Commit 6615356a authored by Owen Taylor's avatar Owen Taylor Committed by Owen Taylor

1.3.12, interface, binary age 0.

Sat Dec 22 12:38:03 2001  Owen Taylor  <otaylor@redhat.com>

        * configure.in: 1.3.12, interface, binary age 0.
parent bd11add2
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-19 21:20+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-23 18:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-19 21:21+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
......@@ -804,7 +804,7 @@ msgstr "Pixbuf-expanderare stängd"
msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:519 gtk/gtkprogressbar.c:207
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:522 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -860,7 +860,7 @@ msgstr "Förgrundsfärg"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:451 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:454 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:549
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"
......@@ -1416,41 +1416,41 @@ msgstr "Kant på åtgärdsutrymme"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredd på kanten runt knapputrymmet runt nederkanten på dialogen"
#: gtk/gtkentry.c:431 gtk/gtklabel.c:360
#: gtk/gtkentry.c:434 gtk/gtklabel.c:360
msgid "Cursor Position"
msgstr "Markörposition"
#: gtk/gtkentry.c:432 gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtkentry.c:435 gtk/gtklabel.c:361
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Den aktuella positionen på insättningspekaren i tecken."
#: gtk/gtkentry.c:441 gtk/gtklabel.c:370
#: gtk/gtkentry.c:444 gtk/gtklabel.c:370
msgid "Selection Bound"
msgstr "Markeringsgräns"
#: gtk/gtkentry.c:442 gtk/gtklabel.c:371
#: gtk/gtkentry.c:445 gtk/gtklabel.c:371
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr ""
"Positionen för den motsatta änden av markeringen från markören i tecken."
#: gtk/gtkentry.c:452
#: gtk/gtkentry.c:455
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Huruvida fältets innehåll kan redigeras"
#: gtk/gtkentry.c:459
#: gtk/gtkentry.c:462
msgid "Maximum length"
msgstr "Maxlängd"
#: gtk/gtkentry.c:460
#: gtk/gtkentry.c:463
msgid "Maximum number of characters for this entry"
msgstr "Det maximala antalet tecken i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:468
#: gtk/gtkentry.c:471
msgid "Visibility"
msgstr "Synlighet"
#: gtk/gtkentry.c:469
#: gtk/gtkentry.c:472
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
......@@ -1458,28 +1458,28 @@ msgstr ""
"FALSKT visar det \"osynliga tecknet\" istället för den verkliga texten "
"(lösenordsläge)"
#: gtk/gtkentry.c:476
#: gtk/gtkentry.c:479
msgid "Has Frame"
msgstr "Har ram"
#: gtk/gtkentry.c:477
#: gtk/gtkentry.c:480
msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr "FALSKT tar bort den yttre avfasningen från fältet."
#: gtk/gtkentry.c:484
#: gtk/gtkentry.c:487
msgid "Invisible character"
msgstr "Osynligt tecken"
#: gtk/gtkentry.c:485
#: gtk/gtkentry.c:488
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i \"lösenordsläge\")"
#: gtk/gtkentry.c:492
#: gtk/gtkentry.c:495
msgid "Activates default"
msgstr "Aktiverar standard"
#: gtk/gtkentry.c:493
#: gtk/gtkentry.c:496
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed."
......@@ -1487,44 +1487,44 @@ msgstr ""
"Huruvida standardwidgeten ska aktiveras (som exempelvis standardknappen i "
"ett dialogfönster) när Enter trycks ner."
#: gtk/gtkentry.c:499
#: gtk/gtkentry.c:502
msgid "Width in chars"
msgstr "Bredd i tecken"
#: gtk/gtkentry.c:500
#: gtk/gtkentry.c:503
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Antal tecken som ska lämnas plats till i fältet."
#: gtk/gtkentry.c:509
#: gtk/gtkentry.c:512
msgid "Scroll offset"
msgstr "Rullningsoffset"
#: gtk/gtkentry.c:510
#: gtk/gtkentry.c:513
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr ""
"Antalet bildpunkter i posten som är rullad utanför skärmen till vänster"
#: gtk/gtkentry.c:520
#: gtk/gtkentry.c:523
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Innehållet i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:526 gtk/gtklabel.c:379 gtk/gtktextview.c:625
#: gtk/gtkentry.c:529 gtk/gtklabel.c:379 gtk/gtktextview.c:625
msgid "Cursor color"
msgstr "Markörfärg"
#: gtk/gtkentry.c:527 gtk/gtklabel.c:380 gtk/gtktextview.c:626
#: gtk/gtkentry.c:530 gtk/gtklabel.c:380 gtk/gtktextview.c:626
msgid "Color with which to draw insertion cursor"
msgstr "Färg att rita insättningsmarkören med"
#: gtk/gtkentry.c:3826 gtk/gtklabel.c:3160
#: gtk/gtkentry.c:3847 gtk/gtklabel.c:3161
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"
#: gtk/gtkentry.c:3836 gtk/gtklabel.c:3170
#: gtk/gtkentry.c:3857 gtk/gtklabel.c:3171
msgid "Input Methods"
msgstr "Inmatningsmetoder"
#: gtk/gtkentry.c:3846 gtk/gtktextview.c:5766
#: gtk/gtkentry.c:3867 gtk/gtktextview.c:5782
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
......@@ -3346,7 +3346,7 @@ msgstr "Synlig markör"
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Huruvida insättningsmarkören visas"
#: gtk/gtktextview.c:5757
#: gtk/gtktextview.c:5773
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inmatnings_metoder"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment