Commit 654b4046 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 0b32708a
......@@ -25,8 +25,8 @@ msgstr "Jordi Mas i Hernàndez <jmas@softcatala.org>, 2014, 2018\n"
#: C/backup-restore.page:18
msgid "Back up and restore your <app>Evolution</app> data and settings."
msgstr ""
"Feu una còpia de seguretat i restaurar les dades i la configuració de "
"<app>Evolution</app>."
"Feu una còpia de seguretat i restaureu les dades i la configuració "
"d'<app>Evolution</app>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/backup-restore.page:22
......@@ -276,7 +276,7 @@ msgstr "Trieu si també voleu veure el contingut quan esteu fora de línia."
#: C/mail-composer-html-link.page:28 C/tasks-caldav.page:29
#: C/tasks-webdav.page:31
msgid "Enter the address in the <gui>URL</gui> field."
msgstr "Entreu l'adreça al camp <gui>URL</gui>."
msgstr "Introduïu l'adreça al camp <gui>URL</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/calendar-caldav.page:52 C/calendar-weather.page:49
......@@ -316,7 +316,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-classifications.page:23
msgid "Restricting visibility of appointments on remote servers."
msgstr "Restringiu la visibilitat de les cites en servidors remots"
msgstr "Restringiu la visibilitat de les cites en servidors remots."
#. (itstool) path: page/title
#: C/calendar-classifications.page:26
......@@ -707,7 +707,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-layout-general-formatting.page:27
msgid "General formatting options for the calendar."
msgstr "Opcions generals per formatar el calendari"
msgstr "Opcions generals per formatar el calendari."
#. (itstool) path: page/title
#: C/calendar-layout-general-formatting.page:30
......@@ -956,7 +956,7 @@ msgstr ""
"Si decidiu utilitzar un fitxer de calendari existent que ja està ubicat al "
"vostre ordinador, haureu de proporcionar la seva ubicació i "
"si <app>Evolution</app> tan sols pot llegir del fitxer o si "
"<app>Evolution</app> pot afegir i modificar els elements del fitxer"
"<app>Evolution</app> pot afegir i modificar els elements del fitxer."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/calendar-marcus-bains-line.page:17
......@@ -4372,7 +4372,7 @@ msgid ""
"This page provides an overview of keyboard shortcuts that can help you use "
"<app>Evolution</app> more efficiently."
msgstr ""
"Aquesta pàgina ofereix una visió general de les dreceres de teclat de teclat"
"Aquesta pàgina ofereix una visió general de les dreceres de teclat"
" que us poden ajudar a utilitzar<app>Evolution</app> de forma més eficient."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -6661,7 +6661,7 @@ msgstr "<_:code-1/> (e.g. 15 per l'any 2015)"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-composer-custom-header-lines.page:5
msgid "Using custom fields in the header of composed messages."
msgstr "Ús de camps personalitzats a la capçalera de l'editor de missatges"
msgstr "Ús de camps personalitzats a la capçalera de l'editor de missatges."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-composer-custom-header-lines.page:23
......@@ -6862,7 +6862,7 @@ msgid ""
"each line), or quoted (with &gt; character before each line)."
msgstr ""
"Podeu reenviar un missatge com a fitxer adjunt a un nou missatge (aquesta és"
" la configuració predeterminada, consulteu<link xref=\"#default-"
" la configuració predeterminada, consulteu <link xref=\"#default-"
"settings\">Configuració predeterminada</link>), en línia (al missatge sense "
"el caràcter &gt; abans de cada línia), o citat (amb el caràcter &gt; abans "
"de cada línia)."
......@@ -7332,7 +7332,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-composer-html-text.page:27
msgid "Text Styles:"
msgstr "Estils de text"
msgstr "Estils de text:"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-composer-html-text.page:28
......@@ -7382,7 +7382,7 @@ msgstr ""
"seleccionat, el color s'aplica al que escriviu a continuació. Podeu "
"seleccionar un color o una imatge de fons fent clic amb el botó dret del "
"ratolí en el fons del missatge i, a continuació, "
"seleccionant<guiseq><gui>Estil</gui><gui>Estil de Pagina</gui></guiseq>."
"seleccionant<guiseq><gui>Estil</gui><gui>Estil de gina</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: td/p
#: C/mail-composer-html-text.page:44
......@@ -7860,7 +7860,7 @@ msgid ""
"use <code>$ORIG[body]</code>."
msgstr ""
"Per fer-ho, utilitzeu el format <code>$ORIG[header_name]</code> i reemplaceu"
" la variable <code>header_name</code> pel encapçalament actual. Per exemple,"
" la variable <code>header_name</code> per l'encapçalament actual. Per exemple,"
" si voleu inserir la línia d'assumpte del missatge al qual responeu, "
"utilitzeu <code>$ORIG[subject]</code>. Per inserir el cos complet, "
"utilitzeu <code>$ORIG[body]</code>."
......@@ -7908,7 +7908,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/mail-composer-plain-text.page:27
msgid "Headers and Lists:"
msgstr "Capçaleres i Llistes"
msgstr "Capçaleres i llistes:"
#. (itstool) path: section/p
#: C/mail-composer-plain-text.page:28
......@@ -8224,7 +8224,7 @@ msgid ""
"If you use more than one email account, you can define which account should "
"always be used as your sender address:"
msgstr ""
"Si utilitzeu més d'un compte de correu electrònic, podeu definir quina "
"Si utilitzeu més d'un compte de correu electrònic, podeu definir quin "
"compte s'ha d'utilitzar com a adreça de remitent:"
#. (itstool) path: item/p
......@@ -10404,7 +10404,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Com l'obertura de moltes carpetes IMAP al servidor triga temps, podeu "
"definir quines carpetes IMAP comprovar i mostrar a <app>Evolution</app>, i "
"quins ignorar pel moment, a través del <gui>Gestor de subscripcions "
"quins ignorar de moment, a través del <gui>Gestor de subscripcions "
"IMAP</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -11570,7 +11570,7 @@ msgid ""
"Accounts</gui><gui>Search Folders</gui></guiseq>."
msgstr ""
"En el cas improbable que no existeixi una <gui>Carpeta de cerca</gui> node "
"de nivell superior que es mostra a la part inferior de la <link xref"
"de nivell superior que es mostra a la part inferior <link xref"
"=\"intro-main-window#e-mail\">de la llista de correus</link> heu d'activar "
"<guiseq><gui>Editar</gui><gui>Preferències</gui><gui>Comptes de "
"correu</gui><gui>Carpetes de cerca</gui></guiseq>."
......@@ -12463,7 +12463,7 @@ msgid ""
"The exact location depends on <link xref=\"mail-default-folder-"
"locations\">your junk folder setting</link>."
msgstr ""
"La localització exacta depèn de la<link xref=\"mail-default-folder-"
"La localització exacta depèn de la <link xref=\"mail-default-folder-"
"locations\">configuració de la carpeta de brossa</link>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -12512,7 +12512,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"S'estan comprovant els missatges entrants per correu escombraries. És una "
"configuració global: si no està habilitada, habilitar les opcions de correu "
"brossa per a un compte específic (veure a sota) no tindrà cap efecte."
"brossa per a un compte específic (vegeu a sota) no tindrà cap efecte."
#. (itstool) path: item/p
#: C/mail-spam-settings.page:70
......@@ -12754,7 +12754,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per evitar salts de línia dins d'un paràgraf, marqueu el paràgraf i "
"trieu<guiseq><gui>Format</gui><gui>Estil de "
"paràgraf</gui><gui>Preformatejat</gui></guiseq>a l'editor de correu"
"paràgraf</gui><gui>Preformatejat</gui></guiseq>a l'editor de correu."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-working-offline.page:5
......@@ -13141,12 +13141,13 @@ msgid ""
"You may have started <app>Evolution</app> with the <cmd>--offline</cmd> "
"commandline option to enforce offline mode."
msgstr ""
"Podeu haver iniciat <app>Evolution</app> amb l'opció de la línia de "
"comandes<cmd>--offline</cmd> per forçar el mode fora de línia."
"Podeu haver iniciat <app>Evolution</app> amb l'opció de la línia "
"d'ordres <cmd>--offline</cmd> per forçar el mode fora de línia."
#. (itstool) path: page/p
#: C/offline.page:30
msgid ""
"If this is not the case and <app>Evolution</app> normally works but has "
"suddenly stopped connecting to your mail accounts, you may have "
"unintentionally clicked on the connection icon in the lower left corner. "
......@@ -13155,8 +13156,8 @@ msgid ""
"<gui style=\"button\">Send/Receive</gui> button is grayed out). Click on the"
" icon to change its state."
msgstr ""
"Si aquest no és el cas i<app>Evolution</app> normalment funciona, però de "
"sobte ha deixar de connectar-se als vostres comptes de correu electrònic, és"
"Si aquest no és el cas i <app>Evolution</app> normalment funciona, però de "
"sobte ha deixat de connectar-se als vostres comptes de correu electrònic, és"
" possible que hagueu fet clic a la icona de connexió que hi ha a la "
"cantonada inferior esquerra. Quan s'està connectat, la icona s'assembla a un"
" parell d'endolls connectats. Si els endolls estan separats, no hi ha cap "
......@@ -13338,7 +13339,7 @@ msgstr ""
"problema. Si és possible, incloeu informació com ara la versió "
"d'<app>Evolution</app> (a "
"<guiseq><gui>Ajuda</gui><gui>Sobre</gui></guiseq>), la vostra distribució, i"
" els passos exactes per reproduir el problema, clic per clic. Vegeu la<link "
" els passos exactes per reproduir el problema, clic per clic. Vegeu la <link "
"href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">guia per "
"escriure errors</link> per a més informació."
......@@ -13769,7 +13770,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Podeu tenir diverses llistes de tasques o notes i decidir quina es mostra. "
"Per exemple, podeu tenir tasques pel treball, tasques per a la llar, i "
"tasques pel club de cant del que formeu part. La barra lateral mostra les "
"tasques pel club de cant del qual formeu part. La barra lateral mostra les "
"llistes, i es poden mostrar o ocultar les corresponents tasques o notes "
"seleccionant o desseleccionant les caselles del costat de la vista.."
......@@ -14111,7 +14112,7 @@ msgstr ""
"o després d'una data. A continuació, trieu el temps. El filtre compara la "
"marca de temps del missatge amb el rellotge del sistema quan s'executa el "
"filtre, o l'hora i data específica que hagueu triat d'un calendari. També "
"podeu haver que cercar un missatge en un interval de temps relatiu al "
"podeu cercar un missatge en un interval de temps relatiu al "
"filtre, com ara fa dos a quatre dies."
#. (itstool) path: item/p
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment