Commit fabc90c7 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 3c0aa5c0
2006-09-02 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-08-31 Bruno Coudoin <bruno.coudoin@free.fr>
* pl.po: Updated Polish translation by Rafal Konkolewski
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: gcompris Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-27 02:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-27 16:19+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-02 03:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-02 17:48+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -4440,8 +4440,8 @@ msgid "White mates"
msgstr "Trắng chiếu hết"
#: ../src/boards/chess.c:1059
#: ../src/gcompris/bonus.c:330
#: ../src/gcompris/bonus.c:339
#: ../src/gcompris/bonus.c:342
#: ../src/gcompris/bonus.c:351
msgid "Drawn game"
msgstr "Trận đấu hoà"
......@@ -4914,8 +4914,8 @@ msgid "There is already a profile with this name"
msgstr "Xác lập tên này đã có."
#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
#: ../src/gcompris/board_config.c:651
#: ../src/gcompris/board_config.c:812
#: ../src/gcompris/board_config.c:663
#: ../src/gcompris/board_config.c:827
msgid "Default"
msgstr "Mặc định"
......@@ -4989,27 +4989,23 @@ msgid ""
msgstr "Một hay nhiều thông tin đăng nhập không phải là duy nhất.\n"
"Bạn cần phải thay đổi chúng: %s."
#: ../src/boards/python/anim.py:59
msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
msgstr "Bạn cần mô-đun XML Python. Bây giờ đang vô hiệu hóa SVG."
#.gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
#: ../src/boards/python/anim.py:417
#: ../src/boards/python/anim.py:418
msgid ""
"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
"to enable SVG Save/restore."
msgstr "Không tìm thấy mô-đun XL Python nên SVG bị vô hiệu hóa. Bạn hãy cài đặt mô-"
"đun XML Python để hiệu lực khả năng lưu/phục hồi của SVG."
#: ../src/boards/python/anim.py:2206
#: ../src/boards/python/anim.py:2207
msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
msgstr "SVG bị vô hiệu hóa. Bạn hãy cài đặt mô-đun XML Python để hiệu lực nó."
#: ../src/boards/python/anim.py:2362
#: ../src/boards/python/anim.py:2363
msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
msgstr "Cảnh báo: trong hệ thống bạn, không thể truy cập những ảnh theo đây:\n"
#: ../src/boards/python/anim.py:2364
#: ../src/boards/python/anim.py:2365
msgid "The corresponding items have been skipped."
msgstr "Những mục tượng ứng đã bị bỏ qua."
......@@ -5209,6 +5205,27 @@ msgstr "Lỗi: không thể chơi hoạt động này\n"
"khi hiệu ứng âm thanh bị tắt.\n"
"Hãy mở hộp thoại cấu hình để bật âm thanh."
#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:117
msgid ""
"Below the surface, Oscar the octopus and his friends sat on a rock,\n"
"watching the bad weather above them."
msgstr "Dưới mặt nước, Ót-că con tuộc và các bạn bè có ngồi trên đá,\n"
"theo dõi thời tiết xấu ở trên."
#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:118
msgid ""
"They were all happy that the storms never reached all the way down to them."
msgstr "Cả họ vui lòng các bão không bao giờ tới đất, làm hại họ."
#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:119
msgid ""
"No matter how bad it was up there, the bottom was always calm and quiet."
msgstr "Bất chấp thời tiết rất xấu ở trên, xuống đất luôn luôn yên lặng."
#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:120
msgid "Oscar's best friends were Charlie the crab and Sandy the sea-star."
msgstr "Bạn bè chí thiết của Ót-că là Cha-li con cua và Xan-đi sao biến."
#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
msgid ""
"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
......@@ -5501,8 +5518,8 @@ msgstr "Phần mềm là một gói GNU, và được phát hành với điều
#: ../src/gcompris/about.c:339
#: ../src/gcompris/about.c:349
#: ../src/gcompris/config.c:468
#: ../src/gcompris/config.c:478
#: ../src/gcompris/config.c:469
#: ../src/gcompris/config.c:479
#: ../src/gcompris/help.c:381
#: ../src/gcompris/help.c:391
#: ../src/gcompris/images_selector.c:317
......@@ -5525,11 +5542,11 @@ msgstr "Có, tôi có chắc."
msgid "No, I want to keep going"
msgstr "Không, tôi muốn tiếp tục"
#: ../src/gcompris/board.c:171
#: ../src/gcompris/board.c:172
msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
msgstr "Không hỗ trợ khả năng tải mô-đun một cách động nên không thể tải GCompris.\n"
#: ../src/gcompris/board_config.c:683
#: ../src/gcompris/board_config.c:695
msgid ""
"Select the language\n"
" to use in the board"
......@@ -5767,40 +5784,40 @@ msgid ""
"to filter boards</i>"
msgstr "<i>Sử dụng mô-đun quản lý của GCompris để lọc bảng</i>"
#: ../src/gcompris/config.c:188
#: ../src/gcompris/config.c:198
#: ../src/gcompris/config.c:189
#: ../src/gcompris/config.c:199
msgid "GCompris Configuration"
msgstr "Cấu hình GCompris"
#: ../src/gcompris/config.c:274
#: ../src/gcompris/config.c:275
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
#: ../src/gcompris/config.c:317
#: ../src/gcompris/config.c:318
msgid "Music"
msgstr "Nhạc"
#: ../src/gcompris/config.c:345
#: ../src/gcompris/config.c:346
msgid "Effect"
msgstr "Hiệu ứng"
#: ../src/gcompris/config.c:381
#: ../src/gcompris/config.c:382
#, c-format
msgid "Couldn't open skin dir: %s"
msgstr "Không mở được thư mục sắc thái: %s"
#: ../src/gcompris/config.c:414
#: ../src/gcompris/config.c:839
#: ../src/gcompris/config.c:853
#: ../src/gcompris/config.c:415
#: ../src/gcompris/config.c:843
#: ../src/gcompris/config.c:857
#, c-format
msgid "Skin : %s"
msgstr "Sắc thái: %s"
#: ../src/gcompris/config.c:416
#: ../src/gcompris/config.c:417
msgid "SKINS NOT FOUND"
msgstr "KHÔNG TÌM THẤY SẮC THÁI"
#: ../src/gcompris/config.c:639
#: ../src/gcompris/config.c:540
msgid "English (United State)"
msgstr "Anh (Mỹ)"
......@@ -5816,15 +5833,15 @@ msgstr "TẢI"
msgid "SAVE"
msgstr "LƯU"
#: ../src/gcompris/gameutil.c:74
#: ../src/gcompris/gameutil.c:79
msgid "Couldn't find or load the file"
msgstr "Không tìm thấy hoặc tải tập tin"
#: ../src/gcompris/gameutil.c:76
#: ../src/gcompris/gameutil.c:81
msgid "This activity is incomplete."
msgstr "Chưa hoàn thành hoạt động này."
#: ../src/gcompris/gameutil.c:77
#: ../src/gcompris/gameutil.c:82
msgid ""
"Exit it and report\n"
"the problem to the authors."
......@@ -5944,7 +5961,8 @@ msgstr "Hiển thị các tài nguyên trên thiết bị xuất chuẩn dựa v
msgid ""
"GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
"found locally."
msgstr "Trình GCompris sẽ lấy các ảnh, âm thanh và dữ liệu hoạt động đều từ máy phục vụ này nếu không tìm thấy cục bộ."
msgstr "Trình GCompris sẽ lấy các ảnh, âm thanh và dữ liệu hoạt động đều từ máy phục "
"vụ này nếu không tìm thấy cục bộ."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:209
msgid ""
......@@ -5978,7 +5996,7 @@ msgstr "GCompris là phần mềm tự do được phát hành với điều ki
"nghĩ sử dụng hệ điều hành GNU/Linux. Có thể tìm thông tin thêm tại <http://"
"www.fsf.org/philosophy>."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1347
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1348
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -5991,17 +6009,17 @@ msgstr "GCompris\n"
"Thông tin thêm tại <http://gcompris.net/>\n"
#.check the list of possible values for -l, then exit
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1433
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1434
#, c-format
msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
msgstr "Sử dụng lệnh « -l » để truy cập một hoạt động nào đó một cách trực tiếp.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1434
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1435
#, c-format
msgid "The list of available activities is :\n"
msgstr "Danh sách các hoạt động sẵn sàng:\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1595
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1596
#, c-format
msgid "The list of available profiles is:\n"
msgstr "Danh sách các xác lập sẵn sàng là:\n"
......@@ -6030,11 +6048,11 @@ msgstr "Sổ hướng dẫn"
msgid "Credit"
msgstr "Công trạng"
#: ../src/gcompris/timer.c:239
#: ../src/gcompris/timer.c:250
msgid "Time Elapsed"
msgstr "Thời gian đã qua"
#: ../src/gcompris/timer.c:326
#: ../src/gcompris/timer.c:339
#, c-format
msgid "Remaining Time = %d"
msgstr "Thời gian còn lại = %d"
msgstr "Thời gian còn lại = %d"
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment