Commit ec0b2386 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 6c7069f6
2004-02-18 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-02-17 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-10 14:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-10 19:33+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-18 03:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-18 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -592,6 +592,42 @@ msgstr "Trénování šachů. Zajmi počítačovy pěšce."
msgid "Play end of chess game against the computer"
msgstr "Hrej konec šachové hry proti počítači"
#: boards/chronos.xml.in.h:1
msgid "Chronos"
msgstr "Chronos"
#: boards/chronos.xml.in.h:2
msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
msgstr "Uspořádej příběh tažením a puštěním"
#: boards/chronos.xml.in.h:3
msgid ""
"Moon photo comes from NASA\n"
" Space sounds from Tuxpaint and Vegastrike"
msgstr ""
"Fotografie měsíce je od NASA\n"
" Vesmírné zvuky z Tuxpaint a Vegastrike"
#: boards/chronos.xml.in.h:4
msgid "Order the pictures to tell the story"
msgstr "Vyprávěj příběh uspořádáním obrázků"
#: boards/chronos.xml.in.h:5
msgid "Pick the pictures on the left and put them on the red points"
msgstr "Vyber obrázky nalevo a umísti je na červené body"
#: boards/chronos.xml.in.h:6
msgid "Tell a short story"
msgstr "Vyprávěj krátký příběh"
#: boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
msgid "Moonwalker"
msgstr "Náměsíčný"
#: boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
msgid "Tux and the apple tree"
msgstr "Tux a jabloň"
#: boards/click_on_letter.xml.in.h:1
msgid ""
"A letter is spelled. Click on the corresponding letter in the main area. You "
......@@ -1999,7 +2035,7 @@ msgstr "Naučná sada gcompris"
#: src/boards/advanced_colors.c:541 src/boards/imageid.c:605
#: src/boards/missingletter.c:608 src/boards/read_colors.c:500
#: src/boards/shapegame.c:1735 src/gcompris/gameutil.c:124
#: src/gcompris/gameutil.c:455 src/gcompris/gameutil.c:456
#: src/gcompris/gameutil.c:463 src/gcompris/gameutil.c:464
#: src/gcompris/gcompris.c:372 src/gcompris/images_selector.c:477
#: src/gcompris/skin.c:83 src/gcompris/skin.c:261
#, c-format
......@@ -2524,6 +2560,22 @@ msgstr "Nemohu otevřít adresář skinů: %s"
msgid "Skin : %s"
msgstr "Skin : %s"
#: src/gcompris/gameutil.c:127
msgid "Couldn't find file"
msgstr "Nemohu najít soubor"
#: src/gcompris/gameutil.c:129
msgid "This activity is incomplete."
msgstr "Tato aktivita není dokončena."
#: src/gcompris/gameutil.c:130
msgid ""
"Exit it and report\n"
"us the problem"
msgstr ""
"Ukončete ji a nahlaste\n"
"nám tento problém"
#: src/gcompris/gcompris.c:69
msgid "run gcompris in fullscreen mode."
msgstr "spustit gcompris v režimu přes celou obrazovku."
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment