Commit b0d48da9 authored by Administrator's avatar Administrator

Updated Scottish Gaelic translation

parent ff36bef6
......@@ -2,16 +2,16 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translators:
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2014, 2015.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2014, 2015.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2014, 2015, 2016.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Michael Bauer <fios@akerbeltz.org>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GCompris-Unofficial\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gcompr"
"is&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-18 23:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-17 11:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-27 21:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-06-11 07:56+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
......@@ -390,6 +390,11 @@ msgid "GCompris Administration"
msgstr "Rianachd GCompris"
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:2
#| msgid "Administration for gcompris"
msgid "Administration interface for educational game"
msgstr "Rianachd airson geama foghlaim"
#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:3
msgid "Administration for gcompris"
msgstr "Rianachd airson GCompris"
......@@ -1632,12 +1637,12 @@ msgstr ""
"mar sin air adhart. Co-dhiù, nan robh gluasad a’ togail na h-uile sìol aig "
"an duine eile, cha tèid sìol sam bith a ghlacadh is mairidh na h-uile sìol "
"air a’ bhòrd ach an urrainn dhan duine eile leantainn air a’ cluiche. Tha an "
"riaghailt seo ann a dh’aona ghnothach ach an urrainn dhan gheama a leantainn "
"air adhart is bheir e ort gluasad eile a dhèanamh. Ma tha a h-uile taigh aig "
"an duine eile falamh, feumaidh an cluicheadair gluasad a dhèanamh a bheir "
"sìl dha. Mur eil a leithid gluasaid ann, glacaidh an cluicheadair gach sìol "
"san roinn aige fhèin agus seo crìoch a’ gheama. (Tùs: an Uicipeid &lt;"
"http://gd.wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
"riaghailt seo ann a dh’aona ghnothach ach an urrainn dhan gheama a "
"leantainn air adhart is bheir e ort gluasad eile a dhèanamh. Ma tha a h-uile "
"taigh aig an duine eile falamh, feumaidh an cluicheadair gluasad a dhèanamh "
"a bheir sìl dha. Mur eil a leithid gluasaid ann, glacaidh an cluicheadair "
"gach sìol san roinn aige fhèin agus seo crìoch a’ gheama. (Tùs: an Uicipeid "
"&lt;http://gd.wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
#: ../src/babymatch-activity/babymatch.xml.in.h:1
msgid "Matching Items"
......@@ -4284,7 +4289,6 @@ msgid "Japanese"
msgstr "Seapanais"
#: ../src/gcompris/config.c:93
#, fuzzy
#| msgid "Canada"
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
......@@ -4727,7 +4731,7 @@ msgstr ""
msgid "Retrieving remote data..."
msgstr "A’ faighinn dàta cèin ..."
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1513
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1518
#, c-format
msgid ""
"GCompris won't start because the lock file is less than %d second old.\n"
......@@ -4742,12 +4746,12 @@ msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
"Cha tòisich GCompris oir tha am faidhle glasaidh nas òige na %d diog.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1517
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1522
#, c-format
msgid "The lock file is: %s\n"
msgstr "Is %s am faidhle glasaidh\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1638
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1643
#, c-format
msgid ""
"GCompris\n"
......@@ -4761,27 +4765,27 @@ msgstr ""
"Barrachd fiosrachaidh air http://gcompris.net\n"
#. check the list of possible values for -l, then exit
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1823
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1828
#, c-format
msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
msgstr "Cleachd -l airson cleas inntrigeadh sa bhad.\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1824
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1829
#, c-format
msgid "The list of available activities is :\n"
msgstr "Seo na cleasan a tha ri làimh :\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1855
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1860
#, c-format
msgid "Number of activities: %d\n"
msgstr "Àireamh de chleasan: %d\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1891
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1896
#, c-format
msgid "%s exists but is not readable or writable"
msgstr "Tha %s ann ach cha ghabh leughadh no sgrìobhadh ann"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1986
#: ../src/gcompris/gcompris.c:1991
#, c-format
msgid ""
"ERROR: Profile '%s' is not found. Run 'gcompris --profile-list' to list "
......@@ -4790,7 +4794,7 @@ msgstr ""
"MEARACHD: Cha deach a’ phròifil “%s” a lorg. Ruith “gcompris --profile-list” "
"gus liosta dhe na pròifilean a tha ri làimh a shealltainn\n"
#: ../src/gcompris/gcompris.c:2000
#: ../src/gcompris/gcompris.c:2005
#, c-format
msgid "The list of available profiles is:\n"
msgstr "Seo na pròifilean a tha ri làimh:\n"
......@@ -8086,8 +8090,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Cleachd na saighdean air a’ mheur-chlàr gus Tux a ghluasad dhan doras. Sa "
"chuartan seo, tha an gluasad dàimheach (chiad pearsa). Cleachd an t-saighead "
"suas gus gluasad air adhart. Leigidh na saighdean eile leat Tux a thionndadh "
"gu comhair eile.\n"
"suas gus gluasad air adhart. Leigidh na saighdean eile leat Tux a "
"thionndadh gu comhair eile.\n"
"\n"
"Air na ciad leibheilean, coisichidh Tux gu socair tron chuartan is nì e ceum "
"le gach brùthadh iuchrach.\n"
......@@ -8102,7 +8106,7 @@ msgstr ""
"Ma tha brògan spòrs dearga air, tha am “modh-ruith-gu-luath” an comas.\n"
"\n"
"O leibheil 14 a-mach, bidh am modh-ruith-gu-luath an comas gu fèin-"
"obrachail. Ma tha thu airson an fheart seo a chleachdadh air na leibheilean "
"obrachail. Ma tha thu airson a’ ghleusa seo a chleachdadh air na leibheilean "
"nas ìsle no ma tha thu airson a chur dheth air na leibheilean nas àirde, "
"briog air Tux no air an ìomhaigheag “casruisgte / brògan spòrs” san oisean "
"clì air barr na sgrìn gus am modh-ruith-gu-luath a thoglachadh.\n"
......@@ -8182,7 +8186,7 @@ msgstr ""
"Ma tha brògan spòrs dearga air, tha am “modh-ruith-gu-luath” an comas.\n"
"\n"
"O leibheil 14 a-mach, bidh am modh-ruith-gu-luath an comas gu fèin-"
"obrachail. Ma tha thu airson an fheart seo a chleachdadh air na leibheilean "
"obrachail. Ma tha thu airson a’ ghleusa seo a chleachdadh air na leibheilean "
"nas ìsle no ma tha thu airson a chur dheth air na leibheilean nas àirde, "
"briog air Tux no air an ìomhaigheag “casruisgte / brògan spòrs” san oisean "
"clì air barr na sgrìn gus am modh-ruith-gu-luath a thoglachadh.\n"
......@@ -8234,7 +8238,7 @@ msgstr ""
"Ma tha brògan spòrs dearga air, tha am “modh-ruith-gu-luath” an comas.\n"
"\n"
"O leibheil 14 a-mach, bidh am modh-ruith-gu-luath an comas gu fèin-"
"obrachail. Ma tha thu airson an fheart seo a chleachdadh air na leibheilean "
"obrachail. Ma tha thu airson a’ ghleusa seo a chleachdadh air na leibheilean "
"nas ìsle no ma tha thu airson a chur dheth air na leibheilean nas àirde, "
"briog air Tux no air an ìomhaigheag “casruisgte / brògan spòrs” san oisean "
"clì air barr na sgrìn gus am modh-ruith-gu-luath a thoglachadh.\n"
......@@ -9816,7 +9820,7 @@ msgstr ""
"Leibheil 5: tha comharrachadh maol ga chleachdadh leis na h-iuchraichean "
"dubha\n"
"Leibheil 6: luchdaich fuinn cloinne o fheadh an t-saoghail\n"
"Leibheil 7: tha gach feart ri làimh a-nis is faodaidh tu an obair agad a "
"Leibheil 7: tha gach gleus ri làimh a-nis is faodaidh tu an obair agad a "
"shàbhaladh is a luchdadh\n"
"\n"
"Seo nasgadh iuchraichean a’ mheur-chlàir leis a’ chleas seo:\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment