gl.po 261 KB
Newer Older
1 2 3
# Galician translation of gcomprixogoo
# Copyright (C) 2010 GCompris
# This file is distributed under the same license as the GCompris package.
4
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007.
5
# (mantéñense os comentarios orixinais de Ignacio)
6
# Paula Iglesias <localizacion@tagenata.com>, 2009.
7
# Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>, 2009, 2010.
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: GCompris - gcomprixogoo\n"
11 12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gcompris&component=general\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2010-11-13 17:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-14 10:40+0200\n"
15
"Last-Translator: Gonçalo Cordeiro <gzcordeiro@gmail.com>\n"
16
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"X-Generator: Wordforge 0.8 RC1\n"
21
"X-Language: gl_ES\n"
22

23 24 25
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
msgid "Go to Algebra activities"
msgstr "Ir ás actividades de álxebra"
26

27 28
#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
29
msgstr ""
30
"Preme o botón esquerdo do rato sobre unha actividade para seleccionala."
31

32 33 34
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
msgid "Go to calculation activities"
msgstr "Ir ás actividades de cálculo"
35

36 37 38
#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
msgid "Various calculation activities."
msgstr "Varias actividades de cálculo."
39

40 41 42 43
#: ../boards/chess.xml.in.h:1
#: ../src/chess_computer-activity/chess_computer.xml.in.h:3
msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
msgstr "Xoga ao xadrez co computador nun modo de aprendizaxe"
44

45 46 47
#: ../boards/chess.xml.in.h:2
msgid "Practice chess"
msgstr "Practica o xadrez"
48

49 50 51
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
msgid "Colors based activities."
msgstr "Actividades con cores."
52

53 54 55
#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
msgid "Go to Color activities"
msgstr "Ir ás actividades con cores"
56

57 58 59
#: ../boards/computer.xml.in.h:1
msgid "Discover the Computer"
msgstr "Descobre o computador"
60

61 62 63
#: ../boards/computer.xml.in.h:2
msgid "Play with computer peripherals."
msgstr "Xoga cos periféricos do computador."
64

65 66 67
#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
msgid "Colors, sounds, memory..."
msgstr "Cores, son, memoria..."
68

69 70 71
#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
msgid "Go to discovery activities"
msgstr "Ir ás actividades de descubrimento"
72

73 74 75
#: ../boards/experience.xml.in.h:1
msgid "Go to experiential activities"
msgstr "Ir as actividades de experimentación"
76

77 78 79
#: ../boards/experience.xml.in.h:2
msgid "Various activities based on physical movement."
msgstr "Diferentes actividades baseadas en movementos físicos."
80

81 82 83
#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
msgid "Go to Experimental activities"
msgstr "Ir ás actividades experimentais"
84

85 86 87
#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
msgstr "Executa gcompris --experimental para ver este menú."
88

89 90 91
#: ../boards/fun.xml.in.h:1
msgid "Go to Amusement activities"
msgstr "Ir ás actividades de lecer"
92

93 94 95
#: ../boards/fun.xml.in.h:2
msgid "Various fun activities."
msgstr "Diferentes actividades divertidas."
96

97 98 99
#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
msgid "Geometry"
msgstr "Xeometría"
100

101 102 103
#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
msgid "Geometry activities."
msgstr "Actividades de xeometría."
104

105 106 107
#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
msgid "Go to Number Munchers activities"
msgstr "Ir ás actividades dos Tragóns de números"
108

109 110 111
#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
msgstr "Os Tragóns de números son actividades para xogar coa aritmética."
112

113 114 115
#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
msgid "Discover the keyboard."
msgstr "Descobre o teclado."
116

117 118 119
#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
msgid "Keyboard-manipulation boards"
msgstr "Taboleiros de manexo do teclado"
120

121 122 123
#: ../boards/math.xml.in.h:1
msgid "Mathematical activities."
msgstr "Actividades de matemáticas."
124

125 126 127
#: ../boards/math.xml.in.h:2
msgid "Mathematics"
msgstr "Matemáticas"
128

129 130 131
#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
msgid "Find your way out of different types of mazes"
msgstr "Busca a saída dos diferentes tipos de labirintos"
132

133 134 135
#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
msgid "Go to Maze activities"
msgstr "Ir ás actividades do labirinto"
136

137 138 139
#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
msgid "Go to Memory activities"
msgstr "Ir ás actividades de memoria"
140

141 142 143
#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
msgstr "Varias actividades de memoria (imaxes, letras, sons)."
144

145 146 147
#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
msgid "Go to mathematics memory activities"
msgstr "Ir ás actividades matemáticas de memoria "
148

149 150 151 152
#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
msgid "Memory activities based on operations"
msgstr "Actividades de memoria baseadas en operacións"
153

154 155 156
#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
msgstr "Vai ás actividades de memoria de matemáticas contra Tux"
157

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
#: ../boards/menu.xml.in.h:1
msgid ""
"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
"activities.\n"
"At the bottom of the screen is the GCompris control bar.\n"
"The following icons are displayed from right to left.\n"
"(note that each icon is displayed only if available in the current "
"activity)\n"
"  Home - Exit an activity, go back to menu\n"
"  Thumb - OK. Confirm your answer\n"
"  Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
"  Lips - Repeat the question\n"
"  Question Mark - Help\n"
"  Tool - The configuration menu\n"
"  Tux Plane - About GCompris\n"
"  Night - Quit GCompris\n"
"The stars show suitable age groups for each game:\n"
"  1, 2 or 3 simple stars - from 2 to 6 years old\n"
"  1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
msgstr ""
"Un só clic nunha icona levarache a unha actividade ou a un menú de "
179
"actividades.\n"
180
"Ao final da pantalla está a barra de control de GCompris.\n"
181 182 183 184 185 186 187 188 189
"Mostraranse as seguintes iconas de dereita a esquerda.\n"
"(Fíxate en que cada icona se mostra só se está dispoñíbel na actividade en "
"curso)\n"
"  Inicio - Saír dunha actividade, volver ao menú\n"
"  Miniatura - Aceptar. Confirmar a túa resposta\n"
"  Dado - Mostra o nivel actual. Preme para seleccionar outro nivel\n"
"  Labios - Repetir a pregunta\n"
"  Signo de interrogación - Axuda\n"
"  Ferramenta - O menú de configuración\n"
190 191
"  Avión Tux - Sobre GCompris\n"
"  Noite - Saír de GCompris\n"
192 193 194
"As estrelas mostran os grupos de idade adecuados para cada xogo:\n"
"  1, 2 ou 3 estrelas simples - de 2 a 6 anos\n"
"  1, 2 ou 3 estrelas complexas - de 7 anos para arriba"
195

196 197
#: ../boards/menu.xml.in.h:16
msgid "GCompris Main Menu"
198
msgstr "Menú principal de GCompris"
199

200
#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:876
201 202 203 204
msgid ""
"GCompris is a collection of educational games that provides different "
"activities for children aged 2 and up."
msgstr ""
205
"GCompris é unha colección de xogos educativos con actividades para nenos e "
206
"nenas a partir dos 2 anos."
207

208 209 210 211 212
#: ../boards/menu.xml.in.h:19
msgid ""
"The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
"edutainment software"
msgstr ""
213
"A finalidade de GCompris e proporcionar unha alternativa libre ao software "
214
"rexistrado de entretemento educativo"
215

216 217 218
#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
msgid "Miscellaneous activities"
msgstr "Diferentes actividades"
219

220 221 222
#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
msgid "Time, Geography, ..."
msgstr "Tempo, xeografía,...."
223

224 225 226
#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
msgid "Mouse-manipulation activities."
msgstr "Actividades de manexo do rato."
227

228 229 230
#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
msgstr "Diferentes actividades baseadas no rato (premendo ou movendo)"
231

232 233 234
#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
msgid "Numeration"
msgstr "Numeración"
235

236 237 238
#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
msgid "Numeration activities."
msgstr "Actividades de numeración."
239

240 241 242
#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
msgid "Puzzles"
msgstr "Quebracabezas"
243

244 245 246
#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
msgid "Various puzzles."
msgstr "Diferentes quebracabezas."
247

248 249 250
#: ../boards/reading.xml.in.h:1
msgid "Go to the Reading activities"
msgstr "Ir ás actividades de lectura"
251

252 253 254
#: ../boards/reading.xml.in.h:2
msgid "Reading activities."
msgstr "Actividades de lectura."
255

256 257 258
#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
msgid "Go to Sound activities"
msgstr "Ir ás actividades de son"
259

260 261 262
#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
msgid "Sound based activities."
msgstr "Actividades baseadas en son."
263

264 265 266
#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
msgid "Strategy games"
msgstr "Xogos de estratexia"
267

268
# O xogo Connect4 é ben coñecido como Catro en raia. Existe un xoguete á venda que reproduce con disquiños reais (amarelos e vermellos) este xogo. Catro en raia tamén se chama o xogo que aparece na colección de xogos que inclúen por defecto a maioría das distros GNU/Linux (e tamén as BSD's e openSolaris) para o escritorio GNOME. Substituír? O xogo Connect4 é ben coñecido como Catro en raia. Existe un xoguete á venda que reproduce con disquiños reais (amarelos e vermellos) este xogo. Catro en raia tamén se chama o xogo que aparece na colección de xogos que inclúen por defecto a maioría das distros GNU/Linux (e tamén as BSD's e OpenSolaris) para o escritorio GNOME. Substituír?
269 270 271
#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
msgstr "Xogos de estratexia, como o xadrez, o catro en raia etc."
272

273 274
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
msgid "Administration for gcompris"
275
msgstr "Administración para gcompris"
276

277 278
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:2
msgid "GCompris Administration"
279
msgstr "Administración de GCompris"
280

281 282 283
#: ../gcompris.desktop.in.h:1
msgid "Educational game for ages 2 to 10"
msgstr "Xogo educativo de 2 a 10 anos"
284

285 286 287
#: ../gcompris.desktop.in.h:2
msgid "Educational suite GCompris"
msgstr "Paquete educativo GCompris"
288

289 290 291
#: ../gcompris.desktop.in.h:3
msgid "Multi-activity educational game"
msgstr "Xogo educativo de múltiplas actividades"
292

293 294 295 296 297
#: ../nsis_translations.desktop.in.h:1
msgid ""
"An instance of GCompris is currently running. Exit GCompris and then try "
"again."
msgstr ""
298
"Xa hai unha instancia de GCompris en execución. Saia de GCompris e ténteo de "
299
"novo."
300

301 302 303
#: ../nsis_translations.desktop.in.h:2
msgid "The installer is already running."
msgstr "O instalador xa se está a executar."
304

305 306
#: ../nsis_translations.desktop.in.h:3
msgid "Visit the GCompris Web Site"
307
msgstr "Visite o sitio web de GCompris"
308

309 310 311
#: ../nsis_translations.desktop.in.h:4
msgid "You do not have permission to uninstall this application."
msgstr "Non ten permisos para desinstalar esta aplicación."
312

313 314 315 316 317 318
#: ../nsis_translations.desktop.in.h:5
msgid ""
"Your old GCompris directory is about to be deleted. Would you like to "
"continue?$\\r$\\rNote: Any non-standard plugins that you may have installed "
"will be deleted.$\\rGCompris user settings will not be affected."
msgstr ""
319
"O seu anterior directorio de GCompris vai ser eliminado. Quere continuar?$\\r"
320
"$\\rNota: Calquera plugin non estándar que estea instalado será eliminado.$"
321
"\\rAs configuracións de persoa usuaria de GCompris non serán modificadas."
322 323 324 325 326 327

#: ../nsis_translations.desktop.in.h:6
msgid ""
"the uninstaller could not find registry entries for GCompris.$\\rIt is "
"likely that another user installed this application."
msgstr ""
328
"o desinstalador non puido encontrar as entradas de rexistro de GCompris.$"
329
"\\rÉ probábel que outra persoa usuaria instalase esta aplicación."
330

331 332 333
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:88
msgid "Select a profile:"
msgstr "Escolle un perfil:"
334

335 336 337
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:145
msgid "Filter"
msgstr "Filtro"
338

339 340 341
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:150
msgid "Select all"
msgstr "Seleccionar todo"
342

343 344 345
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:155
msgid "Unselect all"
msgstr "Deseleccionar todos"
346

347 348 349
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:160
msgid "Locales"
msgstr "Idiomas"
350

351 352 353
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:165
msgid "Locales sound"
msgstr "Idiomas de son"
354

355 356 357 358 359
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:170
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:140
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:181
msgid "Login"
msgstr "Chave de acceso"
360

361 362 363
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:242
msgid "Main menu"
msgstr "Menú principal"
364

365 366 367 368 369 370 371 372
#. columns for Board name
#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
#. image.show()
#. column_pref.set_widget(image)
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:308
msgid "Active"
msgstr "Activar"
373

374 375 376
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:309
msgid "Board title"
msgstr "Título do taboleiro"
377

378 379 380 381
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:422
#, python-format
msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
msgstr "Filtrar a dificultade dos taboleiros para o perfil %s"
382

383
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:453
384
#, python-format
385 386 387 388
msgid ""
"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
"for profile <b>%s</b></span>"
msgstr ""
389 390
"<span size='x-large'> Escolle o rango de dificultade \n"
"para o perfil<b>%s</b></span>"
391

392 393 394 395 396 397
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:642
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:654
#: ../src/administration-activity/admin/wordlist.py:45
msgid ""
"<b>{config}</b> configuration\n"
" for profile <b>{profile}</b>"
398 399 400
msgstr ""
"<b>{config}</b> configuración\n"
" para o perfil <b>{profile}</b>"
401

402 403 404 405 406 407 408
#. self.main_vbox.pack_start (label, False, False, 8)
#: ../src/administration-activity/admin/board_list.py:660
#: ../src/colors-activity/colors.c:180
#: ../src/pythontest-activity/pythontest.py:518
#: ../src/smallnumbers-activity/smallnumbers.c:616
msgid "Select sound locale"
msgstr "Selecciona o idioma do son"
409

410 411 412
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:56
msgid "Editing a Class"
msgstr "Editando unha clase"
413

414 415 416
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:61
msgid "Editing class: "
msgstr "Modificar clase: "
417

418 419 420
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:64
msgid "Editing a new class"
msgstr "Editar unha clase nova"
421

422 423 424
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:86
msgid "Class:"
msgstr "Clase:"
425

426 427 428 429 430
#. FIXME: How to remove the default selection
#. Label and Entry for the teacher name
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:99
msgid "Teacher:"
msgstr "Profesor/a:"
431

432 433 434
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:109
msgid "Assign all the users belonging to this class"
msgstr "Atribuír a todas as persoas usuarias que pertencen a esta clase"
435

436 437
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:246
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:258
438 439 440 441
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:150
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:191
msgid "First Name"
msgstr "Nome"
442

443 444
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:257
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:269
445 446 447 448
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:160
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:201
msgid "Last Name"
msgstr "Apelidos"
449

450
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:332
451 452
msgid "You need to provide at least a name for your class"
msgstr "É necesario indicar, cando menos, un nome para a túa clase"
453

454
#: ../src/administration-activity/admin/class_edit.py:377
455 456
msgid "There is already a class with this name"
msgstr "Xa existe unha clase con este nome"
457

458
#: ../src/administration-activity/admin/class_list.py:165
459
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:263
460 461 462
#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:140
msgid "Class"
msgstr "Clase"
463

464 465 466
#: ../src/administration-activity/admin/class_list.py:175
msgid "Teacher"
msgstr "Profesor/a"
467

468 469 470
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:56
msgid "Editing a Group"
msgstr "Editar un grupo"
471

472 473 474
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:62
msgid "Editing group: "
msgstr "Editando grupo: "
475

476 477 478
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:63
msgid " for class: "
msgstr " para a clase: "
479

480 481 482
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:66
msgid "Editing a new group"
msgstr "Editando un grupo novo"
483

484 485 486
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:86
msgid "Group:"
msgstr "Grupo:"
487

488 489 490 491 492 493
#. FIXME: How to remove the selection
#. Label and Entry for the first name
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:98
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:95
msgid "Description:"
msgstr "Descrición:"
494

495 496 497 498
#. Top message gives instructions
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:109
msgid "Assign all the users belonging to this group"
msgstr "Atribuír a todas as persoas usuarias que pertenzan a este grupo"
499

500
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:352
501 502
msgid "You need to provide at least a name for your group"
msgstr "Precisa proporcionar, cando menos, un nome para o seu grupo"
503

504
#: ../src/administration-activity/admin/group_edit.py:366
505 506
msgid "There is already a group with this name"
msgstr "Xa existe un grupo con ese nome"
507

508 509 510
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:82
msgid "Select a class:"
msgstr "Seleccione unha clase:"
511

512
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:210
513
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:273
514 515 516
#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:150
msgid "Group"
msgstr "Grupo"
517

518
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:221
519
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:283
520 521 522 523
#: ../src/administration-activity/admin/profile_group_list.py:160
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:194
msgid "Description"
msgstr "Descrición"
524

525 526 527
#: ../src/administration-activity/admin/group_list.py:318
msgid "You must first select a group in the list"
msgstr "Primeiro debe escoller un grupo da listaxe"
528

529 530 531 532
#: ../src/administration-activity/admin/group_user_list.py:170
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:211
msgid "Birth Date"
msgstr "Data de nacemento"
533

534 535 536
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:91
msgid "Select a user:"
msgstr "Escolla unha persoa usuaria:"
537

538 539 540 541
#. Insert the ALL option (HACK, use the user_id -2 to indicate ALL)
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:102
msgid "All users"
msgstr "Todas as persoas usuarias"
542

543 544 545 546 547 548 549
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:108
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:295
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:117
#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:125
#: ../src/gcompris/board_config_combo.c:398
msgid "Default"
msgstr "Predeterminado"
550

551 552 553
#. Reset buttons
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:162
msgid "Reset"
554
msgstr "Restabelecer"
555

556 557 558
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:216
msgid "Date"
msgstr "Data"
559

560 561 562
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:226
msgid "User"
msgstr "Persoa usuaria"
563

564 565 566
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:236
msgid "Board"
msgstr "Taboleiro"
567

568 569 570 571
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:246
#: ../src/redraw-activity/redraw.py:339
msgid "Level"
msgstr "Nivel"
572

573 574 575
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:256
msgid "Sublevel"
msgstr "Subnivel"
576

577 578 579
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:266
msgid "Duration"
msgstr "Duración"
580

581 582 583
#: ../src/administration-activity/admin/log_list.py:276
msgid "Status"
msgstr "Estado"
584

585 586 587 588
#: ../src/administration-activity/admin/module_boards.py:49
#: ../src/administration-activity/admin/module_boards.py:77
msgid "Boards"
msgstr "Taboleiros"
589

590 591 592 593
#: ../src/administration-activity/admin/module_groups.py:46
#: ../src/administration-activity/admin/module_groups.py:69
msgid "Groups"
msgstr "Grupos"
594

595 596 597 598
#: ../src/administration-activity/admin/module_profiles.py:47
#: ../src/administration-activity/admin/module_profiles.py:68
msgid "Profiles"
msgstr "Perfís"
599

600 601 602 603
#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:48
#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:77
msgid "Reports"
msgstr "Informes"
604

605 606 607 608 609
#: ../src/administration-activity/admin/module_reports.py:77
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:47
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:69
msgid "Users"
msgstr "Persoas usuarias"
610

611 612 613 614
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:47
#: ../src/administration-activity/admin/module_users.py:69
msgid "Classes"
msgstr "Clases"
615

616 617 618
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:56
msgid "Editing a Profile"
msgstr "Editar un perfil"
619

620 621 622
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:61
msgid "Editing profile: "
msgstr "Editando un perfil: "
623

624 625 626
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:64
msgid "Editing a new profile"
msgstr "Editando un perfil novo"
627

628 629 630
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:83
msgid "Profile:"
msgstr "Perfil:"
631

632 633 634 635
#. Top message gives instructions
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:106
msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
msgstr "Atribuír a todos os grupos que pertenzan a este perfil"
636

637
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:371
638 639
msgid "You need to provide at least a name for your profile"
msgstr "Debe proporcionar, cando menos, un nome para o seu perfil"
640

641
#: ../src/administration-activity/admin/profile_edit.py:393
642 643
msgid "There is already a profile with this name"
msgstr "Xa existe un perfil con este nome"
644

645 646 647
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:184
msgid "Profile"
msgstr "Perfil"
648

649 650 651
#: ../src/administration-activity/admin/profile_list.py:311
msgid "[Default]"
msgstr "[Predeterminado]"
652

653 654 655
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:47
msgid "Editing a User"
msgstr "Editando unha persoa usuaria"
656

657 658 659
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:52
msgid "Editing a User "
msgstr "Editando unha persoa usuaria "
660

661 662 663
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:58
msgid "Editing a new user"
msgstr "editando unha persoa usuaria nova"
664

665 666 667
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:75
msgid "Login:"
msgstr "Nome de inicio de sesión:"
668

669 670 671 672 673
#. FIXME: How to remove the selection
#. Label and Entry for the first name
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:86
msgid "First name:"
msgstr "Nome:"
674

675 676 677 678
#. Label and Entry for the last name
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:95
msgid "Last name:"
msgstr "Apelidos:"
679

680 681 682 683
#. Label and Entry for the birth date
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:104
msgid "Birth date:"
msgstr "Data de nacemento:"
684

685
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:153
686 687 688 689 690
msgid ""
"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
msgstr ""
"Debe proporcionar, cando menos, un nome de inicio de sesión, o nome e os "
"apelidos das súas persoas usuarias"
691

692
#: ../src/administration-activity/admin/user_edit.py:170
693 694 695
msgid "There is already a user with this login"
msgstr ""
"Xa hai unha persoa usuaria rexistrada con este nome de inicio de sesión"
696

697
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:285
698
msgid ""
699 700 701 702
"To import a user list from a file, first select a class.\n"
"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
"login;First name;Last name;Date of birth\n"
"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
703
msgstr ""
704
"Para importar unha lista de persoas usuarias desde un ficheiro, primeiro "
705 706 707 708 709
"selecciona unha clase.\n"
"FORMATO DE FICHEIRO: o teu ficheiro ten que cumprir o seguinte formato:\n"
"Usuario/a;Nome;Apelidos;Data de nacemento\n"
"O separador entre campos detectarase automaticamente e pode ser ',', ';' ou "
"':'"
710

711
#: ../src/administration-activity/admin/user_list.py:363
712
#, python-format
713 714 715
msgid ""
"One or more logins are not unique !\n"
"You need to change them: %s !"
716 717 718
msgstr ""
"Un ou máis nomes de usuario non son únicos!\n"
"Ten que cambialos: %s!"
719

720
#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
721
msgid ""
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
"choose a profile from the command line.\n"
"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
"usernames (login is configurable)."
739
msgstr ""
740 741
"Na sección Taboleiros podes cambiar a lista de actividades. Só tes que "
"deseleccionalas na árbore de actividades. Podes cambiar o idioma usado para "
742 743
"ler, por exemplo, e despois o idioma usado para os nomes das cores.\n"
"- Podes gardar múltiples configuracións e cambiar dunhas a outras con "
744 745 746 747 748 749
"facilidade. Na sección Perfís engade un perfil, logo, na sección Taboleiros, "
"selecciona o perfil onde pon Seleccione un perfil:; e finalmente selecciona "
"o taboleiro que queres que estea activo. Podes engadir múltiplos perfís, con "
"diferentes listas de taboleiros e diferentes idiomas. O perfil "
"predeterminado da sección Perfís estabelécese escollendo o perfil que queres "
"e logo premendo no botón Predeterminado. Podes tamén escoller un perfil "
750 751 752 753
"desde a liña de comandos.\n"
"- Podes engadir usuarios/as, clases e para cada clase podes crear grupos de "
"usuarios. Debes ter en conta que podes importar usuarios/as desde un "
"ficheiro delimitado por comas. Asigna un ou máis grupos a un perfil. Esas "
754 755 756
"novas persoas usuarias aparecerán despois de reiniciar GCompris. O feito de "
"podermos identificar os nenos e as nenas de xeito individual en GCompris "
"significa que poderemos xerar informes individualizados. GCompris tamén "
757 758 759
"recoñece os nenos e nenas como individuos: poden aprender a escribir e "
"recoñecer os seus propios nomes de usuario/a (o inicio de sesión é "
"configurábel)."
760 761 762

#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
msgid "GCompris Administration Menu"
763
msgstr "Menú de Administración de GCompris"
764

765
#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
766
msgid ""
767 768 769 770
"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
"strengths and needs of their children."
771
msgstr ""
772
"Se queres configurar GCompris para adaptalo ás túas necesidades concretas, "
773 774 775 776
"podes usar este módulo de administración. O obxectivo último é o de "
"proporcionar informes individualizados para os pais e nais e tamén para o "
"profesorado, que poden querer facer un seguimento do progreso, das destrezas "
"e das necesidades dos seus nenos e nenas."
777

778 779 780
#: ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
msgstr "Preme co botón esquerdo do rato para escoller unha actividade"
781

782 783 784
#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
msgid "Advanced colors"
msgstr "Cores avanzadas"
785

786 787 788 789
#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2
#: ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
msgid "Can read"
msgstr "Podes ler"
790

791 792 793
#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
msgid "Click on the correct color"
msgstr "Preme na cor correcta"
794

795 796 797
#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
msgid "Click on the correct colored box."
msgstr "Preme na caixa coloreada correcta."
798

799 800 801
#: ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
msgid "Learn to recognize unusual colors."
msgstr "Aprende a recoñecer cores pouco comúns."
802

803 804 805
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
msgid "almond"
msgstr "améndoa"
806

807 808 809
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
msgid "chestnut"
msgstr "castaño"
810

811 812 813
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
msgid "claret"
msgstr "bordeos"
814

815 816 817
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
msgid "cobalt"
msgstr "cobalto"
818

819 820 821
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
msgid "coral"
msgstr "coral"
822

823 824 825
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
msgid "corn"
msgstr "millo"
826

827 828 829
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
msgid "cyan"
msgstr "cian"
830

831 832 833
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
msgid "sienna"
msgstr "siena"
834

835 836 837
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
msgid "lime"
msgstr "lima"
838

839 840 841
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
msgid "sage"
msgstr "salvia"
842

843 844 845
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
msgid "salmon"
msgstr "salmón"
846

847 848 849
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
msgid "sapphire"
msgstr "zafiro"
850

851 852 853
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
msgid "sepia"
msgstr "sepia"
854

855 856 857
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
msgid "sulphur"
msgstr "xofre"
858

859 860 861
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
msgid "tea"
msgstr "té"
862

863 864 865
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
msgid "turquoise"
msgstr "turquesa"
866

867 868 869
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
msgid "absinthe"
msgstr "absenta"
870

871 872 873
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
msgid "alabaster"
msgstr "alabastro"
874

875 876 877
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
msgid "amber"
msgstr "ámbar"
878

879 880 881
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
msgid "amethyst"
msgstr "amatista"
882

883 884 885
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
msgid "anise"
msgstr "anís"
886

887 888 889
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
msgid "aquamarine"
msgstr "augamariña"
890

891 892 893
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
msgid "mahogany"
msgstr "caoba"
894

895 896 897 898
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
msgid "vermilion"
msgstr "vermellón"
899

900 901 902 903
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
msgid "aubergine"
msgstr "berenxena"
904

905 906 907
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
msgid "ceruse"
msgstr "cerusita"
908

909 910 911
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
msgid "chartreuse"
msgstr "mazá claro"
912

913 914 915
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
msgid "emerald"
msgstr "esmeralda"
916

917 918 919
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
msgid "fawn"
msgstr "beixe"
920

921 922 923
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
msgid "fuchsia"
msgstr "fucsia"
924

925 926 927
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
msgid "glaucous"
msgstr "glauco"
928

929 930 931
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
msgid "ruby"
msgstr "rubí"
932

933 934 935
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
msgid "auburn"
msgstr "castaño avermellado"
936

937 938 939
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
msgid "azure"
msgstr "azul ceo"
940

941 942 943
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
msgid "bistre"
msgstr "vermello escuro"
944

945 946 947
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
msgid "celadon"
msgstr "verde celedón"
948

949 950 951
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
msgid "cerulean"
msgstr "cerúleo"
952

953 954 955
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
msgid "crimson"
msgstr "carmesí"
956

957 958 959
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
msgid "greyish-brown"
msgstr "marrón agrisado"
960

961 962 963
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
msgid "dove"
msgstr "perla"
964

965 966 967
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
msgid "garnet"
msgstr "granate"
968

969 970 971
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
msgid "indigo"
msgstr "índigo"
972

973 974 975
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
msgid "ivory"
msgstr "marfil"
976

977 978 979
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
msgid "jade"
msgstr "xade"
980

981 982 983
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
msgid "lavender"
msgstr "lavanda"
984

985 986 987
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
msgid "lichen"
msgstr "lique"
988

989 990 991
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
msgid "wine"
msgstr "viño"
992

993 994 995
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
msgid "larch"
msgstr "piñeiro"
996

997 998 999
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
msgid "lilac"
msgstr "lila"
1000

1001 1002 1003
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
msgid "magenta"
msgstr "maxenta"
1004

1005 1006 1007
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
msgid "malachite"
msgstr "malaquita"
1008

1009 1010 1011
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
msgid "mimosa"
msgstr "mimosa"
1012

1013 1014 1015
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
msgid "navy"
msgstr "azul mariño"
1016

1017 1018 1019
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
msgid "ochre"
msgstr "ocre"
1020

1021 1022 1023
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
msgid "olive"
msgstr "oliva"
1024

1025 1026 1027
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
msgid "greyish blue"
msgstr "azul agrisado"
1028

1029 1030 1031
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
msgid "mauve"
msgstr "malva"
1032

1033 1034 1035
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
msgid "opaline"
msgstr "opalina"
1036

1037 1038 1039
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
msgid "pistachio"
msgstr "pistacho"
1040

1041 1042 1043
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
msgid "platinum"
msgstr "platino"
1044

1045 1046 1047
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
msgid "purple"
msgstr "púrpura"
1048

1049 1050 1051
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
msgid "ultramarine"
msgstr "ultramarino"
1052

1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
msgid "dark purple"
msgstr "púrpura escuro"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
msgid "plum"
msgstr "ameixa"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
msgid "prussian blue"
msgstr "azul prusia"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
msgid "rust"
msgstr "ferruxe"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
msgid "saffron"
msgstr "azafrán"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
msgid "vanilla"
msgstr "vainilla"

#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
msgid "verdigris"
msgstr "verde gris"
1080

1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097
# Adxetivo relativo a Verona, cidade Italiana
#: ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
msgid "veronese"
msgstr "veronés"

#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for your language.
#: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:186
#: ../src/memory-activity/memory.c:946
msgid "+-×÷"
msgstr "+-×÷"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra.c:411
#: ../src/readingh-activity/reading.c:621
msgid "I am Ready"
msgstr "Estou listo/a"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:1
1098
msgid ""
1099 1100 1101 1102
"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
"just try again."
1103
msgstr ""
1104 1105 1106 1107
"Móstrase a multiplicación de dous números. Á dereita do signo igual pon a "
"túa resposta: o produto deses números. Usa as frechas 'esquerda' e 'dereita' "
"para modificar a túa resposta e preme a tecla Intro para ver se respondiches "
"correctamente. Se non acertaches podes tentalo de novo."
1108

1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125
#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:2
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:2
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:2
msgid "Answer some algebra questions"
msgstr "Responde algunhas preguntas de álxebra"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
msgstr "Calcula o produto de dous números nun tempo limitado"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:4
msgid "Multiplication table"
msgstr "Táboa de multiplicar"

#: ../src/algebra_by-activity/algebra_by.xml.in.h:5
msgid "Practice the multiplication operation"
msgstr "Practicar a operación de multiplicar"
1126

1127 1128
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:1
#: ../src/erase_2clic-activity/erase_2clic.xml.in.h:1
1129
#: ../src/erase_clic-activity/erase_clic.xml.in.h:1
1130
msgid ""
1131 1132 1133
"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
"pictures. Thanks a lot, Ralf."
1134
msgstr ""
1135
"As fotos de animais proceden da Páxina de imaxes de animais de Ralf Schmode "
1136 1137
"(http://schmode.net/). Ralf permitiu amabelmente que Gcompris incluíse estas "
"fotos. Moitas grazas, Ralf."
1138

1139
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:2
1140
msgid ""
1141 1142 1143
"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
"clicking on it again."
1144
msgstr ""
1145 1146 1147
"Na parte superior do taboleiro, escolle os números e os operadores "
"aritméticos que dan como resultado o que se especifica. Podes deseleccionar "
"un número ou un operador se premes sobre el de novo."
1148

1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:3
msgid ""
"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
"value."
msgstr ""
"Deseña unha estratexia para compor un conxunto de operacións aritméticas que "
"coincidan co valor proporcionado."

#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:4
msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
msgstr ""
"Encontra a serie de operacións correctas que coincidan coa resposta "
"proporcionada"

#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:5
msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
msgstr ""
"As catro operacións aritméticas. Combina varias operacións aritméticas."
1167

1168
#: ../src/algebra_guesscount-activity/algebra_guesscount.xml.in.h:6
1169
msgid ""
1170 1171
"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
"value"
1172
msgstr ""
1173 1174
"Encontra a combinación correcta de números e operacións que coincidan co "
"valor proporcionado"
1175

1176
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:1
1177
msgid ""
1178 1179 1180 1181
"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
"right. If not, just try again."
1182
msgstr ""
1183 1184 1185 1186
"Móstrase un problema de resta con dous números. Á dereita do símbolo igual "
"debes pór a resposta, que se chama diferenza. Usa as frechas dereita e "
"esquerda para modificar a túa resposta e preme a tecla Intro para comprobar "
"se acertaches. Se non é así, téntao de novo."
1187

1188 1189 1190
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:3
msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
msgstr "Calcula a diferenza entre dous números nun tempo limitado"
1191

1192 1193 1194
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:4
msgid "Practice the subtraction operation"
msgstr "Practicar a operación de restar"
1195

1196 1197 1198
#: ../src/algebra_minus-activity/algebra_minus.xml.in.h:5
msgid "Simple subtraction"
msgstr "Resta simple"
1199

1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:1
msgid ""
"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
"If not, just try again."
msgstr ""
"Móstrase un problema de suma con dous números. Á dereita do signo igual, "
"debes pór a resposta, que se chama suma. Usa as frechas esquerda e dereita "
"para modificar a túa resposta e preme a tecla Intro para comprobar se "
"acertaches. Se non é así, téntao de novo."
1211

1212
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:3
1213
msgid ""
1214 1215
"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
"line addition."
1216
msgstr ""
1217 1218
"Calcula a suma de dous números nun tempo limitado. Esta é unha introdución a "
"unha suma sinxela en liña."
1219

1220 1221 1222
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:4
msgid "Practice the addition operation"
msgstr "Practicar a operación de sumar"
1223

1224 1225 1226
#: ../src/algebra_plus-activity/algebra_plus.xml.in.h:5
msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
msgstr "Suma sinxela. Podes recoñecer os números escritos"
1227

1228 1229 1230
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:1
msgid "Complete a list of symbols"
msgstr "Completa unha listaxe de símbolos"
1231

1232 1233 1234
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:2
msgid "Find the next symbol in a list."
msgstr "Encontra o seguinte símbolo nunha listaxe."
1235

1236 1237 1238
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:3
msgid "Logic training activity"
msgstr "Actividade de adestramento lóxico"
1239

1240 1241 1242 1243 1244
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:4
#: ../src/hexagon-activity/hexagon.xml.in.h:3
#: ../src/melody-activity/melody.xml.in.h:4
msgid "Move and click the mouse"
msgstr "Mover e premer co rato"
1245

1246 1247 1248
#: ../src/algorithm-activity/algorithm.xml.in.h:5
msgid "algorithm"
msgstr "algoritmo"
1249

1250 1251 1252
#: ../src/anim-activity/Color.py:86
msgid "Fill color..."
msgstr "Cor de enchemento..."
1253

1254 1255 1256
#: ../src/anim-activity/Color.py:98
msgid "Stroke color..."
msgstr "Cor do trazo..."
1257

1258 1259 1260
#: ../src/anim-activity/anim.py:103
msgid "Save..."
msgstr "Gardar..."
1261

1262 1263 1264
#: ../src/anim-activity/anim.py:109
msgid "Load..."
msgstr "Cargar..."
1265

1266 1267 1268
#: ../src/anim-activity/anim.py:115
msgid "Run the animation"
msgstr "Executar a animación"
1269

1270 1271 1272
#: ../src/anim-activity/anim.py:121
msgid "Select"
msgstr "Seleccionar"
1273

1274 1275 1276
#: ../src/anim-activity/anim.py:127
msgid "Rectangle"
msgstr "Rectángulo"
1277

1278 1279 1280
#: ../src/anim-activity/anim.py:133
msgid "Filled rectangle"
msgstr "Rectángulo con enchemento"
1281

1282 1283 1284
#: ../src/anim-activity/anim.py:139
msgid "Circle"
msgstr "Círculo"
1285

1286 1287 1288
#: ../src/anim-activity/anim.py:145
msgid "Filled circle"
msgstr "Círculo con enchemento"
1289

1290 1291 1292
#: ../src/anim-activity/anim.py:151
msgid "Line"
msgstr "Liña"
1293

1294 1295 1296 1297 1298
#: ../src/anim-activity/anim.py:157
#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:87
#: ../src/wordprocessor-activity/wordprocessor.c:426
msgid "Text"
msgstr "Texto"
1299

1300 1301 1302
#: ../src/anim-activity/anim.py:163
msgid "Image..."
msgstr "Imaxe..."
1303

1304 1305 1306
#: ../src/anim-activity/anim.py:169
msgid "Fill"
msgstr "Encher"
1307

1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318
#: ../src/anim-activity/anim.py:175
msgid "Delete"
msgstr "Borrar"

#: ../src/anim-activity/anim.py:181
msgid "Flip"
msgstr "Voltear"

#: ../src/anim-activity/anim.py:187
msgid "Raise"
msgstr "Elevar"
1319

1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337
#: ../src/anim-activity/anim.py:193
msgid "Lower"
msgstr "Baixar"

#: ../src/anim-activity/anim.py:753
msgid "Current frame"
msgstr "Fotograma actual"

# �'Crea', imperativo, e non 'Crear', pois as�o vin no contexto do propio programa.
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:1
msgid "Create a drawing or an animation"
msgstr "Crea un debuxo ou unha animación"

#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:2
msgid "Free drawing and animation tool."
msgstr "Debuxo libre e ferramentas de animación."

#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:3
1338
msgid ""
1339 1340 1341 1342
"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
"be used."
1343
msgstr ""
1344 1345 1346 1347
"Neste xogo os nenos e nenas poden debuxar libremente. O obxectivo é "
"descubrir como crear debuxos atractivos baseados en formas básicas: "
"rectángulos, elipses e liñas. Pódese facer uso da galería de imaxes para "
"darlle aos nenos unha maior variedade de elección."
1348

1349 1350 1351
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:4 ../src/draw-activity/draw.xml.in.h:4
msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
msgstr "Precisa ser capaz de mover e premer o rato con facilidade."
1352

1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
#: ../src/anim-activity/anim.xml.in.h:5
msgid ""
"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
"drawing, you can select a new frame to work on by selecting one of the small "
"rectangles on the bottom. Each frame contains the same content as its "
"previous one. You can then edit it by moving objects a little bit or adding/"
"deleting objects. When you create several frames and then click on the "
"'film' button, you will see all your images in a continuous slide-show (an "
"infinite loop pattern). You can change the last image in your film by right "
"clicking on a time frame. You can also change the viewing speed in this "
"mode. In viewing mode, click on the 'drawing' button to return to drawing "
"mode. You can also save and reload your animations with the 'floppy disk' "
"and 'folder' buttons."
msgstr ""
"Á esquerda selecciona unha ferramenta de debuxo e abaixo selecciona unha "
"cor. Despois fai clic e arrastra á zona en branco para crear unha forma "
"nova. Cando remates un debuxo podes seleccionar un fotograma novo co que "
"traballar escollendo un dos pequenos botóns do fondo. Podes editalo movendo "
"os obxectos un pouco ou engadindo e eliminando obxectos. Cando crees varios "
"fotogramas e premas o botón Filme, verás as túas imaxes como unha "
"presentación de diapositivas (como un bucle infinito). Podes cambiar a "
"última imaxe do teu filme premendo nun fotograma de tempo. Tamén podes "
"cambiar a velocidade da visualización neste modo. No modo de visualización, "
"preme o botón Debuxar para volver ao modo de debuxo. Podes gardar e recargar "
"as túas animacións cos botóns Disquete e Cartafol."

#: ../src/awele-activity/awele.c:158
1381
#, c-format
1382 1383 1384
msgid ""
"File '%s' is not found.\n"
"You cannot play this activity."