Commit 52a9f5f7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish installer translation

Translated from scratch.
parent b0d48da9
......@@ -4,30 +4,33 @@
;; Polish language strings for the Windows GCompris NSIS installer.
;; Windows Code page: 1250
;;
;; Author: Jan Eldenmalm <jan.eldenmalm@amazingports.com>
;; Version 2
;; Author: Piotr Drg <piotrdrag@gmail.com>
;; Version 3
;;
; Startup Checks
!define INSTALLER_IS_RUNNING "Instalator jest ju uruchomiony."
!define GCOMPRIS_IS_RUNNING "Wystpienie programu GCompris jest obecnie uruchomione. Prosz zakoczy dziaanie programu GCompris i sprbowa ponownie."
; License Page
!define GCOMPRIS_LICENSE_BUTTON "Dalej >"
!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT "$(^Name) jest wydzielone w licencji GPL. Udziela si licencji wycznie do celw informacyjnych. $_CLICK"
!define GCOMPRIS_LICENSE_BOTTOM_TEXT "Program $(^Name) zosta wydany na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL). Tekst licencji jest podany wycznie w celach informacyjnych. $_CLICK"
; Components Page
!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE "GCompris"
!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION "Zbiory Core GCompris oraz dll"
!define GCOMPRIS_SECTION_TITLE "Komunikator GCompris (wymagany)"
!define GCOMPRIS_SECTION_DESCRIPTION "Gwne pliki i biblioteki DLL programu GCompris"
; Installer Finish Page
!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE "Wejd na stron GCompris Web Page"
!define GCOMPRIS_FINISH_VISIT_WEB_SITE "Otwrz stron programu GCompris dla systemu Windows"
; GCompris Section Prompts and Texts
!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC "GCompris (usu program)"
!define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT "Stary katalog GCompris zosta usunity. Czy chcesz kontunuowa?$\r$\rNote: Wszystkie stare - niestandardowe plugin-y zostay usunite.$\r Ustawienia uutkownika GCompris bd wyczone."
!define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS "Wybrany katalog instalacyjny ju istnieje. Jego zawarto $\r zostanie skasowana. Czy chcesz kontunuowa?"
!define GCOMPRIS_UNINSTALL_DESC "GCompris (tylko usuwanie)"
!define GCOMPRIS_PROMPT_WIPEOUT "Poprzedni katalog programu GCompris zostanie usunity. Kontynuowa?$\r$\rUwaga: wszystkie niestandardowe wtyczki zostan usunite.$\rUstawienia uytkownika programu GCompris nie zostan usunite."
!define GCOMPRIS_PROMPT_DIR_EXISTS "Podany katalog instalacji ju istnieje. Jego zawarto$\rzostanie usunita. Kontynuowa?"
; Uninstall Section Prompts
!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1 "Deinstalator nie moe znale rejestrw dla GCompris.$\r Wskazuje to na to, e instalacj przeprowadzi inny uytkownik."
!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2 "Nie masz uprawnie do deinstalacji tej aplikacji."
!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_1 "Deinstalator nie moe odnale wpisw rejestru dla programu GCompris.$\rMoliwe, e inny uytkownik zainstalowa ten program."
!define un.GCOMPRIS_UNINSTALL_ERROR_2 "Brak uprawnie do odinstalowania tego programu."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment