Commit c3e0419f authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 91316107
......@@ -408,7 +408,7 @@ msgid ""
"Defaults to “/”."
msgstr ""
"Defineix la llista de rutes vàlides per comparar amb la carpeta actual.\n"
" Totes les carpetes «sota» la ruta especificada es consideren vàlides.\n"
" Totes les carpetes «sota» la ruta especificada es consideren vàlides.\n"
"Per defecte a «/»."
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:329
......@@ -1052,9 +1052,9 @@ msgid ""
"Defaults to empty."
msgstr ""
"Un accés directe suggerit per l'acció o el menú.\n"
"Tingueu en compte que això podria ser només un suggeriment com l'accés "
"directe ja que pot estar reservat per a un altre ús. L'aplicació no ha "
"d'anul·lar per definir aquest, un accés directe.\n"
"Tingueu en compte que això podria ser només un suggeriment, ja que l'accés "
"directe pot estar reservat per a un altre ús. L'aplicació no hauria "
"d'anul·lar un accés directe existent per definir-ne aquest.\n"
"El format es pot veure com «<Control> a» o «<Shift> <Alt> F1».\n"
"Per defecte buit."
......@@ -1548,7 +1548,7 @@ msgstr "Advertiment amb ESC"
msgid ""
"Should the user be asked to confirm when exiting the assistant via Escape ?"
msgstr ""
"S'ha de demanar a l'usuari que confirmi al sortir de l'assistent a través de "
"S'ha de demanar a l'usuari que confirmi al sortir de l'assistent a través d'"
"ESC?"
#: ../src/ui/base-assistant.c:450
......@@ -1637,7 +1637,7 @@ msgstr "El fitxer no és un fitxer .desktop vàlid"
#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version “%s”"
msgstr "Fitxer d'escriptori no reconegut versió «%s» "
msgstr "Versió del fitxer d'escriptori no reconeguda «%s»"
#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:957
#, c-format
......@@ -1846,7 +1846,7 @@ msgstr "En importar un element ID el qual ja existeix:"
#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:9
msgid "Selected files have been proceeded:"
msgstr "S'ha procedit els fitxers seleccionats"
msgstr "S'ha procedit els fitxers seleccionats:"
#: ../src/ui/fma-assistant-import.ui.h:10
msgid "Import is done"
......@@ -1979,7 +1979,7 @@ msgstr "<b>%b</b>"
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:4
msgid ": (first) basename."
msgstr ":(primer) basename"
msgstr ":(primer) basename."
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:6
#, no-c-format
......@@ -2061,7 +2061,7 @@ msgstr "<b>%m</b>"
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:28
msgid ": (first) mimetype."
msgstr ": (primer) tipus MIME"
msgstr ": (primer) tipus MIME."
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:30
#, no-c-format
......@@ -3353,7 +3353,7 @@ msgid ""
"When this option is checked, menus and actions will actually be displayed as "
"sub-items of a root “FileManager-Actions” menu in the Nautilus context menu."
msgstr ""
"Quan es selecciona aquesta opció, els menús i les accions es mostraran com "
"Quan se selecciona aquesta opció, els menús i les accions es mostraran com "
"subtemes d'un menú arrel «FileManager-Actions» del menú de context del "
"Nautilus."
......@@ -3371,7 +3371,7 @@ msgid ""
"the Nautilus context menu (e.g. when having checked the root “FileManager-"
"Actions” menu option above)."
msgstr ""
"Quan es selecciona aquesta opció, l'element «Sobre FileManager-Actions» "
"Quan se selecciona aquesta opció, l'element «Sobre FileManager-Actions» "
"s'afegirà al menú arrel FileManager-Actions en el menú de context del "
"Nautilus.\n"
"Recorda que aquest element només es mostrarà si un menú únic es defineix en "
......@@ -3480,7 +3480,7 @@ msgid ""
"assistant. Else, quitting the assistant is only possible by hitting the "
"“Cancel” button."
msgstr ""
"Quan es selecciona aquesta opció, la tecla \"Escape\" li permetrà sortir de "
"Quan se selecciona aquesta opció, la tecla \"Escape\" li permetrà sortir de "
"l'assistent actual. En cas contrari, deixar l'assistent només és possible "
"prement el botó \"Cancel·lar\"."
......@@ -3495,7 +3495,7 @@ msgid ""
"order to help prevent erroneous hits of the Esc key."
msgstr ""
"Aquesta opció només és rellevant quan la tecla \"Escape\" permet a l'usuari "
"sortir de l'assistent. Quan es selecciona, a l'usuari se li demanarà que "
"sortir de l'assistent. Quan se selecciona, a l'usuari se li demanarà que "
"confirmi l'acció per tal d'ajudar a prevenir accessos erronis de la tecla "
"Esc."
......@@ -3512,7 +3512,7 @@ msgid ""
"When this option is checked, pending modification will be periodically and "
"automatically saved."
msgstr ""
"Quan es selecciona aquesta opció, es periòdica i automàticament guarda la "
"Quan se selecciona aquesta opció, es periòdica i automàticament guarda la "
"modificació pendent."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:39
......@@ -4296,7 +4296,7 @@ msgstr "Error: un tipus és obligatori per ajustar/actualitzar un valor.\n"
#, c-format
msgid "Error: unknown type: %s. Use “str”, “int” or “bool”.\n"
msgstr ""
"Error: tipus desconegut: %s. Utilitza «str», «int» o «bool»\n"
"Error: tipus desconegut: %s. Utilitza «str», «int» o «bool».\n"
"\n"
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:164
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment