka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1595
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1540
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1602
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1547
msgid "Not all frames of the GIF image were loaded."
msgstr "Nie wczytano wszystkich klatek obrazu GIF."
......@@ -569,15 +569,15 @@ msgstr "Typ obrazu nie jest obecnie obsługiwany"
msgid "Couldn’t allocate memory for color profile"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla profilu kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:205 gdk-pixbuf/io-jasper.c:230
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr "Brak pamięci do otwarcia pliku JPEG 2000"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:284
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:292
msgid "Couldn’t allocate memory to buffer image data"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora danych obrazu"
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:328
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:336
msgctxt "image format"
msgid "JPEG 2000"
msgstr "JPEG 2000"
......@@ -1002,7 +1002,7 @@ msgstr "XBM"
msgid "No XPM header found"
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:481 gdk-pixbuf/io-xpm.c:507
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek XPM"
......@@ -1014,29 +1014,33 @@ msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:505
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "Plik XPM zawiera nieprawidłową liczbę znaków na piksel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:514
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:523
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Plik XPM zawiera nieprawidłową liczbę kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:526 gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:587
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:535 gdk-pixbuf/io-xpm.c:544 gdk-pixbuf/io-xpm.c:593
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na wczytanie pliku XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:549
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:558
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:787
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:610
msgid "Dimensions do not match data"
msgstr "Wymiary nie pasują do danych"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:804
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
"Zapisanie do pliku tymczasowego podczas wczytywania pliku XPM się nie "
"powiodło"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:826
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:843
msgctxt "image format"
msgid "XPM"
msgstr "XPM"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment