Commit a4a0acf0 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent dcf34ce1
......@@ -235,7 +235,7 @@ msgid ""
"you need"
msgstr ""
"Un patró que es compara amb els tipus MIME de fitxer(s)/carpeta(es) "
"seleccionats. Pot incloure el comodí asterisc «*». Sestableix una opció per "
"seleccionats. Pot incloure el comodí asterisc «*». S'estableix una opció per "
"a cada patró que necessita"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:179
......@@ -265,7 +265,7 @@ msgstr ""
"isfile=«veritat» i isdir=«fals»: la selecció pot contenir només els fitxers\n"
"isfile=«fals» i isdir=«veritat»: la selecció pot contenir només les "
"carpetes\n"
"isfile=«veritat» i isdir=«veritat»: la selecció pot contenir ambdues fitxers "
"isfile=«veritat» i isdir=«veritat»: la selecció pot contenir ambdós fitxers "
"i carpetes\n"
"isfile=«fals» i isdir=«fals»: es tracta d'una combinació no vàlida (la "
"configuració mai apareix).\n"
......@@ -276,7 +276,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Whether the profile applies to folders (deprecated option, see mimetype)"
msgstr ""
"Si el perfil s'aplica a las carpetes (opció obsoleta, vegeu el tipus MIME)"
"Si el perfil s'aplica a les carpetes (opció obsoleta, vegeu el tipus MIME)"
#. i18n: “true” and “false” values are taken literally, and should not be translated
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:212
......@@ -300,7 +300,7 @@ msgstr ""
"isfile=«veritat» i isdir=«fals»: la selecció pot contenir només els arxius\n"
"isfile=«fals» i isdir=«veritat»: la selecció pot contenir només les "
"carpetes\n"
"isfile=«veritat» i isdir=«veritat»: la selecció pot contenir ambdues fitxers "
"isfile=«veritat» i isdir=«veritat»: la selecció pot contenir ambdós fitxers "
"i carpetes\n"
"isfile=«fals» i isdir=«fals»: es tracta d'una combinació no vàlida (la "
"configuració mai apareix).\n"
......@@ -557,10 +557,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"Quan una ordre, s'executa, ha de retornar una cadena a la sortida "
"estàndard.\n"
"L'element serà candidat si la cadena outputed és igual a «veritat».\n"
"Els paràmetres poden aparèixer en valor \"«ShowIfTrue», i seran substituïts "
"L'element serà candidat si la cadena de sortida és igual a «veritat».\n"
"Els paràmetres poden aparèixer amb valor «ShowIfTrue», i seran substituïts "
"en temps d'execució.\n"
"Per defecte amb èxit."
"Per defecte a èxit."
#. i18n: “true” is to be taken as a literal, must not be translated
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:485
......@@ -659,7 +659,7 @@ msgstr "L'actual element s'ha anul·lat a causa de la petició de l'usuari."
#: ../src/core/fma-iimporter.c:286 ../src/core/fma-importer.c:344
#, c-format
msgid "Item %s already exists."
msgstr "L'element %s ja existeix"
msgstr "L'element %s ja existeix."
#: ../src/core/fma-iimporter.c:288 ../src/core/fma-importer.c:350
msgid "Import was canceled due to user request."
......@@ -802,7 +802,7 @@ msgstr "El proveïdor I/O ha estat bloquejat per l'usuari."
#: ../src/core/fma-io-provider.c:1393
msgid "Item is read-only."
msgstr "L'element només és de lectura"
msgstr "L'element només és de lectura."
#: ../src/core/fma-io-provider.c:1397
msgid "No writable I/O provider found."
......@@ -900,7 +900,7 @@ msgid ""
"Defaults to FALSE"
msgstr ""
"Si l'acció es dirigeix a la gestió dels fitxers dels menús de context quan "
"no hi ha selecció, per tant l'aplica a la ubicació actual.\n"
"no hi ha selecció, per tant l'aplica a la ubicació actual.\n"
"Recordeu que els menús són sempre un candidat potencial a la pantalla de "
"selecció de menús de context sempre que continguin almenys una acció.\n"
"Per defecte FALS"
......@@ -967,7 +967,7 @@ msgstr ""
"Defineix si l'element és una acció o un menú. Els valors possibles són:\n"
"• «Acció»,\n"
"• «Menú».\n"
"El valor cas delicat no ha de ser localitzat"
"El valor distingeix entre majúscules i minúscules i no ha de ser localitzat."
#: ../src/core/fma-object-item-factory.c:94
msgid "Label of the context menu item (mandatory)"
......@@ -1411,7 +1411,7 @@ msgstr ""
#: ../src/io-desktop/fma-desktop-reader.c:64
msgid "The Desktop I/O Provider is not able to handle the URI"
msgstr "El proveïdor d'escriptori no es capaç de manejar l'URI"
msgstr "El proveïdor d'escriptori no és capaç de manejar l'URI"
#. i18n: “type” is the nature of the item: Action or Menu
#: ../src/io-desktop/fma-desktop-reader.c:292
......@@ -1480,7 +1480,7 @@ msgstr ""
#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:67
msgid "Export as a _light GConf schema (v2) file"
msgstr "Exporta com un fitxer del esquema del _light GConf (v2)"
msgstr "Exporta com un fitxer de l'esquema lleuger GConf (v2)"
#: ../src/io-xml/fma-xml-formats.c:68
msgid ""
......@@ -2949,7 +2949,7 @@ msgid ""
"This may be used for example to test for a prerequisite package."
msgstr ""
"Aquesta és una condició avançada basada en la presència d'un fitxer "
"executable en el sistema d'fitxers.\n"
"executable en el sistema de fitxers.\n"
"Això es pot utilitzar, per exemple, per a la prova d'un paquet de requisit "
"previ."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment