Commit 25be3fa6 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent a8d118f1
......@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr "<EXPRESSIÓ>"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:86
msgid "Whether the specified basenames are case sensitive (default)"
msgstr "Si els noms base especificats son case-sensitive (per defecte)"
msgstr "Si els noms base especificats són case-sensitive (per defecte)"
#. i18n: “true” and “false” values are taken literally, and should not be translated
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:88
......@@ -195,7 +195,7 @@ msgid ""
"This obviously only applies when there is a selection.\n"
"Defaults to “true”."
msgstr ""
"S'ha d'establir en «veritat» si els patrons del nom del fitxers case-"
"S'ha d'establir en «veritat» si els patrons del nom del fitxer case-"
"sensitive, o «fals» en cas contrari. Per exemple, si vostè necessita que "
"coincideixi amb un nom de fitxer d'una manera case-sensitive, establir "
"aquesta clau a «veritat». Si també voleu, per exemple «*.jpg» perquè "
......@@ -372,7 +372,7 @@ msgstr ""
"Tots els esquemes utilitzats per l'administrador de fitxers favorit es poden "
"utilitzar aquí.\n"
"Òbviament, això només s'aplica quan hi ha una selecció, o quan l'orientació "
"del esquema especial \"x-nautilus-desktop\".\n"
"de l'esquema especial \"x-nautilus-desktop\".\n"
"Per defecte a «fitxer»."
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:303
......@@ -486,7 +486,7 @@ msgid ""
"must set one option for each environment you want"
msgstr ""
"El nom d'un entorn d'escriptori on no s'ha de col·locar l'element. S'ha "
"d'establir una opció per a cada entorn que desitji"
"d'establir una opció per a cada entorn que desitgi"
#: ../src/core/fma-icontext-factory.c:412
msgid "Try exec"
......@@ -502,7 +502,7 @@ msgid ""
"Defaults to successful."
msgstr ""
"Recordeu que, quan s'especifica, només es comproven la presència i l'estat "
"de execució del fitxer especificat.\n"
"d'execució del fitxer especificat.\n"
"Els paràmetres poden aparèixer en valor «TryExec», i serà substituït en "
"temps d'execució.\n"
"Per defecte amb èxit."
......@@ -1319,7 +1319,7 @@ msgstr ""
#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:290
msgid "Execute as user"
msgstr "Executa com a ususari"
msgstr "Executa com a usuari"
#: ../src/core/fma-object-profile-factory.c:291
msgid ""
......@@ -1368,7 +1368,7 @@ msgstr "L'ordre d'anada de la sortida"
#: ../src/core/fma-tokens.c:442
msgid "Run command:"
msgstr "Ordre de marxa"
msgstr "Ordre de marxa:"
#: ../src/core/fma-tokens.c:443
msgid "Standard output:"
......@@ -1548,7 +1548,7 @@ msgstr "Advertiment amb ESC"
msgid ""
"Should the user be asked to confirm when exiting the assistant via Escape ?"
msgstr ""
"S'ha de demanar a l'usuari que confirmi al sortir del assistent a través de "
"S'ha de demanar a l'usuari que confirmi al sortir de l'assistent a través de "
"ESC?"
#: ../src/ui/base-assistant.c:450
......@@ -1748,7 +1748,7 @@ msgstr "Aquest assistent us guiarà durant el procés d'accions d'exportació."
#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:3
msgid "Actions _list :"
msgstr "_Llista d'accions"
msgstr "_Llista d'accions :"
#: ../src/ui/fma-assistant-export.ui.h:4
msgid ""
......@@ -2344,7 +2344,7 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:15
msgid "Use s_ame label for icon in the toolbar"
msgstr "Utilitz_a la mateixa etiqueta de icona a la barra d'eines"
msgstr "Utilitz_a la mateixa etiqueta d'icona a la barra d'eines"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:16
msgid ""
......@@ -2896,7 +2896,7 @@ msgstr "Ca_pacitats"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:127
msgid "_Count :"
msgstr "_Comptar"
msgstr "_Comptar:"
#: ../src/ui/fma-main-window.ui.h:128
msgid "<b> Appears if selection contains </b>"
......@@ -3259,7 +3259,7 @@ msgstr "_Mantenidor"
#: ../src/ui/fma-menu.c:495
#, c-format
msgid " %d menu(s), %d action(s), %d profile(s) are currently loaded"
msgstr " %d menú(s), %d acció(ns), %d perfil(s) son carregats actualment"
msgstr " %d menú(s), %d acció(ns), %d perfil(s) són carregats actualment"
#: ../src/ui/fma-menu-edit.c:224
msgid "Not all items have been cut as following ones are not modifiable:"
......@@ -3687,7 +3687,7 @@ msgstr "Sense nom"
#. i18n: name displayed when the corresponding I/O provider is unavailable at runtime
#: ../src/ui/fma-providers-list.c:265
msgid "unavailable I/O provider"
msgstr "Proveïdor I/O no disponble"
msgstr "Proveïdor I/O no disponible"
#: ../src/ui/fma-schemes-list.c:155
msgid "Keyword"
......@@ -3739,7 +3739,7 @@ msgstr "Descripció de l'esquema nou"
#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:2
msgid "C_ut"
msgstr "_Talla"
msgstr "_Retalla"
#: ../src/ui/fma-toolbar.ui.h:4 ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:12
msgid "C_opy"
......@@ -3839,7 +3839,7 @@ msgstr "_Edita"
#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:11
msgid "_Cut"
msgstr "_Talla"
msgstr "_Retalla"
#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:13
msgid "_Paste"
......@@ -3879,7 +3879,7 @@ msgstr "Ei_nes"
#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:23
msgid "_Notebook labels"
msgstr "Etiquetes de cuader_n"
msgstr "Etiquetes de quader_n"
#: ../src/ui/fma-config-tool.actions.h:24
msgid "_Top"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment