Commit f9efab89 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent c30f8822
......@@ -4296,7 +4296,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Lliurament local: si voleu moure el correu electrònic de la cua (la ubicació "
"on el correu espera el lliurament) i emmagatzemar-lo al vostre directori "
"personal. Heu d'indicar la ruta d'accés la cua de correu que voleu "
"personal. Heu d'indicar el camí d'accés a la cua de correu que voleu "
"utilitzar. Si voleu deixar el correu electrònic en els fitxers de cua del "
"vostre sistema, seleccioneu l'opció <gui>Standard Unix Mbox Spool</gui>."
......@@ -7718,7 +7718,7 @@ msgid ""
"\"mail-encryption\">encryption</link>."
msgstr ""
"\"Signatura\" també s'utilitza de manera diferent en termes d'<link xref="
"\"mail-encryption\">encriptació</link>."
"\"mail-encryption\">xifratge</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-composer-mail-signatures-per-account.page:5
......@@ -9296,7 +9296,7 @@ msgstr ""
#: C/mail-encryption-gpg-create-key.page:5
msgid "Signing or encrypting messages that you send via GPG/OpenPGP."
msgstr ""
"Signatura o encriptat dels missatges que s'enviïn a través de GPG / OpenPGP."
"Signatura o xifratge dels missatges que s'enviïn a través de GPG / OpenPGP."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-encryption-gpg-create-key.page:20
......@@ -9315,7 +9315,7 @@ msgid ""
"pgp-publish\">share your public key with your friends to allow them sending "
"you encrypted messages</link>."
msgstr ""
"Abans de poder rebre o enviar missatges de correu encriptat amb GPG, heu de "
"Abans de poder rebre o enviar missatges de correu xifrat amb GPG, heu de "
"<link xref=\"help:seahorse/pgp-create\" href=\"https://help.gnome.org/users/"
"seahorse/stable/pgp-create\">generar les vostres claus públiques i privades "
"amb GPG</link>. Després de fer-ho i <link xref=\"mail-encryption-gpg-set-up"
......@@ -9559,12 +9559,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/desc
#: C/mail-encryption.page:5
msgid "Sending and receiving encrypted mail."
msgstr "Envieu i rebeu correus electrònics encriptats."
msgstr "Envieu i rebeu correus electrònics xifrats."
#. (itstool) path: page/title
#: C/mail-encryption.page:30
msgid "Mail encryption and certificates"
msgstr "Encriptació de correu i certificats"
msgstr "Xifratge de correu i certificats"
#. (itstool) path: page/p
#: C/mail-encryption.page:32
......@@ -9682,7 +9682,7 @@ msgid ""
"toolbar icon."
msgstr ""
"Un cop hàgiu <link xref=\"mail-encryption-s-mime-manage\">afegit el vostre "
"certificat</link>, podeu signar o encriptar un missatge seleccionant "
"certificat</link>, podeu signar o xifrar un missatge seleccionant "
"<guiseq><gui>Opcions</gui><gui>Signa S/MIME</gui></guiseq> o <gui>Xifra "
"S/MIME</gui> des del menú d'edició de missatges o fent clic a la icona de la "
"barra d'eines corresponent."
......@@ -10042,7 +10042,7 @@ msgid ""
"<app>Evolution</app>, your filters may not work automatically."
msgstr ""
"Una altra cosa que cal tenir en compte és que els filtres depenen de "
"l'indicador \"nou\" que s'estableix al servidor quan un missatge de correu "
"l'indicador «nou» que s'estableix al servidor quan un missatge de correu "
"electrònic determinat s'obté inicialment del servidor. Si utilitzeu un altre "
"client de correu electrònic a part d'<app>Evolution</app>, és possible que "
"els vostres filtres no funcionin automàticament."
......@@ -10095,7 +10095,7 @@ msgstr ""
"file \"/home/myusername/my-filter-log\"</cmd> i reemplaçar <cmd>myusername</"
"cmd> pel seu usuari. Això crearà un fitxer text anomenat <file>my-filter-"
"log</file> al vostre directori personal. Tingueu en compte que s'ha "
"d'introduir la ruta d'accés absoluta al nom del fitxer; una sintaxi semblant "
"d'introduir el camí d'accés absolut al nom del fitxer; una sintaxi semblant "
"<sys>~</sys> o <sys>$HOME</sys> no funcionarà."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -14037,7 +14037,7 @@ msgid ""
"You can also use lists that are not on your computer, such as on the "
"internet."
msgstr ""
"També podeu utilitzar llistes que no estan a l'ordinador, com ara a Internet."
"També podeu utilitzar llistes que no n a l'ordinador, com ara a Internet."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/tasks-webdav.page:5
......
......@@ -4131,7 +4131,7 @@ msgid ""
"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
"you like to add them anyway?"
msgstr ""
"Les adreces que voleu afegir ja estan a la llista. Les voleu afegir de totes"
"Les adreces que voleu afegir ja n a la llista. Les voleu afegir de totes"
" maneres?"
#: ../src/addressbook/addressbook.error.xml.h:35
......@@ -14713,7 +14713,7 @@ msgstr "Color de la lletra"
#: ../src/e-util/e-html-editor.c:900
msgid "Background Color"
msgstr "_Color de fons:"
msgstr "Color de fons"
#: ../src/e-util/e-html-editor.c:910
msgid "Font Size"
......@@ -17701,7 +17701,7 @@ msgstr "Si_gna sempre els missatges de sortida d'aquest compte"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:584
msgid "Always enc_rypt outgoing messages when using this account"
msgstr "Enc_ripta sempre els missatges de sortida quan usi aquest compte"
msgstr "_Xifra sempre els missatges de sortida quan usi aquest compte"
# «to myself» vol dir «amb la meva clau», de manera que el remitent pugui
# llegir també els correus xifrats que ell mateix enviï - dpm
......@@ -17716,7 +17716,7 @@ msgstr "Confia sempre en les claus del meu anell de claus en _xifrar"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:620
msgid "Prefer _inline sign/encrypt for plain text messages"
msgstr ""
"Prefereix la signatura / el xifratge _interns per als missatges de text "
"Prefereix la signatura i el xifratge _interns per als missatges de text "
"sense format"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:644
......@@ -17748,7 +17748,7 @@ msgstr "Signa sempre els missatges de sortida d'aquest compte"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:751
msgid "Encryption certificate:"
msgstr "Certificat de xifratge"
msgstr "Certificat de xifratge:"
#: ../src/mail/e-mail-config-security-page.c:793
msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment