Commit 1a0160ce authored by Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar Nguyen Thai Ngoc Duy

Fixed misspelled 'phạm vị'

parent 074649c5
......@@ -2304,7 +2304,7 @@ msgid ""
"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
"under the correct number."
msgstr "Cháu hãy đọc những hướng dẫn mà cho cháu biết phạm v chứa số cần tìm. Hãy "
msgstr "Cháu hãy đọc những hướng dẫn mà cho cháu biết phạm vi chứa số cần tìm. Hãy "
"gõ một số vào hộp nhập màu dương bên phải trên. Thâ-kh-x sẽ báo cháu biết "
"nếu số đã gõ là cao hơn, hay thấp hơn. Rồi cháu hãy gõ một số khác. Khoảng "
"cách giữa Thâ-kh-x và vùng thoát bên phải có biểu diễn số của cháu cách xa "
......@@ -4619,7 +4619,7 @@ msgstr "Lọc lớp khó của bảng cho xác lập %s"
msgid ""
"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
"for profile <b>%s</b></span>"
msgstr "<span size='x-large'> Chọn phạm v khó cho xác lập <b>%s</b></span>"
msgstr "<span size='x-large'> Chọn phạm vi khó cho xác lập <b>%s</b></span>"
#.Init configuration window:
#.all the configuration functions will use it
......@@ -5075,7 +5075,7 @@ msgstr "Hãy gõ một số giữa %d và %d"
#:../src/boards/python/guessnumber.py:341
#:../src/boards/python/guessnumber.py:342
msgid "Out of range"
msgstr "Ở ngoại phạm v"
msgstr "Ở ngoại phạm vi"
#:../src/boards/python/guessnumber.py:348
#:../src/boards/python/guessnumber.py:349
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment