Commit 5dc73ff4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Administrator

Update Polish translation

parent 5e009af2
Pipeline #16067 passed with stages
in 20 minutes and 22 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fractal\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/World/fractal/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-07 04:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-10 16:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-14 06:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-17 17:01+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -101,7 +101,8 @@ msgstr "org.gnome.Fractal"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.desktop:14
msgid "Matrix;matrix.org;chat;irc;communications;talk;riot;"
msgstr ""
"Matrix;matrix.org;czat;chat;irc;komunikacja;komunikator;im;wiadomość;rozmowa;riot;"
"Matrix;matrix.org;czat;chat;irc;komunikacja;komunikator;im;wiadomość;rozmowa;"
"riot;"
#: fractal-gtk/res/org.gnome.Fractal.gschema.xml:13
msgid "Type of password and token storage"
......@@ -113,7 +114,8 @@ msgstr "Typ magazynu hasła i tokenu, domyślą wartością jest: Secret Servic
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:71
msgid "Other people can find you by searching for any of these identifiers."
msgstr "Inni mogą odnajdywać użytkownika wyszukując dowolne z tych identyfikatorów."
msgstr ""
"Inni mogą odnajdywać użytkownika wyszukując dowolne z tych identyfikatorów."
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:99
#: fractal-gtk/res/ui/room_config.ui:98
......@@ -168,13 +170,16 @@ msgstr "Dezaktywuj konto"
msgid ""
"Deactivating your account means that you will lose all your messages, "
"contacts, and files."
msgstr "Dezaktywacja konta oznacza utratę wszystkich wiadomości, kontaktów i plików."
msgstr ""
"Dezaktywacja konta oznacza utratę wszystkich wiadomości, kontaktów i plików."
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:530
msgid ""
"To confirm that you really want to deactivate this account type in your "
"password:"
msgstr "Aby potwierdzić, że na pewno to konto ma zostać dezaktywowane, należy wpisać hasło:"
msgstr ""
"Aby potwierdzić, że na pewno to konto ma zostać dezaktywowane, należy wpisać "
"hasło:"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:555
msgid "Also erase all messages"
......@@ -188,6 +193,7 @@ msgstr "Ustawienia konta"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:676
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1264
#: fractal-gtk/res/ui/main_window.ui:1332
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:100
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
......@@ -198,7 +204,7 @@ msgstr "Proszę sprawdzić pocztę"
#: fractal-gtk/res/ui/account_settings.ui:700
#: fractal-gtk/res/ui/direct_chat.ui:118 fractal-gtk/res/ui/invite_user.ui:121
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:93 fractal-gtk/res/ui/leave_room.ui:33
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:42 fractal-gtk/src/appop/attach.rs:66
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:42 fractal-gtk/src/appop/attach.rs:74
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
......@@ -233,7 +239,7 @@ msgstr "Rozpocznij rozmowę"
#: fractal-gtk/res/ui/filechooser.ui:62
msgid "Select room image file"
msgstr "Wybierz plik obrazu pokoju"
msgstr "Wybór pliku obrazu pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/invite.ui:19
msgid "Invitation"
......@@ -262,7 +268,7 @@ msgstr "Identyfikator lub alias"
# FIXME https://gitlab.gnome.org/World/fractal/issues/256
#: fractal-gtk/res/ui/join_room.ui:101 fractal-gtk/src/appop/invite.rs:209
#: fractal-gtk/src/widgets/room.rs:118
#: fractal-gtk/src/widgets/room.rs:120
msgid "Join"
msgstr "Dołącz"
......@@ -427,9 +433,13 @@ msgstr "`kod`"
msgid "*italic*"
msgstr "*pochylenie*"
#: fractal-gtk/res/ui/media_viewer.ui:84
msgid "Media viewer"
msgstr "Przeglądarka multimediów"
#: fractal-gtk/res/ui/members.ui:25
msgid "Search for room members"
msgstr "Wyszukaj członków pokoju"
msgstr "Wyszukiwanie członków pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:14
msgid "Private Chat"
......@@ -441,7 +451,7 @@ msgstr "Publiczny"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:39
msgid "Create new room"
msgstr "Utwórz nowy pokój"
msgstr "Utworzenie nowego pokoju"
#: fractal-gtk/res/ui/new_room.ui:50
msgid "Create"
......@@ -532,47 +542,47 @@ msgstr "Naklejki"
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj się"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:67
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:68
msgid "Email is already in use"
msgstr "Adres e-mail jest już używany"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:71
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:72
msgid "Phone number is already in use"
msgstr "Numer telefonu jest już używany"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:202
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:204
msgid "Couldn’t delete the account"
msgstr "Nie można usunąć konta"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:207
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:209
msgid "Couldn’t change the password"
msgstr "Nie można zmienić hasła"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:212
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:214
msgid "Couldn’t add the email address."
msgstr "Nie można dodać adresu e-mail."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:217
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:219
msgid "Couldn’t add the phone number."
msgstr "Nie można dodać numeru telefonu."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:224
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:226
msgid "Can’t create the room, try again"
msgstr "Nie można utworzyć pokoju. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:232
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:234
msgid "Can’t join the room, try again."
msgstr "Nie można dołączyć do pokoju. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:238
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:240
msgid "Can’t login, try again"
msgstr "Nie można się zalogować. Proszę spróbować ponownie."
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:244
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:256
msgid "Error sending message"
msgstr "Błąd podczas wysyłania wiadomości"
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:248
#: fractal-gtk/src/app/backend_loop.rs:262
msgid "Error searching for rooms"
msgstr "Błąd podczas wyszukiwania pokoi"
......@@ -599,11 +609,11 @@ msgstr ""
msgid "Name by"
msgstr "Nazwa"
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:52
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:60
msgid "Image from Clipboard"
msgstr "Obraz ze schowka"
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:67
#: fractal-gtk/src/appop/attach.rs:75
msgid "Send"
msgstr "Wyślij"
......@@ -637,32 +647,32 @@ msgstr[0] "i jeden więcej"
msgstr[1] "i {member_count} więcej"
msgstr[2] "i {member_count} więcej"
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:169
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:172
msgid "New Messages"
msgstr "Nowe wiadomości"
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:314
#: fractal-gtk/src/appop/message.rs:414
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: fractal-gtk/src/appop/mod.rs:113
#: fractal-gtk/src/appop/mod.rs:118
msgid "Load more members"
msgstr "Wczytaj więcej członków"
# FIXME https://gitlab.gnome.org/World/fractal/issues/256
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:253
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:254
msgid "Leave"
msgstr "Opuścić pokój"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:592
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:593
msgid "EMPTY ROOM"
msgstr "PUSTY POKÓJ"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:594
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:595
msgid "{m1} and {m2}"
msgstr "{m1} i {m2}"
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:596
#: fractal-gtk/src/appop/room.rs:597
msgid "{m1} and Others"
msgstr "{m1} i inni"
......@@ -684,7 +694,7 @@ msgstr "Ulubione"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:437
msgid "Drag and drop rooms here to add them to your favorites"
msgstr "Przeciągnij pokoje tutaj, aby dodać je do ulubionych"
msgstr "Przeciągnięcie pokoi tutaj doda je do ulubionych"
#: fractal-gtk/src/widgets/roomlist.rs:438
msgid "Rooms"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment