Commit 3c0aa5c0 authored by Bruno Coudoin's avatar Bruno Coudoin

Updated Polish translation by Rafal Konkolewski

* pl.po: Updated Polish translation by Rafal Konkolewski
parent 90fde407
2006-08-31 Bruno Coudoin <bruno.coudoin@free.fr>
* pl.po: Updated Polish translation by Rafal Konkolewski
2006-08-29 Meltem Turhan Yondem <mturhan@ceng.metu.edu.tr>
* tr.po: Updated Turkish translation by Meltem Turhan Yondem.
......
......@@ -54,9 +54,8 @@ msgstr ""
"- W sekcji 'Plansze' można zmieniać listę gier. Po prostu włącz je korzystając z drzewka. \n"
"Można również zmienić język nagrań wykorzystywanych np. nazwy kolorów "
"i nagrać wiele różnych konfiguracji.\n"
"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
"Sekcja 'Profil' dodaj profil, następnie w sekcji 'Plansze' wybierz profil "
"korzystając z przycisku wyboru, wybierz plansze. You "
"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
......@@ -81,7 +80,8 @@ msgid ""
"strengths and needs of their children."
msgstr ""
"Gcompris można przystosować do swoich potrzeb, wykorzystaj moduł administracyjny"
" Można go użyć do stworzenia programów dostosowanych dla konkretnego dziecka. Umożliwia tworzenia raportów z postępami ucznia."
" Można go użyć do stworzenia programów dostosowanych dla konkretnego dziecka."
" Umożliwia tworzenia raportów z postępami ucznia."
#: ../boards/administration.xml.in.h:6
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
......@@ -2502,6 +2502,11 @@ msgstr "Nie równe %d"
msgid "Guess a number"
msgstr "Zgadnij numer"
#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
msgid "Guess a number between"
msgstr "Zgadnij cyfrę od 1 do 10"
#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
msgstr "Pomoż Tuxowi uciec z jaskini.Tux ukrył tutaj liczbę którą należy znaleść."
......@@ -2519,7 +2524,7 @@ msgid ""
"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
"under the correct number."
msgstr ""
"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
"Przeczytaj górny napis aby dowiedzieć się w jakim zakresie ukryty jest numer. Enter a "
"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
......@@ -2600,7 +2605,7 @@ msgstr "Szukanie truskawki poprzez klikanie na niebieskich polach"
#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
msgid ""
"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become more red "
"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
"as you get closer."
msgstr ""
"Postaraj się znaleźć truskawkę pod niebieskimi polami, im bliżej truskawki, "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment