Commit 0fe1cbcb authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-10-30  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 3c43de84
2003-10-30 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-10-29 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-28 14:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-28 14:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-30 02:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-30 02:12+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -353,8 +353,8 @@ msgstr "Gå till algebraaktiviteterna"
#: boards/algebra_group.xml.in.h:2 boards/algebramenu.xml.in.h:2
#: boards/boards.xml.in.h:2 boards/colors_group.xml.in.h:2
#: boards/computer.xml.in.h:2 boards/fun.xml.in.h:2 boards/menu.xml.in.h:3
#: boards/reading.xml.in.h:2
#: boards/computer.xml.in.h:2 boards/experience.xml.in.h:2
#: boards/fun.xml.in.h:2 boards/menu.xml.in.h:3 boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Vänsterklicka med musen för att välja en aktivitet"
......@@ -718,11 +718,11 @@ msgstr ""
"Barnen måste flytta objekten till vänster till deras riktiga plats i "
"dubbelposttabellen."
#: boards/draw.xml.in.h:1 src/boards/draw.c:197
#: boards/draw.xml.in.h:1 src/boards/draw.c:205
msgid "A simple vector drawing tool"
msgstr "Ett enkelt vektorritverktyg"
#: boards/draw.xml.in.h:2 src/boards/draw.c:198
#: boards/draw.xml.in.h:2 src/boards/draw.c:206
msgid "Creative board where you can freely draw"
msgstr "Kreativt bräde där du kan rita fritt"
......@@ -767,6 +767,10 @@ msgstr "Numreringsträning"
msgid "Place the items in the best way to count them"
msgstr "Placera föremålen så att de kan räknas på bäst sätt"
#: boards/experience.xml.in.h:1
msgid "Go to experiences activities"
msgstr "Gå till upplevelseaktiviteter"
#: boards/erase.xml.in.h:2
msgid "Motor coordination"
msgstr "Motorik"
......@@ -2415,43 +2419,47 @@ msgstr "Kunde inte öppna skalkatalogen: %s"
msgid "Skin : %s"
msgstr "Skal: %s"
#: src/gcompris/gcompris.c:66
#: src/gcompris/gcompris.c:67
msgid "run gcompris in fullscreen mode."
msgstr "kör gcompris i helskärmsläge."
#: src/gcompris/gcompris.c:68
#: src/gcompris/gcompris.c:69
msgid "run gcompris in window mode."
msgstr "kör gcompris i fönsterläge."
#: src/gcompris/gcompris.c:70
#: src/gcompris/gcompris.c:71
msgid "run gcompris with sound enabled."
msgstr "kör gcompris med ljud aktiverat."
#: src/gcompris/gcompris.c:72
#: src/gcompris/gcompris.c:73
msgid "run gcompris without sound."
msgstr "kör gcompris utan ljud."
#: src/gcompris/gcompris.c:74
#: src/gcompris/gcompris.c:75
msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
msgstr "kör gcompris med gnomes standardmuspekare."
#: src/gcompris/gcompris.c:76
#: src/gcompris/gcompris.c:77
msgid "display only activities with this difficulty level."
msgstr "visa endast aktiviteter med denna svårighetsnivå."
#: src/gcompris/gcompris.c:78
#: src/gcompris/gcompris.c:79
msgid "select the audio output, one of 'default alsa09 arts esd oss'"
msgstr "välj ljudutmatningen, en av \"default alsa09 arts esd oss\""
#: src/gcompris/gcompris.c:81
msgid "Prints the version of "
msgstr "Skriver ut versionsnumret av "
#: src/gcompris/gcompris.c:80
#: src/gcompris/gcompris.c:83
msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
msgstr "Använd den kantutjämnade canvasen (långsammare)."
#: src/gcompris/gcompris.c:350
#: src/gcompris/gcompris.c:353
msgid "GCompris I Have Understood"
msgstr "GCompris - Jag har förstått"
#: src/gcompris/gcompris.c:567
#: src/gcompris/gcompris.c:570
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -2512,7 +2520,7 @@ msgstr "Författare"
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"
#: src/gcompris/interface.c:286 src/gcompris/oggplayer.c:244
#: src/gcompris/interface.c:286 src/gcompris/oggplayer.c:243
msgid "Title"
msgstr "Titel"
......@@ -2527,11 +2535,11 @@ msgstr ""
msgid "Released under GPL"
msgstr "Släppt under GPL"
#: src/gcompris/oggplayer.c:207 src/gcompris/oggplayer.c:218
#: src/gcompris/oggplayer.c:206 src/gcompris/oggplayer.c:217
msgid "Now Playing Music"
msgstr "Spelar nu musik"
#: src/gcompris/oggplayer.c:248
#: src/gcompris/oggplayer.c:247
msgid "Artist"
msgstr "Artist"
......@@ -2554,6 +2562,15 @@ msgstr "Tiden har gått ut"
msgid "Remaining Time = %d"
msgstr "Återstående tid = %d"
#~ msgid "Go to experience activities"
#~ msgstr "Gå till upplevelseaktiviteter"
#~ msgid "Go to the experience activities"
#~ msgstr "Gå till upplevelseaktiviteterna"
#~ msgid "Select the audio output, one of 'default alsa09 arts esd oss'"
#~ msgstr "Välj ljudutmatningen, en av \"default alsa09 arts esd oss\""
#~ msgid ""
#~ "Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, "
#~ "water cleanup station in order to reactivate the whole water system."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment