Commit 5e952359 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 5e691897
......@@ -5,15 +5,15 @@
#
# Tomas Kyjovsky <tomas.kyjovsky@mail.muni.cz>, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-actions\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=filemanager-actions&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-08 19:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-01 08:33+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/filemanager-actions/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-15 07:33+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -73,9 +73,9 @@ msgid ""
"Public License for more details."
msgstr ""
"Nástroj nastavení SprávceSouborů-Akce je šířen ve víře, že bude užitečný, "
"ale BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, a to i bez předpokládané záruky na PRODEJNOST nebo "
"VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Více podrobností najdete přímo v licenci GNU "
"General Public License."
"ale BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, a to i bez předpokládané záruky na PRODEJNOST "
"nebo VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Více podrobností najdete přímo v licenci "
"GNU General Public License."
#: ../src/core/fma-about.c:81
msgid ""
......@@ -757,11 +757,11 @@ msgstr "Byla zjištěna duplicita"
#: ../src/core/fma-io-provider.c:69
msgid ""
"Please, be kind enough to fill out a bug report on https://bugzilla.gnome."
"org/enter_bug.cgi?product=filemanager-actions."
"Please, be kind enough to fill out a bug report on https://gitlab.gnome.org/"
"GNOME/filemanager-actions/issues."
msgstr ""
"Buďte tak laskavi a vyplňte chybové hlášení na https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=filemanager-actions."
"Buďte tak laskavi a vyplňte chybové hlášení na https://gitlab.gnome.org/"
"GNOME/filemanager-actions/issues."
#: ../src/core/fma-io-provider.c:1369
msgid "Unavailable I/O provider."
......@@ -1622,8 +1622,7 @@ msgstr "Nerozpoznaná volba spuštění: %d"
#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:1365
#, c-format
msgid "Can’t pass document URIs to a “Type=Link” desktop entry"
msgstr ""
"URI dokumentů nelze předat do záznamu „Type=Odkaz“ v souboru .desktop"
msgstr "URI dokumentů nelze předat do záznamu „Type=Odkaz“ v souboru .desktop"
#: ../src/ui/egg-desktop-file.c:1386
#, c-format
......@@ -2005,8 +2004,8 @@ msgstr "<b>%F</b>"
msgid ""
": space-separated list of the filenames of the selected file(s)/folder(s)."
msgstr ""
": mezerami oddělovaný seznam názvů soborů vybraného souboru/složky či souborů/"
"složek."
": mezerami oddělovaný seznam názvů soborů vybraného souboru/složky či "
"souborů/složek."
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:24
#, no-c-format
......@@ -2065,7 +2064,8 @@ msgstr "<b>%O</b>"
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:40
msgid ": no-op operator which forces a plural form of execution."
msgstr ""
": operátor no-op (žádná operace), který vynutí několikanásobnou formu spuštění."
": operátor no-op (žádná operace), který vynutí několikanásobnou formu "
"spuštění."
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:42
#, no-c-format
......@@ -2141,7 +2141,8 @@ msgstr "<b>%X</b>"
msgid ""
": space-separated list of the extensions of the selected file(s)/folder(s)."
msgstr ""
": mezerami oddělovaný seznam přípon vybraného souboru/složky či souborů/složek."
": mezerami oddělovaný seznam přípon vybraného souboru/složky či souborů/"
"složek."
#: ../src/ui/fma-legend.ui.h:66
#, no-c-format
......@@ -3277,8 +3278,8 @@ msgid ""
"the fma-config-tools user interface, must be manually adjusted."
msgstr ""
"Pořadí zobrazení nabídek a akcí v kontextové nabídce aplikace Nautilus i v "
"uživatelském rozhraní nástroje pro nastavení nástroje pro nastavení "
"fma-config-tool musí být ručně přizpůsobeno."
"uživatelském rozhraní nástroje pro nastavení nástroje pro nastavení fma-"
"config-tool musí být ručně přizpůsobeno."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:8
msgid "<b>Items ordering</b>"
......@@ -3294,14 +3295,14 @@ msgid ""
"sub-items of a root “FileManager-Actions” menu in the Nautilus context menu."
msgstr ""
"Když je tato volba zaškrtnutá, nabídky a akce budou aktuálně zobrazeny jako "
"podřízené položky kořenové nabídky „SprávceSouborů-Akce“ v kontextové nabídce "
"aplikace Nautilus."
"podřízené položky kořenové nabídky „SprávceSouborů-Akce“ v kontextové "
"nabídce aplikace Nautilus."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:11
msgid "Add an “A_bout FileManager-Actions” item in the Nautilus context menus"
msgstr ""
"Přidat položku „O _aplikaci SprávceSouborů-Akce“ do kontextové nabídky aplikace "
"Nautilus"
"Přidat položku „O _aplikaci SprávceSouborů-Akce“ do kontextové nabídky "
"aplikace Nautilus"
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:12
msgid ""
......@@ -3434,8 +3435,8 @@ msgid ""
"order to help prevent erroneous hits of the Esc key."
msgstr ""
"Tato volba má význam jen v případě, když je povoleno ukončování průvodce "
"klávesou „Esc“. Pokud je zaškrtnutá, bude uživatel dotázán na potvrzení, "
"aby se pomohlo zabránit zmáčknutí klávesy Esc nedopatřením."
"klávesou „Esc“. Pokud je zaškrtnutá, bude uživatel dotázán na potvrzení, aby "
"se pomohlo zabránit zmáčknutí klávesy Esc nedopatřením."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:36
msgid "<b>Assistants</b>"
......@@ -3866,7 +3867,8 @@ msgstr "_Testovat funkci"
#: ../src/ui/fma-config-tool.desktop.in.h:2
msgid "Configure items to be added to the File-Manager context menus"
msgstr ""
"Přidat položky, které budou přidány do kontextové nabídky aplikace Správce souborů"
"Přidat položky, které budou přidány do kontextové nabídky aplikace Správce "
"souborů"
#. i18n: label of an automagic root submenu
#: ../src/plugin-menu/fma-menu-plugin.c:995
......@@ -3908,22 +3910,22 @@ msgstr "Vypsat číslo verze"
msgid "Import a file."
msgstr "Importovat soubor."
#: ../src/test/test-reader.c:122
#: ../src/test/test-reader.c:122 ../src/utils/console-utils.c:53
msgid ""
"Bug reports are welcomed at http://bugzilla.gnome.org, or you may prefer to "
"mail to <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
"Bug reports are welcomed at https://gitlab.gnome.org/GNOME/filemanager-"
"actions/issues/\n"
msgstr ""
"Hlášení chyb budou vítána na http://bugzilla.gnome.org, případně je můžete "
"zaslat na e-mail <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
"Hlášení chyb budou vítána na https://gitlab.gnome.org/GNOME/filemanager-"
"actions/issues/\n"
#: ../src/test/test-reader.c:130 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:183
#: ../src/test/test-reader.c:129 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:183
#: ../src/utils/fma-new.c:389 ../src/utils/fma-print.c:183
#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:191 ../src/utils/fma-run.c:210
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:208
msgid "Miscellaneous options"
msgstr "Různorodé přepínače"
#: ../src/test/test-reader.c:151 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:113
#: ../src/test/test-reader.c:150 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:113
#: ../src/utils/fma-new.c:207 ../src/utils/fma-print.c:110
#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:112 ../src/utils/fma-run.c:119
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:120
......@@ -3931,13 +3933,13 @@ msgstr "Různorodé přepínače"
msgid "Syntax error: %s\n"
msgstr "Syntaktická chyba: %s\n"
#: ../src/test/test-reader.c:166
#: ../src/test/test-reader.c:165
#, c-format
msgid "Error: uri is mandatory.\n"
msgstr "Chyba: adresa URI je povinná.\n"
#. i18: “--help” is a command-line option - do not translate
#: ../src/test/test-reader.c:178 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:197
#: ../src/test/test-reader.c:177 ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:197
#: ../src/utils/fma-new.c:634 ../src/utils/fma-print.c:240
#: ../src/utils/fma-print-schemas.c:304 ../src/utils/fma-run.c:438
#: ../src/utils/fma-set-conf.c:222
......@@ -3945,16 +3947,6 @@ msgstr "Chyba: adresa URI je povinná.\n"
msgid "Try %s --help for usage.\n"
msgstr "Pokud potřebujete návod k použití, zkuste zadat %s --help.\n"
#: ../src/utils/console-utils.c:53
msgid ""
"Bug reports are welcomed at https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=filemanager-actions,\n"
"or you may prefer to mail to <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
msgstr ""
"Hlášení chyb budou vítána na https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=filemanager-actions,\n"
"případně je můžete zaslat na e-mail <maintainer@filemanager-actions.org>.\n"
#: ../src/utils/fma-delete-xmltree.c:68
msgid "The XPath to the tree to be deleted"
msgstr "Cesta XPath ke stromu, který má být smazán"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment