Commit abc07165 authored by Daniel Garcia Moreno's avatar Daniel Garcia Moreno

Merge branch 'translation' into 'master'

Add Catalan language

See merge request World/fractal!151
parents d1dba649 45658532
Pipeline #17839 passed with stage
in 18 minutes and 33 seconds
# please keep this list sorted alphabetically
#
ca
cs
es
fr
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fractal\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/fractal/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-29 12:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-30 08:07+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome@lists.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:13
#, fuzzy
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "GENERAL"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:18
#, fuzzy
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close the active room"
msgstr "Tanca la visualització de la imatge activa"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:25
#, fuzzy
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open / close the room sidebar search"
msgstr ""
"&Obre la pestanya de cerca de la barra lateral quan els resultats estiguin "
"disponibles"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:31
#, fuzzy
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "tecles de drecera"
#: fractal-gtk/res/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Surt"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:6
#, fuzzy
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Dreceres de te_clat"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:10
#, fuzzy
msgid "_About"
msgstr "&Quant al"
#: fractal-gtk/res/gtk/menus.ui:14
msgid "_Quit"
msgstr "_Surt"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:4
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:3
#, fuzzy
msgid "Fractal"
msgstr "Fractal 8"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:7
#, fuzzy
msgid "Daniel García Moreno"
msgstr "Juan Luis Boya García"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:8
#, fuzzy
msgid "Matrix group messaging app"
msgstr "Missatgeria no és la teva aplicació per als SMS"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.appdata.xml:11
msgid ""
"Fractal is a Matrix messaging app for GNOME written in Rust. Its interface "
"is optimized for collaboration in large groups, such as free software "
"projects."
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:4
msgid ""
"Fractal is a decentralized, secure messaging client for collaborative group "
"communication."
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:5
#, fuzzy
msgid "Fractal group messaging"
msgstr "Missatgeria en grup"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:8
msgid "org.gnome.Fractal"
msgstr ""
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:14
msgid "Matrix;matrix.org;chat;irc;communications;talk;riot;"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:13
#, fuzzy
msgid "Type of password and token storage"
msgstr "Escriu la contrasenya per a l'emmagatzematge de credencials."
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:14
msgid "Type of password and token storage, default value is: Secret Service"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:71
msgid "Other people can find you by searching for any of these identifiers."
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:99
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:98
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Nom:"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:122
#, fuzzy
msgid "Type your name"
msgstr ""
"Algunes variables internes de Moodle poden afegir-se automàticament a l'URL. "
"Teclegeu en cada caixa de text el nom que voleu donar al paràmetre i "
"seleccioneu la variable corresponent."
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:151
#, fuzzy
msgid "Email"
msgstr "Correu electrònic"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:180
#, fuzzy
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:209
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:678
#, fuzzy
msgid "Password"
msgstr "CONTRASENYA"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:283
#, fuzzy
msgid "Advanced Information"
msgstr "Informació avançada"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:338
#, fuzzy
msgid "Homeserver"
msgstr ""
"<p>\n"
"<b><big>URI de dispositiu per imprimir mitjançant una màquina de servidor "
"d'impressió</big></b><br>\n"
"A diferència d'un servidor d'impressió, una màquina de servidor d'impressió\n"
"és un ordinador real que ofereix un servei d'impressió.<br>\n"
"S'hi accedeix mitjançant diferents protocols de xarxa.\n"
"Demaneu a l'administrador de la xarxa quina màquina de servidor d'impressió\n"
"hi ha disponible a la vostra xarxa:<br>\n"
"<b>Microsoft Windows o SAMBA (SMB/CIFS)</b><br>\n"
"Per accedir a una impressora compartida SMB, el paquet rpm samba-client ha "
"d'estar instal·lat.\n"
"El paquet proporciona el rerefons CUPS \"smb\", que és un enllaç al "
"programa\n"
"<tt>/usr/bin/smbspool</tt>, que és el que relament envia les dades a la "
"impressora\n"
"compartida SMB.<br>\n"
"Per accedir-hi es necessita un nom de servidor i un nom d'impressora\n"
"compartida, i opcionalment un nom de grup de treball.\n"
"A més a més, pot ser que necessiteu un nom d'usuari i una contrasenya per\n"
"poder accedir-hi. Tingeu en compte que els espais i els caràcters especials\n"
"s'han de codificar amb percentatges. (Vegeu a dalt)<br>\n"
"Per defecte, CUPS executa rerefons (d'aquí smbspool) com a usuari \"lp\"\n"
"Quan s'imprimeix en un entorn Active Directory (R) (AD)\n"
"l'usuari \"lp\" no té premís per imprimir en aquest entorn\n"
"de manera que el mètode tradicional d'impressió per smbspool com a usuari "
"\"lp\"\n"
"no funcionarà.<br>\n"
"Per imprimir en un entorn AD, addicionalment s'ha d'instal·lar el paquet "
"\"samba-krb-printing\".\n"
"En aquest cas l'enllaç del rerefons CUPS \"smb\" es canvia a\n"
"<tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>\n"
"que és l'embolcallador que executa smbspool com a usuari original\n"
"que ha enviat una impressió.\n"
"Quan es fa servir un protocol Kerberos per a l'autenticació\n"
"en un entorn AD, l'usuari rep un \"ticket granting ticket (TGT)\"\n"
"a través del \"display manager\" durant l'entrada a l'escriptori Gnome o "
"KDE.\n"
"Quan smbspool s'executa com a usuari original que ha enviat una tasca "
"d'impressió,\n"
"pot accedir al TGT d'aquest usuari i fer-lo servir per passar les dades "
"d'impressió a la impressora\n"
"SMB compartida fins i tot en un entorn AD amb autenticació de Kerberos.\n"
"En aquest cas no s'ha d'especificar ni un nom d'usuari ni una contrasenya "
"fixos.\n"
"Una precondició és que s'executi get_printing_ticket runs al mateix "
"ordinador central\n"
"on l'usuari que ha enviat la tasca hagi entrat com a usuari.\n"
"Això significa que ha d'estar configurat al sistema\n"
"per a l'usuari particular que enviarà la tasca d'impressió\n"
"i el sistema de l'usuari haurà d'enviar les dades d'impressió\n"
"directament a la impressora SMB compartida a l'entorn AD.\n"
"En concret, no funciona per a un servidor CUPS separat\n"
"on els usuaris que envien tasques no estan registrats a la sessió.<br>\n"
"For the traditional way a matching full device URI is:<br>\n"
"smb://username:password@workgroup/server/printer<br>\n"
"For example 'John Doe' with password '@home!' may use something like\n"
"the following device URI to access a 'Fun Printer 1000+' share:<br>\n"
"smb://John%20Doe:%40home%21@MYGROUP/homeserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>\n"
"Un URI complet de dispositiu és com el següent:<br>\n"
"smb://nomdusuari:contrasenya@grupdetreball/servidor/impressora<br>\n"
"Per obtenir-ne <b>més informació</b>, consulteu <tt>man smbspool</tt> i<br>\n"
"http://en.opensuse.org/SDB:"
"Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>\n"
"<b>Servidor d'UNIX tradicional (LPR)</b><br>\n"
"Un dimoni d'impressora de línia (LPD) s'executa en un servidor UNIX "
"tradicional\n"
"i proporciona una o diverses cues d'impressió LPD.\n"
"Per accedir-hi es necessiten l'adreça IP i un nom de cua d'impressió LPD.\n"
"L'URI de dispositiu corresponent és el següent:<br>\n"
"lpd://adreça-ip/cua<br>\n"
"<b>Servidor CUPS</b><br>\n"
"Normalment, no heu de configurar una cua d'impressió local per accedir\n"
"a una cua remota situada en un servidor CUPS; configureu-la\n"
"al quadre de diàleg <b>Imprimeix a través de la xarxa</b>.\n"
"Continueu aquí només si sabeu que heu de configurar una cua d'impressió\n"
"local per accedir a una cua remota d'un servidor CUPS.<br>\n"
"L'IPP és el protocol natiu de CUPS que s'executa en un servidor.\n"
"El port oficial IANA per a l'IPP és el 631.\n"
"L'URI de dispositiu corresponent és el següent:<br>\n"
"ipp://adreça-ip:631/impressores/cua<br>\n"
"<b>Servidor d'impressió Novell-Netware (IPX)</b><br>\n"
"Per poder accedir a les cues d'impressió d'un servidor\n"
"Novell-Netware, cal que tingueu instal·lat el paquet RPM 'ncpfs'.\n"
"Aquest paquet afegeix la infraestructura 'novell' al CUPS; d'aquesta "
"manera,\n"
"pot executar el programa <tt>nprint</tt> que és el que envia les dades a "
"una\n"
"cua d'impressió Novell-Netware.\n"
"Per accedir-hi es necessita un nom de servidor i el nom d'una cua "
"d'impressió.\n"
"A més a més, pot ser que necessiteu un nom d'usuari i una contrasenya.\n"
"L'URI corresponent és el següent:<br>\n"
"novell://nomdusuari:contrasenya@servidor/cua<br>\n"
"Per obtenir-ne <b>més informació</b>, consulteu: <tt>man nprint</tt> i<br>\n"
"i la documentació del paquet RPM ncpfs.\n"
"</p>"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:353
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:381
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:409
#, fuzzy
msgid "None"
msgstr "No disponible"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:366
#, fuzzy
msgid "Matrix ID"
msgstr "The Matrix"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:394
#, fuzzy
msgid "Device ID"
msgstr "Id. del dispositiu"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:463
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:569
#, fuzzy
msgid "Deactivate Account"
msgstr "Desactiva per"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:515
msgid ""
"Deactivating your account means that you will lose all your messages, "
"contacts, and files."
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:530
msgid ""
"To confirm that you really want to deactivate this account type in your "
"password:"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:555
#, fuzzy
msgid "Also erase all messages"
msgstr "~Esborra tota la tinta de la diapositiva"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:661
#: fractal-gtk/res/ui/user_menu.ui:109
#, fuzzy
msgid "Account Settings"
msgstr "Paràmetres del compte"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:676
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1264
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1332
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:161
#, fuzzy
msgid "Back"
msgstr "Part de darrere"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:697
#, fuzzy
msgid "Check your email"
msgstr "Comproveu el vostre correu"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:700
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:118 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:121
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:93 fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:33
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:42 fractal-gtk/src/appop/attach.rs:74
#, fuzzy
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la els canvis"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:708
#, fuzzy
msgid "Apply"
msgstr "Aplicar"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:23
#, fuzzy
msgid "Room directory"
msgstr "Despatx: "
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:37 fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:90
#, fuzzy
msgid "Join room"
msgstr "Entra a la sala"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:64
#, fuzzy
msgid "New room"
msgstr "Crea una nova sala"
#: fractal-gtk/res/ui/add_room_menu.ui:78 fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:115
#, fuzzy
msgid "New direct chat"
msgstr "Hi ha un missatge directe nou de %s"
#: fractal-gtk/res/ui/audio_player.ui:34 fractal-gtk/res/ui/audio_player.ui:50
#, fuzzy
msgid "Play"
msgstr "Juga"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:64 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:64
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:645
#, fuzzy
msgid "Matrix username, email or phone number"
msgstr "Aquest contacte no té número de telèfon ni adreça electrònica"
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:126
#, fuzzy
msgid "Start chat"
msgstr "Inicia el xat"
#: fractal-gtk/res/ui/filechooser.ui:62
#, fuzzy
msgid "Select room image file"
msgstr "Si us plau seleccioneu un fitxer d'imatge"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:19
#, fuzzy
msgid "Invitation"
msgstr "Invitació"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:20
msgid "You’ve been invited to join \"\", you can accept or reject"
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:33
#, fuzzy
msgid "Reject"
msgstr "Rebutja"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:46
#, fuzzy
msgid "Accept"
msgstr "Accepta"
#: fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:137 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:150
#: fractal-gtk/src/appop/invite.rs:139
#, fuzzy
msgid "Invite"
msgstr "Convida"
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:53
#, fuzzy
msgid "ID or Alias"
msgstr ""
"Identificador o sobrenom del component a mostrar per defecte a l'inici."
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:101 fractal-gtk/src/widgets/room.rs:120
#, fuzzy
msgid "Join"
msgstr "Entra"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:19
#, fuzzy
msgid "Leave?"
msgstr "&Surt"
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:20
msgid ""
"Once you leave, you won’t be able to interact with people in the room "
"anymore."
msgstr ""
#: fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:46 fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:64
#, fuzzy
msgid "Leave room"
msgstr "Surt de la sala"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:170
#, fuzzy
msgid "Searching"
msgstr "Cerca"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:249
#, fuzzy
msgid "Scroll to bottom"
msgstr "Desplaça cap a la vora inferior"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:292
#, fuzzy
msgid "Attach files"
msgstr "Adjunta fitxers"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:319
#, fuzzy
msgid "Text formatting"
msgstr "Formatació de text"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:413
#, fuzzy
msgid "No room selected"
msgstr "Habitació"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:428
#, fuzzy
msgid "Join a room to start chatting"
msgstr "Entra a una sala"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:438
#, fuzzy
msgid "No room"
msgstr "Despatx: "
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:485
#, fuzzy
msgid "This is an app-notification"
msgstr "Notificacions"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:523
#, fuzzy
msgid "Chat"
msgstr "Xat"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:559
#, fuzzy
msgid "Directory"
msgstr "directori"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:583
#, fuzzy
msgid "Loading"
msgstr "Càrrega"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:609
#, fuzzy
msgctxt "big label"
msgid "Log In"
msgstr "Accedeix"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:628
#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "NOM D'USUARI"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:658
#, fuzzy
msgctxt "login button"
msgid "Log In"
msgstr "Accedeix"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:723
#, fuzzy
msgid "Home server URL"
msgstr "URL del _servidor"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:741
#, fuzzy
msgid "Identity server URL"
msgstr "URL de l'OpenID"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:758
#, fuzzy
msgid "Matrix Server"
msgstr "The Matrix"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:777
#, fuzzy
msgid "Identity server"
msgstr ""
"S'ha produït un error en connectar-se al servidor d'identitat corporativa"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:814
#, fuzzy
msgid "Advanced"
msgstr "Avançades"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:829 fractal-gtk/src/appop/login.rs:113
#, fuzzy
msgid "Invalid username or password"
msgstr "Nom d'usuari o contrasenya no vàlids"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:883
#, fuzzy
msgid "Reset Password"
msgstr "Reinicia la clau"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:897
#, fuzzy
msgid "Create Account"
msgstr "Crea un compte nou"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:911
#, fuzzy
msgid "Log In as Guest"
msgstr "Entra com a visitant"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:933
#, fuzzy
msgid "Login"
msgstr "Inicia la sessió"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:970
#, fuzzy
msgid "User"
msgstr "Usuari"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:993 fractal-gtk/res/ui/sticker_group.ui:74
#, fuzzy
msgid "Add"
msgstr "Afegeix-ho"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1024
#, fuzzy
msgid "Room search"
msgstr "Despatx: "
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1093 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:108
#, fuzzy
msgid "Room name"
msgstr "Nom de la sala"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1122
#, fuzzy
msgid "Room topic"
msgstr "Aquesta sala no té missatge de tema."
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1195
#, fuzzy
msgid "Members"
msgstr "Membres"
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1294
#, fuzzy
msgid "Default Servers"
msgstr "Servidors..."
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:28
#, fuzzy
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:76
#, fuzzy
msgid "> quote"
msgstr "cometes dobles (\")"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:88
#, fuzzy
msgid "**bold**"
msgstr "*negreta*"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:104
#, fuzzy
msgid "`code`"
msgstr "__Codi:"
#: fractal-gtk/res/ui/markdown_popover.ui:116
#, fuzzy
msgid "*italic*"
msgstr "/cursiva/"
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:145
#, fuzzy
msgid "Media viewer"
msgstr ""
"Un cop creat el flux, la finestra del <i>Visualitzador multimèdia</i> "
"mostrarà el flux."
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer_menu.ui:26
#, fuzzy
msgid "Save as"
msgstr "&Desa com a"
#: fractal-gtk/res/ui/members.ui:25
#, fuzzy
msgid "Search for room members"
msgstr "Cerca per tipus o membres"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:14
#, fuzzy
msgid "Private Chat"
msgstr "Xat privat"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:18 fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:187
#, fuzzy
msgid "Public"
msgstr "Pública"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:39
#, fuzzy
msgid "Create new room"
msgstr "Crea una nova sala"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:50
#, fuzzy
msgid "Create"
msgstr "creació"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:152
#, fuzzy
msgid "Visibility"
msgstr "Visibilitat"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:171
#, fuzzy
msgid "Private"
msgstr "Privada"
#: fractal-gtk/res/ui/password_dialog.ui:23 fractal-gtk/src/appop/files.rs:30
#, fuzzy
msgid "_Cancel"
msgstr "&Cancel·la"
#: fractal-gtk/res/ui/password_dialog.ui:36
#, fuzzy
msgid "Ch_ange"
msgstr "C_anvia"
#: fractal-gtk/res/ui/password_dialog.ui:134
#, fuzzy
msgid "The passwords do not match."
msgstr "Les seves contrasenyes no coincideixen"
#: fractal-gtk/res/ui/password_dialog.ui:152
#, fuzzy
msgid "_Verify New Password"
msgstr "_Verifica la contrasenya nova"
#: fractal-gtk/res/ui/password_dialog.ui:169
#, fuzzy
msgid "_New Password"
msgstr "Nova Contrasenya:"
#: fractal-gtk/res/ui/password_dialog.ui:213
#, fuzzy
msgid "Current _Password"
msgstr "Contrasenya _actual"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:54
#, fuzzy
msgid "Room avatar"
msgstr "Sense avatar"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:80
#, fuzzy
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:116
#, fuzzy
msgid "Topic"
msgstr "Tema"
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:186 fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:37
#, fuzzy
msgid "Room details"
msgstr "Despatx: "
#: fractal-gtk/res/ui/room_menu.ui:23
#, fuzzy
msgid "Invite to this room"
msgstr "_Convida a la sala de xat"
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:34
#, fuzzy
msgid "Show rooms from:"
msgstr "Mostra la llista de contactes a les sales"
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:65
#: fractal-gtk/src/app/connect/directory.rs:65
#, fuzzy
msgid "Default Matrix Server"
msgstr "El servidor per defecte és ${net_default_server}"
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:90
#, fuzzy
msgid "Your homeserver"
msgstr "el vostre {$a}"
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:134
#, fuzzy
msgid "Other protocol"
msgstr "Un altre protocol:"
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:207
#, fuzzy
msgid "Other Homeserver"
msgstr "Altre : "
#: fractal-gtk/res/ui/server_chooser_menu.ui:235
#, fuzzy
msgid "Homeserver URL"
msgstr "URL :"
#: fractal-gtk/res/ui/stickers_popover.ui:22
#, fuzzy
msgid "Stickers"
msgstr "Enganxines d'imant de frigorífic"
#: fractal-gtk/res/ui/user_menu.ui:136
#, fuzzy
msgid "Log Out"
msgstr "Desconnectar-se"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:65
#, fuzzy
msgid "Email is already in use"
msgstr "L'àlies del correu electrònic ja està en ús."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:69
#, fuzzy
msgid "Phone number is already in use"
msgstr "Aquest ja és el vostre número de telèfon."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:201
#, fuzzy
msgid "Couldn’t delete the account"
msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:206
#, fuzzy
msgid "Couldn’t change the password"
msgstr "Últim canvi de contrasenya\t\t\t\t: "
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:211
#, fuzzy
msgid "Couldn’t add the email address."
msgstr "Afegeix una adreça electrònica"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:216
#, fuzzy
msgid "Couldn’t add the phone number."
msgstr "O afegiu el vostre número de telèfon"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:223
msgid "Can’t create the room, try again"
msgstr ""
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:231
msgid "Can’t join the room, try again."
msgstr ""
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:237
#, fuzzy