Commit a1b6ee31 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Fix a broken XML tag in Czech help translation

parent c810934d
......@@ -450,7 +450,7 @@ msgstr ""
"Free Documentation License (GFDL) ve verzi 1.3 nebo v jakékoli novější verzi "
"vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů "
"předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
"<ulink type=\\\"help\\\" url=\\\"help:fdl\\\">tímto odkazem</ulink> nebo v "
"<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v "
"souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
#: C/fma-config-tool.xml:17(para)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment