Commit d1aa1ed2 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Added missing file and sorted. Updated Swedish translation.

2003-10-28  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* POTFILES.in: Added missing file and sorted.
	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent c58d6a1e
2003-10-28 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* POTFILES.in: Added missing file and sorted.
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-10-28 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
......@@ -93,6 +93,7 @@ boards/read_colors/board1.xml.in
boards/reading.xml.in
boards/readingh.xml.in
boards/readingv.xml.in
boards/redraw.xml.in
boards/reversecount.xml.in
boards/scales/board1_0.xml.in
boards/scales/board1_1.xml.in
......@@ -118,8 +119,8 @@ boards/submarine.xml.in
boards/superbrain.xml.in
boards/target.xml.in
boards/traffic.xml.in
boards/wordsgame.xml.in
boards/watercycle.xml.in
boards/wordsgame.xml.in
gcompris-edit.desktop.in
gcompris.desktop.in
src/boards/advanced_colors.c
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-24 01:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-24 01:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-28 14:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-28 14:16+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1691,6 +1691,10 @@ msgstr ""
msgid "Vertical reading practice"
msgstr "Lodrät läsövning"
#: boards/redraw.xml.in.h:1
msgid "Redraw the given item"
msgstr "Rita om det givna objektet"
#: boards/reversecount.xml.in.h:1
msgid ""
"Can move the mouse, can read numbers and substract numbers up to 10 for the "
......@@ -1873,18 +1877,6 @@ msgid ""
msgstr ""
"Målet är att flytta alla röda bilar ut från rutnätet genom luckan till höger"
#: boards/wordsgame.xml.in.h:1 src/boards/wordsgame.c:86
msgid "Falling Words"
msgstr "Fallande ord"
#: boards/wordsgame.xml.in.h:2 src/boards/wordsgame.c:87
msgid "Fully type the falling words before they reach the ground"
msgstr "Skriv in hela de fallande orden innan de når marken"
#: boards/wordsgame.xml.in.h:4
msgid "Keyboard training"
msgstr "Tangentbordsträning"
#: boards/watercycle.xml.in.h:1
msgid ""
"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, water "
......@@ -1907,6 +1899,18 @@ msgstr ""
"Du måste få igång vattensystemet igen. Tux kommer från en lång fisketur med "
"båten. Hjälp honom att få en dusch."
#: boards/wordsgame.xml.in.h:1 src/boards/wordsgame.c:86
msgid "Falling Words"
msgstr "Fallande ord"
#: boards/wordsgame.xml.in.h:2 src/boards/wordsgame.c:87
msgid "Fully type the falling words before they reach the ground"
msgstr "Skriv in hela de fallande orden innan de når marken"
#: boards/wordsgame.xml.in.h:4
msgid "Keyboard training"
msgstr "Tangentbordsträning"
#: gcompris-edit.desktop.in.h:1
msgid "Editor for gcompris"
msgstr "Redigerare för gcompris"
......@@ -2202,32 +2206,34 @@ msgid ""
"Author: Bruno Coudoin\n"
"Contribution: Pascal Georges\n"
"Graphics: Renaud Blanchard\n"
"Music: Djilali Sebihi\n"
"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
msgstr ""
"Tack till:\n"
"Författare: Bruno Coudoin\n"
"Bidrag: Pascal Georges\n"
"Grafik: Renaud Blanchard\n"
"Musik: Djilali Sebihi\n"
"Introduktionsmusik: Djilali Sebihi\n"
"Bakgrundsmusik: Rico Da Halvarez\n"
#: src/gcompris/about.c:97
#: src/gcompris/about.c:99
msgid "About GCompris"
msgstr "Om GCompris"
#: src/gcompris/about.c:203
#: src/gcompris/about.c:205
msgid "GCompris Home Page"
msgstr "Hemsida för GCompris"
#: src/gcompris/about.c:225
#: src/gcompris/about.c:227
msgid ""
"This software is a GNU Package and is released under the Gnu Public Licence"
msgstr "Detta program är ett GNU-paket och är släppt under Gnu Publilc License"
#: src/gcompris/about.c:253
#: src/gcompris/about.c:255
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#: src/gcompris/about.c:287 src/gcompris/config.c:178 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/about.c:289 src/gcompris/config.c:178 src/gcompris/help.c:341
#: src/gcompris/images_selector.c:152
msgid "OK"
msgstr "OK"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment