Commit d716190e authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 27da9fc1
2004-02-21 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-02-20 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcompris VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-18 03:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-18 15:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-21 03:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-21 09:53+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -518,10 +518,6 @@ msgstr "Lock na trávě."
msgid "Lock with colored shapes."
msgstr "Lock s barevnými tvary."
#: boards/boards.xml.in.h:1
msgid "Go to board based activities"
msgstr "Jít na aktivity založené na hrací desce"
#: boards/billard.xml.in.h:1 boards/chess_computer.xml.in.h:2
#: boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 boards/chess_partyend.xml.in.h:2
#: boards/clickgame.xml.in.h:6 boards/erase.xml.in.h:3
......@@ -545,6 +541,10 @@ msgstr ""
"Místo kliknutí na kouli určuje rychlost a směr koule. Čím blíž ke středu "
"klikneš, tím je koule pomalejší."
#: boards/boards.xml.in.h:1
msgid "Go to board based activities"
msgstr "Jít na aktivity založené na hrací desce"
#: boards/canal_lock.xml.in.h:1 src/boards/canal_lock.c:113
msgid "Operate a canal lock"
msgstr "Pracuj s plavební komorou"
......@@ -2213,6 +2213,26 @@ msgstr "Deska Pythonu"
msgid "Special board that embed python into gcompris."
msgstr "Speciální deska, která vkládá python do gcompris."
#: src/boards/python/pythontest.py:67
msgid ""
"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
"Programming language."
msgstr ""
"Toto je první zásuvný modul gcompris napsaný\n"
"v programovacím jazyce Python."
#: src/boards/python/pythontest.py:76
msgid ""
"It is now possible to develop gcompris activies in C or in Python.\n"
" Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
msgstr ""
"Nyní je možné vyvíjet aktivity gcompris v C nebo Pythonu.\n"
" Díky Olivieru Samys, který to umožnil."
#: src/boards/python/pythontest.py:85
msgid "This activity is not playable yet, just a test"
msgstr "Tato aktivita se ještě nedá hrát, jen test"
#: src/boards/python/redraw.py:348 src/boards/python/redraw.py:358
msgid "Level"
msgstr "Úroveň"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment