Commit 3bc57f62 authored by Paolo Bacchilega's avatar Paolo Bacchilega Committed by Paolo Bacchilega

removed old entries which caused an error.

2005-04-17  Paolo Bacchilega  <paobac@cvs.gnome.org>

        * vi.po: removed old entries which caused an error.
parent 57f292d6
<<<<<<< ChangeLog
2005-04-17 Paolo Bacchilega <paobac@cvs.gnome.org>
* vi.po: removed old entries which caused an error.
2005-04-17 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
=======
2005-04-16 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......@@ -12,7 +14,6 @@
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
>>>>>>> 1.603
2005-04-11 Raphael Higino <raphaelh@cvs.gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation.
......
......@@ -1068,180 +1068,3 @@ msgstr "Thêm tập tin vào một kho lưu"
#:src/window.c:4701
msgid "Extract archive"
msgstr "Giải nén kho lưu"
#~ msgid "Add to Archive..."
#~ msgstr "Thêm vào Kho Lưu..."
#~ msgid "Handle compressed archives"
#~ msgstr "Quản lý Kho lưu dạng nén"
#~ msgid "Exclude o_ther file systems"
#~ msgstr "Loại trừ hệ thống tập tin _khác"
#~ msgid "Exclude _backup files (*~)"
#~ msgstr "Loại trừ tập tin _sao lưu (*~)"
#~ msgid "Exclude _hidden files (.*)"
#~ msgstr "Loại trừ tập tin ẩ_n (.*)"
#~ msgid "Igno_re case"
#~ msgstr "Cho _qua trường hợp"
#~ msgid "Addition not performed"
#~ msgstr "Việc thêm không hoạt động."
#~ msgid "Files to add: %d"
#~ msgstr "Tập tin được thêm: %d"
#~ msgid "Folders to add: %d"
#~ msgstr "Thư mục được thêm: %d"
#~ msgid "Bookmarks"
#~ msgstr "Đánh dấu"
#~ msgid "General"
#~ msgstr "Chung"
#~ msgid "Visible columns"
#~ msgstr "Cột để xem"
#~ msgid "File size:"
#~ msgstr "Kích thước tập tin:"
#~ msgid "Date and time:"
#~ msgstr "Ngày và Giờ:"
#~ msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
#~ msgstr "Không tìm thấy terminal, dùng xterm, thậm chí khi nó không làm việc"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "A_dd to Bookmarks"
#~ msgstr "T_hêm vào Đánh Dấu"
#~ msgid "Add _to archive:"
#~ msgstr "Thêm _vào Kho lưu :"
#~ msgid "Add only if _newer"
#~ msgstr "Chỉ thêm nếu mới hơn"
#~ msgid "Delete Files"
#~ msgstr "Xóa tập tin"
#~ msgid "Extract to"
#~ msgstr "Giải nén vào"
#~ msgid "Select Archive"
#~ msgstr "Chọn Kho Lưu"
#~ msgid "Date _modified"
#~ msgstr "Ngày thay đổi"
#~ msgid "File Roller Preferences"
#~ msgstr "Tùy thích File Roller"
#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Chậm"
#~ msgid "Maximum (slow)"
#~ msgstr "Tối đa (chậm)"
#~ msgid "Minimum (fast)"
#~ msgstr "Tối thiểu (nhanh)"
#~ msgid "Normal"
#~ msgstr "Thường"
#~ msgid "_Location"
#~ msgstr "Đị_a chỉ"
#~ msgid "_Size"
#~ msgstr "_Kích thước"
#~ msgid "_Type"
#~ msgstr "_Loại"
#~ msgid "New Archive"
#~ msgstr "Kho lưu mới"
#~ msgid "Save Archive"
#~ msgstr "Lưu cất Kho lưu"
#~ msgid "Open Archive"
#~ msgstr "Mở Kho lưu"
#~ msgid "Copy Archive"
#~ msgstr "Sao chép Kho lưu"
#~ msgid "Move Archive"
#~ msgstr "Di chuyển Kho lưu"
#~ msgid "Rename Archive"
#~ msgstr "Đổi tên Kho lưu"
#~ msgid "View file with internal viewer"
#~ msgstr "Xem tập tin bằng trình xem bên trong"
#~ msgid "_Test"
#~ msgstr "_Kiểm tra"
#~ msgid "_Delete Files..."
#~ msgstr "_Xóa tập tin..."
#~ msgid "Delete selected files and folders from the archive"
#~ msgstr "Xóa tập tin và thư mục được chọn ra khỏi Kho lưu"
#~ msgid "_Extract to..."
#~ msgstr "_Giải nén vào..."
#~ msgid "_Preferences"
#~ msgstr "Tùy thích"
#~ msgid "Edit File Roller preferences"
#~ msgstr "Biên soạn Tùy thích cho File Roller"
#~ msgid "New _Window"
#~ msgstr "_Cửa sổ mới"
#~ msgid "Open a new window"
#~ msgstr "Mở một cửa sổ mới"
#~ msgid "Open Files..."
#~ msgstr "Mở tập tin..."
#~ msgid "_Delete Files"
#~ msgstr "_Xóa tập tin"
#~ msgid "Delete files from the archive"
#~ msgstr "Xóa tập tin khỏi Kho lưu"
#~ msgid "Stop"
#~ msgstr "Dừng"
#~ msgid "1 file (%s)"
#~ msgstr "1 tập tin (%s)"
#~ msgid "1 file selected (%s)"
#~ msgstr "1 tập tin được chọn (%s)"
#~ msgid "Operation stopped"
#~ msgstr "Thao tác đã dừng"
#~ msgid "Date modified"
#~ msgstr "Ngày thay đổi"
#~ msgid "_Up"
#~ msgstr "_Lên"
#~ msgid "View"
#~ msgstr "Xem"
#~ msgid "_Add..."
#~ msgstr "_Thêm..."
#~ msgid "Add files and folders to the archive"
#~ msgstr "Thêm tập tin và thư mục vào Kho lưu"
#~ msgid "Open selected files with the standard application"
#~ msgstr "Mở tập tin được chọn bằng ứng dụng chuẩn"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment