Commit 9c3aecb1 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký Committed by Andre Klapper

Updated Czech translation

parent 769655dd
......@@ -5,18 +5,20 @@
# Tomas Kyjovsky <tomas.kyjovsky@mail.muni.cz>, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-actions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-27 21:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-18 22:11+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus-actions&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-27 20:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-28 00:51+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"X-Poedit-Language: Czech\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
......@@ -508,8 +510,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Spolu s nástrojen na nastavení Akcí Nautilus byste měli obdržet kopii "
"licence GNU General Public License. Pokud se tak nestalo, napište na Free "
"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
"02110-1301, USA."
"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
"1301, USA."
#: ../src/core/na-iabout.c:206
msgid "A graphical interface to create and edit your Nautilus actions."
......@@ -984,8 +986,8 @@ msgid ""
"The action \"%s\" imported from \"%s\" has the same identifiant than the "
"already existing \"%s\"."
msgstr ""
"Akce „%s“ naimportovaná z „%s“ má stejný identifikátor, jaký již existuje "
"„%s“."
"Akce „%s“ naimportovaná z „%s“ má stejný identifikátor, jaký již existuje „%"
"s“."
#: ../src/core/na-importer-ask.c:308
#, c-format
......@@ -2037,7 +2039,7 @@ msgstr "Výběr pracovní složky"
#: ../src/nact/nact-icommand-tab.c:677
msgid "Ex.:"
msgstr ""
msgstr "Např.:"
#: ../src/nact/nact-ienvironment-tab.c:68
msgid "(strictly lesser than)"
......@@ -3994,330 +3996,3 @@ msgstr "Vypsat schéma na standardní výstup"
msgid "Output the Nautilus Actions GConf schema on stdout."
msgstr "Výpis schématu GConf pro Akce Nautilus na standardní výstup"
#~ msgid "e.g.,"
#~ msgstr "např.,"
#~ msgid "A free description of your action or your menu."
#~ msgstr "Volný popis vaší akce nebo vaší nabídky."
#~ msgid "A shortcut suggested for the action or the menu."
#~ msgstr "Klávesová zkratka doporučená pro akci nebo nabídku."
#~ msgid "Click to browse for a file in the filesystem."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte, abyste mohli procházet souborový systém kvůli výběru souboru."
#~ msgid "Click to choose a command from the file chooser dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte, abyste mohli zvolit příkaz pomocí dialogového okna pro výběr "
#~ "souboru."
#~ msgid ""
#~ "Click to choose a custom icon from a file instead of a predefined icon "
#~ "from the drop-down list."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte, abyste mohli zvolit vlastní ikonu ze souboru namísto "
#~ "předdefinovaných ikon z rozbalovacího seznamu."
#~ msgid "Click to choose a working directory from the folder chooser dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte, abyste mohli zvolit pracovní složku pomocí dialogového okna pro "
#~ "výběr složky."
#~ msgid "Click to search for a file in the filesystem."
#~ msgstr "Klikněte, abyste mohli vyhledat soubor v souborovém systému."
#~ msgid ""
#~ "Click to toggle the display of the list of special tokens you can use in "
#~ "the parameter field."
#~ msgstr ""
#~ "Kliknutím přepnete zobrazení seznamu speciálních symbolů, které můžete "
#~ "použít v poli s parametry."
#~ msgid "Does the icon use the same label that the menu ?"
#~ msgstr "Má ikona používat stejný popisek jako nabídka?"
#~ msgid "If set, then the name should correspond to a running process."
#~ msgstr "Pokud je nastaveno, měl by název odpovídat běžícímu procesu."
#~ msgid ""
#~ "If set, this must correspond to a command which, when ran, should display "
#~ "\"true\" on stdout.\n"
#~ "If the command is not found, or does not display the correct result, your "
#~ "item will not appear in Nautilus context menu.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je nastaveno, musí odpovídat příkazu, který by, když běží, měl "
#~ "zobrazit „true“ na standardním výstupu.\n"
#~ "Pokud příkaz není nalezen nebo nezobrazí správný výsledek, vaše položka "
#~ "se v kontextové nabídce aplikace Nautilus nezobrazí.\n"
#~ msgid ""
#~ "If set, your item will only appear if the file is executable.\n"
#~ "If the file is not present or if it is not executable, then your item "
#~ "will not appear in Nautilus context menu."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je nastaveno, zobrazí se vaše položka jen v případě, že je soubor "
#~ "spustitelný.\n"
#~ "Pokud soubor neexistuje nebo není spustitelný, vaše položka se v "
#~ "kontextové nabídce aplikace Nautilus nezobrazí."
#~ msgid ""
#~ "If set, your item will only appear if the specifiied name is currently "
#~ "registered on D-Bus.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je nastaveno, zobrazí se vaše položka jen v případě, že je zadaný "
#~ "název aktuálně registrován na sběrnici D-Bus.\n"
#~ msgid "Internal identifiant of the item."
#~ msgstr "Interní identifikátor položky."
#~ msgid "Label of the icon item in the Nautilus toolbar."
#~ msgstr "Popisek ikony položky v panelu nástrojů aplikace Nautilus."
#~ msgid "Label of the menu item in the Nautilus popup menu."
#~ msgstr "Popisek položky nabídky ve vyskakovací nabídce aplikace Nautilus"
#~ msgid ""
#~ "Makes use of a special feature of the file manager which allows a "
#~ "terminal to be ran inside of it; an acceptable fallback is to run in a "
#~ "terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Zajistí použití speciální funkce správce souborů, která umožňuje, aby byl "
#~ "terminál spuštěn uvnitř něj. Přijatelným náhradním řešením je běh v "
#~ "terminálu."
#~ msgid ""
#~ "Parameters that will be sent to the program. Click on the 'Legend' button "
#~ "to see the different replacement tokens."
#~ msgstr ""
#~ "Parametry, které budou poslány do programu. Kliknutím na tlačítko "
#~ "„Legenda“ uvidíte různé zástupné symboly."
#~ msgid ""
#~ "Select the desktop environments in which you want your item only appear "
#~ "(or not)."
#~ msgstr ""
#~ "Vyberte ta pracovní prostředí, ve kterých chcete, aby se položka "
#~ "zobrazovala (nebo nezobrazovala)."
#~ msgid ""
#~ "Select the icon which will appear in the Nautilus menus and in the "
#~ "toolbar."
#~ msgstr ""
#~ "Vyberte ikonu, která se objeví v nabídkách a panelu nástrojů aplikace "
#~ "Nautilus."
#~ msgid ""
#~ "Select the operator which will be used when comparing your count with "
#~ "those of the current selection."
#~ msgstr ""
#~ "Vyberte operátor, který bude použit při porovnávání vámi zadaného počtu s "
#~ "počtem aktuálního výběru."
#~ msgid "Starts the command as a standard graphical user interface."
#~ msgstr "Spustí příkaz jako standardní grafické uživatelské rozhraní."
#~ msgid ""
#~ "Starts the preferred terminal of the graphical environment, and runs the "
#~ "command in it."
#~ msgstr ""
#~ "Spustí upřednostňovaný terminál grafického prostředí a v něm spustí "
#~ "příkaz."
#~ msgid "Storage provider of the item."
#~ msgstr "Zprostředkovatel úložiště položky."
#~ msgid ""
#~ "The command that will be launched by selecting the action in Nautilus "
#~ "popup menu."
#~ msgstr ""
#~ "Příkaz, který bude spuštěn výběrem akce ve vyskakovací nabídce aplikace "
#~ "Nautilus."
#~ msgid ""
#~ "The name of the profile. It is only used in Nautilus Actions "
#~ "Configuration Tool user interface."
#~ msgstr ""
#~ "Název profilu. Ten je použit pouze v uživatelském rozhraní Nástroje pro "
#~ "nastavení Akcí Nautilus."
#~ msgid ""
#~ "The ran terminal may be closed at end of the command, but standard "
#~ "streams (stdout, stderr) should be collected and displayed; an acceptable "
#~ "fallback is to run in a terminal."
#~ msgstr ""
#~ "Běžící terminál může být po skončení příkazu uzavřen, ale standardní "
#~ "proudy (stdout – výstup, stderr – chybový výstup) by měly být posbírány a "
#~ "zobrazeny. Přijatelným náhradním řešením je běh v terminálu."
#~ msgid ""
#~ "The user the command must be ran as.\n"
#~ "This may be a username or a UID."
#~ msgstr ""
#~ "Uživatel, pod kterým musí příkaz běžet.\n"
#~ "Může se jednat o jméno uživatele nebo UID."
#~ msgid ""
#~ "The working directory the program should be started in.\n"
#~ "Parameters may appear in Path value, and will be substituted at runtime.\n"
#~ "Defaults to base directory of the current selection, which happens to be "
#~ "the value of \"%d\" parameter. \n"
#~ msgstr ""
#~ "Pracovní složka, ve které by měl být program spuštěn.\n"
#~ "Parametry se mohou objevit v hodnotě Cesta a mohou být za běhu "
#~ "nahrazeny.\n"
#~ "Výchozí je základní složka aktuálního výběru, která se také doplní jako "
#~ "hodnota parametru „%d“.\n"
#~ msgid "Tooltip of the menu item that will appear in the Nautilus statusbar."
#~ msgstr ""
#~ "Místní nápověda k položce nabídky, která se objeví ve stavovém panelu "
#~ "aplikace Nautilus."
#~ msgid ""
#~ "When checked, the action will be candidate to be displayed in Nautilus "
#~ "context menus when there is a selection. It thus applies to selected "
#~ "objects. The item will also appear in Nautilus Edit menu.\n"
#~ "Menus are always candidate if they contain at least one action."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je zaškrtnuto, bude akce kandidátem na zobrazení v kontextových "
#~ "nabídkách aplikace Nautilus za předpokladu, že existuje nějaký výběr. Pak "
#~ "se aplikuje na vybrané objekty. Položka se rovněž objeví v nabídce "
#~ "Upravit aplikace Nautilus.\n"
#~ "Nabídky jsou kandidáty vždy, když obsahují nejméně jednu akci."
#~ msgid ""
#~ "When checked, the action will be candidate to be displayed in Nautilus "
#~ "context menus when there is no selection. It thus applies to current "
#~ "location. The item will also appear in Nautilus File menu.\n"
#~ "Menus are always candidate if they contain at least one action."
#~ msgstr ""
#~ "Zda je cílem akce kontextová nabídka správce souborů, když není nic "
#~ "vybráno. Pak se použije současné místo.\n"
#~ "Upozorňujeme, že nabídky jsou vždy potenciálními kandidáty na zobrazení v "
#~ "poskytované kontextové nabídce výběru, aby obsahovaly nejméně jednu "
#~ "akci.\n"
#~ "Výchozí je ZAPNUTO."
#~ msgid ""
#~ "When checked, the action will be displayed in Nautilus toolbar. It "
#~ "applies to current folder when there is no selection.\n"
#~ "Menus are never displayed in the toolbar."
#~ msgstr ""
#~ "Když je zaškrtnuto, akce se zobrazí v panelu nástrojů aplikace Nautilus. "
#~ "Toto se použije pro aktuální složku v případě, že není nic vybráno.\n"
#~ "Nabídky se nikdy nezobrazují v panelu nástrojů."
#~ msgid ""
#~ "When checked, this means that the item is read-only and cannot be updated."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže je zaškrtnuto, znamená to, že položka je pouze pro čtení a "
#~ "nemůže být aktualizována."
#~ msgid ""
#~ "When clicked, it is known that the ran application will send a \"remove\" "
#~ "message when started with the DESKTOP_STARTUP_ID environment variable set."
#~ msgstr ""
#~ "Když je zaškrtnuto, znamená to, že běžící aplikace pošle zprávu "
#~ "„odstranit“, kdy je spuštěna s nastavenou proměnnou prostředí "
#~ "DESKTOP_STARTUP_ID."
#~ msgid ""
#~ "When enabled, your item will be candidate to be displayed in the Nautilus "
#~ "context menu."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je povolená, bude vaše položka kandidovat na zobrazení v kontextové "
#~ "nabídce Nautilus."
#~ msgid ""
#~ "When selected, the item will appear regarding of the current desktop "
#~ "environment."
#~ msgstr ""
#~ "Když je vybráno, položka se objeví bez ohledu na aktuální pracovní "
#~ "prostředí."
#~ msgid ""
#~ "When selected, your item will never appear in selected desktop "
#~ "environments."
#~ msgstr ""
#~ "Když je vybráno, vaše položka se nikdy nezobrazí ve vybraných pracovních "
#~ "prostředích."
#~ msgid ""
#~ "When selected, your item will only appear in selected desktop "
#~ "environments."
#~ msgstr ""
#~ "Když je vybráno, vaše položka se zobrazí pouze ve vybraných pracovních "
#~ "prostředích."
#~ msgid "Your count limit as a positive integer."
#~ msgstr "Vaše omezení počtu v podobě celého kladného čísla."
#~ msgid ""
#~ "if specified, it is known that the ran application will map at least one "
#~ "window with the given string as its WM class or WM name hint.\n"
#~ "This is only relevant when execution mode is normal."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je určeno, znamená to, že běžící aplikace bude namapována nejméně "
#~ "na jedno okno se zadaným řetězcem jak jeho třídou správce oken nebo "
#~ "názvem správce oken."
#~ msgid "An error has occured when trying to save the item"
#~ msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu o zápis položky"
#~ msgid "An error has occured when trying to delete the item"
#~ msgstr "Vyskytla se chyba při pokusu o smazání položky"
#~ msgid "/path/to"
#~ msgstr "/cesta/k"
#~ msgid "file1.txt"
#~ msgstr "soubor1.txt"
#~ msgid "file2.txt"
#~ msgstr "soubor2.txt"
#~ msgid " folder1"
#~ msgstr " složka1"
#~ msgid "folder2"
#~ msgstr "složka2"
#~ msgid " file1.txt"
#~ msgstr " soubor1.txt"
#~ msgid "folder1"
#~ msgstr "složka1"
#~ msgid "file.txt"
#~ msgstr "soubor.txt"
#~ msgid "8080"
#~ msgstr "8080"
#~ msgid "file:///path/to/file1.text"
#~ msgstr "file:///cesta/k/souboru1.text"
#~ msgid "file:///path/to/file2.text"
#~ msgstr "file:///cesta/k/souboru2.text"
#~ msgid "file:///path/to/a/dir"
#~ msgstr "file:///cesta/ke/složce"
#~ msgid "file:///path/to/another/dir"
#~ msgstr "file:///cesta/k/jiné/složce"
#~ msgid "Caution: a label is mandatory for the profile."
#~ msgstr "Upozornění: popisek je pro profil povinný."
#~ msgid ""
#~ "Error: '--enabled' and '--disabled' options cannot both be specified.\n"
#~ msgstr "Chyba: přepínače „--enabled“ a „--disabled“ nelze zadat naráz.\n"
#~ msgid ""
#~ "Error: '--context' and '--nocontext' options cannot both be specified.\n"
#~ msgstr "Chyba: přepínače „--context“ a „--nocontext“ nelze zadat naráz.\n"
#~ msgid ""
#~ "Error: '--toolbar' and '--notoolbar' options cannot both be specified.\n"
#~ msgstr "Chyba: přepínače „--toolbar“ a „--notoolbar“ nelze zadat naráz.\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment