Commit f6880950 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-08-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 97556d9c
2003-08-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-08-16 Ronnu Standkta <Ronny.Standtke@gmx.de>
* de.po: Updated dutch translation
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-15 14:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-15 14:01+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-18 14:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-18 14:08+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2107,11 +2107,11 @@ msgstr ""
"Denna brädesdata sparas under\n"
"/tmp/gcompris-board.xml"
#: src/boards/submarine.c:180
#: src/boards/submarine.c:201
msgid "Submarine"
msgstr "Ubåt"
#: src/boards/submarine.c:181
#: src/boards/submarine.c:202
msgid "Control the depth of a submarine"
msgstr "Styr djupet på en ubåt"
......@@ -2165,7 +2165,7 @@ msgstr "Detta program är ett GNU-paket och är släppt under Gnu Publilc Licens
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: src/gcompris/about.c:287 src/gcompris/config.c:170 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/about.c:287 src/gcompris/config.c:171 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/images_selector.c:148
msgid "OK"
msgstr "OK"
......@@ -2210,105 +2210,111 @@ msgstr "Franska"
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreiska"
# "Indian" känner jag inte till ett språk som heter, det verkar som om detta
# egentligen ska vara "Hindi".
#: src/gcompris/config.c:62
msgid "Indian"
msgstr "Indiska"
#: src/gcompris/config.c:63
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"
#: src/gcompris/config.c:63
#: src/gcompris/config.c:64
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"
#: src/gcompris/config.c:64
#: src/gcompris/config.c:65
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonska"
#: src/gcompris/config.c:65
#: src/gcompris/config.c:66
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
#: src/gcompris/config.c:66
#: src/gcompris/config.c:67
msgid "Malay"
msgstr "Malajiska"
#: src/gcompris/config.c:67
#: src/gcompris/config.c:68
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"
#: src/gcompris/config.c:68
#: src/gcompris/config.c:69
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisiska"
#: src/gcompris/config.c:69
#: src/gcompris/config.c:70
msgid "Brazil Portuguese"
msgstr "Brasiliansk portugisiska"
#: src/gcompris/config.c:70
#: src/gcompris/config.c:71
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänska"
#: src/gcompris/config.c:71
#: src/gcompris/config.c:72
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"
#: src/gcompris/config.c:72
#: src/gcompris/config.c:73
msgid "Swedish"
msgstr "Svenska"
#: src/gcompris/config.c:73
#: src/gcompris/config.c:74
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"
#: src/gcompris/config.c:74
#: src/gcompris/config.c:75
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"
#: src/gcompris/config.c:75
#: src/gcompris/config.c:76
msgid "Lithuanian"
msgstr "Litauiska"
#: src/gcompris/config.c:80
#: src/gcompris/config.c:81
msgid "No time limit"
msgstr "Ingen tidsbegränsning"
#: src/gcompris/config.c:81
#: src/gcompris/config.c:82
msgid "Slow timer"
msgstr "Långsam tidtagare"
#: src/gcompris/config.c:82
#: src/gcompris/config.c:83
msgid "Normal timer"
msgstr "Normal tidtagare"
#: src/gcompris/config.c:83
#: src/gcompris/config.c:84
msgid "Fast timer"
msgstr "Snabb tidtagare"
#: src/gcompris/config.c:88
#: src/gcompris/config.c:89
msgid "800x600 (Default for gcompris)"
msgstr "800×600 (Standard för gcompris)"
#: src/gcompris/config.c:144
#: src/gcompris/config.c:145
msgid "GCompris Configuration"
msgstr "Konfiguration av GCompris"
#: src/gcompris/config.c:250
#: src/gcompris/config.c:251
msgid "Fullscreen"
msgstr "Helskärmsläge"
#: src/gcompris/config.c:293
#: src/gcompris/config.c:294
msgid "Music"
msgstr "Musik"
#: src/gcompris/config.c:321
#: src/gcompris/config.c:322
msgid "Effect"
msgstr "Effekt"
#: src/gcompris/config.c:358
#: src/gcompris/config.c:359
#, c-format
msgid "Couldn't open skin dir: %s"
msgstr "Kunde inte öppna skalkatalogen: %s"
#: src/gcompris/config.c:392 src/gcompris/config.c:699
#: src/gcompris/config.c:710
#: src/gcompris/config.c:393 src/gcompris/config.c:700
#: src/gcompris/config.c:711
#, c-format
msgid "Skin : %s"
msgstr "Skal: %s"
......@@ -2444,6 +2450,9 @@ msgstr "Tiden har gått ut"
msgid "Remaining Time = %d"
msgstr "Återstående tid = %d"
#~ msgid "Hindi"
#~ msgstr "Hindi"
#~ msgid ""
#~ "Click on any item that has a free block beside it. It will be swapped "
#~ "with the empty block."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment