Commit 6e3e414f authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 0c1c9863
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: folks master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=folks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-05 23:05+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-11 21:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-09 07:39+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -289,25 +289,25 @@ msgstr "Chyba při otevírání zobrazení kontaktů."
#. Translators: the first parameter is the display name for
#. * the Telepathy account, and the second is an error
#. * message.
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:801
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:778
#, c-format
msgid ""
"Failed to determine whether we can set aliases on Telepathy account '%s': %s"
msgstr ""
"Selhalo zjišťování, zda můžeme nastavovat aliasy u účtu Telepathy „%s“: %s"
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1218
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1234
msgid "Telepathy contacts representing the local user may not be removed."
msgstr "Kontakt Telepathy představující místní uživatele není možné odebrat."
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1229
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1245
#, c-format
msgid "Failed to remove a persona from store: %s"
msgstr "Selhalo odebrání osoby z úložiště: %s"
#. Translators: the first two parameters are store identifiers and
#. * the third is a contact identifier.
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1259
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1275
#, c-format
msgid ""
"Persona store (%s, %s) requires the following details:\n"
......@@ -316,24 +316,24 @@ msgstr ""
"Úložiště osob (%s, %s) vyžaduje následující podrobnosti:\n"
" kontakt (poskytuje: „%s“)\n"
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1274
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1290
msgid "Cannot create a new Telepathy contact while offline."
msgstr "Nelze vytvořit nový kontakt Telepathy, když jste off-line."
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1292
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1308
#, c-format
msgid "Failed to add a persona from details: %s"
msgstr "Selhalo přidání osoby z podrobností: %s"
#. Translators: "telepathy-logger" is the name of an application,
#. * and should not be translated.
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1312
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1328
msgid ""
"Failed to change favorite without a connection to the telepathy-logger "
"service."
msgstr "Selhala změna oblíbených bez připojení ke službě telepathy-logger."
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1318
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1334
msgid ""
"Failed to change favorite status of Telepathy Persona because it has no "
"attached TpContact."
......@@ -342,23 +342,23 @@ msgstr ""
"TpContact."
#. Translators: the parameter is a contact identifier.
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1336
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1352
#, c-format
msgid "Failed to change favorite status for Telepathy contact ‘%s’."
msgstr "Selhala změna stavu oblíbenosti pro kontakt Telepathy „%s“."
#. Translators: the parameter is an error message.
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1368
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1384
#, c-format
msgid "Failed to change contact's alias: %s"
msgstr "Selhala změna aliasu kontaktu: %s"
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1448
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1464
msgid "Extended information may only be set on the user's Telepathy contact."
msgstr ""
"Rozšiřující informace je možné nastavit pouze u kontaktu uživatele Telepathy."
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1477
#: ../backends/telepathy/lib/tpf-persona-store.vala:1493
msgid ""
"Extended information cannot be written because the store is disconnected."
msgstr "Rozšiřující informace nelze zapsat, protože úložiště je odpojeno."
......@@ -483,6 +483,13 @@ msgstr "Bez hlavního úložiště nelze přidávat osoby."
msgid "Can't write to requested property (“%s”) of the writeable store."
msgstr "Nelze zapsat požadovanou vlastnost („%s“) v zapisovatelném úložišti."
#: ../folks/individual.vala:215 ../folks/individual.vala:368
#: ../folks/individual.vala:477 ../folks/individual.vala:717
#: ../folks/individual.vala:795
#, c-format
msgid "Failed to change property ‘%s’: No suitable personas were found."
msgstr "Selhala změna vlastnosti „%s“: Nebyla nalezena žádná vyhovující osoba."
#: ../folks/org.freedesktop.folks.gschema.xml.in.h:1
msgid "Primary store ID"
msgstr "ID hlavního úložiště"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment