Commit 074649c5 authored by Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar Nguyen Thai Ngoc Duy

Fixed 'kết thức'

parent d822daec
......@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr "Tại đầu lượt chơi, bốn hạt được để vào mỗi cái n
"người chơi nên chọn cho phép đối thủ tiếp tục chơi. Nếu các nhà của đối thủ "
"là rỗng, người đang chơi phải chọn di một cách đưa ra hạt cho đối thủ. Nếu "
"không thể làm như thế, người đang chơi sẽ bắt mọi hạt trong miền mình, mà "
"kết thc lượt chơi đó. (Nguồn: Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/"
"kết thúc lượt chơi đó. (Nguồn: Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/"
"Oware>)"
#:../boards/awele.xml.in.h:2
......@@ -638,7 +638,7 @@ msgid ""
"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
msgstr "Mục tiêu của trò chơi là bắt nhiều hạt hơn đối thủ. Vì trò chơi có chỉ 48 "
"hạt, bắt 25 hạt là đủ để thắng. Vì có số hạt chẵn, trò chơi có thể kết thc "
"hạt, bắt 25 hạt là đủ để thắng. Vì có số hạt chẵn, trò chơi có thể kết thúc "
"với trận đấu hoà, mà mỗi người chơi đã bắt 24 hạt. Trò chơi xong khi một "
"người chơi đã bắt hơn 24 hạt, hoặc khi cả hai người chơi đã bắt 24 hạt (trận "
"đấu hoà). Nếu cả hai người chơi đồng ý là trò chơi đã trở thành một chu kỳ "
......@@ -4232,7 +4232,7 @@ msgstr "Sơn Thâch-x"
#:../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
msgstr "Dùng trình Sơn Thâch-x để vẽ. Khi trình xong, bảng này sẽ kết thc."
msgstr "Dùng trình Sơn Thâch-x để vẽ. Khi trình xong, bảng này sẽ kết thúc."
#:../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
msgid "mouse and keyboard manipulation"
......@@ -5874,4 +5874,4 @@ msgstr "Thời gian đã qua"
#:../src/gcompris/timer.c:321
#,c-format
msgid "Remaining Time = %d"
msgstr "Thời gian còn lại = %d"
\ No newline at end of file
msgstr "Thời gian còn lại = %d"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment