vi.po 221 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation for GCompris.
2 3
# Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2007.
4 5
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008
#
6
msgid ""
7
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gcompris GNOME TRUNK\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2008-05-12 13:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-05 23:58+0930\n"
12
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
13
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
19

20
#: ../boards/administration.xml.in.h:1
21 22
msgid ""
"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
23
"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
"choose a profile from the command line.\n"
"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
"usernames (login is configurable)."
39 40
msgstr ""
" • Trong phần « Bảng » thì bán có thể sửa đổi danh sách hoạt động. Chỉ hãy "
41
"tắt mỗi hoạt động trong khung xem cây. Cũng có thể thay đổi ngôn ngữ đọc, "
42
"lấy thí dụ ngôn ngữ dùng để nói tên màu sắc.\n"
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
" • Bạn có thể lưu nhiều cấu hình, và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng. "
"Trong phần « Xác lập », hãy thêm một xác lập, rồi trong phần « Bảng », hãy "
"chọn xác lập đó trong hộp tổ hợp, rồi chọn những bảng bạn muốn là hoạt động. "
"Có thể thêm nhiều xác lập, với danh sách bảng khác nhau, và ngôn ngữ khác "
"nhau. Để đặt xác lập mặc định, hãy chọn trong phần « Xác lập » xác lập bạn "
"muốn, rồi nhắp vào nút mặc định. Cũng có thể chọn xác lập từ dòng lệnh.\n"
" • Bạn có thể thêm người dùng và lớp, và cho mỗi lớp, bạn có thể tạo nhóm "
"người dùng. Hãy ghi chú rằng cũng có thể nhập người dùng từ tập tin định "
"giới bằng dấu phẩy. Hãy gán một hai nhóm cho mỗi xác lập: đăng nhập mới đó "
"sẽ xuất hiện sau khi khởi chạy lại GCompris.\n"
" • Vì chúng ta có thể nhận diện mỗi trẻ con, có thể cung cấp phiếu thành "
"tích học tập cho mỗi trẻ con. Chúng ta cũng nhận diện mỗi trẻ con là người "
"độc đáo : họ có thể học biết gõ vào và nhận ra tên người dùng riêng (có thể "
"cấu hình khả năng đăng nhập)."

58
#: ../boards/administration.xml.in.h:4
59 60 61
msgid "GCompris Administration Menu"
msgstr "Trình đơn quản lý GCompris"

62
#: ../boards/administration.xml.in.h:5
63 64
msgid ""
"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
65 66
"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
67
"strengths and needs of their children."
68 69
msgstr ""
"Nếu bạn muốn điều chỉnh trình GCompris một cách thích hợp với sự cần của "
70 71
"bạn, bạn có thể sử dụng mô-đun quản lý này. Mục đích cuối cùng là cung cấp "
"phiếu thành tích học tập đặc trưng cho mỗi trẻ con. Phải có khả năng này, "
72
"cho cha mẹ và giáo viên theo dõi tiến hành, sức mạnh và sự cần của trẻ con."
73

74
#: ../boards/administration.xml.in.h:6
75 76 77
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Nhắp trái trên chuột để chọn hoạt động"

78
#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
79 80 81
msgid "Advanced colors"
msgstr "Màu sắc cấp cao"

82 83
#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2
#: ../boards/read_colors.xml.in.h:1
84 85 86
msgid "Can read"
msgstr "Có thể đọc"

87
#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
88 89 90
msgid "Click on the correct color"
msgstr "Nhắp vào màu đúng"

91
#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
92 93 94
msgid "Click on the correct colored box."
msgstr "Nhắp vào hộp có màu đúng."

95
#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
96 97 98
msgid "Learn to recognize unusual colors."
msgstr "Học thấy biết màu sắc không thường."

99
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
100 101 102
msgid "almond"
msgstr "hạnh"

103
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
104 105 106
msgid "chestnut"
msgstr "nâu hạt dẻ"

107
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
108 109 110
msgid "claret"
msgstr "rượu vang đỏ"

111
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
112 113 114
msgid "cobalt"
msgstr "cô-ban"

115
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
116 117 118
msgid "coral"
msgstr "đỏ như san hô"

119
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
120 121 122
msgid "corn"
msgstr "hạt ngũ cốc"

123
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
124 125 126
msgid "cyan"
msgstr "xanh lông mòng"

127
#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
128 129 130
msgid "sienna"
msgstr "hung đỏ"

131
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
132 133 134
msgid "lime"
msgstr "xanh lá mạ"

135
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
136 137 138
msgid "sage"
msgstr "cây xô thơm"

139
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
140 141 142
msgid "salmon"
msgstr "thịt cá hồi,"

143
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
144 145 146
msgid "sapphire"
msgstr "trong xanh"

147
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
148 149 150
msgid "sepia"
msgstr "nâu đỏ đen"

151
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
152 153 154
msgid "sulphur"
msgstr "lưu huỳnh"

155
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
156 157 158
msgid "tea"
msgstr "trà"

159
#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
160 161 162
msgid "turquoise"
msgstr "ngọc lam"

163
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
164 165 166
msgid "absinthe"
msgstr "ngải đắng"

167
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
168 169 170
msgid "alabaster"
msgstr "thạch cao tuyết hoa"

171
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
172 173 174
msgid "amber"
msgstr "hổ phách"

175
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
176 177 178
msgid "amethyst"
msgstr "thạch anh tím"

179
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
180 181 182
msgid "anise"
msgstr "họ hoa tán"

183
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
184 185 186
msgid "aquamarine"
msgstr "ngọc xanh biển"

187
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
188 189 190
msgid "mahogany"
msgstr "gỗ dái ngựa"

191 192
#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
193 194 195
msgid "vermilion"
msgstr "đỏ son"

196 197
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
198 199 200
msgid "aubergine"
msgstr "cà tím"

201
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
202 203 204
msgid "ceruse"
msgstr "anh đào"

205
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
206 207 208
msgid "chartreuse"
msgstr "lục nhạt"

209
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
210 211 212
msgid "emerald"
msgstr "ngọc lục bảo"

213
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
214 215 216
msgid "fawn"
msgstr "nâu vàng"

217
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
218 219 220
msgid "fuchsia"
msgstr "tím hồng"

221
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
222 223 224
msgid "glaucous"
msgstr "xanh xám"

225
#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
226 227 228
msgid "ruby"
msgstr "ngọc đỏ"

229
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
230 231 232
msgid "auburn"
msgstr "nâu vàng"

233
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
234 235 236
msgid "azure"
msgstr "xanh da trời thắm"

237
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
238 239 240
msgid "bistre"
msgstr "nâu sẫm"

241
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
242 243 244
msgid "celadon"
msgstr "ngọc bích"

245
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
246 247 248
msgid "cerulean"
msgstr "xanh da trời"

249
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
250 251 252
msgid "crimson"
msgstr "đỏ thắm"

253
#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
254 255 256
msgid "greyish-brown"
msgstr "nâu xám"

257
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
258 259 260
msgid "dove"
msgstr "bồ câu"

261
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
262 263 264
msgid "garnet"
msgstr "ngọc hồng lựu"

265
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
266 267 268
msgid "indigo"
msgstr "chàm"

269
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
270 271 272
msgid "ivory"
msgstr "ngà"

273
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
274 275 276
msgid "jade"
msgstr "ngọc bích"

277
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
278 279 280
msgid "lavender"
msgstr "hoa oải hương"

281
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
282 283 284
msgid "lichen"
msgstr "địa y"

285
#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
286 287 288
msgid "wine"
msgstr "rượu"

289
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
290 291 292
msgid "larch"
msgstr "thông rụng lá"

293
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
294 295 296
msgid "lilac"
msgstr "hoa tử đinh hương"

297
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
298 299 300
msgid "magenta"
msgstr "đỏ tươi"

301
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
302 303 304
msgid "malachite"
msgstr "ma-la-chit"

305
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
306 307 308
msgid "mimosa"
msgstr "xấu hổ"

309
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
310 311 312
msgid "navy"
msgstr "xanh hải quân"

313
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
314 315 316
msgid "ochre"
msgstr "đất son"

317
#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
318 319 320
msgid "olive"
msgstr "ôliu"

321
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
322 323 324
msgid "greyish blue"
msgstr "xanh xám"

325
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
326 327 328
msgid "mauve"
msgstr "hoa cà"

329
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
330 331 332
msgid "opaline"
msgstr "kính trắng đục"

333
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
334 335 336
msgid "pistachio"
msgstr "hồ trăn"

337
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
338 339 340
msgid "platinum"
msgstr "bạch kim"

341
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
342 343 344
msgid "purple"
msgstr "tím"

345
#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
346 347 348
msgid "ultramarine"
msgstr "xanh biếc"

349
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
350 351 352
msgid "dark purple"
msgstr "tím tối"

353
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
354 355 356
msgid "plum"
msgstr "mận"

357
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
358 359 360
msgid "prussian blue"
msgstr "xanh Phổ"

361
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
362 363 364
msgid "rust"
msgstr "gỉ"

365
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
366 367 368
msgid "saffron"
msgstr "vàng nghệ"

369
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
370 371 372
msgid "vanilla"
msgstr "vani"

373
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
374 375 376
msgid "verdigris"
msgstr "gỉ đồng"

377
#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
378 379 380
msgid "veronese"
msgstr "ve-rô-ni-x"

381
#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
382
msgid ""
383 384 385 386
"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
"just try again."
387 388
msgstr ""
"Cháu sẽ thấy một bài toán nhân hai con số. Cháu hãy nhập tích vào bên phải "
389 390 391
"dấu bằng. Có thể sử dụng mũi tên đi phía trái, phía phải, để sửa đổi tích, "
"rồi bấm phím Enter để kiểm tra có phép giải chưa. Nếu không, chỉ đơn giản "
"thử lại. :)"
392

393 394 395
#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2
#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
396 397 398
msgid "Answer some algebra questions"
msgstr "Trả lời một số bài toán đại số"

399
#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
400 401 402
msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
msgstr "Cháu hãy tính tích của hai con số, trong thời gian bị giới hạn."

403
#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
404 405 406
msgid "Multiplication table"
msgstr "Bảng cửu chương"

407
#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
408 409 410
msgid "Practice the multiplication operation"
msgstr "Thức hành phép tính nhân"

411
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
412 413 414
msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Đi tới hoạt động đại số"

415
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2
416
#: ../boards/menu.xml.in.h:18
417 418 419
msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
msgstr "Nhắp trái con chuột vào một hoạt động để chọn nó"

420
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1
421
#: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:1
422
#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
423
msgid ""
424 425 426
"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
"pictures. Thanks a lot, Ralf."
427 428
msgstr ""
"Tác giả Ralf Schmode đã cho chương trình này quyền sử dụng nhiều ảnh của con "
429 430
"thú vật từ Trang Chụp ảnh con Thú vật (http://schmode.net/) của bác ấy. Rất "
"cám ơn bác."
431

432
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
433
msgid ""
434 435 436
"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
"clicking on it again."
437 438
msgstr ""
"Cháu hãy chọn những con số và toán tử tại đầu vùng bảng mà tính kết quả đã "
439
"xác định. Có thể bỏ chọn số nào hoặc toán tử nào bằng cách nhắp lại vào nó."
440

441
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
442
msgid ""
443 444
"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
"value."
445 446
msgstr ""
"Hãy sử dụng chiến lược để sắp xếp bộ toán tử để tính một giá trị nào đó."
447

448
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
449 450
msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
msgstr "Hãy tìm những phép tính đúng để được kết quả đã cho."
451

452
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
453 454
msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
msgstr "Bốn phép tính toán. Phối hợp vài phép tính."
455

456
#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
457
msgid ""
458 459
"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
"value"
460 461
msgstr "Hãy tìm tổ hợp đúng các số và phép tính, để được kết quả đã xác định."

462
#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
463
msgid ""
464 465 466 467
"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
"right. If not, just try again."
468 469
msgstr ""
"Cháu sẽ thấy một bài toán trừ có hai con số. Cháu hãy nhập hiệu vào bên phải "
470
"dấu bằng. Có thể sử dụng mũi tên đi phía trái, phía phải, để sửa đổi tích, "
471 472
"rồi bấm phím Enter để kiểm tra có phép giải chưa. Nếu không, chỉ đơn giản "
"hãy thử lại. :)"
473

474
#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
475 476 477
msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
msgstr "Cháu hãy tính hiệu của hai con số, trong thời gian bị giới hạn."

478
#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
479 480
msgid "Practice the subtraction operation"
msgstr "Hãy thức hành phép tính trừ"
481

482
#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
483
msgid "Simple subtraction"
484 485
msgstr "Sự trừ đơn giản"

486
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
487
msgid ""
488 489 490 491
"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
"If not, just try again."
492 493
msgstr ""
"Cháu sẽ thấy một bài toán cộng hai con số. Cháu hãy nhập tổng vào bên phải "
494
"dấu bằng. Có thể sử dụng mũi tên đi phía trái, phía phải, để sửa đổi tích, "
495
"rồi bấm phím Enter để kiểm tra có phép giải chưa. Nếu không, chỉ đơn giản "
496
"hãy thử lại. :)"
497

498
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
499 500 501
msgid ""
"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
"line addition."
502 503
msgstr ""
"Cháu hãy tính tổng của hai con số, trong thời gian bị giới hạn. Giới thiệu "
504
"sự cộng nội tuyến đơn giản."
505

506
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
507 508 509
msgid "Practice the addition operation"
msgstr "Hãy thức hành phép tính cộng."

510
#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
511 512 513
msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
msgstr "Sự cộng đơn giản. Có thể thấy biết con số đã viết."

514
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
515 516 517
msgid "Go to calculation activities"
msgstr "Đi tới hoạt động Tính toán"

518
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
519 520
msgid "Various calculation activities."
msgstr "Nhiều hoạt động tính khác nhau."
521

522
#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
523 524 525
msgid "Complete a list of symbols"
msgstr "Hãy hoàn thành danh sách ký hiệu."

526
#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
527
msgid "Find the next symbol in a list."
528 529
msgstr "Tìm thứ kế tiếp trong danh sách ký hiệu."

530
#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
531 532 533
msgid "Logic training activity"
msgstr "Hoạt động dạy hợp lý"

534 535 536
#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4
#: ../boards/hexagon.xml.in.h:3
#: ../boards/melody.xml.in.h:4
537 538 539
msgid "Move and click the mouse"
msgstr "Di chuyển con chuột và nhắp nút"

540
#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
541 542 543 544 545
msgid "algorithm"
msgstr "thuật toán"

# Type: text
# Description
546
#: ../boards/anim.xml.in.h:1
547 548 549
msgid "Create a drawing or an animation"
msgstr "Tạo bản vẽ hoặc hoạt cảnh"

550
#: ../boards/anim.xml.in.h:2
551 552 553
msgid "Free drawing and animation tool."
msgstr "Công cụ vẽ và hoạt cảnh tự do."

554
#: ../boards/anim.xml.in.h:3
555
msgid ""
556 557 558 559
"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
"be used."
560 561
msgstr ""
"Trong trò chơi này, trẻ con có thể vẽ tự do. Mục đích là tìm biết cách tạo "
562 563
"bản vẽ đẹp dựa vào hình cơ bản: chữ nhật, bầu dục và dòng. Có thể gồm bộ ảnh "
"để làm cho trẻ con có vui hơn. :)"
564

565 566
#: ../boards/anim.xml.in.h:4
#: ../boards/draw.xml.in.h:4
567 568 569
msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
msgstr "Cần phải có khả năng di chuyển và nhắp con chuột một cách dễ dàng"

570
#: ../boards/anim.xml.in.h:5
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
msgid ""
"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
"'floppy disk' and 'folder' buttons."
584 585
msgstr ""
"Cháu hãy chọn công cụ vẽ bên trái, và màu tại đáy. Nhắp và kéo vào vùng "
586
"trắng để tạo hình mới. Một khi đã tạo xong hình, có thể chụp ảnh nó dùng cái "
587 588 589 590 591 592 593 594
"nút « máy chụp ảnh ». Việc này có tạo bản sao ảnh đó. Cháu cũng có thể sửa "
"đổi ảnh này bằng cách di chuyển hoặc thêm/xóa bỏ đối tượng. Nếu cháu tạo vài "
"bản vẽ rồi nhắp vào nút « phím », lúc ấy cháu sẽ thấy các ảnh đó đi liên tục "
"trên mặt (mẫu vòng lặp vô hạn). Trong chế độ này, cũng có thể giảm / tăng "
"tốc độ xem. Trong chế độ xem, chỉ hãy nhắp vào nút « vẽ » để trở về chế độ "
"vẽ. Cháu có thể sửa đổi mỗi ảnh trong hoạt cảnh, bằng cách sử dụng bộ chọn "
"ảnh bên trái, góc dưới. Cũng có thể lưu và tải lại hoạt cảnh, bằng nút « đĩa "
"» và « thư mục » riêng từng cái."
595

596
#: ../boards/awele.xml.in.h:1
597 598
msgid ""
"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
620 621
msgstr ""
"Tại đầu lượt chơi, bốn hạt được để vào mỗi cái nhà. Người chơi di chuyển hạt "
622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
"lần lượt. Trong mỗi lần, người chơi chọn một của sấu nhà mà cháu ấy điều "
"khiển. Sau đó, cháu gỡ bỏ tất cả các hạt ra nhà này, và phân phối hết, thả "
"một hạt vào mỗi nhà theo ngược chiều từ nhà này, trong tiến trình được gọi "
"là gieo. Không thể phân phối hạt vào nhà điểm cuối, hoặc vào nhà nơi đã lấy "
"hạt. Tức là, nhà đầu còn lại rỗng; nếu nó đã chứa 12 hạt, nó bị nhảy luôn, "
"và hạt thứ mười hai được để vào nhà kế tiếp. Sau một lần chơi, nếu hạt cuối "
"cùng được để vào một nhà của đối thủ mà làm điểm tổng là 2 hay 3 thì mọi hạt "
"trong nhà đó bị bắt và được để vào nhà điểm của người đang chơi (hoặc để "
"sang một bên nếu bảng không có nhà điểm nào). Nếu hạt áp chót cũng đã làm "
"cho nhà đối thủ có điểm 2 hay 3, các hạt này cũng bị bắt v.v. Tuy nhiên, nếu "
"một lần chơi sẽ bắt mọi hạt của đối thủ, việc bắt bị hủy và các hạt đó còn "
"lại trên bảng, vì việc đó sẽ ngăn cản đối thủ tiếp tục chơi. Quy tắc không "
"cho phép bắt mọi hạt của đối thủ liên quan đến một ý kiến chung hơn, mà "
"người chơi nên chọn cho phép đối thủ tiếp tục chơi. Nếu các nhà của đối thủ "
"là rỗng, người đang chơi phải chọn di một cách đưa ra hạt cho đối thủ. Nếu "
"không thể làm như thế, người đang chơi sẽ bắt mọi hạt trong miền mình, mà "
638
"kết thúc lượt chơi đó. (Nguồn: Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
639
"Oware&gt;)"
640

641
#: ../boards/awele.xml.in.h:2
642 643 644
msgid "Oware"
msgstr "Oware"

645
#: ../boards/awele.xml.in.h:3
646 647 648
msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
msgstr "Chơi trò chơi chiến lược Oware với Thâ-kh-x"

649
#: ../boards/awele.xml.in.h:4
650 651 652 653 654 655 656 657
msgid ""
"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
658 659
msgstr ""
"Mục tiêu của trò chơi là bắt nhiều hạt hơn đối thủ. Vì trò chơi có chỉ 48 "
660
"hạt, bắt 25 hạt là đủ để thắng. Vì có số hạt chẵn, trò chơi có thể kết thúc "
661 662 663 664
"với trận đấu hoà, mà mỗi người chơi đã bắt 24 hạt. Trò chơi xong khi một "
"người chơi đã bắt hơn 24 hạt, hoặc khi cả hai người chơi đã bắt 24 hạt (trận "
"đấu hoà). Nếu cả hai người chơi đồng ý là trò chơi đã trở thành một chu kỳ "
"vô cuối, vậy mỗi người chơi bắt các hạt trong bên bảng mình."
665

666 667 668 669 670 671 672 673
#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
674 675 676
msgid "Drag and Drop the items to make them match"
msgstr "Kéo và Thả mục để làm cho khớp."

677
#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
678
msgid ""
679 680 681 682 683 684
"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
"area."
685 686
msgstr ""
"Trong vùng bảng chính, cháu có thể thấy một bộ đối tượng. Trong hộp dọc (bên "
687 688 689 690
"trái bảng chính) có một bộ đối tượng khác, mỗi mục khớp chính xác một đối "
"tượng trên bảng chính. Cháu hãy tìm liên kết hợp lý giữa mỗi đôi đối tượng. "
"Các đối tượng kết hợp bằng cách nào? Kéo mỗi đối tượng vào hộp đỏ đúng trong "
"vùng chính."
691

692
#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
693 694 695
msgid "Matching Items"
msgstr "Mục khớp"

696
#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
697
msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
698 699
msgstr "Điều hợp vận động. Khớp khái niệm."

700
#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
701 702 703
msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
msgstr "Thao tác con chuột: di chuyển, kéo và thả. Tham chiếu đến văn hóa."

704
#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
705 706 707
msgid "Complete the puzzle"
msgstr "Hoàn thành câu đố"

708
#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
709
msgid ""
710 711
"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
"left, to the matching space in the puzzle."
712 713
msgstr ""
"Cháu hãy tạo câu đố hoàn tất bằng cách kéo mỗi mảnh từ bộ mảnh bên trái, "
714
"sang vùng khớp trong câu đố."
715

716
#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
717 718
msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
msgstr "Hãy kéo và thả hình vào đích tương ứng."
719

720
#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
721
msgid "Good mouse-control"
722 723
msgstr "Điều khiển giỏi con chuột"

724
#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
725
msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
726 727
msgstr ""
"André Connes đã cung cấp con chó này với điều kiến của Quyền Công Chung GNU "
728
"(GPL)."
729

730
#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
731 732 733
msgid "Hello ! My name is Lock."
msgstr "Chào bạn! Tên tôi là Lộc. :)"

734
#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
735 736
msgid "Lock on the grass."
msgstr "Khóa trên cỏ."
737

738
#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
739 740 741
msgid "Lock with colored shapes."
msgstr "Lộc với hình có màu."

742
#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
743
msgid "Make the ball go to Tux"
744 745
msgstr "Đá bóng tới Thâch-x"

746
#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
747 748 749 750 751
msgid ""
"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
"line."
msgstr "Cháu có thể bấm đôi phím Shift đồng thời để đá bóng một cách thẳng."

752
#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
753 754 755
msgid "Brain"
msgstr "Trí óc"

756
#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
757
msgid "Don't use the last ball"
758 759
msgstr "Đừng đá bóng cuối cùng"

760 761
#: ../boards/bargame.xml.in.h:3
#: ../boards/hexagon.xml.in.h:2
762 763 764
msgid "Logic-training activity"
msgstr "Hoạt động dạy hợp lý"

765
#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
766
msgid ""
767 768
"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
769 770
msgstr ""
"Hãy đá các bóng vào lỗ. Cháu thắng nếu máy tính phải để bóng cuối cùng. Nếu "
771
"cháu muốn Thâch-x đi trước, chỉ hãy nhắp vào ta."
772

773
#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
774 775 776
msgid "bar game"
msgstr "trò chơi thanh"

777
#: ../boards/billard.xml.in.h:1
778
msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
779 780
msgstr "Đá bóng vào lỗ đen bên phải."

781
#: ../boards/billard.xml.in.h:2
782
msgid "Kick the ball into the goal"
783 784
msgstr "Đá bóng vào khung thành gồm."

785 786 787 788
#: ../boards/billard.xml.in.h:3
#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3
#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
789 790 791
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:5
#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:5
792
#: ../boards/doubleclick.xml.in.h:4
793
#: ../boards/erase.xml.in.h:3
794
#: ../boards/erase_doubleclick.xml.in.h:6
795 796 797 798 799
#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
#: ../boards/fifteen.xml.in.h:2
#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3
#: ../boards/memory.xml.in.h:4
#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
800 801 802
msgid "Mouse-manipulation"
msgstr "Thao tác con chuột"

803
#: ../boards/billard.xml.in.h:4
804 805 806
msgid ""
"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
807 808
msgstr ""
"Trỏ và nhắp chuột vào bóng để đặt tốc độ và phía hướng của nó. Càng gần hơn "
809
"trung tâm bạn nhắp, càng chậm hơn bóng đi."
810

811
#: ../boards/billard.xml.in.h:5
812 813 814
msgid "The football game"
msgstr "Trò chơi bóng đá"

815
#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
816 817 818
msgid "Operate a canal lock"
msgstr "Thao tác cửa cổng của sông đào"

819
#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
820
msgid ""
821 822
"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
"find out how a canal lock works."
823 824
msgstr ""
"Thâch-x gặp khó khăn, ta cần hướng dẫn tàu qua cửa cổng. Cháu hãy giúp đỡ "
825
"Thâch-x nhé: học hiểu cửa cổng hoạt động như thế nào."
826

827
#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
828 829 830
msgid ""
"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
831 832
msgstr ""
"Cháu có phụ trách cửa cổng sông đào. Hãy mở các cửa và cửa cổng theo thứ tự "
833
"đúng, thì Thâch-x có thể dụ lịch qua về cả hai hướng."
834

835 836 837 838 839
#: ../boards/chat.xml.in.h:1
msgid "Chat with your friends"
msgstr "Trờ chuyện với bạn bè"

#: ../boards/chat.xml.in.h:2
840 841
msgid "This chat activity only works on the local network"
msgstr "Hoạt động trò chuyện này chỉ hoạt động trên mạng cục bộ"
842 843

#: ../boards/chat.xml.in.h:3
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855
msgid ""
"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
"network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
"Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris "
"program running the chat activity on that local network will receive and "
"display your message."
msgstr ""
"Hoạt động trò chuyện này chỉ hoạt động với các người dùng GCompris khác nằm "
"trên cùng mạng cục bộ, không phải lên Mạng. Để sử dụng nó, chỉ hãy gõ tin "
"nhẳn rồi bấm vào phím Enter. Tin nhẳn của bạn thì được quảng bá qua mạng cục "
"bộ, và bất cứ chương trình GCompris nào cũng đang chạy hoạt động trò chuyện "
"này sẽ nhận và hiển thị tin nhẳn của bạn."
856

857 858
#: ../boards/chess.xml.in.h:1
#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
859 860 861
msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
msgstr "Đán cờ với máy tính trong chế độ học hiểu."

862
#: ../boards/chess.xml.in.h:2
863 864 865
msgid "Practice chess"
msgstr "Thức hành đánh cờ"

866 867 868
#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1
#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
869 870 871
msgid "Learning chess"
msgstr "Học đánh cờ"

872 873 874
#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4
#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
875 876 877
msgid "The chess engine is from gnuchess."
msgstr "Cơ chế đánh cờ thuộc về trình gnuchess."

878
#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
879 880 881
msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
msgstr "Dạy cháu đánh cờ. Bắt các con tốt của máy tính nhé."

882
#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
883
msgid "Play the end of the chess game against the computer"
884 885 886
msgstr "Đánh cờ xong với máy tính."

# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
887
#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
888 889 890
msgid "Chronos"
msgstr "Chronos"

891
#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
892 893 894
msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
msgstr "Kéo và Thả mục để kết hợp chuyện."

895
#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
896
msgid ""
897 898 899 900
"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
901 902
msgstr ""
"Chụp ảnh mặt trăng là © bản quyền của NASA. Âm thanh du hành vũ trụ của "
903 904 905
"Tuxpaint và Vegastrike, mà được phát hành với điều kiện của Quyền Công Chung "
"GNU (GPL). Những ảnh truyền là © bản quyền của Frank Doucet. Ngày truyền đựa "
"vào thông tin trong <http:/www.wikipedia.org>."
906

907
#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
908 909 910
msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
msgstr "Hãy chọn ảnh bên trái rồi để nó trên chấm đỏ."

911
#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
912 913 914
msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
msgstr "Sắp xếp các ảnh để theo thứ tự kể câu chuyện."

915
#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
916 917 918
msgid "Tell a short story"
msgstr "Kể một câu chuyện ngắn."

919
#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
920 921 922
msgid "Moonwalker"
msgstr "Đi bộ trên mặt trăng"

923
#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
924
#: ../src/boards/wordprocessor.c:117
925 926 927
msgid "Autumn"
msgstr "Mùa Thu"

928
#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
929
#: ../src/boards/wordprocessor.c:115
930 931 932
msgid "Spring"
msgstr "Mùa Xuân"

933
#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
934
#: ../src/boards/wordprocessor.c:116
935 936 937
msgid "Summer"
msgstr "Mùa Hè"

938
#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
939 940 941
msgid "The 4 Seasons"
msgstr "Cả bốn Mùa"

942
#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
943
#: ../src/boards/wordprocessor.c:118
944 945 946
msgid "Winter"
msgstr "Mùa Đông"

947
#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
948 949 950
msgid "Gardening"
msgstr "Làm vườn"

951
#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
952 953 954
msgid "Tux and the apple tree"
msgstr "Thâch-x và cây trái táo"

955 956 957 958
#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1
#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1
#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
959
msgid "1769 Cugnot's fardier"
960 961
msgstr ""
"Pha-đi-ê của Cugnot\n"
962 963
"trong năm 1769"

964 965 966
#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2
#: ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
967 968 969
msgid ""
"1829 Stephenson's Rocket\n"
"Steam locomotive"
970 971
msgstr ""
"Đầu máy Hơi nước Tên lửa\n"
972 973
"của Stephenson trong năm 1829"

974
#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
975 976
msgid ""
"Place each image in the order and\n"
977
"on the date it was invented.\n"
978
"If not sure, research online at wikipedia:\n"
979 980 981
"http://www.wikipedia.org"
msgstr ""
"Cháu hãy sắp xếp các ảnh\n"
982
"theo thứ tự ngày phát minh.\n"
983
"Chưa chắc thì hãy tra tìm trong\n"
984
"bách khoa Wikipedia tại\n"
985
"« http://www.wikipedia.org ». ;)"
986

987 988 989 990
#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8
#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5
#: ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
991
#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:5
992 993 994
msgid "Transportation"
msgstr "Sự chuyên chở"

995 996
#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1
#: ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
997 998
msgid ""
"1783 Montgolfier brothers'\n"
999
"hot air balloon"
1000 1001
msgstr ""
"Khí cầu khí nóng của\n"
1002 1003 1004
"anh em Montgolfier\n"
"trong năm 1783"

1005 1006
#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3
#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
1007
#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
1008
#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
1009
msgid "1880 Clement Ader's Eole"
1010 1011
msgstr ""
"Ê-ô-lê của Clement Ader\n"
1012 1013
"trong năm 1880"

1014
#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
1015 1016 1017
msgid ""
"1906 Paul Cornu\n"
"First helicopter flight"
1018 1019
msgstr ""
"Chuyến bay gốc của\n"
1020 1021 1022
"máy bay trực thăng :\n"
"Paul Cornu trong năm 1906"

1023 1024
#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2
#: ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
1025 1026 1027
msgid ""
"1791 Comte de Sivrac's\n"
"Celerifere"
1028 1029
msgstr ""
"Xe-le-ri-phe của\n"
1030 1031 1032
"Comte de Sivrac\n"
"trong năm 1791"

1033
#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
1034
msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
1035 1036
msgstr ""
"Flyer 3 của anh em Wright\n"
1037 1038
"trong năm 1903"

1039
#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
1040 1041 1042
msgid ""
"1909 Louis Bleriot crosses\n"
"the English Channel"
1043 1044
msgstr ""
"Louis Bleriot qua Kênh Anh\n"
1045 1046
"trong năm 1909."

1047 1048
#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5
#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
1049
msgid "Aviation"
1050 1051
msgstr "Hành không"

1052
#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
1053 1054
msgid ""
"1927 Charles Lindbergh\n"
1055
"crosses the Atlantic Ocean"
1056 1057
msgstr ""
"Charles Lindbergh\n"
1058 1059 1060
"qua Đại Tây Dương\n"
"trong năm 1927."

1061
#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
1062
msgid ""
1063 1064
"1934 Hélène Boucher's\n"
"speed record of 444km/h"
1065 1066
msgstr ""
"Hélène Boucher\n"
1067 1068 1069
"đặt kỷ lục tốc độ thế giới\n"
"là 444 cây số / giờ."

1070
#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
1071 1072
msgid ""
"1947 Chuck Yeager\n"
1073
"breaks the sound-barrier"
1074 1075
msgstr ""
"Chuck Yeager vượt qua\n"
1076 1077 1078
"hàng rào âm thanh\n"
"trong năm 1947."

1079
#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
1080
msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
1081 1082
msgstr ""
"« La Mancelle » của Léon Bollé\n"
1083 1084
"trong năm 1878."

1085
#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
1086
msgid ""
1087
"1885 The first petrol\n"
1088
"car by Benz"
1089 1090
msgstr ""
"Benz xây dựng chiếc xe gốc\n"
1091
"chạy bằng dầu xăng thứ nhất\n"
1092 1093
"trong năm 1885."

1094
#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1095 1096 1097
msgid "The car"
msgstr "Chiếc xe"

1098
#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1099
msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1100 1101
msgstr ""
"« Voiturette » của Renault\n"
1102 1103
"trong năm 1899."

1104
#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1105 1106 1107
msgid "1923 Lancia Lambda"
msgstr "Lambda của Lancia, năm 1923."

1108
#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1109
msgid "1955 Citroën ds 19"
1110 1111
msgstr "Citroën ds 199, năm 1955."

1112
#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1113 1114 1115
msgid "Cars"
msgstr "Xe"

1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127
#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:1
msgid "Click and draw"
msgstr "Nhấn và vẽ"

#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:2
msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
msgstr "Vẽ hình bằng cách nhấn vào mỗi điểm xanh theo thứ tự."

#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:3
msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
msgstr "Vẽ hình bằng cách nhấn vào mỗi điểm xanh."

1128
#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1129
msgid ""
1130 1131
"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1132 1133
msgstr ""
"Trình này nói một tên chữ, rồi cháu hãy nhắp vào chữ đó trong vùng chính. Có "
1134
"thể nghe lại chữ đó vào bất cứ lúc nào, bằng cách nhắp vào biểu tượng miệng "
1135
"nói, trong hộp dưới."
1136

1137
#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1138 1139 1140
msgid "Click on a letter"
msgstr "Nhắp vào chữ"

1141
#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1142 1143
msgid "Letter-name recognition"
msgstr "Thấy biết tên các chữ"
1144

1145
#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1146 1147
msgid "Listen to a letter and click on the right one"
msgstr "Nghe chữ rồi nhắp vào nó"
1148

1149
#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1150 1151
msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
msgstr "Thấy biết hình các chữ; có thể di chuyển con chuột."
1152

1153
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1154 1155 1156
msgid "Click On Me"
msgstr "Nhắp vào tôi"

1157
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1158
msgid ""
1159 1160
"Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to "
"Guillaume Rousse."
1161 1162 1163
msgstr ""
"Các con cá thuộc về tiện ích UNIX xfishtank. Mọi công trạng ảnh thuộc về "
"Guillaume Rousse."
1164 1165

#: ../boards/clickgame.xml.in.h:3
1166
msgid ""
1167 1168
"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
"fishtank"
1169 1170
msgstr "Nhắp-trái chuột vào mỗi con cá đang bơi, trước khi nó rời thùng."

1171
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4
1172
msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1173 1174
msgstr "Phối hợp vận động: di chuyển và nhắp con chuột."

1175
#: ../boards/clickgame.xml.in.h:6
1176 1177
msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
msgstr "Cháu hãy nhắp nút chuột trái vào cá đang bơi."
1178

1179
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1180
msgid ""
1181 1182
"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
"time on a clock."
1183 1184
msgstr ""
"Phân biệt sự khác giữa đơn vị thời gian giờ, phút và giây. Lập và hiển thị "
1185
"giờ trên đồng hồ."
1186

1187
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1188
msgid "Learn how to tell the time"
1189 1190
msgstr "Học biết chỉ giờ nhé"

1191
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1192 1193 1194
msgid "Learning Clock"
msgstr "Đồng hồ Học"

1195
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1196 1197 1198 1199
msgid ""
"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
"to make the numbers go up or down."
1200 1201
msgstr ""
"Lập đồng hồ thành giờ đã cho, trong đơn vị thời gian đã hiển thị (giờ:phút "
1202 1203
"hay giờ:phút:giây). Hãy nhắp vào mũi tên khác, và di chuyển con chuột, để "
"làm cho số tăng hay giảm."
1204

1205
#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1206
msgid "The concept of time. Reading the time."
1207 1208
msgstr "Ý niệm giờ. Đọc giờ."

1209
#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1210 1211 1212
msgid "Can move the mouse."
msgstr "Có thể di chuyển con chuột."

1213
#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1214 1215 1216
msgid "Click on the right color"
msgstr "Nhắp vào màu đúng"

1217
#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1218 1219 1220
msgid "Colors"
msgstr "Màu sắc"

1221
#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1222 1223
msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
msgstr "Khi cháu nghe tên màu, hãy nhắp vào con vịt khớp."
1224

1225
#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1226
msgid ""
1227 1228
"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
"of the color, click on the duck wearing it."
1229 1230
msgstr ""
"Bảng này dạy cháu thấy biết màu sắc khác nhau. Khi cháu nghe được tên màu, "
1231
"hãy nhắp vào con vịt mang nó."
1232

1233
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1234
msgid "Colors based activities."
1235
msgstr "Hoạt động dựa vào màu sắc."
1236

1237
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1238
msgid "Go to Color activities"
1239 1240
msgstr "Đi tới hoạt động màu sắc"