Commit 3a8ba409 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Czech help translation

parent f118706c
Pipeline #31941 failed with stages
in 1 minute and 15 seconds
......@@ -138,7 +138,7 @@ include $(top_srcdir)/gnome-doc-utils.make
TARGET_DIR = fma-config-tool
#DOC_LINGUAS = $(patsubst $(srcdir)/%,%,$(shell find $(srcdir) -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | $(GREP) -v $(srcdir)/C))
DOC_LINGUAS = de el es fr sl
DOC_LINGUAS = cs de el es fr sl
# doc-dist-hook is the dist hook provided by gnome-doc-utils.make
# it distributes both C (original) and generated (translated) .xml files,
......
This diff is collapsed.
......@@ -116,27 +116,27 @@ msgstr ""
#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:39
msgid "GNOME desktop"
msgstr "Pracovní prostředí GNOME"
msgstr "Uživatelské prostředí GNOME"
#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:40
msgid "KDE desktop"
msgstr "Pracovní prostředí KDE"
msgstr "Uživatelské prostředí KDE"
#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:41
msgid "LXDE desktop"
msgstr "Pracovní prostředí LXDE"
msgstr "Uživatelské prostředí LXDE"
#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:42
msgid "ROX desktop"
msgstr "Pracovní prostředí ROX"
msgstr "Uživatelské prostředí ROX"
#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:43
msgid "XFCE desktop"
msgstr "Pracovní postředí XFCE"
msgstr "Uživatelské postředí XFCE"
#: ../src/core/fma-desktop-environment.c:44
msgid "Legacy systems"
msgstr "Dřívější systémy"
msgstr "Starší systémy"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:51
msgid "List of patterns to be matched against the selected file(s)/folder(s)"
......@@ -440,7 +440,7 @@ msgstr "Operátor vztahu k počtu vybraných [>0]"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:364
msgid "Only show in environment"
msgstr "Zobrazit pouze v prostředí"
msgstr "Zobrazovat pouze v prostředí"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:365
msgid "Defaults to all."
......@@ -500,7 +500,7 @@ msgstr "Cesta k souboru, u kterého bude kontrolováno, zda je spustitelný"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:439
msgid "Show if registered"
msgstr "Zobrazit, pokud je registrováno"
msgstr "Zobrazovatt, pokud je registrováno"
#. i18n: ShowIfRegistered is a keyword of the specification, it is not translatable
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:441
......@@ -531,7 +531,7 @@ msgstr "<NÁZEV>"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:465
msgid "Show if True"
msgstr "Zobrazit, pokud je „true“ (zapnuto)"
msgstr "Zobrazovatt, pokud je „true“ (zapnuto)"
#. i18n: ShowIfTrue is a keyword of the specification, it is not translatable
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:467
......@@ -555,7 +555,7 @@ msgstr "Cesta k příkazu, který bude zobrazovat řetězec „true“"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:492
msgid "Show if running"
msgstr "Zobrazit, pokud běží"
msgstr "Zobrazovat, pokud běží"
#. i18n: ShowIfRunning is a keyword of the specification, it is not translatable
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:494
......@@ -875,7 +875,7 @@ msgstr "Cíle kontextové nabídky výběru [pravda]"
#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:106
msgid "Targets the location context menu"
msgstr "Cíle kontextové nabídky míst"
msgstr "Cíle kontextové nabídky umístění"
#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:107
msgid ""
......@@ -886,14 +886,14 @@ msgid ""
"Defaults to FALSE"
msgstr ""
"Zda je cílem akce kontextová nabídka správce souborů, když není nic vybráno. "
"Pak se použije současné místo.\n"
"Pak se použije současné umístění.\n"
"Upozorňujeme, že nabídky jsou vždy potenciálními kandidáty na zobrazení v "
"poskytované kontextové nabídce výběru, aby obsahovaly nejméně jednu akci.\n"
"Výchozí je ZAPNUTO."
#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:125
msgid "Targets the location context menu [false]"
msgstr "Cíle kontextové nabídky místa [nepravda]"
msgstr "Cíle kontextové nabídky umístění [nepravda]"
#: ../src/core/fma-object-action-factory.c:132
msgid "Targets the toolbar"
......@@ -907,7 +907,7 @@ msgid ""
"Defaults to FALSE."
msgstr ""
"Zda je akce kandidátem na zobrazení v liště nástrojů správce souborů.\n"
"Toto se použije pouze na aktuální místo.\n"
"Toto se použije pouze na aktuální umístění.\n"
"Upozorněme, že nabídky se nikdy nezobrazí v liště nástrojů.\n"
"Výchozí je VYPNUTO."
......@@ -1268,7 +1268,7 @@ msgstr ""
#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:244
msgid "Startup notify"
msgstr "Oznámení spuštění"
msgstr "Oznámit spuštění"
#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:245
msgid ""
......@@ -1876,7 +1876,7 @@ msgstr "(právě menší než)"
#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:74
msgid "(equal to)"
msgstr "(rovno)"
msgstr "(roven)"
#: ../src/ui/fma-ienvironment-tab.c:75
msgid "(strictly greater than)"
......@@ -2254,7 +2254,7 @@ msgstr "Seřadit seznam podle abecedy v sestupném pořadí."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:5
msgid "Display item in _selection context menu"
msgstr "Zobrazit položku v kontextové nabídce vý_běru"
msgstr "Zobrazovat položku v kontextové nabídce vý_běru"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:6
msgid ""
......@@ -2266,7 +2266,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:7
msgid "Display item in _location context menu"
msgstr "Zobrazit položku v kontextové nabídce mís_t"
msgstr "Zobrazovat položku v kontextové nabídce umís_tění"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:8
msgid ""
......@@ -2282,7 +2282,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:10
msgid "_Context label :"
msgstr "Konte_xtový název:"
msgstr "Popisek v nabíd_ce:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:11
msgid "The label of the item in the file manager context menus."
......@@ -2290,7 +2290,7 @@ msgstr "Popisek položky v kontextové nabídce správce souborů."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:12
msgid "Display item in the _toolbar"
msgstr "Zobrazit položku v panelu nás_trojů"
msgstr "Zobrazovat položku na nás_trojové liště"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:13
msgid ""
......@@ -2299,30 +2299,30 @@ msgid ""
"In this case, the defined conditions will be applied to the current folder, "
"and do not depend of the possible current selection."
msgstr ""
"Když je zaškrtnuto, akce bude kandidátem na zobrazení v panelu nástrojů "
"Když je zaškrtnuto, akce bude kandidátem na zobrazení na nástrojové liště "
"správce souborů.\n"
"V takovém případě budou definované podmínky použity pro aktuální složku a "
"nezávisí na možném aktuálním výběru."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:15
msgid "Use s_ame label for icon in the toolbar"
msgstr "Použít stejný popisek pro ikonu v p_anelu nástrojů"
msgstr "Použít stejný popisek na nástrojové l_iště"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:16
msgid ""
"When checked, the label displayed in the toolbar will be the same that the "
"one displayed in the context menus."
msgstr ""
"Když je zaškrtnuto, bude popisek zobrazený v panelu nástrojů tentýž, který "
"Když je zaškrtnuto, bude popisek zobrazený na nástrojové liště tentýž, který "
"je zobrazený v kontextových nabídkách."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:17
msgid "T_oolbar label :"
msgstr "Popisek panelu nástr_ojů:"
msgstr "Popisek na nástr_ojové liště:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:18
msgid "The label displayed in the file manager toolbar."
msgstr "Popisek zobrazený v panelu nástrojů správce souborů."
msgstr "Popisek zobrazený na nástrojové liště správce souborů."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:19
msgid "Toolti_p :"
......@@ -2361,7 +2361,7 @@ msgstr "Pop_isek:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:28
msgid "<b> Profile </b>"
msgstr "<b> Profil </b>"
msgstr "<b>Profil</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:29
msgid "_Path :"
......@@ -2415,7 +2415,7 @@ msgstr "Pr_ocházet…"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:41
msgid "<b> Command </b>"
msgstr "<b> Příkaz </b>"
msgstr "<b>Příkaz</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:42
msgid ""
......@@ -2487,7 +2487,7 @@ msgstr "<b>Režim provádění</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:57
msgid "_Startup notify"
msgstr "Oznámení sp_uštění"
msgstr "Oznamovat sp_uštění"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:58
msgid ""
......@@ -2559,9 +2559,9 @@ msgid ""
"selection matches one filter of the “Must match one of” column, while not "
"matching any of the filters of the “Must not match any of” column."
msgstr ""
"Aktuální položka se zobrazí, pokud základní názvy každého z elementů výběru "
"odpovídají něčemu ve sloupci „Musí odpovídat něčemu z“ a přitom neodpovídají "
"ničemu ve sloupci „Nesmí odpovídat ničemu z“."
"Aktuální položka se zobrazí, pokud základní název každé položky z výběru "
"vyhovuje něčemu ve sloupci „Aspoň jedna shoda“ a přitom nevyhovuje "
"ničemu ve sloupci „Vůbec žádná shoda“."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:74
msgid ""
......@@ -2587,7 +2587,7 @@ msgstr "Kliknutím odstraníte aktuální filtr základních názvů."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:79
msgid "Match _case"
msgstr "S_hoda velikosti písmen"
msgstr "Roz_lišovat velikosti písmen"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:80
msgid "Click to define the above basename filters as case sensitive."
......@@ -2597,7 +2597,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:81
msgid "<b> Basenames conditions </b>"
msgstr "<b> Podmínky základních názvů </b>"
msgstr "<b>Podmínky základních názvů</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:82
msgid ""
......@@ -2621,9 +2621,9 @@ msgid ""
"selection matches one filter of the “Must match one of” column, while not "
"matching any of the filters of the “Must not match any of” column."
msgstr ""
"Aktuální položka se zobrazí, pokud typy MIME každého z elementů výběru "
"odpovídají něčemu ve sloupci „Musí odpovídat něčemu z“ a přitom neodpovídají "
"ničemu ve sloupci „Nesmí odpovídat ničemu z“."
"Aktuální položka se zobrazí, pokud typ MIME každé položky z výběru "
"vyhovuje něčemu ve sloupci „Aspoň jedna shoda“ a přitom nevyhovuje "
"ničemu ve sloupci „Vůbec žádná shoda“."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:86
msgid ""
......@@ -2650,7 +2650,7 @@ msgstr "Kliknutím odstraníte aktuální filtr typů MIME."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:91
msgid "<b> Mimetypes conditions </b>"
msgstr "<b> Podmínky typu MIME </b>"
msgstr "<b>Podmínky typu MIME</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:92
msgid ""
......@@ -2678,9 +2678,9 @@ msgid ""
"column, while not being one or inside one of the “Must not match any of” "
"column."
msgstr ""
"Aktuální položka se zobrazí, pokud umístění každého z elementů výběru "
"odpovídají něčemu ve sloupci „Musí odpovídat něčemu z“ a přitom neodpovídají "
"ničemu ve sloupci „Nesmí odpovídat ničemu z“."
"Aktuální položka se zobrazí, pokud umístění každé položky z výběru "
"vyhovuje něčemu ve sloupci „Aspoň jedna shoda“ a přitom nevyhovuje "
"ničemu ve sloupci „Vůbec žádná shoda“."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:97
msgid ""
......@@ -2713,7 +2713,7 @@ msgstr "Kliknutím odstraníte aktuální filtr složek."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:103
msgid "<b> Folders conditions </b>"
msgstr "<b> Podmínky složek </b>"
msgstr "<b>Podmínky složek</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:104
msgid ""
......@@ -2738,9 +2738,9 @@ msgid ""
"matches one of the “Must match one of” column, while not matching any of the "
"“Must not match any of” column."
msgstr ""
"Aktuální položka se zobrazí, pokud schémata každého z elementů výběru "
"odpovídají něčemu ve sloupci „Musí odpovídat něčemu z“ a přitom neodpovídají "
"ničemu ve sloupci „Nesmí odpovídat ničemu z“."
"Aktuální položka se zobrazí, pokud schéma každé položky z výběru "
"vyhovuje něčemu ve sloupci „Aspoň jedna shoda“ a přitom nevyhovuje "
"ničemu ve sloupci „Vůbec žádná shoda“."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:108
msgid ""
......@@ -2760,7 +2760,7 @@ msgstr "Kliknutím přidáte nový filtr schémat."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:111
msgid "De_faults…"
msgstr "Vých_ozí…"
msgstr "Běž_ná…"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:112
msgid "Click to select a new scheme filter among default schemes."
......@@ -2773,7 +2773,7 @@ msgstr "Kliknutím odstraníte aktuální filtr schémat."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:114
msgid "<b> Schemes conditions </b>"
msgstr "<b> Podmínky schémat </b>"
msgstr "<b>Podmínky schémat</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:115
msgid ""
......@@ -2797,9 +2797,9 @@ msgid ""
"capabilities of the “Must match all of” column, while not matching any "
"capability of the “Must not match any of” column."
msgstr ""
"Aktuální položka se zobrazí, pokud každý z elementů výběru odpovídá všem "
"schopnostem ve sloupci „Musí odpovídat všemu z“ a přitom neodpovídá žádné ze "
"schopností ve sloupci „Nesmí odpovídat ničemu z“."
"Aktuální položka se zobrazí, pokud každá položka z výběru vyhovuje všem "
"schopnostem ve sloupci „Všechny shody“ a přitom nevyhovuje ničemu ve "
"sloupci „Vůbec žádná shoda“."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:119
msgid ""
......@@ -2824,7 +2824,7 @@ msgstr "Kliknutím odstraníte aktuální schopnost."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:123
msgid "<b> Capabilities conditions </b>"
msgstr "<b> Podmínky schopností </b>"
msgstr "<b>Podmínky schopností</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:124
msgid ""
......@@ -2849,7 +2849,7 @@ msgstr "P_očet:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:128
msgid "<b> Appears if selection contains </b>"
msgstr "<b> Zobrazí se, pokud výběr obsahuje </b>"
msgstr "<b>Zobrazovat, pokud výběr obsahuje</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:129
msgid "Item may appear depending of the desktop environment."
......@@ -2857,35 +2857,35 @@ msgstr "Položka se může zobrazovat v závislosti na pracovním prostředí."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:130
msgid "_Always appears"
msgstr "Zobrazí se vžd_y"
msgstr "Zobrazovat vžd_y"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:131
msgid "_Only appears in selected environments"
msgstr "Zobrazí se _jen ve vybraných prostředích"
msgstr "Zobrazovat _jen ve vybraných prostředích"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:132
msgid "_Never appears in selected environments"
msgstr "_Nikdy se nezobrazí ve vybraných prostředích"
msgstr "_Nikdy nezobrazovat ve vybraných prostředích"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:133
msgid "<b> Desktop environment </b>"
msgstr "<b> Pracovní prostředí </b>"
msgstr "<b>Uživatelské prostředí</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:134
msgid "Appears if the file is e_xecutable :"
msgstr "Zobrazí se, pokud je soubor sp_ustitelný:"
msgstr "Zobrazovat, pokud je soubor sp_ustitelný:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:135
msgid "Appears if the name is _registered on D-Bus :"
msgstr "Zobrazí se, pokud je název _registrován na D-Bus:"
msgstr "Zobrazovat, pokud je název _registrován na D-Bus:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:136
msgid "Appears if the command outputs “_true” :"
msgstr "Zobrazí se, poku_d je výstupem příkazu „true“:"
msgstr "Zobrazovat, poku_d je výstupem příkazu „true“:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:137
msgid "Appears if the _binary is running :"
msgstr "Zobrazí se, pokud běží _binární soubor:"
msgstr "Zobrazovat, pokud _běží proces:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:138
msgid "Bro_wse…"
......@@ -2944,7 +2944,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:150
msgid "<b> Execution environment </b>"
msgstr "<b> Prostředí provádění </b>"
msgstr "<b>Prováděcí prostředí</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:151
msgid ""
......@@ -2972,7 +2972,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Zaškrtnutím políčka tuto položku povolíte.\n"
"Pokud zaškrtnuto není, položka se nikdy neobjeví v kontextové nabídce nebo "
"panelu nástrojů správce souborů."
"v nástrojové liště správce souborů."
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:156
msgid "_Description :"
......@@ -3002,7 +3002,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:162
msgid "<b> Action editable properties </b>"
msgstr "<b> Upravitelné vlastnosti akce </b>"
msgstr "<b>Upravitelné vlastnosti akce</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:163
msgid "Read-only item"
......@@ -3028,7 +3028,7 @@ msgstr "Zprostředkovatel V/V:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:168
msgid "<b> Read-only properties </b>"
msgstr "<b> Vlastnosti pouze ke čtení </b>"
msgstr "<b>Vlastnosti pouze ke čtení</b>"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:169
msgid ""
......@@ -3044,16 +3044,16 @@ msgstr "_Vlastnosti"
#: ../src/ui/fma-match-list.c:89
msgid "Must match one of"
msgstr "Aspoň jedna shoda v"
msgstr "Aspoň jedna shoda"
#: ../src/ui/fma-match-list.c:90
msgid "Must match all of"
msgstr "Všechny shoday v"
msgstr "Všechny shody"
#. i18n: label of the header of a column which let the user select a negative filter
#: ../src/ui/fma-match-list.c:233
msgid "Must not match any of"
msgstr "Vůbec žádná shoda v"
msgstr "Vůbec žádná shoda"
#: ../src/ui/fma-match-list.c:479
#, c-format
......@@ -3355,7 +3355,7 @@ msgstr "<i>Aktuálně smazáno:</i>"
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:21
msgid "<b>Desktop environment</b>"
msgstr "<b>Pracovní prostředí</b>"
msgstr "<b>Uživatelské prostředí</b>"
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:22
msgid "This tab lets you specify parameters needed for some execution modes."
......@@ -3532,23 +3532,23 @@ msgid ""
"with this default list.\n"
"You can add a new scheme by clicking on the “+” button."
msgstr ""
"Zde můžete definovat libovolný počet schémat. Ta pak budou navrhována jako "
"výchozí schémata, když se definují podmínky pro akce.\n"
"Zde můžete definovat libovolný počet schémat. Ta pak budou nabízena jako "
"běžná schémata, když se definují podmínky pro akce.\n"
"Pokud ponecháte seznam prázdný, nástroj pro nastavení fma-config-tool jej "
"automaticky vyplní výchozím seznamem.\n"
"Nové schéma můžete přidat kliknutím na tlačítko „+“."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:57
msgid "<b>Default schemes</b>"
msgstr "<b>Výchozí schémata</b>"
msgstr "<b>Běžná schémata</b>"
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:58
msgid ""
"This tab lets you decide which schemes are proposed by default when editing "
"advanced conditions for an item."
msgstr ""
"Tato karta vám umožňuje rozhodnout, která schémata jsou navrhována jako "
"výchozí, když se upravují pokročilé podmínky pro položku."
"Tato karta vám umožňuje rozhodnout, která schémata jsou nabízena jako "
"běžná, když se upravují pokročilé podmínky pro položku."
#: ../src/ui/fma-preferences.ui.h:60
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment